Здавалка
Главная | Обратная связь

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ПИТАНЬОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

[РОЗДРУКУВАТИ І ВКЛЕЇТИ У КОНСПЕКТ]

 

1. Праця, види праці; право на працю

 

Ставлення людини до праці завжди було суперечливим, а саме:

а) праця сприймалася як кара за людський гріх: "у поті чола свого добуватимеш хліб свій", Біблія, тобто, "чорна" робота, яка виконується аби вижити;

б) "благородна", "вільна праця", яка виявляє, розвиває творчі здібності людини[Конституція України від 28. 06. 1996, ч. 1 ст. 43; Кодекс законів про працю України від 10. 12. 1971 р., ст. 21], завдяки їй людина відокремилася від світу тварин, а сама праця є умовою її існування;

в) "примусова праця" [Міжнародна Організація Праці, Конвенція № 105 Про скасування примусової праці, 1957] – виконання робіт під тиском, не добровільність виконуваної роботи, цілковита залежність від роботодавця (виконання робіт чи надання послуг проти свого бажання; заробітна плата виплачується лише частково або зовсім не виплачується. Особи, яких примушують працювати, часто зазнають психологічного чи фізичного насилля; повністю залежать від роботодавця), різновидами примусової праці є рабство і боргова кабала (проект Трудового кодексу України № 1108, на відміну від чинного Кодексу законів про працю України від 10. 12. 1971, в якому відсутнє визначення примусової праці, має визначення примусової праці ["праця, для якої особа не запропонувала добровільно своїх послуг і виконання якої вимагається від неї під погрозою покарання, застосування насильства тощо ...", ч. 1 ст. 5], а згідно ч. 1 ст. 43 Конституції України від 28. 06. 1996 під примусовою працею можна розуміти будь-яку роботу, виконувану людиною проти своєї волі чи бажання (за винятком робіт, передбачених ч. 3 ст. 43).

Кожна країна тримається на тих, які вже працюють для забезпечення належного рівня життя непрацездатних ("тих, що працювали вчора") та непрацюючих ("тих, що працюватимуть завтра") громадян; отже, праця людини - реалізована можливість заробляти собі на життя та забезпечення гідного існування серед людей, а саме:

а) достатній життєвий рівень - забезпечення їжею, одягом, житлом, медичним доглядом та необхідним соціальним обслуговуванням [Загальна декларація прав людини від 10. 12. 1948, ст. 25; Конституція України від 28. 06. 1996, ст. 48];

б) соціальний захист -матеріальне забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності; втрати годувальника; безробіття, а також у старості [Конституція України від 28. 06. 1996, ст. 46], тобто,праця -це основне джерело добробуту людини, турбота про охорону її здоров"я та пенсійне забезпечення. У сучасному розумінніпраця -це цілеспрямована діяльність людини, яка вимагає фізичної або розумової енергії та орієнтована на створення матеріальних і духовних цінностей.

Згідно Конституції України від 28. 06. 1996 право на працю означає можливість людини заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується [ч. 1 ст. 43], а тому виникає доречне питання: чи дійсно людина працює щоб прожити? Це справедливо лише доти, доки людина працює для забезпечення свого існування; як тільки вона переступає цю межу, вона прагне більшого - щоб праця приносила їй задоволення (справді, мати вищу заробітну плату легше, ніж отримувати задоволення від виконуваної роботи і право на працю не означає повного забезпечення кожної людини робочим місцем за будь-яких умов виробництва: конкуренція на ринку праці, професійний відбір, визначення відповідності людини вимогам певної професії, відбір найкращих виконавців для конкретних професійних функцій).

Згідно Конвенції № 138 Міжнародної Організації Праці (далі - МОП) Про мінімальний вік для прийому на роботу, дитяча праця передбачає виконання завдань, що відповідають віку дитини, не пов"язані з високим ризиком, не відволікають її від навчання і не порушують право на відпочинок, а згідно Конвенції № 182 МОП Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці, дитяча праця - це праця, що шкодить добробуту дітей, заважає їхній освіті, розвитку та майбутньому професійному становленню.

 

2. Загальний порядок укладання трудового договору

 

Чинне законодавство про працю наголошує, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладання трудового договору (контракту) з роботодавцем [ч. 2 ст. 21 КЗпП України], а роботодавець, у свою чергу, не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором [ст. 31 КЗпП України].

NB [звернути увагу!]: 1) влаштовуючись на роботу без укладення трудового договору потенційний працівник повинен знати, що його, як правило, чекає ненормований робочий день, відсутність записів у трудовій книжці, несплата внесків до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інші негаразди;

2) у разі конфлікту з роботодавцем також можливе питання щодо невиплати заробітної плати;

3) працюючи нелегально, працівник отримуватиме мізерну пенсію, допомогу по тимчасовій непрацездатності; при втраті здоров"я через нещасний випадок на виробництві; по безробіттю, а роботодавець, у свою чергу, ризикує втратити свій бізнес внаслідок перевірок контролюючих органів.

 

Трудовий договір –угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник(будь-яка фізична особа, що має трудову дієздатність, яка настає: з 16 років – право на працю за загальними правилами [ч. 1 ст. 188 КЗпП України]; з 15 років, як виняток, – право на працю за згодою одного з батьків [ч. 2 ст. 188 КЗпП України]; з 14 років – право на працю у вільний від навчання час для виконання легкої роботи, що відповідає віку дитини, не завдає шкоди її здоров"ю, не порушує процесу навчання, за письмовою згодою батьків [ч. 3 ст. 188 КЗпП України + Конвенція № 138 Про мінімальний вік для прийому на роботу, Міжнародна Організація Праці] зобов"язується виконувати роботу, визначену цією угодою з дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець(керівник підприємства, установи, організації - далі - ПУО - або уповноважений ним орган чи представник; фізична особа) зобов"язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечити належними умовами праці, необхідними для виконання роботи; працівникові зараховується трудовий і соціальний стаж (майбутня пенсія), надається оплачувана відпустка та листок непрацездатності ("лікарняний"), встановлюється робочий час певної тривалості, виплачується заробітна плата тощо.

NB: якщо по закінченні строку дії трудового договору працівник продовжує працювати, а роботодавець не наполягає на припиненні трудових відносин з цим працівником, то трудовий договір автоматично подовжується на невизначений строк.

 

Трудова угода - це своєрідний договір підряду (діє протягом виконання певної роботи або надання певної послуги).

NB: за трудовою угодою трудові відносини не виникають.

Таблиця № 1. Відмінність трудового договору від трудової угоди (договору підряду)

 

Ознаки трудового договору Ознаки трудової угоди (договору підряду)
1. Обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді професії, спеціальності, кваліфікації або посади. 1. Обсяг виконуваної роботи визначається у вигляді конкретних фізичних величин, що підлягають вимірюванню і можуть бути відображені в акті приймання роботи.
2. Робоче місце створюється роботодавцем і він забезпечує усі умови праці, потрібні для виконання визначених договором робіт. 2. Підрядник виконує визначені договором роботи на власний ризик (на нього не діють встановлені норми безпеки праці). Договором можуть передбачатись умови надання сировини або матеріалів для виконання роботи.
3. Працівник підпорядковується Внутрішньому трудовому розпорядку роботодавця, конкретним його посадовим особам; виконує роботи відповідно до графіка чи режиму роботи, встановленого роботодавцем. 3. Договором встановлюються початковий і кінцевий терміни, в межах яких підрядник повинен виконати визначені договором роботи, відповідно до власного графіка роботи та виходячи лише з власних можливостей.
4. За виконання роботи працівникові нараховується і виплачується заробітна плата, не нижча від установленої законодавством, в терміни, визначені відповідно до законодавства колективним або трудовим договором. 4. Підряднику за виконання роботи, визначеною договором та зданою за Актом приймання робіт, виплачується дохід у розмірі, встановленому цим договором (може бути передбачена виплата авансу). Оплачується не витрачений працівником час, а тільки кінцевий результат (якщо він прийнятий замовником). Якщо немає кінцевого результату (за договором), то за відсутності вини замовника робота підрядника не оплачується.
5. Обов"язкове ведення трудової книжки. 5. Трудова книжка не ведеться.
6. Оплачуваний листок непрацездатності ("лікарняний"), відпустка, відпустка по вагітності та пологам. 6. Такі виплати договором підряду не передбачені.
7. Передбачені певні пільги: матеріальна допомога, компенсаційні виплати, обмеження матеріальної відповідальності за шкоду, завдану ПУО, фізичній особі. 7. Передбачені трудовим законодавством пільги у даному випадку не діють.
8. Обов"язкове оформлення звільнення. 8. Не треба оформлювати звільнення; відсутні пов"язані з цим розрахунки з працівником.
9. З виконанням дорученої роботи припиняються відносини між підрядником і замовником.

 

Трудовий контрактстроковий трудовий договір (угода про працю), вольова двостороння угода, спрямована на встановлення взаємних трудових прав та обов"язків; підписується роботодавцем і працівником; оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін. Контракт вступає в силу з моменту його підписання або дати, визначеної сторонами; охоплює трудові відносини і тісно пов"язані з ними суспільні відносини; передбачає: 1) максимальний індивідуальний підхід до кожного працівника; 2) жорсткий регламент щодо прав, обов"язків сторін трудових відносин; 3) випробування при прийнятті на роботу, стажування, підвищення квалфікації; 4) форми і розмір винагороди; 5) відповідальність при невиконанні умов контракту; 6) відшкодування моральної (матеріальної) шкоди, завданої працівнику у разі дострокового припинення контракту; 7) додаткові підстави для припинення дії контракту; 8) соціально-побутові умови.

За чинним законодавством про працю України контракт укладається з: 1) керівниками ПУО; 2) науковими працівниками; 3)спортсменами; 4) військовослужбовцями; 5)помічниками адвокатів; 6) з особами, які проходять стажування у нотаріусів; 7) з працівниками МВС України та МНС України; 8) з педагогами; 9) з іноземцями, які працюють у галузі охорони здоров"я або культури; 10) з біржовими посередниками; 11) з спеціалістами в галузі карантину рослин; 12) з працівниками в галузі сільського господарства.

Прийняття на роботу за контрактом оформлюється наказом (рішенням, розпорядженням) роботодавця і оголошується працівникові під розпис; контракт укладається на конкретний термін, встановлений за згодою сторін або на час виконання певної роботи.

NB: подовженняконтракту можливеу разі взаємної згоди працівника і роботодавця за 2 місяці до закінчення строкуйого дії(підписується угода про подовження дії чинного контракту або укладається контракт на новий термін).

 

Таблиця № 2. Класифікація видів трудових договорів за чинним законодавством України

 

Залежно від форми договору: За суб"єктом: Залежно від змісту договору:
1) усна форма [ч. 4 ст. 24 КЗпП України]; 1) роботодавець - юридична особа (ПУО); 1) за конкурсом;
2) письмова форма [ч. 1 ст. 24 КЗпП України]: 2) роботодавець - фізична особа; 2) з державним службовцем;
1) для нештатних працівників; 3) фізична особа - "робітник"[фізична праця + інтелектуальне навантаження]; 3) з виборним працівником;
2) при укладенні контракту; 4) фізична особа - "працівник", "службовець" [розумова праця + фізичне навантаження]; 4) щодо надомної роботи [Положення"Про умови праці надомників"від 29. 09. 1981];
3) при організованому наборі працівників; 5) неповнолітній працівник; 5) щодо суміщення професій (посад) [постанова КМ України "Про порядок та умови суміщення професій (посад)" від 04. 12. 1981 № 1145];
4) коли трудовий договір укладається між громадянами; 6) повнолітній працівник тощо; 6) щодо виконання тимчасової роботи [Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці тимчасових працівників і службовців" від 24. 09. 1974 № 311];
5) при прийнятті на роботу в релігійну організацію;   7) щодо заміщення тимчасово відсутнього працівника [Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці тимчасових працівників і службовців" від 24. 09. 1974 № 311 + Роз"яснення Держкомітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та зарплати і Секретаріату ВЦРПС "Про порядок оплати тимчасового замісництва" від 29. 12. 1965 № 30/39, п. 1];
6) при укладенні трудового договору з надомниками;   8) щодо сезонної роботи [Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах" від 24. 09. 1974 № 310 + Положення про організацію сезонних робіт від 27. 04. 1998 № 578];
7) при укладенні трудового договору з неповнолітніми;    
8) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров"я;   9) щодо роботи за сумісництвом [постанова КМ України "Про роботу за сумісництвом працівників державних ПУО" від 03. 04. 1993 № 245 + Положення про умови роботи за сумісництвомвід 28. 06. 1993 № 43];
За способом укладення: За строком дії:
1) конкурс; 1) на невизначений строк ("безстроковий");
2) з молодим фахівцем; 2) на визначений строк ("строковий");
3) альтернативна служба; 3) на час виконання певної роботи:
4) при організованому наборі працівників; а) тимчасової(тривалість виконуваної роботине більше 2 місяців);
  б) для заміщення тимчасово відсутнього працівника (тривалість заміщення не більше 4 місяців);
  в) сезонної (тривалість виконуваної роботи протягом певного періоду /сезону, але не більше 6 місяців).
NB: тимчасове замісництво - виконання службових обов"язків на посаді тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю; NB: тимчасові працівники - такі, що прийняті на роботу на строк до 2 місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), - до 4 місяців;
NB: сезонні роботи - роботи, які через природні та кліматичні умови виконуються не весь рік, а упродовж певного періоду (сезону); NB: надомникі - особи, які уклали трудовий договір з ПУО про виконання роботи вдома особистою працею з матеріалів та на обладнанні ПУО або набутих за рахунок ПУО.
       

 

NB: 1) строковий трудовий договір укладається у разі неможливості встановлення трудових відносин з врахуванням характеру наступної роботи або умов її виконання, або інтересів працівника[ч. 2 ст. 23 КЗпП України]: прийняття на роботу, яка не виконується постійно (сезонні роботи) + для заміщення тимчасово відсутнього працівника, за яким зберігається місце роботи (заміщення працівників, яким надана відпустка у зв"язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років);

2) обставини, які спонукають працівника на укладення строкового трудового договору, повинні бути зазначені у самому договорі або у заяві про прийняття на роботу.

 

Чинне законодавство про працю України розрізняє наступні умови трудового договору, а саме:

Таблиця № 3. Умови трудового договору

Основні умови трудового договору Додаткові умови трудового договору
1. Місце роботи (конкретне підприємство, установа, організація). 1. Встановлення випробування при прийнятті на роботу; його тривалість.
2. Трудова функція (яка саме робота пропонується; бажана професія, кваліфікація, спеціальність працівника). 2. Знання іноземної мови.
3. Оплата праці. 3. Наявність вченого ступеня.
4. Строк дії трудового договору. 4. Неповний робочий день.
5. Час початку роботи (коли саме необхідно приступити до праці, почати свою трудову діяльність як найманого працівника). Якщо час початку роботи не вказаний, то - з моменту укладання трудового договору. 5. Додаткова відпустка, її тривалість.
6. Робочий час, його тривалість. 6. Суміщення професій (посад).
7. Час відпочинку, його тривалість. 7. Можливість працювати за сумісництвом.
8. Пільги, передбачені чинним законодавством про працю та роботодавцем. 8. Забезпечення житлом або виділення земельної ділянки під будівництво.
9. Відповідальність сторін трудового договору. 9. Можливість відправлення у службове відрядження.
  10. Надання путівок для відпочинку та оздоровлення.
  11. Можливість підвищення кваліфікації.
  12. Підстави дострокового припинення трудового договору.

 

Чинне законодавство про працю України передбачає наступні етапи оформлення трудового договору: 1) співбесіда з претендентом на вакантну посаду; 2) обговорення умов трудового договору; 3) подання заяви про прийняття на роботу; 4) підписання письмового трудового договору; 5) оформлення наказу про прийняття на роботу та зарахування до штату працюючих (наказ підписує уповноважена особа, яка має право приймати, звільняти з роботи); працівник обов"язково повинен ознайомитись з текстом наказу щодо свого працевлаштування і поставити свій підпис ("З наказом ознайомлений". Писаренко О. Ю.).

NB: 1) трудовий договір вважається укладеним з моменту підписання(якщо це обговорено сторонами); з моменту, вказаного в самому договорі; з моменту фактичного допуску працівника до роботи(без видачі наказу або підписання трудового договору);

2) допуск до роботи повинен бути здійснений спеціально уповноваженою на це особою.

 

Роботодавець повинен провести з працівником інструктажі з техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки (про що робиться відповідний запис у Журналі проведення інструктажу: число, місяць, рік; Тема інструктажу; хто провів інструктаж - ПІБ, підпис; для кого проведений інструктаж - ПІБ, підпис), а також визначити працівникові його робоче місце.

NB: поширені порушення прав найманих працівників сучасними роботодавцями:

1) людину приймають до штату працюючих "з гідною заробітною платою", але з випробувальним терміном. Насправді – зараховують на мізерну оплату праці, не повідомляючи про це самого працівника. Через декілька тижнів його звільняють, виплачують частку з цієї заробітної платні (у судовому порядку винні дії роботодавця неможливо довести, винуватим в цій ситуації залишається найманий працівник);

2) людину приймають на роботу "з гідною заробітною платою", але не попереджають про випробувальний термін. Забирають трудову книжку та копії інших необхідних документів. Працівник сумлінно виконує свої обов"язки декілька тижнів, після чого його звільняють, повертають трудову книжку без запису про прийняття на роботу. Заробітну плату не виплачують, оскільки людину взагалі не оформляли на дане ПУО (у судовому порядку винні дії роботодавця довести дуже складно, необхідні суттєві докази: або фото робочого місця скривдженого працівника, або фото цього працівника з іншими працівниками на даному ПУО, або колеги - свідки, які погодяться підтвердити наведені докази);

3)людинуприймають на роботу, укладають з нею контракт на один місяць із зазначеною мінімальною заробітною платою, а їй "ніби офіційно" пропонують заробітну плату "у конверті".Через місяць працівника звільняють з виплатою йому зазначеної у контракті мінімальної заробітної плати (у судовому порядку провину роботодавця довести неможливо).

Таблиця № 4. Необхідні документи при працевлаштуванні

 

Документи, які подаються при працевлаштуванні Документи, які пред"являються при працевлаштуванні  
1. Паспорт громадянина [у разі працевлаштування повнолітньої особи] /копіядокумента [ч. 2 ст. 24 КЗпП України] /оригінал документа
2. Свідоцтво про народження [у разі працевлаштування неповнолітньої особи] /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + ст. 188 КЗпП України] /оригінал документа
3. Посвідка на проживання в Україні [у разі працевлаштування іноземця або особи без громадянства] /копіядокумента [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + пп. 3, 8 Правил в"їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою КМ України від 29. 12. 1995 № 1074] /оригінал документа
4. Трудова книжка [якщо особа, яка влаштовується на роботу, раніше працювала, перебуваючи у трудових відносинах; ч. 2 ст. 24 КЗпП України] /оригінал документа
5. Відомості про спеціальний трудовий стаж [передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників; законами, які регулюють діяльність окремих державних органів + ч. 2 ст. 24 КЗпП України] /оригінал документа
6. Документ військового обліку [приписне свідоцтво; військовий квиток; довідка, яка видається замість військового квитка] /копія документа [статус особи, яка влаштовується на роботу: допризовник, призовник, військовозобов"язаний та військкомат, до якого вона приписана; ч. 2 ст. 24 КЗпП України + Закон України "Про загальний військовий обов"язок і військову службу" від 25. 03. 1992, ч. 4 ст. 34] /оригінал документа
7. Документ про освіту - залежно від посади [диплом або інший документ про одержання освіти або професійної підготовки; подається під час влаштування на роботу, яка вимагає спеціальних знань] /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16. 02. 1998, № 24] /оригінал документа
8. Права водія [залежно від характеру роботи] /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України] /оригінал документа
9. Посвідчення біженця [документ, що посвідчує особу та підтверджує факт надання їй в Україні статусу біженця] /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + п. 1 Положення про посвідчення біженця, затвердженого постановою КМ України від 11. 10. 2002 № 1527] /оригінал документа
10. Довідка про звільнення [тимчасовий (до одержання паспорта) документ, що засвідчує особу, звільнену з місць позбавлення волі після відбування кримінального покарання] /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + п. 1.4. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін"юсту і Мінсоцзахисту України від 29. 07. 1993 № 58] /оригінал документа  
11. Довідка про стан здоров"я[у разі прийняття на роботу зі шкідливими або небезпечними умовами праці; ч. 6 ст. 24 КЗпП України + п. 1.6. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 31. 03. 1994 № 45] /оригінал документа
12. Свідоцтво про загальнообов"язкове державне соціальне страхування /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + п. 17 Порядку видачі свідоцтва про загальнообов"язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМ України від 22. 08. 2000 № 1306] /оригінал документа
13. Довідка про відкриття банківського рахунку [необхідна, якщо роботодавець заробітну плату переказує на розрахунковий рахунок працівника] /оригінал документа
14. Заява про прийняття на роботу
15. Автобіографія [пишеться працівником власноручно, як правило, у разі участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців]
16. Особовий листок обліку кадрів[заповнюється працівником особисто, як правило, у разі участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців]
17. Декларація про доходи за визначений період [у разі участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців]
18. Зобов"язання фінансового харак теру, у тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім"ї [у разі участі у конкурсі на заміщення вакантних посад державних службовців]
19. Фотокартка
20. Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків /копія документа [ч. 2 ст. 24 КЗпП України + Закон України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов"язкових платежів" від 22. 12. 1994, ст. 7] /оригінал документа

 

Таблиця № 5. Випробування, стажування, практика (навчальна /виробнича):©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.