Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Основи теорії держави і праваМіністерство освіти і науки України

ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Державного Вищого навчального закладу

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Вадима Гетьмана»

 

 

«Затверджено»

Заст. директора з НР

_____________ Н.Ф. Дутканич

«____»_____________ 20__ р.

 

 

Навчальна програма

З дисципліни «Правознавство»

для студентів денної та заочної форми навчання

за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво»

для спеціальностей:

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.03050701 «Маркетингова діяльність»

5.03050801 «Фінанси і кредит»

5.03050802 «Оціночна діяльність»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Укладач-викладач

Кравченко Л.О.

___________________________


Розглянуто і схвалено

на засіданні предметної комісії

Протокол № _____

від «____»_______20__ р

Голова предметної комісії

___________ З.В. Чепусова

 

 

Київ-2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Демократизація суспільних відносин сприяє підвищенню активності особи як суб’єкта цих відносин, а тому й вимагає глибокого розуміння нею процесів, що відбуваються у суспільстві, їх сутності, особливостей організації, функціонування та керування ними.

Усе це зумовлює особливу актуальність вивчення державно-правових явищ, які є одним із провідних за­собів впорядкування відносин у суспільстві, і саме цим зумовлене введення у систему підготовки молодшого спеціаліста курсу з дисципліни «Правознавство».

Мета:

формування системи знань з основ теорії держави і права;

засвоєння методів правового регулювання економіки;

з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької та господарської діяльності.

Предмет: правові відносини у суспільстві.

Завдання курсу:

4 формування правової свідомості та правової культури;

4 з’ясування проблем становлення державності та правової системи України, демократичної держави соціально-правового спрямування;

4 ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь користування нормативно-правовими актами.

4 засвоєння студентами знань про державу і право, розуміння та усвідомлення їх в певній системі;

4 усвідомлення молоддю тісного зв’язку між правовими знаннями і суспільними відносинами, розуміння системи загальнолюдських принципів і цінностей, відображених у Конституції та законах України, правової системи в цілому;

4 виховання студентів у дусі прав людини, поваги до людської гідності, розуміння зв’язку між правами і обов’язками людини і громадянина;

4 розвиток в студентах розуміння цінності власної особистості і цінності інших людей, впевненості у собі, своїх вчинках та взаємовідносинах з іншими, терпимості й толерантності щодо інших, власного почуття свободи, рівності, справедливості.

Курс сприятиме розвиткові в студентах умінь та навичок:

вільно оперувати в усній та письмовій мові основними поняттями у сфері правової науки;

засвоїти способи самостійного отримання та обробки різнобічної правової інформації з різних джерел;

орієнтуватись у системі законодавства та вміти використовувати нормативно-правові акти;

визначати суть та пояснювати зміст юридичного документу та шляхи його застосування;

використовувати знання з правознавства при аналізі та правовому розв’язанні конкретних ситуацій;

на матеріалі курсу - міркувати, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично мислити, аргументувати думку, визначати та обирати альтернативне рішення і підходи, спілкуватись в малих та великих групах;

захищати свої права та права інших, спираючись на правові знання;

активно та свідомо приймати участь у суспільно-політичному житті країни, впливати на державну політику.

Практична потреба розв’язання означених проблем зумовлює актуальність програми курсу дисципліни «Правознавство», який сприятиме опануванню студентами понятійно-категоріальним апаратом, загальнотеоретичною основою для розуміння питань, що являють собою сучасні держава і право, якими є особливості їх виникнення, функціонування і розвитку, роль та функції в організації суспільних відносин, їх національні особливості тощо.

Структура курсу дисципліни «Правознавство» та його зміст відповідають переліченим завданням.

Тема 1. Основи теорії держави і права

 

Влада та соціальні норми у первісному суспільстві. Загальна характеристика теорій походження держави. Виникнення держави і права.

Поняття та ознаки держави. Типологія держави (формаційний та цивілізаційний підхід). Функції держави. Механізм держави. Структура державного апарату.

Форма держави: форма правління, форма державного устрою, державний режим. Поняття, ознаки та види монархій та республік. Поняття та ознаки унітарної держави, федерації, конфедерації та імперії.

Поняття та основні ознаки правової держави. Соціальна правова держава.

Громадянське суспільство і держава в Україні.

Поняття і види соціальних норм. Поняття й ознаки права. Співвідношення права та моралі. Об’єктивне та суб’єктивне право. Юридичний обов’язок. Функції права.

Право и закон. Поняття та види джерел права. Закони та підзаконні акти.

Система права. Галузі та інститути права. Загальна характеристика галузей українського права.

Поняття та види норм права. Структура норми права.

Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація. Інкорпорація.

Поняття правовідносин та їх структура. Суб’єкти правовідносин (правоздатність, дієздатність та деліктоздатність). Види правовідносин. Поняття та види юридичних фактів.

Поняття законності та правопорядку. Гарантії законності та правопорядку.

Поняття, види та ознаки пра­вопорушення. Склад правопорушення.

Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. Підстава та цілі юридичної відповідальності.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.