Здавалка
Главная | Обратная связь

Побудова степеневої моделіПрипустимо, що зв'язок нелінійний, а модель степенева: .

Перетворимо її до лінійного вигляду за допомогою логарифмування:

.

Отже , де , , , .

Отримуємо А1= 14,73, А0=-74,43.

Теоретичне рівняння регресії матиме вигляд Y=-74,43+14,73х.

Виконаємо потенціювання отриманого рівняння, та запишемо його у вигляді степеневої функції:

Коефіцієнт детермінації R2 = 0,12, тобто варіація результату у на 12% пояснюється варіацією фактора х, тобто ціни, на долю не врахованих факторів залишається 88%.

Для визначення якості показникової моделі обчислюємо середню помилку апроксимації:

Тобто в середньому розрахункові значення відхиляються від фактичних на 3,98%, що вказую на високу якість моделі.

Оцінку значимості рівняння регресії проводимо за допомогою критерію Фішера, для цього порівнюються табличне значення Fтабл відповідного рівня значимості, та фактичне Fфакт:

Fфакт=1,37

При α=0,05, k1=m=1, k2=n-m-1=10

Fтабл=4,96

Оскільки Fфакт<Fтабл, то рівняння регресії з ймовірністю 95% визначається в цілому як статистично не значиме.

Висновок: за величиною середньої помилки апроксимації серед рівнянь моделей більш якісним визначається показникова регресія.

 

Завдання третього типу дозволяють визначити вартість підприємства, використовуючи сучасні інструменти вартісно-орієнтованого менеджменту –методи оцінки ринкової вартості компаній, які можна згрупувати наступним чином:

1) Витратні:

- метод прямого відновлення;

- метод заміщення.

2) Порівняльні (аналогів продажів):

- метод публічної компанії-аналога;

- метод угод m&a (злиття та поглинання).

3) Доходні:

- метод прямої капіталізації доходу;

- метод непрямої капіталізації доходу (метод дисконтованих грошових потоків).

4) Опціонні.

 

Найпоширений метод оцінки – метод непрямої капіталізації доходу (метод дисконтованих грошових потоків – метод DCF (discounted cash flow)).

Метод DCF є досить новим методом в економічних розрахунках, який раніше застосовувався не часто.

Схематично процес оцінювання вартості підприємства за допомогою метода DCF можна представити у наступному вигляді:

 
 

 


Отже, вартість компанії сьогодні буде дорівнює сумі її майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ставкою, що відповідає ризикам діяльності цієї компанії. Отже, модель має вигляд

V= ,

де n – тривалість майбутнього використання активів;

CFi- грошовий потік (сума прогнозованих надходжень від діяльності об’єкта оцінки ) за період n;

r – ставка дисконту, враховує всі ризики, пов’язані з інвестуванням капіталу.

Також при використанні дохідного методу це припускає ще розрахунки постпрогнозної вартості компанії.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.