Здавалка
Главная | Обратная связь

Чинність свідоцтва на торговельну маркуПрава, що надаються заявникові одержаним на знак свідоц­твом, діють від дати подання заявки, строк дії подовжується за умо­ви сплати відповідного збору. Свідоцтво про реєстрацію знака на­дає його володільцю право власності на знак. Строк його чиннос­ті — 10 років від дати подання заявки. Чинність свідоцтва за кло­потанням його власника може бути подовжена щоразу на 10 років. Клопотання про подовження чинності свідоцтва має бути подано протягом останнього року його дії. Кількість разів подовження чинності свідоцтва не обмежена, тобто свідоцтво на знак для това­рів і послуг може діяти необмежений строк, але для підтримання його в силі необхідно кожні 10 років подовжувати його чинність, звичайно, за умови сплати встановленого збору.

Чинність свідоцтва може бути припинена у встановлених за­коном випадках. Так, власник свідоцтва може у будь-який час відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, по­даної до Установи. Така відмова набирає чинності з моменту публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Чинність свідоцтва може припинитися за рішенням суду також у разі перетворення знака на позначення, що стало загальновжива­ним як позначення товарів і послуг певного виду після подання за­яви. Дія свідоцтва припиняється з першого дня, що настає за днем закінчення строку чинності свідоцтва, за який було сплачено збір.

Свідоцтво на торговельну марку припиняє свою чинність у разі несплати збору за подовження строку його дії. Сплата збору за подовження строку його чинності на наступний строк має бути здійснена протягом останніх 2 місяців його чинності, а документ має надійти до Установи до кінця останнього року чинності сві­доцтва.

Як уже зазначалося, чинність свідоцтва припиняється, якщо йо­го дію не подовжено. Збір за подовження дії може бути сплачено, а документ про його сплату має надійти до Установи протягом 6 місяців після закінчення встановленого строку. У такому разі роз­мір зазначеного збору збільшується на 50%.

Чинність свідоцтва може бути припинена за рішенням суду, якщо марка не використовується або недостатньо використо­вується в Україні протягом 3 років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від дати, коли використання марки було припинено. Проте при вирішенні цього питання суд може зважи­ти на подані власником свідоцтва докази того, що марка не вико­ристовувалась із незалежних від нього причин.

Якщо знак не використовується або недостатньо використо­вується в Україні протягом 3 років з дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або з дати, коли використання знаку було достро­ково припинено, будь-яка особа має право звернутися до суду (гос­подарського суду) із заявою про дострокове припинення свідоцтва. В будь-який час протягом 3 років володілець свідоцтва має право відно­вити своє право на виключне використання знаку і всі інші виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. При вирішенні цього питання суд (господарський суд) має право взяти до уваги представлені володільцями свідоцтва докази того, що знак не використовувався з незалежних від них причин. У цьому випадку в проханні про припинення дії свідоцтва буде відмовлено.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.