Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗОВНІШНІ ЗВ'ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГАСоціальному педагогу необхідно мати достатню інформацію про різні суб'єкти соціально-педагогічної діяльності.

Існує ціла низка проблем місцевого рівня без знання яких соціальний педагог не зможе ефективно виконувати свої посадові обов'язки. Для оптимізації своєї діяльності соціальний педагог повинен:

- з'ясувати для себе структуру об'єктивних потреб у здійсненні соціально-педагогічної діяльності в навчальному закладі мікрорайону;

- ознайомитися з міською/районною соціально-педагогічною концепцією;

- уточнити вимоги до завдань і характеру діяльності соціального педагога з боку органів управління освітою;

- ознайомитися з прийнятою системою оцінки ефективності соціально-педагогічної діяльності в закладах освіти мікрорайону;

- ознайомитися з моделями діяльності соціального педагога в різних закладах освіти;

- вивчити структуру функціонування і управління соціально-педагогічною системою міста/району.

Відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та Загального Положення «Про центри соціальних служб для молоді», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2002 р. № 1291 «Про розвиток центрів соціальних служб для молоді», визначено центри соціальних служб для молоді (ЦССМ) як спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом проведення соціальної роботи з дітьми та молоддю.

ЦССМ надають дітям та молоді безкоштовні соціальні послуги, а саме, психолого-педагогічні, соціально-педагогічні, соціально-психологічні, соціально-економічні, юридичні, інформаційні та соціальну допомогу, як власними (в першу чергу), так і залученими фахівцями відповідного професійного спрямування. Вони здійснюють свою діяльність на підставі єдиних нормативно-правових актів, стандартів і нормативів здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю, інформаційних, організаційних, методичних та методологічних стандартів.

Діяльність центрів соціальних служб для молоді щодо надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям здійснюється за двома напрямками: соціальна робота та управління соціальною роботою.

Соціальна робота центрів соціальних служб для молоді на загальновизнаних гуманістичних, демократичних і правових засадах. Основними принципами їхньої діяльності є законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність у соціальній роботі, відповідальність центрів соціальних служб для молоді за дотримання етичних та правових норм, добровільність у прийнятті послуг та допомоги.

Центри соціальних служб для молоді здійснюють соціальну роботу за видами:

- соціальне обслуговування - спрямоване на задоволення потреб, що виникають у процесі життєдіяльності, що забезпечує гармонійний та різнобічний розвиток дітей, молоді та сімей шляхом надання різноманітних соціальних послуг;

- соціальний супровід - спрямований на здійснення соціальної допомоги, опіки та патронажу соціально незахищених категорій дітей, молоді та сімей з метою подолання життєвих труднощів, збереження і підвищення їхнього соціального статусу;

- соціальна профілактика - спрямована на попередження аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, виявлення та запобігання будь-якого негативного впливу на життя і здоров'я дітей, молоді та сімей;

- соціальна реабілітація - спрямована на відновлення морального, психічного та фізичного стану дітей, молоді та сімей, їхніх соціальних функцій, приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами і нормами.

Соціальне обслуговування молоді здійснюється шляхом надання їй соціальних послуг (психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних). При цьому під соціальними послугами розуміється комплекс дій що надає допомогу особистості чи окремим групам осіб щодо забезпечення та покращення умов їх життєдіяльності.

Центри соціальних служб для молоді надають:

- психологічні послуги - це робота, спрямована на надання консультативних послуг з питань поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики з метою вивчення соціально-психологічних характеристик особистості та групи, проведення терапевтичних сеансів з метою психокорекції або психологічної реабілітації людини, надання методичних поради батькам;

- соціально-педагогічні послуги - це робота, спрямована на виявлення інтересів і потреб людей у різних видах діяльності і залучення до роботи з ними різноманітних закладів, товариств та зацікавлених осіб;

- соціально-економічні послуги - це робота, спрямована на задоволення матеріальних інтересів і потреб малозабезпечених верств населення одноразовими компенсаціями натуральною та грошовою допомогою, здійснення соціально-побутової о патронажу з метою покращення житлових умов клієнтів та забезпечення їх нормального побуту;

- юридичні послуги - це робота, спрямована на надання консультативних послуг клієнту з питань чинного законодавства (оформлення документів, адвокатська допомога тощо), захист його прав та інтересів, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності до осіб, які прямо чи опосередковано здійснюють протиправні дії відносно клієнта;

- соціально-медичні послуги - це робота щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення та розвитку можливих органічних розладів у окремих індивідуумів та у «групах ризику»; забезпечення підтримки і захисту нормального рівня життя і здоров'я людей; сприяння досягненню поставлених ними цілей і розкриттю внутрішнього потенціалу (профілактика девіантності, формування здорового способу життя, викоренення джерел стресу людини із зовнішнього середовища, створення умов для надбання клієнтом досвіду розв'язання потенційних та існуючих проблем тощо);

- інформаційні послуги - це робота, спрямована на надання клієнтам інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги), розповсюдження серед населення просвітницьких знань (просвітницькі послуги);

- поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг з метою створення попиту на них формування певних уявлень та ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги).

Послуги, що надаються центрами соціальних служб для молоді, є державними послугами і здійснюються на безоплатній основі. Послуги можуть надаватися центрами соціальних служб для молоді на компенсаційній основі. Перелік таких послуг затверджується Кабінетом Міністрів України. Система центрів соціальних служб для молоді складається з центрів державного, регіонального та місцевого рівня. На державному рівні функціонує Український державний центр соціальних служб для молоді. УДЦССМ створюється відповідним вищим органом державної виконавчої влади. На регіональному рівні в Україні діють 27 регіональних ЦССМ (відповідно до територіально-адміністративно поділу України) Республіканський центр соціальних служб для молоді (АР Крим), 24 обласні, Київський та Севастопольський міський ЦССМ. Центри регіонального рівня створюються відповідно за рішенням ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та належать до сфери їх управління. На місцевому рівні в кожному регіоні України діють: районні, міські та районні у містах центри ССМ.

Усе це в сукупності дозволяє здійснювати соціальну роботу за основними напрямами, які реалізуються соціальними службами для молоді:

1. Соціальна підтримка різних категорій сімей.

2. Соціальне становлення жіночої молоді.

3. Соціальна підтримка дітей та молоді з особливими потребами.

4. Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися, без піклування батьків.

5. Профілактика алкоголізму та наркоманії.

6. Профілактика ВІЛ/СНІДу та венеричних захворювань.

7. Профілактика правопорушень.

8. Сприяння працевлаштуванню.

9. Правова освіта молоді.

10. Сприяння розвитку творчої, обдарованої молоді.

11. Соціальна підтримка неповнолітніх та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі.

12. Соціальна підтримка військовозобов’язаної молоді.

 

Основними завданнями соціальних служб для молоді відповідно до Типового положення визначились:

- реалізація державної молодіжної політики щодо соціального становлення та розвитку молоді;

- подання інформаційної, правової, психолого-педагогічної, медичної та інших форм допомоги молоді;

- проведення необхідних заходів з метою попередження та подолання негативних явищ у молодіжному середовищі;

- здійснення соціальної опіки окремих категорій молоді, зокрема інвалідів і сиріт; встановлення та зміцнення зв'язків з соціальними службами для молоді за кордоном, інтеграція в міжнародну систему соціальної роботи з
молоддю.

Відповідно до покладених завдань соціальні служби для молоді повинні здійснювати такі функції:

- розробляти і реалізувати разом з органами державного управління у справах молоді програми соціального обслуговування та соціальної допомоги молоді;

- інформувати молодь з питань праці, навчання, дозвілля та відпочинку, діяльності соціальних служб;

- проводити юридичне консультування з питань молодіжного законодавства, прав і обов'язків молодих людей в різних сферах їх життєдіяльності;

- представляти інтереси молодих людей при розгляді на підприємствах, в установах і організаціях питань, що стосуються реалізації прав молоді;

- в разі необхідності у встановленому порядку оскаржують у суді неправомірні рішення державних або громадських органів, дії посадових осіб щодо молодих громадян;

- створювати «телефон довіри», проводять соціально-психологічне консультування, психокорекцію та психотренінг з підлітками, молоддю та молодими сім'ями;

- проводити медичне консультування з питань подолання алкогольної та наркологічної залежності, шкідливих звичок, поліпшення сімейно-шлюбних стосунків й утвердження здорового способу життя;

- вживати необхідних заходів для організації соціально вагомої діяльності підлітків і молоді, їх змістовного дозвілля та відпочинку, що сприяє попередженню та подоланню негативних явищ у молодіжному середовищі;

- разом із заінтересованими організаціями створювати соціально-реабілітаційні центри для інвалідів та інших категорій молоді;

- організовувати молодіжні агентства та бюро сприяння працевлаштуванню молоді, яка навчається, а також надають послуги, пов'язані з профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією,

- надавати разову матеріальну допомогу молодим людям, які її потребують, на умовах, визначених Міністерством у справах молоді і спорту за узгодженням з відповідними міністерствами і відомствами;

- разом з відповідними міністерствами і відомствами, вищими навчальними закладами організовувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів соціальних служб для молоді;

- систематично проводити соціологічні дослідження, вивчати статистичні та інформаційні матеріали щодо соціально-економічного становища молоді;

- готувати пропозиції органам державного управління у справах молоді з питань вирішення актуальних молодіжних проблем, запобігання негативним тенденціям у молодіжному середовищі;

- надавати інформаційні послуги підприємствам, установам та організаціям незалежно від їх підпорядкування та форм власності щодо соціально-економічного становища молоді, форм і методів соціальної роботи з молоддю;

- вивчати та поширювати передовий досвід роботи у сфері соціального обслуговування та соціальної допомоги молоді;

- організовувати стажування спеціалістів соціальних служб за кордоном;

- разом із заінтересованими організаціями та установами проводити науково-практичні конференції, семінари, прес-конференції, видають інформаційно-методичну літературу.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.