Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимірювання та обробка результатів 

1. Зразок 4 циліндричної форми насаджують на термопару 5 і поміщають в піч 3.

2. Вмикають піч в електромережу і нагрівають зразок до 500-600°С.

3. Опускають нагрітий зразок до нижнього положення на штативі 2.

4. Вмикають електронний секундомір і записують покази електронного термометра 6 через кожні 10 секунд, охолоджуючи зразок до температури, трохи нижчої за 100°С.

5. Аналогічний дослід проводять для іншого зразка.

6. За результатами досліджень будують графіки залежності температури від часу для еталонного і досліджуваного зразків.

7. За отриманими графіками (рис. 2), будують графіки залежності швидкості охолодження від температури (рис. 3) для обох зразків. Для цього проводять горизонтальні прямі через кожні 50°С до перетину з кривою . Від точок перетину опускають перпендикуляри на вісь часу (рис. 2). Ділять різницю температур для кожного інтервалу на відповідний час охолодження . Отримане значення відносять до початкової температури кожного інтервалу.

8. Користуючись графічними даними з апроксимованої плавною кривою залежності швидкості охолодження від температури, розраховують за формулою 8 значення питомої теплоємності досліджуваного зразка при температурах 100°, 200°, 300°, 400°, 500°С. значення питомої теплоємності для еталонного мідного зразка беруть у таблиці. Одержані результати заносять до звітної таблиці.

 

 

Зразок Маса , кг , °С 100°С 200°С 300°С 400°С 500°С
Мідний   , °С/с          
, Дж/кг·К 393,9 408,5 422,4 434,9 448,3
Залізний   , °С/с          
, Дж/кг·К          

Тестові завдання та контрольні запитання

 

1. Дати означення питомої теплоємності речовини та вказати її одиниці вимірювання.

2. Записати зв’язок молярної теплоємності з питомою.

3. Вказати основні положення класичної теорії теплоємності твердих тіл та вивести і сформулювати закон Дюлонга-Пті.

4. Яких вимог потрібно дотримуватись при експериментальному визначенні питомої теплоємності металу методом охолодження?

5. Зобразити на графіку та проаналізувати температурну залежність теплоємності твердих тіл.

6. Вивести робочу формулу для розрахунку питомої теплоємності даним методом.

7. Пояснити, як будується графік .

 
 

Рис. 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.