Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУПлан

Вступ

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

1.1 Поняття юридичної особи

1.2 Ознаки юридичної особи

1.3 Види юридичних осіб

1.4 Порядок виникнення і припинення юридичних осіб

Глава 2. ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

2.1 Класифікація юридичних осіб

2.2 Господарські товариства

2.3 Командне товариство

2.4 Повне товариство

2.5 Акціонерне товариство

2.6 Виробничий кооператив

Глава 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИРИДИЧНИХ ОСІБ

3.1 Державна реєстрація юридичних осіб

Висновок

Список використаної літератури

 


ВСТУП

Сучасне суспільне життя не можна уявити без таких учасників відносин, як юридичні особи.

Поняття юридичної особи було нам відомо ще з давніших часів від римлян, де було помічено, що в деяких випадках носіями приватного права можуть бути не тільки фізичні особи, а й деякі об'єднання, корпорації тощо. В Законах XII таблиць згадувались різного роду корпорації, колегії релігійного характеру, що могли бути власниками певного майна. Кількість таких корпорацій зростала. Проте для широкого розвитку цієї правової структури в Римі ще не було належних соціально-економічних умов. Не було й терміна "юридична особа", хоча саме це поняття застосовувалося і використовувалося в обороті досить часто. Римському праву ми зобов'язані тим, що правові системи Європи успадкували його і міцно закріпили в своєму обороті, хоча в господарському житті Риму юридичні особи значної ролі не відігравали навіть в пору розквіту торгівлі й господарства.

Метою даної курсової роботи є визначення та розкриття поняття юридичної особи на сучасному етапі розвитку, та розкриття суті державної реєстрації юридичної особи.

Поняттю та класифікації юридичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності приділяється багато уваги, наприклад такі автори, як Є.О. Харитонов, Ю.О. Заіка, І А. Бірюков, О.В. Дзера та інші.

Основні питання я розглядала по окремим главам.

В першій главі я розкрила поняття, ознаки та види юридичної особи. А також порядок виникнення та припинення юридичних осіб.

Наслідком тривалого і досить важкого розвитку ідеї юридичної особи було визнання класичним правом певних ознак цього суб'єкта права: 1) в галузі приватноправових відносин корпорації прирівнювались до фізичних осіб;

2) майно корпорації не є ні спільною власністю всіх членів корпорації, ні її окремих членів; це відособлена від її членів власність самої корпорації як особистого суб'єктивного права;3) корпорація від власного імені має право вступати у будь-які приватно-правові відносини як з фізичними, так і з юридичними особами. Ці відносини здійснюються через фізичних осіб.

На цьому створення правової фігури юридичної особи не завершилося.

І на сьогоднішній день багато вчених приділяють увагу розвитку та становленню юридичної особи.

В другій главі я розкрила класифікацію юридичних осіб, які класифікуються на господарські, акціонерні, командні, повні товариства та виробничий кооператив.

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками. Непідприємницькі товариства (виробничі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть нарівні із своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

В четвертій главі я розглянула послідовність державної реєстрації юридичної особи. Державна реєстрація є невід'ємною ознакою юридичної особи, оскільки лише з цього моменту вона набуває статусу юридичної особи.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.