Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальна структура ЖЦПЗ відповідно до міжнародного стандарту ІSO/ІEC 12207: 1995.Основним нормативним документом, що регламентують склад процесів ЖЦ ПЗ, є міжнародний стандарт ІSO/ІEC 12207: 1995 "Іnternatіonal Technology - Software Lіfe Cycle Processes". У даному стандарті програмний продукт визначається як набір комп'ютерних програм, процедур і пов'язаних з ними документації й даних. Процес визначається як сукупність взаємозалежних дій, що перетворять деякі вхідні дані у вихідні.

Стандарт ІSO/ІEC 12207 визначає загальну структуру життєвого циклу ПЗ у вигляді 3 східчастої моделі, яка складається із процесів, видів діяльності й завдань.Кожний процес розділений на набір дій, кожна дія - на набір завдань, кожне завдання характеризується певним методом розв'язку, вихідними даними, у тому числі, отриманими від інших процесів, і результатами. Будь-який процес пов'язаний з певними артефактами й ролями зацікавлених осіб. Кожний процес, дія або завдання ініціюється й виконується іншим процесом у міру необхідності, причому не існує заздалегідь певних послідовностей виконання.

Усього в стандарті ІSO/ІEC 12207 визначено 18 процесів, 74 видів діяльності й 224 різні завдання.

У відповідності зі стандартом усі процеси життєвого циклу ПЗ розділені на 3 групи (див. рис.):

Життєвий цикл - це ніби " карта-путівник" для всіх учасників проекту, яка допомагає їм зрозуміти, чи не виходять вони за певні границі.

Основні процеси ЖЦ ПЗ

Процес придбання ПЗвизначає роботи й завдання замовника, який має придбати програмне забезпечення або послуги, пов'язані з ПЗ, на основі контрактних відносин.

У ході даного процесу замовник повинен усвідомити свої потреби в програмній системі, проаналізувати вимоги до неї, прийняти рішення щодо придбання, розробки або вдосконалення існуючого ПЗ. На основі проведеного аналізу він повинен підготувати заявочні пропозиції, які ляжуть в основу контракту з постачальником. Ці пропозиції повинні містити вимоги до системи, умови її функціонування й технічні обмеження, а також інші умови контракту. Процес придбання завершується в той момент, коли виявилися виконаними всі умови приймання, у тому числі, спрацювали всі необхідні тести.

У процесі поставки організація-постачальник розглядає заявочні пропозиції замовника й, при необхідності, вносить у них свої корективи, готує договір з ним, здійснює планування виконання робіт (при цьому роботи можуть виконуватися самотужки або із залученням субпідрядника), розробляє організаційну структуру проекту, технічні вимоги до середовища розробки й ресурсам, заходи щодо керування проектом тощо.

Процес розробкивизначає дії й завдання, які мають бути виконані розроблювачем у процесі створення програмного забезпечення і його компонентів відповідно до заданих вимог. Даний процес включає, у тому числі, оформлення проектної й експлуатаційної документації, підготовку матеріалів, необхідних для перевірки працездатності програмного продукту і його відповідності стандартам якості. Також повинні бути розроблені матеріали (методичні й навчальні), необхідні для підготовки й навчання персоналу тощо.

Розробці ПЗ передує підготовча робота, яка починається з вибору моделі життєвого циклу ПЗ, що відповідає масштабу, значимості й складності проекту. Саме модель ЖЦ визначатиме всі наступні дії й завдання розроблювача. Крім того, на даному етапі розроблювач повинен вибрати, адаптувати до умов проекту й погодити із замовником стандарти, методи й засоби розробки, а також скласти план виконання робіт.

Першою фазою розробки ПЗ є аналіз вимог до системи. Фактично на цьому етапі дається відповідь на запитання: "Що повинна робити майбутня система?". Для відповіді на це питання, по-перше, необхідно зрозуміти, які саме потреби користувачів повинна забезпечити майбутня система, а по-друге, задокументувати це розуміння, тому що якщо вимоги не зафіксовані й не зроблені доступними для учасників проекту, то вони ніби і не існують. При цьому мова, якою формулюються вимоги, повиннна бути досить простою і зрозумілою замовникові.

Список вимог до розроблювальної системи повинен включати:

• сукупність умов, при яких передбачається експлуатувати майбутню систему (апаратні й програмні ресурси, зовнішні умови її функціонування; склад людей і робіт, що мають до неї відношення);

• опис виконуваних системою функцій;

• обмеження в процесі розробки (директивні строки завершення окремих етапів, наявні ресурси, організаційні процедури й заходи, що забезпечують захист інформації тощо).

Аналіз вимог до розроблювальної системи є найважливішим серед усіх етапів ЖЦ. Саме тут лежить ключ до успіху всього проекту. У практиці створення великих програмних систем відомо чимало прикладів невдалої реалізації проекту саме через неповноту й нечіткість визначення системних вимог.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.