Здавалка
Главная | Обратная связь

Правопис іменникових суфіксів.ПРАКТИЧНА РОБОТА

ТЕМА. ОСНОВНІ ОРФОГРАМИ В СУФІКСАХ

ПЛАН

Правопис іменникових суфіксів.

Правопис прикметникових та дієприкметникових суфіксів.

Правопис дієслівних суфіксів.

Практична робота.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2007. – С. 125-128.

2.Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – К.: Наук. думка, 2003. – С. 24-28.

3.Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 2002. – С. 56, 64.

4.Олійник О. Українська мова: Підручник для 10-11 кл. –

К.: Вікторія, 2004. – С. 52-54.

5.Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 10 кл. – К.: Зодіак-ЕКО, 2010. – С. 203-221.

 

Правопис іменникових суфіксів.

1.Суфікси -ик, -ник, -івник, -чик (-щик)та ін. пишуться з и: братик, вузлик, передовик; гірник, кулеметник; газівник, працівник; хлоп­чик, прапорщик.

Примітка. Слід відрізняти український суфікс -ик від іншомов­них -ик, -ік (-їк). В іншомовних суфіксах пишеться и або і (ї) від­повідно до правил правопису и та і (ї) в словах іншомовного походжен­ня: історик, медик, фізик, але: механік, прозаїк, хімік.

2.Суфікс –ив(о), що вживається для вира­ження збірних понять, які означають матеріал або продукт праці, пишеться тільки з и: вариво, добриво, куриво, мереживо, місиво, морозиво, паливо, печиво, прядиво; але: марево (не матеріал і не продукт праці).

3.У суфіксах -альник, -ильник, -ільник, -альність після л перед н завжди пишеться ь: постачальник, уболівальник, фрезерувальник; волочильник, мастильник; полільник; відповідальність, гені­альність.

4.Кінцевий приголосний у суфіксах -аль, -ень, -ець (-єць), -ість, -тель завжди м’який, а тому всі слова з цими суфіксами пишуться з ь: коваль, скрипаль; велетень, в’язень; бельгієць, мовознавець, переможець; здатність, свіжість; вихователь, любитель.

5.Суфікси -инн(я), -інн(я), -анн(я) [(-янн(я)]пишуться з двома н.

Суфікс -инн(я)вживається в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: бобовиння, гарбузиння, картоплиння, павутиння; але: каміння, коріння, насіння.

Суфікс -інн(я) мають іменники середнього роду, що утво­рюються від дієслів із голосними основи и та і: горіти – го­ріння, носити – носіння, ходити – ходіння, шарудіти – шарудіння.

Суфікс -анн(я) [(-янн(я)]мають іменники середнього роду, утворені від дієслів із голосним основи а (я): гукати гу­кання, гуляти гуляння, зростати зростання, сприяти сприяння.

Суфікс -енн(я) мають віддієслівні іменники середнього ро­ду, в яких наголос падає на корінь: звернення, напруження, піднесення, удосконалення.

6.Суфікс -ен(я) [-єн(я)]вживається в іменниках середнього роду, що означають живі істоти: вовченя, гусеня, чаєня.

7.Суфікси зменшено-пестливих слів -ечок [-єчок], -ечк(а) [-єчк(а)], -ечк(о) [-єчк(о)] не слід змішувати із суфіксами -ичок, -ичк(а): останні бувають тільки в словах, що походять від слів із суфіксами -ик, -иц(я): вогничок, кошичок, вуличка, паличка. В інших випадках уживаються суфікси з е (є): вершечок, мішечок, краєчок; діжечка, копієчка, Марієчка, річечка; віконечко, словечко, яєчко.

8.Слід відрізняти суфікс -енк(о) [-єнк(о)] від суфікса -еньк(о,а) [-єньк(о)]: суфікс -енк(о) [-єнк(о)]вживається здебільшого в іменниках, що означають прізвища: Гордієн­ко, Кравченко, зрідка – в загальних назвах: безбатченко, коваленко; суфікс -еньк(о,а) [-єньк(о)] вживається для творення пестливих назв: батенько, кониченько, серденько; ніженька, тополенька.

9.За допомогою суфіксів -иськ(о) [-їськ(о)], -ищ(е) [-їщ(е)], утворюються слова переважно з емоційно-негативним відтінком від іменників усіх родів, причому після приголосного пишеться и, після голосного – ї: дівчисько, хлопчисько; вогнище, побоїще, становище.

10.При творенні чоловічих імен по батькові вживається тільки суфікс -ович: Васильович, Дорошович, Ігорович, Микитович, Олексійо­вич, Юрійович.

При творенні жіночих імен по батькові вживається суфікс -івн(а), від імен на -й – -ївн(а): Борисівна, Василівна; Гордіївна, Сергіївна, Юріївна.

Від таких імен, як Григорій, Ілля, Кузьма, Лука, Микола, Сава, Хома, Яків, відповідні імена по батькові будуть: Григо­рович, Григорівна; Ілліч, Іллівна: Кузьмич (і Кузьмович), Кузьмівна; Лукич, Луківна, МиколайовичМиколович), МиколаївнаМиколівна); СавичСавович), Савівна; Хомич Хомович), Хомівна; Якович, Яківна.

Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбу­вається чергування і з о: Антін – Антонович, Антонівна; Федір – Федорович, Федорівна.

11.В іменниках жіночого роду, утворених від іменників та інших частин мови, вживається суфікс -івк(а) [-ївк(а)]: голівка, долівка, маївка, ножівка, полівка, спиртівка, частівка, шалівка.

У деяких іменниках уживається суфікс -овк(а): головка (капусти), духовка, зарисовка, підготовка.

12.В іменниках чоловічого роду після приголосних уживається суфікс -ок із випадним о в непрямих відмінках: вершок, гайок, кийок, кілок, лужок, стручок; після м’яких приголосних перед суфіксом -ок пи­шеться ь: деньок, пеньок.

13. Іншомовні суфікси -ир, -ист, -изм виступають після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р: бригадир, командир; бандурист, дантист, пейзажист; класицизм, педантизм, тероризм; після решти приголосних пишеться -ір, -іст, -ізм: вампір, гарнір, пломбір; піаніст, спеціаліст; модернізм, плюралізм, але в утвореннях від власне українських коренів пишеться -ист, -изм: боротьбист, побутовизм, речовизм і т. ін.

Після голосних у цих суфіксах виступає ї: геро­їзм, конвоїр.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.