Здавалка
Главная | Обратная связь

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ АКТИ1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 34.

3. Декларація про державний суверенітет України прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31

4. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38 ст. 502.

5. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р.// ВВРУ. - 2001, № 25-26

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

7. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року.

8. Кодекс України про адміністративні порушення від 7 грудня 1984 року з наступними змінами і доповненнями.

9. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

10. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року з наступними змінами і доповненнями.

11. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 липня 1963 року з наступними змінами і доповненнями.

12. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року. // Відомості Верховної Ради України. — 1992, N 6, ст. 56 з наступними змінами і доповненнями.

13. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 // Відомості Верховної Ради, 2001, N 37-38, ст. 189.

14. Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р.

15. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 р.

16. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23 квітня 1991 р.

17. Закон України «Про освіту» в редакції Закону від 23 березня 1996 р.

18. Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» в ред. від 4 квітня 2006 р.

19. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» від 3 липня 1991 р.

20. Закон України «Про вибори народних депутатів України» в ред. від 07 липня 2005 р.

21. Закон України «Про вибори Президента України» в ред. від 18 березня 2004 р.

22. Закон України «Про статус народного депутата України» в ред. від 22 березня 2001 р.

23. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад та сільських, селищних, міських голів» від 06 квітня 2004 р.

24. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.

25. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р.

26. Закон України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.// Відомості Верховної Ради, 1981, N 24, ст.357.

27. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року // ВВРУ. – 1991. - №53. – Ст. 793 з наступними змінами та доповненнями.

28. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16 жовтня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 49, ст. 272. З наступними змінами і доповненнями.

29. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» від 23 грудня 1998 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 - № 5-6,

30. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.168.

31. Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №20. – Ст. 249 з наступними змінами і доповненнями.

32. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року. // Відомості Верховної Ради України. — 1999, № 29, ст. 238.

33. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст. 30.

34. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14 лютого 1992 року. // Відомості Верховної Ради України. —1992, № 20, ст. 272. з наступними змінами і доповненнями.

35. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. // ВВР. – 1993. - №36. – Ст. 361 з наступними змінами та доповненнями.

36. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. // ВВР. – 1997. - №11 з наступними змінами та доповненнями.

37. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р.

38. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.

39. Указ Президента України № 1572/99 "Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року. // Урядовий кур’єр. – 1999. - №237 від 17.12.1999 р.

40. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р.

41. Указ Президента України № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року. // Урядовий кур’єр 1999 №237 від 17.12.1999 р.

42. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 р.

43. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 р.

44. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 р.

45. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. з наступними змінами та доповненнями.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Коментар до Конституції (Основного Закону) України. - К., 1998.

2. Правознавство: Навчальний посібник. / За ред. (Копєйчикова В.В.), Колодія А.М. - К.: Юрінком Інтер, 2008.

3. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176 с.

4. Правознавство: Навч. посібник / За ред. Ратушняк С.П., Ремех Т.О.. – К.: Вікторія, 2008.

5. Правознавство: Навчальний посібник. / За ред. Дзера О.В. - К.: Юрінком Інтер, 2007.

6. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: Підручник. – 2-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2001.

7. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

8. Котюк І.І., Котюк О.І., Курс правознавства ч. І. Основи приватного права. - К: Версія, 2003

9. Котюк І.І., Котюк О.І., Курс правознавства ч. ІІ. Основи приватного права. - К: Версія, 2004

10. Котюк І.І., Котюк О.І., Курс правознавства ч. ІІІ. Основи приватного права. - К: Версія, 2005

11. Журавський В.С., Основи правознавства (підручник). - Київ: Юридична думка, 2004

12. Конституційне право України: Підручник/ Ред. В.Ф. Погорiлко. -К.: Наук. думка, 1999.

13. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: За редакцією доктора юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України Ю. М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського. - Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002

14. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник.-Вид. 3-тє, виправл. та доповн.- К.: Атіка, 2004- 512 с.

15. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. -К: Вентурi, 1998. -208 с.

16. Адмiнiстративне право України: Пiдручник для юрид. спец. / Ред. Ю.П.Битяк. -Х: Право, 2000. - 520 с.

17. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Пiдручник. - 3-тє вид., стереотип. -К: Юрiнком Iнтер, 2001. - 752 с.

18. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

19. Фінансове право України: Підручник: За ред. Орлюк О.П.- Київ: Інтер, 2009. - 329 с.

20. Фінансове право України: Навчальний посібник: За ред. Нагребальний В. П.- Київ: «Либідь», 2008. - 135 с.

21. Фінансове право України: Навчальний посібник: За заг.ред. д.ю.н., проф. Шкарупи В.К.- Київ: «Істина», 2007. - 148 с.

22. Воронова Л. К. Фінансове право України: Підручник. - К.: Прецедент; Моя книга, 2006.

23. Фiнансове право: Підручник для студентів/ Ред. Л.К.Воронова. -2-ге вид., виправ. та доп. -Х: Консум, 1999. - 496 с.

24. Костюченко О.А. Банківське право: Навч. посібник. -К: КНЕУ, 1999. -168 с.

25. Ващенко Ю.В. Банківське право: Навч. посібник. - К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006.

26. Цивільне право: навчальний посібник / За заг. ред. Р.О. Стефанчука. – К.: Наукова думка, 2004.

27. Ромовська З. Українське цивільне право: Загальна частина. Академіч­ний курс. Підручник,- К.: Атіка, 2005.- 560 с.

28. Прокопенко В.I. Трудове право України: Підручник. -2-ге вид. –Х.: Консум, 2000.

29. Іванов Ю. Ф. Кримінальне право України. Загальна частина: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003.

30. Хохлова І. В., Шемяков О.П. Кримінальне право України (Загальна частина): Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури 2006. – 272с.

31. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України. Маляренко В.: Навч. посібник. - К.: Центр навчаль­ної літератури, 2006.

32. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Феміна, 1996.

33. Юридичні терміни. Тлумачний словник: За ред. В.Гончаренка. - Київ:Либідь, 2003

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.