Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 1. Ринок і продукція§1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.

§2. Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня використання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програми діяльності підприємства.

 

Розділ 2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

§1. Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями і кваліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу.

§2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Склад фонду оплати праці підприємства.

 

Розділ 3. Капітал підприємства

§1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ та його види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання ОВФ.

§2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів.

Розділ 4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

§1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.

§2. Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.

 

Література до теоретичного курсу

1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К., 2007. – 478 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

4. Економіка підприємства: Електронний навчальний посібник. – Львів: віртуальне середовище НУ «ЛП».


Програма складена у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Програма складена:1. к.е.н. ,доц. Скорик Г.І.

_______________

 

2. к.е.н., доц. Мамчин М.М.

_______________

 

3. к.е.н., доц. Загорецька О.Я. _______________

 

«___» ___________2013 р.

 

Програма фахових вступних випробувань обговорена та схвалена на засіданні кафедри маркетингу і логістики

 

Протокол №__________від «_______» __________________2013 р.

 

Завідувач кафедри МЛ ____________________________Крикавський Є.В.

 

Програма фахових вступних випробувань схвалена на засіданні фахової екзаменаційної комісії з «Маркетингу».

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.