Здавалка
Главная | Обратная связь

Б) класифікація доходів, видатків, фінансування бюджету, класифікація боргу5. До видатків бюджету за економічною класифікацією належать:

а) заробітна плата, нарахування на заробітну плату та інші поточні видатки, оплата комунальних послуг, відрядження, виплати стипендій та інше;

6.За формою прояви бюджетний дефіцит поділяють на:

б) відкритий та прихований;

7. Що визначають стадіями бюджетного процесу:

в) складання проектів бюджетів, їх розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет), виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету, прийняття рішення щодо нього;

8. Застосування програмно-цільового методу планування видатків бюджету в Україні запроваджено:

в) у 2002 році;

9. До міжбюджетних трансфертів належать

в) дотація вирівнювання доходної спроможності бюджету та субвенції;

10. За рахунок місцевих бюджетів здійснюються видатки на:

А) фінансування школи-інтернат

ВАРІАНТ №10

1. Які фонди віднесено до державних соціальних фондів?

Г) всі відповіді вірні.

2. Який розмір єдиного соціального внеску?

в) від 36,76% до 49,7%;

3. Які виробничі показники покладено в основу при визначенні обсягу бюджетних коштів для фінансування загальноосвітніх шкіл?

Г) середньорічна кількість класів і учнів.

4. Як обчислити ФЗП педагогічного персоналу в загальноосвітній школі?

б) ФЗП в місяць за ведення аудиторних занять (за групами класів) помножити на ФЗП в місяць за перевірку зошитів (за групами класів);

5. Які основні показники використовуються для визначення обсягу бюджетних коштів для утримання амбулаторно-поліклінічних установ?

а) кількість ліжок;

б) кількість лікарських посад;

в) кількість лікарських відвідувань;

6. Як обчислити обсяг витрат на медикаменти за кошторисом поліклініки?

б) норму витрат на медикаменти помножити на середньорічну кількість ліжок;

7. Як обчислити обсяг стипендіального фонду вищого навчального закладу?

???? в) середньорічну кількість студентів помножити на відсоток студентів, що отримують стипендію, та помножити на середній розмір стипендії;?????????

8. Залежно від терміну державний борг поділяється на:

г) всі відповіді вірні.

9. Зміна дохідності позики – це..

б) конверсія;

10. Розподіл видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на максимально мож­ливому наближенні суспільних послуг до їх безпосереднього споживача. Видаткові повнова­ження мають бути закріплені за бюджетами з метою децентралізації та з урахуванням того що вони можуть бути виконані найефективніше на місцях. Це принцип:

Г) субсидіарності

ВАРІАНТ №11

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Бюджетні кошти використо­вуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями. Цей принцип означає, що кошти з бюджету спрямовуються за відповідним напрямом та витрачаються розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на чітко визначені цілі відповідно до бюджетних призначень. Це принцип:

в) цільового використання коштів;

2. Які основні функції бюджету держави?

а) перерозподіл валового внутрішнього продукту, державне регулювання і стимулювання економіки, бюджетний контроль, фінансове забезпечення соціальної політики;

б) контроль за формуванням і використанням централізованого фонду грошових коштів;

3. Скільки рівнів законодавчих актів регламентують бюджет держави:

в) три;

4.Бюджетна класифікація – це:

а) єдине систематизоване групування доходів та видатків за однорідними ознаками;

5. До видатків бюджету за економічною класифікацією належать:

а) заробітна плата, нарахування на заробітну плату та інші поточні видатки, оплата комунальних послуг, відрядження, виплати стипендій та інше;

6. За формою прояви бюджетний дефіцит поділяють на:

б) відкритий та прихований;

7. На яких стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами:

г) на всіх стадіях бюджетного процесу.

8. Бюджетні асигнування - це:

б) повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження;

9. За рахунок місцевих бюджетів не здійснюються видатки на:

в) фінансування оборони; ?

г) фінансування міської ради.

10. Які фонди віднесено до державних соціальних фондів?

г) всі відповіді вірні.

 

ВАРІАНТ №12

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Які існують форми бюджетного фінансування?

б) кошторисне фінансування;

в) міжбюджетні трансферти;

2. Ставка заробітної плати вчителя залежить від:

а) освіти і кваліфікаційної категорії;

б) стажу педагогічної роботи;

г) предмету, що викладається.

3. Який оперативно-сітьовий показник використовуються при плануванні витрат на харчування в дитячому дошкільному закладі?

б) кількість дітей;

4. Як обчислити обсяг витрат на медикаменти за кошторисом лікарні?

г) норму витрат на медикаменти помножити на кількість ліжко-днів.

5. Які видатки згідно з бюджетною класифікацією належать до видатків на загальнодержавні функції?

б) вищі органи державного управління, місцевої влади, фінансова та зовнішньополітична діяльність;

в) обслуговування боргу та між бюджетні трансферти;

6. Які методи управління державним боргом?

в) конверсія, консолідація, уніфікація, обмін за регресивним співвідношенням, відстрочення погашення боргових зобов’язань та анулювання боргу;

7. В основу побудови бюджетної системи покладено:

в) Бюджетний кодекс України;

8. У процесі складання та виконання бюджету всі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованих цілей та максимального результату при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів. Це принцип:

а) ефективності;

9. Які ознаки мають бюджетні відносини:

в) перерозподільний та всеохоплюючий характер і законодавче регулювання;

10. Бюджетна класифікація доходів має такі розділи:

б) податкові і неподаткові надходження, між бюджетні трансферти, доходи від операцій з капіталом;

 

ВАРІАНТ №13

І рівень

Дати відповідь на тестові завдання:

1. До видатків бюджету за відомчою класифікацією належать:

г) видатки за головними розпорядниками бюджетних коштів.

2. За напрямами фінансування бюджетний дефіцит поділяють на:

в) пасивний та активний;

3. Що слід вважати бюджетними повноваженнями учасників бюджетного процесу:

в) функції та права учасників бюджетного процесу на здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства ;

4. До міжбюджетних трансфертів належать:

в) дотація вирівнювання доходної спроможності бюджету та субвенції;

5. Яким законодавчим актом встановлюється розмір прожиткового мінімуму в державі?

б) Законом «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;

6. Які рівні пенсійного забезпечення застосовується в Україні?

г) недержавне пенсійне забезпечення.

7. Виділіть виробничі показники бюджетних установ:

а) середньорічні показники контингенту;

8. Як обчислити ФЗП педагогічного персоналу в загальноосвітній школі?

г) скласти ФЗП в місяць за ведення аудиторних занять (за всіма групами класів) та ФЗП в місяць за перевірку зошитів (за всіма групами класів), отриманий результат помножити на 12 місяців.

9. Які основні виробничі показники використовуються для визначення обсягу бюджетних коштів на утримання лікарень?

г) кількість днів функціонування одного ліжка на рік.

10. Які фактори впливають на ставку заробітної плати викладача вищого навчального закладу?

а) кількість відпрацьованих днів;

в) посада, яку займає викладач і науковий ступень;

 

ВАРІАНТ №14

Дати відповідь на тестові завдання:

1. Видатки на обслуговування державного боргу включають до наступної групи видатків Державного бюджету:

а) видатки на галузі економіки;©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.