Здавалка
Главная | Обратная связь

Об’єкт (предмет) порівняння. Рівні порівнянняЗначення порівняння

Розділ 5 Право і правові системи

Розділ 6 Класифікація національних правових систем

Розділ 7 Правові сім’ї

Розділ 8 Романо-германський тип правової системи

Поняття та історія становлення романо-германського типу правової системи

Система права та її структура

Джерела романо-германської системи права

Розділ 9 Англо-американський тип правової системи

Система англійського права

Джерела права

Специфічні риси американської правової системи

Розділ 10 Східноєвропейська правова сім’я (правові системи пострадянських держав)

Трансформація правових систем на пострадянському просторі

Джерела права пострадянських правових систем

Структура права

Правова система України: процеси формування

Розділ 11 Північноєвропейська (скандинавська) група правових систем

11.1 Загальна характеристика скандинавської групи правових систем

Джерела (форми) права скандинавських країн

Система права.

Уніфікація права скандинавських країн та її вплив на правові системи країн Балтії

Розділ 12 Мусульманське право

Поняття релігійно-традиційного типу правової системи

Поняття мусульманського права

Джерела мусульманського права

Система мусульманського права та її структура

Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика

Розділ 13 Порівняльне дослідження міжнародного та національного (внутрідержавного) права

Самостійний характер систем міжнародного і національного права

Загальне й особливе в міжнародному праві та національних правових системах

Характер взаємозв'язку і взаємодії міжнародного і внутрішньодержавного права

Розділ 14 Правові системи у федеративних і міждержавних об'єднаннях

Порівняльно-правовий аналіз у федераціях і об'єднаннях конфедеративного типу

Порівняльний аналіз законодавств держав — учасників Співдружності Незалежних Держав

Право Європейського союзу

Правовий розвиток в рамках Раді Європи

Розділ 15 Міжнародне право у фокусі порівняльного правознавства

Розділ 16 Розвиток галузей права в окремих державах

Конституційне право

Порівняльний аналіз цивільного права

Адміністративне право

Кримінальне право

Розділ 17 Механізм зближення національних правових систем

Зближення національних законодавств

Модельні законодавчі акти й особливості уніфікації правових норм

Список рекомендованої літератури


ВСТУП

 

У вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі питання порівняльного правознавства традиційно є об'єктом пильної уваги. Підтвердженням цього, зокрема, є численні наукові видання — книги, брошури, статті, матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, "круглих столів" та ін. Про це ж свідчать і навчальні посібники з порівняльного правознавства, що з’явилися у післявоєнний період у різних країнах, а також й курси лекцій з порівняльного правознавства що значно обновилися й остаточно закріпилися в навчальних планах юридичних вузів країн Західної Європи, у Канаді, США, Японії.

Необхідність посилення уваги до порівняльного правознавства по мірі розвитку суспільства обумовлюється багатьма об'єктивними і суб'єктивними факторами.

З об'єктивної сторони це визначається самою природою і логікою історичної еволюції різних народів і країн, які у процесі розвитку науки, культури, нових технологій, удосконалення виробничих процесів і освіти, об'єктивно, поза бажанням окремих осіб чи навіть співтовариств не тільки не відокремлюються одне від одного, а навпаки, усе більше переплітаються і зближаються одне з одним.

Із суб'єктивної сторони необхідність підвищеної уваги до порівняльного правознавства обумовлюється, з одного боку, усвідомленням різними народами і країнами своєї спільності з всім світовим співтовариством, розумінням ними важливості і необхідності у своїх власних інтересах розвитку різнобічних зв'язків із всіма іншими народами і країнами. А з іншого боку, — розумінням згубності для економічного, соціально-політичного й іншого розвитку окремо взятої країни в умовах ізоляції від інших країн.

Розширення об'єктивно обумовлених і суб'єктивно усвідомлених взаємозв'язків і взаємодій між різними країнами і народами припускає глибоке і різнобічне вивчення інтелектуальними прошарками того чи іншого суспільства і держави не тільки соціально-економічного, політичного і правового середовища, але і відповідної матерії, що стосується інших країн і усього світового співтовариства. Причому, чим ширше і глибше між ними взаємозв'язки і взаємодії, тим гостріша потреба і необхідність у такому вивченні.

По відношенню до вивчення порівняльного правознавства слід особливо звернути увагу на те, що якщо в закордонних університетах західних країн курси порівняльного правознавства читаються вже близько двохсот років і стали традиційними, то для України й інших колишніх соціалістичних країн вони дотепер залишаються екзотичними. Це — явно ненормальна ситуація, що вимагає негайного вирішення.

В даний час не просто позначилася, а виявилася нагальна потреба в тому, щоб оновити систему вищої юридичної освіти в Україні, привести цю систему у відповідність з потребами нашого часу. Якості підготовки фахівців, від яких багато в чому буде залежати вигляд держави і права України в XXI ст., повинно бути приділено першочергову увагу.

Для вирішення тих складних і масштабних задач, що виникли вже зараз і будуть виникати в наступному столітті перед нашою країною, а отже, і перед вітчизняними юристами, буде потрібний широкий спектр знань, розуміння глибинних закономірностей правового розвитку у своїй країні і в усьому світі, здатність добре орієнтуватися в різноманітті правових систем, що існують у світі.

Введення курсів лекцій з предмету порівняльного правознавства в поєднанні з курсами зарубіжної конституційної, цивільної, кримінальної й іншої галузей права, безсумнівно, буде сприяти подоланню певної обмеженості сучасної юридичної освіти в нашій країні, а разом з тим — підвищенню якості підготовки вітчизняних фахівців — юристів широкого профілю, здатних кваліфіковано вирішувати задачі, що виникають не тільки в рамках українського права, але і на межі українського і зарубіжного права, тобто — у межах порівняльного правознавства.

Поштовхом для створення навчального посібника з порівняльного правознавства була практично цілковита відсутність подібних робіт з даної дисципліни в українському праві до недавнього часу. Саме тому, посібник містить узагальнення наукових поглядів вчених компаративістів як українського так і зарубіжного права, пристосованих до української правової дійсності.

У пропонованому навчальному посібнику, розглядається коло питань, що стосуються поняття та змісту порівняльного правознавства, історії його становлення і розвитку, місця і ролі порівняльного правознавства в житті суспільства, співвідношення його з міжнародним і національним правом.

Особлива увага при цьому приділяється проблемам класифікації національних правових систем і детальному розгляду деяких правових родин.

Упорядниками не ставилася задача охопити всі існуючі в сучасному світі правові сім’ї, а тим більше — правові системи. Метою посібника є формування загального уявлення про порівняльне правознавство, необхідність показати важливість його вивчення у вітчизняних юридичних вузах.

У процесі розгляду окремих правових сімей основна увага зосереджувалася не на аналізі окремих правових норм чи інститутів, а на розгляді інших компонентів правових сімей, таких як загальні принципи права, правова культура, правова доктрина, правові традиції, санкціоновані і несанкціоновані звичаї і т.п. Саме вони насамперед складають основу будь-якої правової системи і сім’ї. Саме вони створюють фундамент і наповнюють собою зміст кожної національної правової системи і правової сім’ї.

Що стосується конкретних правових норм і інститутів, то, не принижуючи їхньої ролі і значимості в житті кожного конкретного суспільства і держави, варто звернути увагу разом з тим на їх дуже рухливий, мінливий характер у структурі правових систем та сімей.

 


РОЗДІЛ 1

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЙ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.