Здавалка
Главная | Обратная связь

Шумове забруднення довкілля.90. Техногенний вплив розробок родовищ корисних копалин підземним способом на екологічні системи характеризують:

1. порушення режиму та скиду підземних вод;

2. осідання і провали на земній поверхні;

3. забруднення водоймищ від водної ерозії териконів;

91. Під час механічного оброблення металів виділяються забруднювальні речовини:

1. металічний пил;

2. абразивний пил;

Тумани мастил та емульсій.

92. З території підприємства відводять:

1. виробничі стічні води;

2. побутові стічні води;

3. атмосферні опади;

93. Основними видами продукції целюлозно-паперової промисловості є:

1. целюлоза;

2. картон;

Папір.

94. Поступальний, органічно взаємопов'язаний розвиток науки і техніки, що зумовлює еволюційні зміни в межах технологічного способу виробництва, а опосередковано – зміни організаційно-економічних відносин та господарського механізму, всієї сукупності суспільних відносин (соціальних, політичних, правових та ін.), називають:

1. науково-технічним прогресом.;

95. Послідовний набір операцій, в ході кожної з яких із сировини отримують проміжну або готову продукцію з певними властивостями, називають:

1. технологічним процесом;

96. Сукупність методів і способів використання біологічних агентів людиною в техніці та промисловому виробництві для отримання необхідних продуктів називають:

1. біотехнологією;

97. Глибоке порушення природної екологічної рівноваги та ускладнення взаємин між людиною та природою, що пов'язано з невідповідністю виробничих сил та виробничих відносин у людському суспільстві ресурсним можливостям біосфери, називають:

1. екологічна криза;

98. Пряме чи опосередковане надходження до атмосфери будь-якої речовини у такій кількості, яка впливає на якість і склад повітря, завдає шкоди людям, живій і неживій природі, екосистемам, будівельним матеріалам, усьому навколишньому середовищу, називають:

1. забрудненням атмосфери;

99. Розповсюдження забруднювальних речовин з повітряними і водними потоками на великі відстані за межі кордонів країн, на яких знаходяться джерела забруднення, називають:

1. транскордонним;

100. Територію навколо потенційно небезпечного підприємства, у межах якої заборонено проживання населення і ведення господарської діяльності, розміри якої встановлюють проектною документацією за узгодженням із органами державного регулювання безпеки відповідно до державних нормативних документів, називають:

1. санітарно-захисною зоною;

101. Внесення у навколишнє середовище або виникнення у ньому нових, зазвичай не характерних хімічних і біологічних речовин, агентів (або внесення у надлишковій кількості будь-яких уже відомих речовин), яке призводить до негативних наслідків для людей чи природних екосистем, називають:

102. ___________________ спричиняє появу в природі (як правило у результаті антропогенної діяльності) нових різновидів живих організмів, патогенів та збудників хвороб, а також спровоковане людиною катастрофічне розмноження окремих видів (наприклад, внаслідок необґрунтованої інтродукції, порушень карантину тощо).

1. біологічне забруднення;

103. Забруднення, пов’язане зі зміною температурно-енергетичних, хвильових і радіаційних параметрів зовнішнього середовища, називають:

1. фізичним;

104. _____________ – це акустичні невпорядковані звукові коливання повітря різної фізичної природи, що характеризуються випадковими змінами частоти, амплітуди, тривалості, що сприймається органами слуху людини як небажані сигнали.

Шум.

105. _______________ – це коливання в повітрі, в рідкому або твердому середовищах з частотою менше 16 Гц.

1. інфразвук;

106. Вид технічних коливань в техніці (машинах, механізмах, конструкціях), одна із форм фізичногозабруднення навколишнього середовища – це::

1. вібрація;

107. ______________________ називають один із видів забруднення, який викликається дією іонізуючого випромінювання, джерелами якого можуть бути пристрої, що генерують такі випромінювання (наприклад, рентгенівське обладнання, телевізор та ін.), або деякі хімічні речовини.

1. радіаційним;

108. Підвищення біологічної продуктивності водойм у результатінагромадження у воді біогенних речовин називають:

1. евтрофікацією;

109. Концентрації азоту та фосфору характеризують ________водойми.

1. трофність;

110. Температура, запах, смак, прозорість, каламутність, кольоровість і вміст завислих речовин належать до _________________ показників якості води.

1. фізичних;

111. До ___________ показників якості води, що характеризують санітарний стан, відносять вміст загальної кількості бактерій у воді і кількості бактерій групи Е.соlі, присутність яких у воді вказує на її зараженість патогенними мікроорганізмами.

1. біологічних.

112. Показник бактеріального забруднення води, який відповідає числу кишечних паличок в 1 дм3 (1000 мл), називають:

1. колі-індексом;

113. Одна з найгостріших глобальних проблем сучасності – це проблема зростаючої ______________ атмосферних опадів і ґрунтового покриву.

1. кислотності;

114. Видалення талих, ливневих і стічних вод із території населених пунктів і промислових об’єктів за допомогою каналізаційної мережі називають:

1. водовідведенням;

115. ____________ – це споживання води з водного об’єкта або із системи водопостачання з використанням споруд і технічних засобів, а також мереж розподілу і доставки води споживачу.

1. водоспоживання.

116. _______________ – розрахункова кількість свіжої води (питної та технічної), що доводиться підпри­ємству у встановленому порядку з урахуванням виробничої програми, норм водоспоживання, заходів з її раціонального використання, сезонності і коефіцієнтів технологічних втрат, потреб інших споживачів.

1. ліміт водоспоживання;

117. ______________ – обсяги стічних вод, що доводять підприємству у встановленому порядку, виходячи з норм водовідведення, з урахуванням екологічного стану водного об’єкта і потреб інших водоспоживачів.

1. ліміт водовідведення.

118. _______________ називають процес, що призводить до втрати ґрунтом родючості під впливом водної чи вітрової ерозії, засолення, підтоплення, заболочення тощо.

1. деградацією ґрунту;

119. Штучне відновлення ґрунтового і рослинного покриву після його техногенного порушення називають:

1. рекультивацією;

120. Процес зміни природних комплексів і природних умов під дією технічної і технологічної діяльності людини, наслідком якої є порушення біотичного кругообігу речовини і природної рівноваги екологічних систем, називають:

1. техногенезом;

Ландшафтна екологія

1. Автор терміна "ландшафтна екологія" – це:

1. Троль К.;

2. "Ландшафтна екологія" – це наука, яка:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.