Здавалка
Главная | Обратная связь

Як визначити вплив зміни питомої ваги робочих на продуктивність праці працівників?АГД

1. Відношення вартості матеріальних ресурсів, які повинні надійти згідно з укладеними договорами та з внутрішніх джерел, до планової потреби в матеріальних ресурсах-це:

1. коефіцієнт забезпеченості планової потреби в матеріальних ресурсах;

2. матеріаловіддача;

3. матеріаломісткість;

4. фондовіддача.

 

2. Ефект операційного важеля характеризує:

1. величину зміни прибутку при зміні товарообороту на 1%;

2. величину зміни товарообороту на 1%;

3. величину зміни витрат обігу при зміні товарообороту на 1%;

4. величину зміни маржинального доходу при зміні товарообороту на 1%.

 

3. Факторами, що не впливають на зміну чистого прибутку є такі:

1. величина нарахованих дивідендів;

2. надзвичайні доходи і витрати;

3. сума відсотків за кредит;

4. інші операційні доходи та витрати.

 

4. Необхідною умовою застосування маржинального аналізу прибутку є:

1. розподілі витрат на змінні і постійні;

2. визначені зони фінансової витривалості;

3. визначенні темпів зміни товарообороту і прибутку;

4. визначенні критичного обсягу товарообороту.

5. Загальна матеріаломісткість продукції визначається як відношення:

1. загальної суми матеріальних витрат до обсягу продукції у вартісній оцінці;

2. обсягу продукції у вартісній оцінці до загальної суми матеріальних втрат;

3. фактичного випуску продукції до планового випуску.

4. планового випуску продукції до фактичного.

 

6. Як розрахувати вплив цінового фактора на зміну нормативної вартості витрачання матеріалів:

1. Ц (ф) - Ц (пл.) *Н (ф);

2. Н (ф) – Н (пл) * Ц (пл.);

3. Н (пл.) - Н (ф) * Ц (ф);

4. Н(ф) –Н (пл.)* Ц (ф).

де, Н(пл.), Н(ф) – планова і фактична норми витрат;

Ц(пл.), Ц (ф) – планова і фактична ціна на матеріали.

7. Валовий прибуток підприємства торгівлі визначається як:

1. різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації товарів і купівельною вартістю товарів;

2. різниця між купівельною вартістю товарів і сумою витрат обігу;

3. сума чистого прибутку та прибутку від операційної діяльності;

4. сума витрат на збут та адміністративних витрат.

8. Які фактори не впливають на збільшення валового прибутку:

1. надання покупцям знижки при доході за безготівковим розрахунком.

2. ріст фізичного обсягу товарообороту;

3. ріст товарообороту за рахунок підвищення цін на товари;

4. підвищення рівня торгової націнки на товари;

9. Яким способом факторного аналізу визначається вплив зміни структури товарообороту на зміну рівня валового прибутку:

1. процентних чисел;

2. ланцюгових підстановок;

3. індексним;

4. інтегральним.

10. Критичний обсяг товарообороту являє собою:

1. обсяг товарообороту, який дозволяє компенсувати усі витрати за відсутності прибутку;

2. обсяг товарообороту, який дозволяє отримати максимальний прибуток;

3. обсяг товарообороту, який гарантує рентабельність комерційної діяльності;

4. обсяг товарообороту, за яким діагностується банкрутство підприємства.

11. Критичний обсяг товарообороту визначається:

1. відношенням суми постійних витрат до частки маржинального доходу до частки маржинального доходу до товарообороту;

2. відношенням суми змінних змінних статей витрат до обсягу товарообороту;

3. різницею між валовим прибутком і величиною змінних витрат;

4. відношенням маржинального доходу до суми постійних витрат.

12. Величина „зони” фінансової витривалості, (тис. грн.) визначається як:

1. як різниця між виручкою від реалізації товарів і критичним обсягом реалізації;

2. відношення маржинального доходу до обсягу товарообороту;

3. як сума змінних і постійних статей витрат;

4. як різниця між валовим прибутком і адміністративними витратами.

13. Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризується такими показниками:

1. матеріаловіддача , матеріаломісткість продукції;

2. витрачання певного матеріалу на виготовлення конкретного виробу;

3. фондовіддача;

4. фондомісткість.

14. На загальну матеріаломісткість випуску продукції впливають такі фактори:

1. структура випущеної продукції;

2. удосконалення техніки, технології та організації виробництва;

3. підвищення якості використаної сировини, матеріалів, купівельних виробів та напівфабрикатів;

4. продуктивність праці.

15. Вплив зміни матеріаломісткості на обсяг виробництва продукції визначають як:

1. добуток відхилення фактичної та планової матеріаломіскості на фактичні затрати матеріалів;

2. відношенням фактичних затрат на матеріали до відхилення фактичної матеріаломісткості від планової;

3. добуток матеріаломісткості на обсяг виробництва продукції;

4. добуток планової матеріаломісткості на фактичні затрати.

 

16. Позитивною тенденцією зміни показників вважається така:

1. Т рвд > Трто > Трво;

2. Т рвд < Трто > Трво;

3. Т рто > Трвд < Трво;

4. Т рво < Трто > Трвд;

де Трто – темп зміни роздрібного товарообороту;

Трвд – темп зміни валового доходу;

Трво – темп зміни рівня витрат обігу.

17. Рентабельність товарообороту підвищується, якщо:

1. зменшується сума адміністративних витрат;

2. зростає величина необоротних активів;

3. зростає величина дебіторської заборгованості;

4. зростає сума фінансових витрат.

18. Рентабельність виробничих фондів торгівельного підприємства не залежить від зміни:

1. величини основних засобів;

2. обсягу товарообороту;

3. величини чистого прибутку;

4. величини короткострокових фінансових інвестицій.

 

19. Удосконалення структури персоналу, підвищення кваліфікації кадрів – це резерв зростання випуску продукції за рахунок поліпшення використання:

1. використання праці;

2. засобів праці;

3. предметів праці;

4. основних засобів.

 

20. Якщо коефіцієнт використання матеріалів менше одиниці, то це означає, що:

1. фактичне витрачання матеріалів на окремі вироби було меншим, ніж передбачено планом;

2. фактичне витрачання матеріалів на окремі вироби було більшим, ніж передбачено плановими (нормативними) калькуляціями;

3. на підприємстві матеріали використовувалися нераціонально;

4. зростає матеріаломісткість продукції.

21. На зміну величини прибутку від операційної діяльності оказують вплив такі фактори:

1. зміна валового прибутку;

2. величина надзвичайних доходів;

3. зміна фінансових доходів;

4. зміна величини податку на прибуток.

22. На зміну прибутку від операційної діяльності не впливають:

1. зміна величини фінансових витрат.

2. зміна обсягу товарообороту;

3. зміна рівня валового прибутку;

4. зміна величини адміністративних витрат;

23. Для аналізу асортиментної структури роздрібного товарообороту використовують:

1. форму №3-торг;

2. форму №1-ПВ;

3. форму №1-ФП;

4. форму №1-П.

24. Відносну забезпеченість підприємства робітниками визначають шляхом порівняння:

1. фактичної чисельності з плановою, перерахованою на відсоток виконання плану з випуску продукції;

2. фактичної чисельності з плановою;

3. фактичної чисельності, перерахованої на відсоток виконання плану з випуску продукції, з плановою;

4. фактичних темпів зростання обсягу реалізації з плановими.

25. Коефіцієнт стабільності персоналу - це відношення якого показника до середньоспискової чисельності персоналу:

1. працівників, які працювали весь рік;

2. прийнятих працівників;

3. прийнятих і звільнених працівників;

4. працівників, які не з'явились з дозволу адміністрації.

26. Періодичність складання форми №3-торг:

1. 1 раз в квартал;

2. 1 раз в місяць;

3. 1 раз в рік;

4. 1 раз в 10 днів.

27. Для оперативного аналізу роздрібного товарообороту використовують:

1. товарно-грошовий звіт;

2. форму №3-торг;

3. форму №1-ПВ;

4. форму №1-П.

28. Вплив зміни чисельності робітників, числа днів, відпрацьованих одним робітником за рік, тривалості робочого дня, середньоденного виробітку одного робітника на відхилення за обсягом продукції визначають методом:

1. абсолютних різниць;

2. деталізації;

3. ланцюгових підстановок;

4. бальної оцінки.

29. До методів оцінки сезонних коливань продажу товарів відносять метод:

1. простої середньої;

2. дедукції;

3. ланцюгових підстановок;

4. абсолютних різниць.

30. Під ритмічністю роботи торговельного підприємства розуміють:

1. виконання плану товарообороту по періодах;

2. виконання плану товарообороту у розрізі окремих структурних підрозділів;

3. динаміку зміну товарообороту;

4. темп зміни товарообороту.

31. Якими показниками характеризується продуктивність праці:

1. середньорічним виробітком одного робітника та середньорічним виробітком працівника;

2. відпрацьованими людино-днями, людино-годинами;

3. обсягом валової, товарної, реалізованої продукції;

4. якістю виробленої продукції.

Як визначити вплив зміни питомої ваги робочих на продуктивність праці працівників?

1. добутком відхилення між фактичною та плановою питомою вагою робітників на їх планову продуктивність праці;

2. добутком відпрацьованого часу на годинну продуктивність праці;

3. добутком відхилення по чисельності на обсяг продукції;

4. добутком відхилення по чисельності на годинну продуктивність праці.

33. Який взаємозв'язок між чисельністю, продуктивністю та обсягом виробництва продукції :

1. прямий функціональний;

2. зворотній;

3. взаємозв'язку немає;

4. кореляційний.

34. Роздрібний товарооборот звітного періоду у цінах базисного періоду (Тпорів.) визначають за формулою:

1. Тпорів. = Т1 : Іp;

2. Тпорів. = Т1 · Іp;

3. Тпорів. = Т1 : (Т0 : Іp);

4. Тпорів. = Т0 : Іp,

де Т1 – фактичний товарооборот звітного періоду у діючих цінах;

Т0 – товарооборот базисного періоду у базисних цінах;

Іp – загальний індекс цін.

35. До економічних факторів, що впливають на обсяг роздрібного товарообороту відносять:

1. рівень попиту населення;

2. технологічний рівень торговельного підприємства;

3. міграція населення;

4. дислокація торговельної мережі.

36. Коефіцієнт ритмічності виконання плану роздрібного товарообороту визначається за формулою:

1. К = 1- V;

2. К = V - 1;

3. К = δ – 1;

4. К = 1 – δ,

де К - коефіцієнт ритмічності виконання плану роздрібного товарообороту;

V – коефіцієнт варіації;

δ – середньоквадратичне відхилення.

37. Ефективність використання товарних ресурсів вивчають на підставі показника:

1. обсяг роздрібного товарообороту на 1 грн. товарних ресурсів;

2. відхилення фактичного розміру товарних запасів від нормативу;

3. середнього розміру товарних запасів;

4. динаміки зміни середнього розміру товарних запасів.

38. Показники, які кількісно характеризують процес заміни застарілих зразків продукції на сучасніші та технічно досконаліші оцінюються на такому етапі аналізу виробництва:

1. аналіз асортименту продукції.

2. оцінка виконання плану обсягу виробництва товарної продукції та його динаміки;

3. аналіз якості продукції;

4. аналіз ритмічності виробництва;

39. Товарні запаси в днях на кінець звітного періоду визначаються за формулою:

1. ТЗдн. = ТЗс. : СДОпл.;

2. ТЗдн. = ТЗс. : СДОзв.;

3. ТЗдн. = ТЗс. · СДОпл.;

4. ТЗдн. = ТЗс. · СДОзв.,

де ТЗдн. - товарні запаси в днях на кінець звітного періоду;

ТЗс. - товарні запаси в сумі на кінець звітного періоду;

СДОпл. – середньоденний товарооборот планового періоду;

СДОзв. - середньоденний товарооборот звітного періоду.

40. Оборотність товарів в днях визначається за формулою:

1. Одн. = З : СДО;

2. Одн. = СДО : З;

3. Одн. = Т : З;

4. Одн. = З : Т,

де Одн. – оборотність товарів в днях за період;

СДО - середньоденний товарооборот за період;

З – середній розмір товарних запасів за період;

Т – товарооборот за період.

41. До соціальних факторів зростання продуктивності праці відносять:

1. створення відповідного морально-психологічного клімату;

2. удосконалення методів планування;

3. удосконалення техніки і технології.

4. питома вага не атестованої продукції.

42. Норматив товарних запасів планується:

1. у днях;

2. у кількості оборотів;

3. у грошовому виразі;

4. у натуральних одиницях виміру.

43. Як відреагує величина маржинального доходу на економію змінних витрат:

1. зросте;

2. не зміниться;

3. зменшиться;

4. не відреагує.

44. Середній розмір товарних запасів визначається за формулою:

1. середньої хронологічної;

2. середньої арифметичної;

3. середньої геометричної;

4. середньої простої.

45. Вплив зміни цін на обсяг роздрібного товарообороту розраховують за формулою:

1. Σq1p1 – Σq1p0;

2. Σq1p0 - Σq1p1;

3. Σq1p1 – Σq0p0;

4. Σq0p0 - Σq1p1,

де Σq0p0 – товарооборот базисного періоду у базисних цінах;

Σq1p1 – фактичний товарооборот звітного періоду у діючих цінах;

Σq1p0 – фактичний товарооборот звітного періоду, перерахований у базисні ціни;

46. На прискорення оборотності товарів впливає:

1. зростання товарообороту;

2. зростання середнього розміру товарних запасів;

3. зростання цін;

4. звуження асортименту товарів.

47. Рівень витрат обігу (РВО) визначається за формулою:

1. РВО = (ВО : Т) · 100%;

2. РВО = (Т : ВО) · 100%;

3. РВО =Т · ВО ·100%;

4. РВО = (ВО : СДО) · 100%,

де ВО – сума витрат обігу за період;

Т – товарооборот за період;

СДО – середньоденний товарооборот.

48. До факторів незалежних від діяльності торгових підприємств відносять:

1. зміна роздрібних цін на товари;

2. ступінь виконання плану товарообороту;

3. час обігу товарів;

4. продуктивності праці.

49. Прямі показники ритмічності виробництва:

1. коефіцієнт ритмічності, коефіцієнт аритмічності;

2. збитки від браку;

3. коефіцієнт варіації;

4. наявність понаднормових залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складах.

50. До постійних вират підприємства не відносятся:

1. витрати на матеріали та сировину;

2. орендна плата;

3. заробітна плата працівників фінансової служби;

4. амортизація службового транспорту.

51. На суму витрат обігу не впливає:

1. розмір маржинального доходу;

2. зміна складу і структури товарообороту;

3. ефективність використання основних засобів;

4. впровадження прогресивних методів торгівлі.

52. Основним джерелом аналізу витрат обігу за статтями на підприємствах споживчої кооперації є:

1. форма №2-ФП;

2. форма №1-П;

3. форма №1-ПВ;

4. форма №7-торг.

53. Відношенням матеріальних витрат до вартості товарної продукції характеризується такий показник:

1. матеріаломісткість.

2. рівень матеріальних витрат у собівартості продукції;

3. матеріаловіддача;

4. рівень витрат на одну гривню товарної продукції;

54. До основних форм статистичної звітності, що використовується під час аналізу виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг) відносять:

1. форма №1-П;

2. форма №3-торг;

3. Звіт про фінансові результати;

4. форма №1-ПВ.

55. Розширена модель залежності товарообороту від факторів праці має такий вигляд:

1. РТО = Ч · Д · Т · П;

2. РТО = (Ч · Д · Т) : П;

3. РТО = (Ч · Д) : (Т · П);

4. РТО = (Д · Т · П) : Ч,

де РТО - обсяг роздрібного товарообороту;

Ч – середньоспискова чисельність торговельно-оперативних працівників;

Д – середня кількість відпрацьованих днів одним працівником;

Т – тривалість робочого дня;

П – середньогодинний виробіток.

 

56. Поділ витрат обігу на постійні і змінні, пов’язаний із впливом на них:

1. обсягу товарообороту;

2. продуктивності праці;

3. чисельності працівників;

4. рівня торгової націнки.

57. Аналіз виконання плану і динаміки випуску продукції починають з:

1. оцінки напруженості виробничої програми;

2. оцінки ступеню виконання виробничої програми за загальним обсягом;

3. оцінки ритмічності виробництва;

4. оцінки асортиментної структури.

58. Суть способу менших чисел (середнього проценту) полягає у:

1. тому, що з кожної позиції у виконання плану за асортиментом зараховують фактично випущену продукцію у межах плану.

2. тому, що в рахунок виконання плану випуску продукції за асортиментом приймають найнижчий процент серед визначених, але не вище за 100;

3. виявлені частки тих позицій асортименту, за якими план не виконано;

4. виявленні співвідношення фактичного і планового значення.

59. Суть способу найменшого проценту полягає у:

1. тому, що в рахунок виконання плану випуску продукції за асортиментом приймають найнижчий процент серед визначених, але не вище за 100;

2. виявлені частки тих позицій асортименту, за якими план не виконано;

3. тому, що з кожної позиції у виконання плану за асортиментом зараховують фактично випущену продукцію у межах плану;

4. виявленні співвідношення фактичного і планового значення.

60. Сума відносної економії (або перевитрат) (Евідн.) визначається за формулою:

1. Евідн. = [(РВ1 – РВ0) · Т1] : 100%;

2. Евідн. = [(РВ0 – РВ1) · Т1] : 100%;

3. Евідн. = [(РВ1 – РВ0) · Т0] : 100%;

4. Евідн. = [(РВ0 – РВ1) · Т0] : 100%,

де РВО0 – рівень витрат обігу базисний;

РВО1 – рівень витрат обігу звітного періоду;

Т1 – товарооборот звітного періоду;

Т0 – товарооборот базисного періоду.

61. Рівень витрат обігу в оптові торгівлі визначається у відсотках до:

1. оптово-складського товарообороту плюс оплачений транзит;

2. валового оптового товарообороту;

3. оптово-складського товарообороту;

4. оптово-складського товарообороту плюс неоплачений транзит.

62. Суть способу оцінки позицій асортименту полягає у:

1. виявлені частки тих позицій асортименту, за якими план не виконано;

2. тому, що в рахунок виконання плану випуску продукції за асортиментом приймають найнижчий процент серед визначених, але не вище за 100;

3. тому, що з кожної позиції у виконання плану за асортиментом зараховують фактично випущену продукцію у межах плану;

4. виявленні співвідношення фактичного і планового значення.

63. Для проведення аналізу витрат обігу використовують:

1. Звіт про фінансові результати;

2. Баланс;

3. Звіт про використання власного капіталу;

4. Звіт про рух грошових коштів.

64. Вплив зміни цін на рівень витрат обігу визначається за формулою:

1. РВО1 - РВОскор.;

2. РВОскор - РВО1;

3. РВО0 - РВОскор.;

4. РВОскор - РВО0,

де РВОскор. = ВО1 : (Т1 : Іp);

Т1 - товарооборот звітного періоду;

ВО1 - сума витрат обігу звітного періоду.

65. Параметри виробничої програми за умов ринку залежать від таких факторів:

1. місткості ринку і виробничого потенціалу підприємства;

2. чисельності населення;

3. темп інфляції;

4. демографічний склад населення.

66. Для оцінки динаміки випуску продукції використовують показники:

1. вартісні, умовно-натуральні та натуральні.

2. тільки вартісні;

3. тільки умовно-натуральні ;

4. тільки натуральні;

67. Які витрати відносяться до витрат обігу:

1. витрати на збут;

2. витрати фінансової діяльності;

3. витрати інвестиційної діяльності;

4. інші витрати звичайної діяльності.

68. За допомогою якого способу економічного аналізу можна визначити вплив зміни структури товарообороту на рівень витрат обігу:

1. процентних чисел;

2. інтегральний;

3. відносних різниць;

4. групування.

69. Темп зміни рівня витрат обігу у торгівлі визначають як:

1. відношення різниці між фактичним і плановим рівнем витрат до планового рівня, виражене у %;

2. відношення фактичного рівня витрат до планового, вираженого у %;

3. різниця між фактичним і плановим рівнем витрат, виражена у %;

4. відношення планового рівня витрат до фактичного, вираженого у %.

70. На більшості підприємств якість продукції оцінюють за:

1. сортністю;

2. обсягом забракованої продукції;

3. кількістю рекламацій та претензій;

4. широтою асортименту.

71. Коефіцієнт сортності визначають як:

1. відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості у цінах 1 сорту;

2. відношення вартості продукції у цінах 1 сорту до вартості всієї випущеної продукції;

3. відношення вартості всієї випущеної продукції до її вартості у цінах нижчого сорту;

4. відношення вартості продукції у цінах нижчого сорту до вартості всієї випущеної продукції.

72. Оцінку виконання плану відвантажень дають:

1. за загальним обсягом, за асортиментом, за покупцями і термінами поставки.

2. тільки за загальним обсягом;

3. тільки за асортиментом;

4. тільки за покупцями і термінами поставки;

73. Відсоток виконання плану з реалізації з урахуванням виконання зобов’язань за поставками розраховують способом:

1. менших чисел;

2. способу оцінки асортиментних позицій;

3. середніх чисел.

4. відносних чисел.

74. Взаємозв’язок між випущеною продукцією та зміною залишків має вигляд:

1. Зп + В = Р + Зк ;

2. Зп - В = Р + Зк;

3. Зп + В = Р - Зк;;

4. Зп - В = Р – Зк,

де Зп, Зк – залишки нереалізованої продукції на початок і кінець періоду;

В – випущена товарна продукція;

Р – реалізована продукція.

75. У яких цінах проводять аналіз динаміки випущеної продукції:

1. у порівняних цінах;

2. у фактичних цінах;

3. у планових цінах.

4. у прогнозних цінах.

76. У яких цінах проводять аналіз виконання плану випуску продукції

1. у цінах, прийнятих у плані.

2. у фактичних цінах;

3. у цінах попереднього періоду;

4. у прогнозних цінах.

77. Товарна продукція - це:

1. валовий випуск продукції за мінусом внутрішньозаводського обороту;

2. вся продукція, яка випущена підприємством;

3. вся продукція за мінусом забракованої.

4. валовий випуск продукції у порівняних цінах.

78. Вплив факторів на обсяг випуску продукції можна розрахувати, використовуючи спосіб різниць за формулою:

1. ВП = Ч х Д х Т х В;

2. ВП = (Ч х Д) : (Т х В) ;

3. ВП = Ч : (Д х Т х В);

4. ВП = (Ч х Д х Т) : В,

де ВП – обсяг випуску продукції, тис.грн.

Ч – середньоспискова чисельність працюючих, чол.;

Д – середня кількість відпрацьованих днів на одного працюючого, дні;

Т – середня тривалість робочого дня, год.;

В – сердньогодинний виробіток на 1 працюючого, тис.грн.

79. Прибуток від операційної діяльності включає:

1. валовий прибуток;

2. нші фінансові доходи і витрати;

3. податок на прибуток від звичайної діяльності;

4. надзвичайні доходи.

80. Яким чином сума прибутку від операційної діяльності реагує на збільшення фінансових витрат:

1. не залежить від суми фінансових витрат;

2. зменшується;

3. збільшується;

4. зменшується при підвищення процента банку за кредит.

81. Ефект операційного важеля визначається:

1. відношенням планового маржинального доходу до планового прибутку.

2. сумою валового прибутку і чистого прибутку;

3. різницею між обсягом реалізації і сумою змінних витрат;

4. добутком приросту прибутку і приросту обсягу реалізації;

82. Вкажіть позитивну тенденцію змін показників:

1. Темп прибутку > Темпу реалізації > Темпу авансованого капіталу > 100%;

2. Темп реалізації > Темпу прибутку > Темпу авансованого капіталу > 100%;

3. Темпу авансованого капіталу > Темп реалізації > Темп прибутку > 100%;

4. Темп прибутку > Темпу реалізації > Темпу авансованого капіталу > 100%.

83. Критичний обсяг реалізації (Ркритич) визначається за таким алгоритмом:

1. Ркритич= Сума витрат постійних / рівень маржинального доходу до обсягу реалізації * 100;

2. Ркритич= Сума витрат постійних / оптова ціна одиниці виробу;

3. Ркритич= ((Сума витрат постійних + прибуток плановий ) / рівень змінних витрат на одиницю продукціії) * 100;

4. Ркритич= Сума витрат постійних / сума маржинального дходу.

84. Рентабельність активів підприємства характеризується:

1. сумою чистого прибутку на 1 грн. активів підприємства;

2. різницею між величиною капіталу і сумою необротних активів;

3. сумою амортизації на 1 грн. основних засобів;

4. добутком фондорентабельнсті і середньою вартістю основних засобів.

85. Рентабельність оборотних активів підвищується:

1. із збільшенням коефіцієнту оборотності оборотних активів;

2. із зниженням оптових цін на продукцію;

3. із збільшеням операційних витрат;

4. із збільшенням постійних витрат.

86. Ефект операційного важеля показує:

1. зміну величини прибутку від зміни обсягу реалізації;

2. зміну обсягу реалізації за звітний рік;

3. збільшення операційних витрат;

4. збільшення фінансових витрат.

87. Від яких факторів залежить рівень рентабельності оборотних активів (РОА, %) за формулою Дюпона:

1. від зміни рентабельності реалізації і коефіцієнту оборотності оборотних активів;

2. від зміни обсягу реалізації і собівартості продукції;

3. від зміни прибутку і величини власного капіталу;

4. від зміни цін на продукцію.

88. На підвищення рентабельності власного капіталу не впливає:

1. збільшення величини основних засобів підприємства;

2. збільшення суми чистого прибутку;

3. прискорення оброності активів підприємства;

4. підвищення рентабелььності реалізації.

89. На яку суму і якиим чином (збільшення “+”, зменшення “-”) зміниться прибуток від операційної діяльності, якщо виконання плану за обсягом реалізації склало 104%, прибуток плановий становив 160 тис. грн., фактичний – 185 тис. грн.:

1. + 6, 4 тис. грн.;

2. + 7, 4 тис. грн.;

3. + 6, 9 тис. грн.;

4. прибуток не змінився.

90. Затрати на 1грн. реалізованої продукції зросли на 4 коп. Обсяг реалізаації продукції плановий – 5400 тис. грн., фактичний – на 600 тис. більше за плановий. Яким чином і на яку суму зміниться валовий прибуток:

1. - 240 тис. грн.

2. - 216 тис. грн.;

3. + 210 тис. грн.;

4. + 216 тис. грн.;

91. Визначити, яким буде критичний обсяг реалізації виробу “А” у натуральних одиницях (шт.) за рік, якщо оптова ціна виробу 25 грн. змінні витрати на одиницю виробу 19 грн., сума постійних витрат 45 тис. грн.:

1. 7, 5 тис. шт.;

2. 2, 4 тис. шт.;

3. 1, 0 тис. шт.;

4. 3,5 тис. шт.

92. Рентабельність робочого капіталу зростає при:

1. зниженні суми фінансових витрат;

2. збільшенняі суми кредиторської заборгованості;

3. зниженні рентабельності реалізації;

4. зниженні суми оборотних активів підприємства.

93. Рентабельність власного капіталу залежіть від:

1. рентабельності трудових ресурсів;

2. коефіцієнту оборотних активів;

3. величини чистого прибутку;

4. рентабельності реалізації.

94. До необоротних активів належать:

1. основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи та ін.;

2. виробничі запаси, МШП, тварини на вирощуванні, готова продукція, товари, незавершене виробництво, напівфабрикати;

3. грошові кошти та їх еквіваленти.

4. запаси.

95. Для оцінки стану та руху основних засобів використовують коефіцієнти:

1. вибуття;

2. ритмічності;

3. рівномірності;

4. ліквідності.

96. Коефіцієнт оновлення основних засобів визначають як відношення:

1. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

2. вартості основних засобів , які вибули за звітний період до вартості основних засобів на початок періоду;

3. величини зносу до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

97. Коефіцієнт вибуття основних засобів визначають як відношення:

1. вартості основних засобів , які вибули за звітний період до вартості основних засобів на початок періоду;

2. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

3. величини зносу до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

98. Коефіцієнт придатності основних засобів визначають як відношення:

1. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

2. вартості основних засобів , які вибули за звітний період до вартості основних засобів на початок періоду;

3. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. величини зносу до вартості основних засобів на кінець періоду;

99. Коефіцієнт зносу основних засобів визначають як відношення:

1. величини зносу до вартості основних засобів на кінець періоду;

2. вартості основних засобів , які вибули за звітний період до вартості основних засобів на початок періоду;

3. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

100. Коефіцієнт інтенсивності використання обладнання визначають як відношення:

1. фактичного обсягу випуску продукції до кількості відпрацьованих машино-годин;

2. вартості основних засобів , які вибули за звітний період до вартості основних засобів на початок періоду;

3. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

101. Фондовіддача основних засобів – це відношення:

1. обсягу випуску продукції у грошовому виразі до середньої вартості основних засобів за період;

2. середньої вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у грошовому виразі до за період;

3. суми прибутку до середньої вартості основних засобів за період.

4. суми прибутку до фондоозброєності.

102. Фондомісткість основних засобів – це відношення:

1. середньої вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у грошовому виразі до за період;

2. обсягу випуску продукції у грошовому виразі до середньої вартості основних засобів за період;

3. суми прибутку до середньої вартості основних засобів за період.

4. суми прибутку до фондоозброєності.

103. Джерелом інформації для аналізу основних засобів є:

1. баланс;

2. форма №3 - торг;

3. форма №1-торг;

4. форма №1-ПВ.

104. Усі основні засоби за характером участі у виробничому процесі та функціонування в невиробничій сфері поділяють на:

1. 4 амортизаційні групи;

2. 3 амортизаційні групи;

3. 5 амортизаційних груп;

4. 6 амортизаційних груп.

105. Коефіцієнт приросту основних засобів визначають як відношення:

1. вартості приросту основних засобів, до вартості основних засобів на початок періоду;

2. вартості основних засобів, які надійшли за звітний період до вартості основних засобів на кінець періоду;

3. величини зносу до вартості основних засобів на кінець періоду;

4. різниця між одиницею і коефіцієнтом зносу.

106. Фондоозброєність – це відношення:

1. середньої вартості основних виробничих засобів основного виду діяльності до середньоспискової чисельності робітників.

2. обсягу випуску продукції у грошовому виразі до середньої вартості основних засобів за період;

3. середньої вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у грошовому виразі до за період;

4. суми прибутку до середньої вартості основних засобів за період;

107. Рівень технічної озброєності – це відношення:

1. середньої вартості активної частини основних до середньоспискової чисельності робітників.

2. обсягу випуску продукції у грошовому виразі до середньої вартості основних засобів за період;

3. середньої вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у грошовому виразі до за період;

4. суми прибутку до середньої вартості основних засобів за період;

108. Завершальним етапом аналізу основних засобів є:

1. підготовка проектів рішень керівництва щодо збільшення обсягу випуску продукції і фондовіддачі;

2. аналіз ефективності використання основних засобів;

3. аналіз стану та руху основних засобів.

4. оцінка динаміки зміни середньорічної вартості основних засобів.

109. До резервів зростання фондовіддачі відносять:

1. збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення середньорічної вартості основних засобів;

2. зростання середньорічної вартості основних засобів;

3. зростання чисельності працівників.

4. зменшення обсягу виробництва продукції.

110. Аналіз основних засобів починають із:

1. оцінки стану та руху основних засобів;

2. оцінки ефективності використання основних засобів;

3. з оцінки фондоозброєності;

4. з оцінки динаміки зміни середньорічної вартості основних засобів.

111. Виробнича собівартість продукції – це:

1. затрати, пов’язані з виробництвом подукції.

2. затрати на виробництво та реалізацію (збут) продукції;

3. затрати на розширення виробництва;

4. матеріальні затрати;

112. Одним з елементів операційних витрат є:

1. амортизація;

2. змінні витрати;

3. постійні витрати;

4. витрати на збут.

113. У залежності від зміни обсягу реалізації затрати групуються як:

1. змінні і постійні;

2. матеріальні;

3. трудові;

4. альтернативні.

114. Затрати на 1 грн. товарної продукції визначаються за таким розрахунком:

1. повна собівартість продукції / вартість товарної продукції в оптових цінах підприємства;

2. вартість товарної продукції в оптових цінах підприємства / обсяг товарної продукції в натуральних цінах;

3. виробнича собівартість товарної продукції / вартість товарної продукції в оптових цінах підприємства;

4. вартість реалізованої продукції в оптових цінах підприємства / повна собівартість реалізованої продукції.

115. На зміну затрат на 1 грн. товарної продукції не впливає:

1. зміна обсягу продукції в натуральних одиницях.

2. зміна оптових цін на продукцію;

3. зміна асортименту продукції;

4. зміна структури асортименту продукції;

116. Зміна собівартості порівняної товарної продукції залежить від:

1. зміни обсягу випуску порівняної продукції;

2. зміни оптових цін на готову продукцію;

3. зміни асортименту порівняної продукції;

4. підвищення фондовіддачі основних засобів.

117. Підвищення продуктивності праці сприяє:

1. економії витрат на оплату праці працівників підприємства.

2. збільшенню суми витрат на оплату праці на підприємстві;

3. зменшенню середньої заробітної плати одного працівника;

4. збільшенню чисельності працівників;

118. На перевитрати фонду оплати праці впливає:

1. зниження продуктивності праці;

2. зниження обсягу випуску продукції;

3. зменшення чисельності працюючих;

4. зниження цін на матріали та сировину.

119. До складу витрат на виробництво продукції не включаються:

1. витрати на збут;

2. вартість матеріалів та сировини;

3. амортизація основних виробничих засобів;

4. заробітна плата робітників.

120. При збільшенні обсягу реалізації сума перевитрат за умовно-постійними статтями витрат визначається як:

1. різниця між фактичною сумою постійних витрат та їхньою скоригованою величиною;

2. різниця між скоригованою сумою постійних витрат та їхньою плановою сумою;

3. різниця між фактичною і плановою сумою постійних витрат;

4. різниця між плановою сумою постійних витрат та їхньою фактичною величиною.

121. За способом віднесення на собівартість виробу витрати поділяють на:

1. прямі і непрямі;

2. змінні і постійні;

3. витрати на збут;

4. загальні і середні.

122. Зміни цін на продукцію як фактор, що впливає на зміну обсягу реалізації, у звітному році порівняно з попереднім, визначається:

1. як різниця між фактичним обсягом реалізації звітного року у діючих оптових цінах підпримства і фактичним обсягом реалізації у порівняних цінах;

2. як різниця між фактичним обсягом реалізації звітного року у порівнянних цінах і фактичним обсягом реалізації звітного року у діючих оптових цінах підприємства;

3. як різниця між фактичним обсягом реалізації звтного року і фактичним обсягом реалізації попреднього року;

4. як різниця між обсягом реалізації попереднього року і обсягом реалізації за звітний рік.

123. Яким чином зміниться критичний обсяг реалізації продукції при зростанні постійних витрат на 50 тис. грн.:

1. критичний обсяг реалізації збільшиться;

2. критичний обсяг реалізації зросте на 50 тис. грн.;

3. критичний обсяг реалізації знизиться;

4. критичний обсяг реалізації не зміниться.


Економічний аналіз

1. Метод економічного аналізу має такі характерні особливості:

1.1.1. поділ предметів або явищ на складові частини, елементи, ознаки;

1.1.2. послідовне, поетапне відокремлення частин, властивостей від об'єкта;

1.1.3. пошук найважливіших ланок в об'єкті;

1.1.4. дотримання принципу ієрархії.

2. До особливостей детермінованого факторного аналізу належать:

2.1.1. наявність функціонального взаємозв'язку та взаємодії між показниками

2.1.2. побудова факторної моделі за допомогою логічного аналізу;

2.1.3. вивчення взаємозв'язків у короткостроковому періоді;

2.1.4. неповний, імовірний зв'язок між показниками.

3. За часовими формами економічний аналіз поділяють на:

3.1.1. оперативний, ретроспективний, перспективний;

3.1.2. оперативний, внутрішній, ретроспективний;

3.1.3. зовнішній, оперативний, ретроспективний;

3.1.4. міжзаводський, оперативний, ретроспективний;

4. Вплив факторів, пов'язаних із використанням трудових ресурсів, на зміну обсягу випуску продукції визначають за допомогою формули:

4.1.1. В=Ч*Д*Т*П;

4.1.2. В=П*Д*Т*Ч;

4.1.3. В=Ч*Т*П;

4.1.4. В= Ч*Д*Т,

де: В- обсяг випуску продукції підприємством;

Ч- середньоспискова чисельність працюючих;

Д- середня кількість днів роботи одного працівника;

Т- середня тривалість робочого дня в годинах;

П- середньогодинний виробіток одного працівника

5. Виділити з переліку часову форму економічного аналізу:

5.1.1. оперативний;

5.1.2. галузевий;

5.1.3. внутрішньогосподарський;

5.1.4. міжзаводський.

6. В якому виді економічного факторного аналізу застосовуються кореляційний аналіз:

6.1.1. прямий стохастичний аналіз;

6.1.2. оберненій стохастичний факторний аналіз;

6.1.3. детермінований факторний аналіз;

6.1.4. обернений детермінований факторний аналіз.

7. Причина, яка впливає на певний результат (наслідок) це:

7.1.1. фактор;

7.1.2. резерв;

7.1.3. індукція;

7.1.4. дедукція.

8. Запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи у будь-якій системі, - це:

8.1.1. резерв;

8.1.2. фактор;

8.1.3. комплекс;

8.1.4. баланс.

9. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі:

9.1.1. порівняльний;

9.1.2. оперативний;

9.1.3. прогнозний;

9.1.4. системний.

10. Як інакше називають порівняльний аналіз:

10.1.1. міжгосподарський.

10.1.2. ретроспективний;

10.1.3. перспективний;

10.1.4. поточний;

11. Який аналіз застосовують для досліджень складних економічних проблем, великих виробничих комплексів, які поєднують з аналізом технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і політичних умов:

11.1.1. системний.

11.1.2. ретроспективний;

11.1.3. стратегічний;

11.1.4. статистичний;

12. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт:

12.1.1. оперативний;

12.1.2. наступний;

12.1.3. попередній;

12.1.4. прогнозний.

13. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність:

13.1.1. прогнозний;

13.1.2. поточний;

13.1.3. порівняльний;

13.1.4. оперативний.

14. За характером впливу на результати господарської діяльності розрізняють фактори:

14.1.1. інтенсивні та екстенсивні;

14.1.2. трудові та нетрудові;

14.1.3. внутрішньогосподарські, галузеві;

14.1.4. регіональні, народногосподарські.

15. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки це:

15.1.1. аналіз;

15.1.2. порівняння;

15.1.3. моделювання;

15.1.4. елімінування.

16. Як називається основний метод економічного аналізу, за допомогою якого складне явище господарська діяльність підприємства уявно розкладається на окремі, більш прості елементи, а потім вивчаються їхні кількісні та якісні сторони, зв`язки:

16.1.1. аналітичний;

16.1.2. моделювання;

16.1.3. елімінування;

16.1.4. статистичний.

17. Засіб аналітичного методу, за яким йдуть від загальних показників до деталізованих, послідовно розчленовуючи загальні показники на складові:

17.1.1. деталізація.

17.1.2. порівняння;

17.1.3. елімінування;

17.1.4. розкладання;

 

18. Метод, за допомогою якого предмет (явище) характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або явищами:

18.1.1. порівняння;

18.1.2. деталізація;

18.1.3. абстрагування;

18.1.4. абсолютизація.

19. Метод, при якому будуть зменшені предмети або умовні подоби (образи), які замінюють у нашій уяві дійсні предмети або явища:

19.1.1. моделювання;

19.1.2. елімінування;

19.1.3. порівняння;

19.1.4. деталізація.

20. Моделі можуть бути:

20.1.1. матеріальні (фізичні) та абстрактні;

20.1.2. дійсні та недійсні;

20.1.3. середні, великі, гігантські;

20.1.4. дрібні, середні, великі.

21. Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів:

21.1.1. елімінування;

21.1.2. порівняння;

21.1.3. балансовий;

21.1.4. моделювання.

22. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації:

22.1.1. табличний;

22.1.2. динамічні ряди;

22.1.3. кореляційний;

22.1.4. балансовий.

23. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва з метою з`ясування певних питань:

23.1.1. анкетний метод;

23.1.2. елімінування;

23.1.3. запит;

23.1.4. листування.

24. Впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них це:

24.1.1. інформація.

24.1.2. анкета;

24.1.3. модель;

24.1.4. аналіз;

25. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це:

25.1.1. структура;

25.1.2. деталізація;

25.1.3. баланс;

25.1.4. елімінування.

26. Які показники характеризують величину параметрів господарської діяльності:

26.1.1. кількісні;

26.1.2. основні;

26.1.3. якісні;

26.1.4. другорядні.

27. Які показники характеризують особливості параметрів господарської діяльності:

27.1.1. якісні;

27.1.2. кількісні;

27.1.3. зведені;

27.1.4. агрегатні.

28. Які показники характеризують діяльність господарства у натуральних вимірах:

28.1.1. абсолютні;

28.1.2. якісні;

28.1.3. кількісні;

28.1.4. відносні;

29. Які показники характеризують господарську діяльність у співвідношенні одних показників до інших:

29.1.1. відносні.

29.1.2. якісні;

29.1.3. абсолютні;

29.1.4. кількісні;

30. Які індекси (відносні величини) показують співвідношення величини фактичних та планових індивідуальних показників:

30.1.1. індивідуальні;

30.1.2. зведені;

30.1.3. агрегатні;

30.1.4. вибіркові.

 

31. Прийом, що використовується для визначення тісноти зв`язку між факторами, що вивчаються, - це:

31.1.1. кореляція;

31.1.2. елімінування;

31.1.3. порівняння;

31.1.4. моделювання.

32. Резерви виробництва за місцем знаходження класифікують на:

32.1.1. зовнішні і внутрішні;

32.1.2. поточні і перспективні;

32.1.3. власні і залучені;

32.1.4. абсолютні і відносні.

33. За якого виду економічного факторного аналізу можуть застосовуватись кореляційний і регресійний аналіз:

33.1.1. прямий стохастичний факторний аналіз;

33.1.2. прямий детермінований факторний аналіз;

33.1.3. обернений детермінований факторний аналіз;

33.1.4. обернений стохастичний факторний аналіз.

34. Під фактором в економічному аналізі розуміють:

34.1.1. умови, які необхідні для здійснення господарських процесів і причини, що впливають, на них.

34.1.2. об'єкт дослідження в задачі факторного аналізу;

34.1.3. відношення одного показника до іншого;

34.1.4. кількісну або якісну характеристику явища;

35. Які моделі використовуються в аналізі у випадку, коли результатний показник є алгебраїчною сумою декількох факторів:

35.1.1. аддітивні моделі;

35.1.2. мультиплікативні моделі;

35.1.3. кратні моделі;

35.1.4. змішані моделі;

36. Аналітичні показники - це показники:

36.1.1. що визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів ефективності господарювання;

36.1.2. що є даними бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності;

36.1.3. що визначають норми витрачання сировини, палива, матеріалів;

36.1.4. що визначають завдання розвитку підприємства.

37. Мета проведення функціонально-вартісного аналізу:

37.1.1. підвищення економічної ефективності проектуємих об'єктів;

37.1.2. пошук шляхів зменшення плинності кадрів;

37.1.3. зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни;

37.1.4. покращення інвестиційної привабливості підприємства.

38. Метод економічного аналізу діяльності підприємства - це:

38.1.1. система категорій, принципів, способів та прийомів дослідження діяльності суб'єкта господарювання;

38.1.2. застосування статистичних і математичних методів;

38.1.3. використання формалізованих методів та прийомів;

38.1.4. використання неформалізованих методів;

39. Принцип системності економічного аналізу передбачає:

39.1.1. що всі зв'язки і опосередкування, сторони і функції об'єкта аналізу розглядаються як взаємопов'язане ціле, а сам об'єкт - як підсистема більш складної системи;

39.1.2. охоплення всіх ланок та напрямків діяльності і всебічне вивчення причинних залежностей в економіці підприємства;

39.1.3. отримання багатократного ефекту від проведення аналізу;

39.1.4. використання сучасних методів та прийомів економічної теорії та статистики;.

40. Який із наведених математичних методів використовується у прямому детермінованому економічному факторному аналізі? :

40.1.1. індексний метод.

40.1.2. кореляційний аналіз;

40.1.3. виробничі функції;

40.1.4. стохастичне програмування;

 

41. У якому із перерахованих видів економічного факторного аналізу використовуються способи детермінованої комплексної оцінки:

41.1.1. обернений детермінований факторний аналіз;

41.1.2. прямий детермінований факторний аналіз;

41.1.3. прямий стохастичний факторний аналіз;

41.1.4. обернений стохастичний факторний аналіз.

42. Який недолік має спосіб ланцюгових підстановок? :

42.1.1. результати розрахунків залежать від послідовності підстановок, а тому прийнято спеціальний порядок послідовності постановок.

42.1.2. вимагає проведення великого обсягу складних розрахунків;

42.1.3. не може охопити всі фактори, які включені у модель залежності показників;

42.1.4. розрахунки, пов'язані з використанням цього прийому не можуть бути автоматизовані;

43. Термін "аналіз" походить від грецького слова "analysis", що в перекладі означає:

43.1.1. розмежування (розчленування) явища або процесу на складові елементи для вивчення їх як частин_цілого;

43.1.2. поєднання окремих складових явища або процесу, виявлення зв'язків та залежностей між окремими частинами;

43.1.3. пошук та реалізацію резервів;

43.1.4. урахування реальних можливостей підприємства.

44. Принцип системності економічного аналізу передбачає:

44.1.1. трактування об'єкта дослідження як складної динамічної системи що містить декілька елементів та багатосторонні зв'язки між ними і зовнішнім середовищем;

44.1.2. витрати на здійснення економічного аналізу мають забезпечити істотну віддачу;

44.1.3. охоплення всіх ланок та напрямів діяльності й всебічне вивчення причинно-наслідкових зв'язків.

44.1.4. розгляд підсумків діяльності об'єкта як результат взаємодії всіх стадій цієї діяльності.

45. Сукупність спеціальних прийомів і способів, які застосовують у певній послідовності для відображення й обробки економічної інформації — це:

45.1.1. методика економічного аналізу;

45.1.2. метод економічного аналізу;

45.1.3. сутність економічного аналізу;

45.1.4. предмет економічного аналізу.

46. Метод економічного аналізу має такі характерні особливості:

46.1.1. поділ предметів або явищ на складові частини, елементи, ознаки;

46.1.2. послідовне, поетапне відокремлення частин, властивостей від об'єкта;

46.1.3. пошук найважливіших ланок в об'єкті;

46.1.4. дотримання принципу ієрархії.

47. До особливостей детермінованого факторного аналізу належать:

47.1.1. наявність функціонального взаємозв'язку та взаємодії між показниками ;

47.1.2. побудова факторної моделі за допомогою логічного аналізу;

47.1.3. вивчення взаємозв'язків у короткостроковому періоді;

47.1.4. неповний, імовірний зв'язок між показниками.

48. За часовими формами економічний аналіз поділяють на:

48.1.1. оперативний, ретроспективний, перспективний;

48.1.2. оперативний, внутрішній, ретроспективний;

48.1.3. зовнішній, оперативний, ретроспективний;

48.1.4. міжзаводський, оперативний, ретроспективний;

49. Вплив факторів, пов'язаних із використанням трудових ресурсів, на зміну обсягу випуску продукції визначають за допомогою формули:

49.1.1. В=Ч*Д*Т*П;

49.1.2. В=П*Д*Т*Ч;

49.1.3. В=Ч*Т*П;

49.1.4. В= Ч*Д*Т,

де: В- обсяг випуску продукції підприємством;

Ч- середньоспискова чисельність працюючих;

Д- середня кількість днів роботи одного працівника;

Т- середня тривалість робочого дня в годинах;

П- середньогодинний виробіток одного працівника

50. Виділити з переліку часову форму економічного аналізу:

50.1.1. оперативний;

50.1.2. галузевий;

50.1.3. внутрішньогосподарський;

50.1.4. міжзаводський.

51. В якому виді економічного факторного аналізу застосовуються кореляційний аналіз:

51.1.1. прямий стохастичний аналіз;

51.1.2. оберненій стохастичний факторний аналіз;

51.1.3. детермінований факторний аналіз;

51.1.4. обернений детермінований факторний аналіз.

 

52. Запас ресурсів, який свідомо не витрачається і підтримується на певному рівні як засіб, що забезпечує надійність і безперервність роботи у будь-якій системі, - це:

52.1.1. резерв;

52.1.2. фактор;

52.1.3. комплекс;

52.1.4. баланс.

 

53. Причина, яка впливає на певний результат (наслідок) це:

53.1.1. фактор;

53.1.2. резерв;

53.1.3. індукція;

53.1.4. дедукція.

 

54. Як інакше називають порівняльний аналіз:

54.1.1. Міжгосподарський;

54.1.2. ретроспективний;

54.1.3. перспективний;

54.1.4. поточний.

 

55. Як називають аналіз, що здійснюється шляхом зіставлення даних кількох споріднених підприємств або орієнтуючись на показники кращих підприємств галузі:

55.1.1. порівняльний;

55.1.2. оперативний;

55.1.3. прогнозний;

55.1.4. системний.

 

56. Який аналіз застосовують для досліджень складних економічних проблем, великих виробничих комплексів, які поєднують з аналізом технічних, соціальних, демографічних і національних проблем, екологічних і політичних умов:

56.1.1. системний.

56.1.2. ретроспективний;

56.1.3. стратегічний;

56.1.4. статистичний;

 

57. Який аналіз здійснюють на підприємствах і в його підрозділах безпосередньо в процесі господарської діяльності або відразу після закінчення окремих виробничих чи інших робіт:

57.1.1. оперативний;

57.1.2. наступний;

57.1.3. попередній;

57.1.4. прогнозний.

 

58. Який аналіз передує виробничим подіям, передбачає їх наслідки, оцінює їхню ефективність:

58.1.1. прогнозний;

58.1.2. поточний;

58.1.3. порівняльний;

58.1.4. оперативний.

 

59. Розбір, розкладання, розчинення предметів або явищ на складові частини, властивості, ознаки це:

59.1.1. аналіз;

59.1.2. порівняння;

59.1.3. моделювання;

59.1.4. елімінування.

 

60. Метод, за допомогою якого предмет (явище) характеризується через співвідношення, вимірювання, зіставлення з іншими одноякісними предметами або явищами:

60.1.1. порівняння;

60.1.2. деталізація;

60.1.3. абстрагування;

60.1.4. абсолютизація

 

61. Як називається основний метод економічного аналізу, за допомогою якого складне явище господарська діяльність підприємства уявно розкладається на окремі, більш прості елементи, а потім вивчаються їхні кількісні та якісні сторони, зв`язки:

61.1.1. аналітичний;

61.1.2. моделювання;

61.1.3. елімінування;

61.1.4. статистичний.

 

62. За характером впливу на результати господарської діяльності розрізняють фактори:

62.1.1. інтенсивні та екстенсивні;

62.1.2. трудові та нетрудові;

62.1.3. внутрішньогосподарські, галузеві;

62.1.4. регіональні, народногосподарські.

 

63. Засіб аналітичного методу, за яким йдуть від загальних показників до деталізованих, послідовно розчленовуючи загальні показники на складові:

63.1.1. деталізація.

63.1.2. порівняння;

63.1.3. елімінування;

63.1.4. розкладання;

 

64. Метод, при якому будуть зменшені предмети або умовні подоби (образи), які замінюють у нашій уяві дійсні предмети або явища:

64.1.1. моделювання;

64.1.2. елімінування;

64.1.3. порівняння;

64.1.4. деталізація.

 

65. Моделі можуть бути:

65.1.1. матеріальні (фізичні) та абстрактні;

65.1.2. дійсні та недійсні;

65.1.3. середні, великі, гігантські;

65.1.4. дрібні, середні, великі.

 

66. Письмове опитування працівників, причетних до якихось проблем або виробництва з метою з`ясування певних питань:

66.1.1. анкетний метод;

66.1.2. елімінування;

66.1.3. запит;

66.1.4. листування.

 

67. Впорядковані повідомлення про кількісний та якісний стан речей чи явищ, сукупність даних і знань про них це:

67.1.1. інформація.

67.1.2. анкета;

67.1.3. модель;

67.1.4. аналіз;

 

68. Співвідношення окремих виробів (видів продукції) у загальному обсязі виробництва, виражене здебільшого у відсотках, - це:

68.1.1. структура;

68.1.2. деталізація;

68.1.3. баланс;

68.1.4. елімінування.

 

 

69. Метод, суть якого полягає в тому, що, абстрагуючись від взаємовпливу факторів, послідовно розглядається вплив кожного фактора на результативний показник за незмінності інших факторів:

69.1.1. елімінування;

69.1.2. порівняння;

69.1.3. балансовий;

69.1.4. моделювання.

 

70. В якому статистичному методі аналізу таблиці служать накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації:

70.1.1. табличний;

70.1.2. динамічні ряди;

70.1.3. кореляційний;

70.1.4. балансовий.

71. Які показники характеризують господарську діяльність у співвідношенні одних показників до інших:

71.1.1. відносні.

71.1.2. якісні;

71.1.3.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.