Здавалка
Главная | Обратная связь

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІОсновні принципи перекладацької стратегії доповнюються обгрунтуванням правомірності застосування ряду технічних прийомів, що порушують формальну подобу перекладу оригіналу, але забезпечують досягнення більш високого рівня еквівалентності.

1. Перестановки - це зміна розташування мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу.

Прийом переміщення лексичних одиниць у висловлюванні дозволяє використовувати найближчу відповідність слову оригіналу в іншому місці висловлювання, якщо з якихось причин його не можна використати там, де воно застосовується в оригіналі.

2. Заміни - в процесі перекладу застосовуються граматичні та лексичні заміни. До граматичним відносяться наступні типи:

а) заміна форм слова;

б) заміна частин мови;

в) заміна членів речення (перебудова синтаксичної структури речення);

г) синтаксичні заміни в складному реченні:

- заміна простого речення складним,

- заміна складного речення простим,

- заміна підрядного речення головним,

- заміна головного речення підрядним,

- заміна союзного типу зв'язку безсполучникового,

- заміна безсполучникового типу зв'язку союзним.

 

ПОГЛЯДИ РІЗНИХ ВЧЕНИХ НА ПЕРЕКЛАД ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВХудожній твір повинен перекладатися “не від звуку до звуку, не відслова до слова, не від фрази до фрази, а від ланки ідейно-образноїструктури оригіналу до відповідної ланки перекладу”. Впоетичному перекладі чіткіше відображається ця перекладацька концепція.Поетичний твір – єдність ідей, образів, слів, звукопису, ритму,інтонації, композиції. Не можна змінити один компонент, щоб це невплинуло на загальну структуру твору. Зміна одного компонентуобов’язково спричинює зміну усієї системи. Спроба відтворити упоетичному творі усі конструктивні елементи неодмінно призведе до втратигармонії твору, отже необхідно визначити які елементи в даному творі єголовними і відтворити їх з усією можливою точністю, не звертаючи, абозвертаючи неістотно, увагу на інші. Свого часу В.Брюсов запропонував“теорію істотного елемента” (назву запропонував Ю.Левін). Ця теоріяякраз і зводилася до виокремлення найважливішого елемента (чи елементів)в поетичному творі і свідомим принесенням в жертву інших її елементів.Жертва у будь-якому випадку неминуча, а якщо вона буде осмисленою, тодівона буде меншою. “Прекрасне рідко переходить з однієї мови в іншу,зовсім не втрачаючи своєї довершеності: що ж має робити перекладач?Знаходити у себе в уяві такі красоти, які могли б служити заміною, отжевиробляти власне, як і краще.”(В.Жуковський) Мистецтво поетичного перекладу знаходитьc у владі двох суперечливихтенденцій: з одного боку перекладні вірші повинні справляти на читача безпосереднє емоційне враження, а з іншого вони повинні вносити влітературу щось нове, збагачувати читачів невідомими до того часупоетичними образами, ритмами, строфами. У першому випадку вони покликані пристосувати чуже мистецтво до сприйняття вітчизняного читача, у другому– розкрити перед читачем різноманітність мистецтва, показати йому красу відмінних національних форм, історичних нашарувань, індивідуальних творчих систем. Як зазначає В.Левик, переклад повинен звучати як оригінальні вірші і це один з елементів точності чи вірності. Але через призму приймаючої мови повинні чітко відчуватись національний дух та національна форма оригіналу, а також індивідуальний стиль поета. Він порівнює перекладача з талановитим актором. Яку б рольне грав актор, його завжди впізнають, і в той же час публіказахоплюватиметься тим, як вдало йому вдалося перевтілитися в образ.Залишаючись самим собою він повинен з кожною новою роллю пропонувати своїм глядачам щось нове, а подекуди й чуже для себе особисто. Так само й у творчості поета-перекладача: він повинен пропонувати своїм читачам з кожним новим перекладом нові образи, нові форми, нові стилі, але водночас в кожному перекладі повинен вгадуватися його особистий стиль. За Коптіловим, перекладач має йти “вшир і вглиб” – залучати нові широкі верстви читачів до шедеврів світової літератури й заглиблюватись в поетичні простори світів їх авторів.

 

 

ВИСНОВОКХудожній переклад має двоїсту природу: з одного боку він є продуктомміжлітературної комунікації, але в той же час він багато в чомуобумовлює і визначає її. Переклад виконує дві основні функції:інформативну (посередницьку) і творчу. Традиційно вважалося, що основною функцією перекладу є посередницька функція, оскільки теорія художнього перекладу не виходила за рамки національно-літературного процесу, або розуміла національно-літературний процес надто прагматично, а значить однобоко. До перекладу ставилися вимоги найадекватнішої передачі іншонаціональних цінностей, тотожності перекладу до оригінала, існувала дилема перекладу “вірного і некрасивого” та “вільного і красивого”.Основними характеристиками художнього перекладу є досягнення певного естетичного впливу і створення художнього образу. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. І.С. Алексеева «Профессиональный тренинг переводчика» , Издательство «Союз» ,С.-П., 20012. Комісаров В.М. Теорія перекладу . - М., 1990 3. Левик В.В. О точности и верности. // Перевод – средство взаимного сближения народов. М., 19873. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М., 1989 5. Коптілов В. Першотвір і переклад. К., 1972.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.