Здавалка
Главная | Обратная связь

Шкала оцінювання: національна та ECTSТаблиця відповідності результатів контролю знань за різними шкалами та критерії оцінювання

Сума балів за 100-бальною шкалою Оцінка в ЕСТS Значення оцінки ЕСТS Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A відмінно Студент (курсант) виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. Високий (творчий) відмін­но   зара-ховано
82-89 B дуже добре Студент (курсант) вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи та задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. Достатній (конструк­тивно- варіативний) добре
74-81 C добре Студент (курсант) вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок.
64-73 D задовільно Студент (курсант) відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. Середній (репродук-тивний) задо­вільно
60-63 E достатньо Студент (курсант) володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59 FX незадо­вільно з можливістю повторного складання семестро­вого контролю Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Низький (рецептивно-продуктив­ний) неза­довільно незара-ховано
1-34 F незадовільно з обо­в’язковим повторним вивченням залікового кредиту Студент (курсант) володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

Методичне забезпечення

Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД) «Історія держави та права зарубіжних країн» – пакет навчально-методичних матеріалів: тези лекцій, плани семінарських занять і методичні вказівки до них, питання для самоконтролю, до модуль-контролю, заліку, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідницької роботи, комп’ютерні програми навчального та контролюючого характеру (див. додатки).

Рекомендована література

Базова література

 

Дигесты Юстиниана. - М., 1984.

Документы по истории зарубежного права. - М.: Изд-во МГУ, 1987.

Конституция буржуазных государств. - М.,1987

Конституція України. - К., 1996.

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы/Под ред. В.М. Корецкого. - М.,1961.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. - М.,1984.

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. – В 2-х тт. – М.: Норма, 2004.

Хрестоматия по истории Древней Греции. - М., 1964.

Хрестоматия по истории Древнего Рима. - М.,1982.

Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х в. – 1917 г.). – М.: Зерцало, 2003.

Хрестоматия по истории средних веков /Под ред. С.Д.Сказкина. Т.1-2. - М., 1961-1963.

Черниловский З.М. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. - М.,1999.

Алаев Л.Б., Вигасин А.А., Сафронова А.Л. История Индии. – М.: Дрофа, 2011. - 544 с.

Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2004.

Всемирная история государства и права. Энциклопедический словарь. – М., Инфра-М. - 200I.

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Батыра. Изд. 3-е.- М.:Былина, 2005.

Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. – Изд. 2-е. - М., 2005

Исаев И.А. История государства и права России. Полный курс лекций. - М.:Юрист, 1994.

История государства и права зарубежных стран. Т.1-2 /Под ред. Н.А.Крашенинниковой и О.А.Жидкова.- Изд. 3-е. - М., 2004.

История государства и права России / Ред.проф. Чибиряева . – М., I998.

История советского государства и права./В трех книгах/. кн.1: 1917-1920г.г.;кн.2: 1921-1935г.г.;кн.3: 1936-1945г.г.М.: Наука,1985.

Косарев А.И. Римское право. - М.: Юрид. л-ра., 1997.

Лотменцев А.М. История южных и западных славян. – М.: Издательство: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный університет, 2010. - 400 с.

Ливанцев Е.К. История буржуазного государства и права зарубежных стран.Т.1-2. - Изд.Рост. ун-та, 1994.

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. - Т.1-2. - М., 1998, изд. 2-е – М., 2006.

Садиков В.Н. Хрестоматия по всеобщей истории государства и права. – М., 2002.

Страхов М. Історія держави і права зарубіжних країн. – К., 2003.

Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн.К.: Вища школа, 1994.

Хома Н.М. Історія держави та права зарубіжних країн. – К.: Каравела, 2003.

Черниловский З.М. Всеобщая история государства и права.-М.: Юрист, 2004.

Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн. - К.: Вентурі, 1995.

Античная цивилизация. - М.: Наука, 1983.

Барабаш Б. Правовий статус особи у конституціях штатів США // Право України. – 2002. - № 3.

Борисюк В.И. и др. Политические институты США: история и современность. - М.,1988.

Батыр К.И. История феодального государства Франции. - М., 1975.

Богдановская И.Ю. Закон в английском праве. - М.,1987.

Гутнова Е.В. Возникновение Английского парламента.- М.,1960.

Давид Р. Основные правовые системы современности. - М., 2000.

Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2001-2011 роки. Послання Президента України до Верховної Ради України // Урядовий кур'єр. – 2002. - 4 червня.

Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. - М., 1991.

Кондратьев С.В. Английская революция XVII века. – М.: Академия, 2010. – 192 с.

Косарев А.И. О закономерностях развития в истории государства и права // Государство и право. – 2007. - № 4.

Кузищин В.И., Гвоздева Т.Б., Строгецкий В.М., Стрелков А.В. История Древней Греции. – М.: Академия, 2011. – 480 с.

Крашенинникова Н.А. История права Востока.- М.,1994.

Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. - М., 1984.

Лафитский В.И. США: конституционный строй и роль штатов в структуре американского федерализма. – М., I998.

Лопухов Б.Р. Эволюция буржуазной власти в Италии. - М.,1986.

Маныкин А.С. История двухпартийной системы США. - М., 1997.

Мишин А.А. Современный капитализм: политические отношения и институты власти. – М.,1984.

Мусульманское право: (Структура и основные институты): Сб. статей - М.:ИГПАН,1984.

Петрова Е.А. Основные исторические этапы развития американского права // История государства и права. – 2006. - № 5.

Политические системы, государство и право в буржуазных и развивающихся странах/Тенденции и проблемы. - М.,1988.

Рождение французской буржуазной политико-правовой системы/отв. ред. А.И. Королев.- Л.,1990.

Российская и мировая история в таблицах. – СПб, 2006.

Смыкалин А. Создание советской судебной системы // Российская юстиция. – 2002. - № 2.

Страны Западной цивилизации XIX - начало XX в. Хрестоматия / Состав. Чикалова И., Чикалов Р. – М.: Высшая школа, 2011. – 528 с.

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – СПб, 1992.

Уголовное законодательство зарубежных стран. - М.: Зерцало, 1999.

Флетчер Д., Наумов А. Основные концепции современного уголовного права. – М., 1998.

Фюре Ф. Постижение французской революции. – СПб., 1998.

Штаерман Е.М. К итогам дискуссии о Римском государстве // Вестник древней истории. - 1990. - N 3.

Штокмар В.В. История Англии в средние века. – СПб, 2000.

Яковлев А.И. Очерки модернизации стран Востока и Запада в XIX-XX веках – М.: Ленанд; 2011. – 504 с.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.