Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Національна економіка: загальне і особливеМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни

«Національна економіка»

для студентів

III курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей

 

Одеса ОДЕУ 2009


Зміст

Тема 1. Національна економіка: загальне і особливе………... 1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни…………………………………………………………………… 1.2. Основні цілі національної економіки…………………………………. 1.3. Фактори функціонування національної економіки…………………... Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки……………………………………………………. 2.1. Етапи становлення системи державного регулювання національної економіки………………………………………………………………. 2.2. Типи національних економічних систем, механізми їх регулювання……………………………………………………………. 2.3. Види та моделі регулювання економіки змішаного типу………… Тема 3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки…………………………………………………………… 3.1. Кругообіг благ і ресурсів, доходів і видатків у національній економіці……………………………………………………………….. 3.2. Макроекономічні показники розвитку національної економіки….. 3.3. Методи виміру макровеличин……………………………………….. Тема 4. Структурна перебудова національної економіки…... 4.1. Структура національної економіки: поняття, види………………… 4.2. Найважливіші пропорції розвитку економіки………………………. 4.3. Економічний розвиток та економічне зростання……………………. 4.4. Організаційно-економічні засади структурної політики держави………………………………………………………………… Тема 5. Державність та державне управління економікою... 5.1. Державне регулювання економіки: поняття, необхідність, функції…………………………………………………………………. 5.2. Об’єкти и суб’єкти ДРЕ……………………………………………….. 5.3. Поняття методології ДРЕ…………………………………................... 5.4. Економічна політика і державне регулювання……………………… Тема 6. Інституціональні чинники розвитку національної економіки…………………………………………………………………………… 6.1. Система органів державного регулювання та їх функції у сфері управління національною економікою………………………………. 6.2. Методи державного регулювання національної економіки………………………………………………………………. 6.3. Методи прямого ДРЕ та їх інструменти: Адміністративний метод ……………………………………………... Бюджетний метод…………………………………………................... 6.4. Опосередковані методи ДРЕ………………………………………….. Податковий метод…………………………………………………….. Грошово-кредитний метод…………………………………………… Амортизаційне регулювання…………………………………………. Тема 7. Програмування та прогнозування національної економіки.………………………………………………………………………….. 7.1. Макроекономічне прогнозування як інструмент ДРЕ. Основні методи соціально-економічного прогнозування…………………….. 7.2. Програмування національної економіки…………………………….. 7.3. Планування соціально-економічного розвитку країни…................... 7.4. Індикативне планування у системі ДРЕ…………………................... 7.5. Методи індикативного планування: Загальна характеристика методів…………………………………….. Балансовий метод індикативного планування………………………. Нормативний метод планування……………………………………...                                        
Тема 8. Прогнозування і державне регулювання промислового виробництва……………………………………………… 8.1. Промисловість як об’єкт регулювання. Показники промислового виробництва…………….……………………….................................. 8.2. Визначення потреб держави у промисловій продукції ….………… 8.3. Обґрунтування можливого обсягу виробництва промислової продукції………………………………………………………………     Тема 9. Прогнозування і державне регулювання сільськогосподарського виробництва……………….................... 9.1. Сільське господарство як об’єкт держаного регулювання економіки. Показники сільськогосподарського виробництва……. 9.2. Обґрунтування можливостей виробництва продукції сільського господарства………………………………………………………….   Тема 10. Прогнозування і державне регулювання трудових відносин ……………………………………………………………………………... 10.1. Зайнятість населення як соціально-економічне явище. Показники зайнятості населення………………………………………………... 10.2. Трудові ресурси України: їх склад і визначення потреби………… 10.3. Визначення надлишку (додаткової потреби) робочої сили в галузях національної економіки……………………………………………… 10.4. Державне регулювання оплати праці………………………………..   Тема 11. Прогнозування і державне регулювання соціального розвитку та рівня життя населення……………. 11.1. Соціальна політика держави: мета, пріоритети, принципи……….. 11.2. Соціальні індикатори (показники) рівня життя……………………. 11.3. Номінальні та реальні доходи населення: склад та методика розрахунку…………………………………………………………….. 11.4. Баланс доходів і витрат населення: сутність та порядок розробки………………………………………………………………..   Тема 12. прогнозування і Державне регулювання інвестиційної діяльності………………………………………………… 12.1. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика держави………. 12.2. Структура капіталовкладень та її регулювання……………………. 12.3. Державне регулювання інвестиційної діяльності на стадії проектування…………………………………………………………. 12.4. Державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві як форма реалізації державних інвестицій……………     Тема 13. Прогнозування Та Державне регулювання транспортУ…………………………………………………………………………. 13.1. Транспорт як об’єкт планування та державного регулювання......... 13.2. Методологія державного регулювання перевезень………………… 13.3. Визначення потреб народного господарства у перевезенні народногосподарських вантажів…………………………………….. 13.4. Обґрунтування можливостей перевезення вантажів залізничним транспортом………………………………………………………….. 13.5. Державне регулювання пасажирських перевезень………………… Рекомендована література……………………………………………………………….                                            

 


Тема 1. Національна економіка: загальне і особливе

 

1.1. Національна економіка як соціально-економічна система країни.

1.2. Основні цілі національної економіки.

1.3. Фактори функціонування національної економіки.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.