Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік довідкової літератури,МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

 

Рег. № __________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
  Перший проректор _____________Рогальський Ф.Б.
  « ____ » ______________20__р.

 

ПАКЕТ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

з дисципліни “Загальна електротехніка”
для студентів 1 курсу

 

Напряму Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
     
Галузі Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
     
Факультету кібернетики

 

Херсон 2013


 

 

 

Укладач: старший викладач Дон Н.Л.

Рецензент: _______________________

_______________________

 

Розглянуто на засіданні кафедри енергетики та електротехніки

 

Протокол №6 від 14 січня   2013 р.

 

 

Завідувач кафедри енергетики та електротехніки, к.т.н., доцент ____________________Баганов Є.О.

 

 


Методичні рекомендації до проведення комплексної контрольної роботи з курсу “ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА”

Мета викладання навчальної дисципліни „Загальна електротехніка” –ознайомити студентів з основними поняттями та законами, яким підлягають електромагнітні явища, та надати студентам знання такого рівня, аби вони могли аналізувати явища в електричних і магнітних колах постійного та змінного струмів, правильно експлуатувати електротехнічні та електровимірювальні пристрої.

Основні завдання вивчення дисципліни „Загальна електротехніка” – сформувати у студентів систему знань для самостійного застосування методів аналізу електромагнітних процесів у технічних пристроях і системах та набуття практичних навичок використання методів теоретичної електротехніки у спеціальних дисциплінах.

Професійно-освітня програма передбачає наступні вимоги до зазначених знань та умінь.

· Створення широкої підготовки в галузі електроніки, володіння фундаментальними поняттями та теоріями класичної та сучасної науки.

· Формування наукового світогляду та сучасного технічного мислення

 

В результаті вивчення дисципліни студенти

ПОВИННІ ЗНАТИ:

ü про основні поняття та закони електричних і магнітних кіл;

ü про методи аналізу та розрахунки усталених процесів в колах постійного, синусоїдного та періодичного несинусоїдного струмів; резонансні режими, про енергетичні процеси в електричних колах;

ü про методи аналізу перехідних процесів у лінійних електричних колах зі зосередженими параметрами;

ü про особливості перебігу електромагнітних процесів у нелінійних електричних та магнітних колах і методи їх розрахунку;

ü про побудову та принципи дії трансформаторів, генераторів і двигунів постійного та змінного струмів.

ПОВИННІ ВМІТИ:

ü аналізувати прості і розгалужені електричні лінійні кола постійного струму методами безпосереднього застосування законів Ома і Кірхгофа, контурних струмів, вузлових потенціалів, накладання і активного двополюсника;

ü визначати миттєві значення струмів і напруг на ділянках простих кіл синусоїдного струму з послідовним чи паралельним сполученням елементів; будувати векторні діаграми напруг, суміщені з векторними діаграмами струмів. Визначати покази амперметрів, вольтметрів і ватметрів, увімкнених на ділянках кіл;

ü визначати активну і реактивну потужності, які споживаються пасивною ділянкою електричного кола при заданих миттєвих значеннях струму і напруги на затискачах ділянки;

ü аналізувати прості і розгалужені кола синусоїдного струму без взаємоіндукції і з індуктивно зв’язаними вітками символічним методом; перевіряти результати аналізу, записуючи баланс комплексних потужностей, і через побудову векторної діаграми; визначати активну, реактивну і повну генеровані та споживані потужності;

ü обчислювати комплексні частотні функції кола (вхідні і передатні), будувати та аналізувати частотні характеристики вхідних і передатних функцій кола:

ü аналізувати режими резонансу напруг і струмів в електричних колах, з’ясовувати умови резонансних режимів у складних колах, аналізувати частотні характеристики послідовного та паралельного коливальних кіл;

ü записувати основну систему рівнянь чотириполюсника і розраховувати його вторинні параметри, вхідний і вихідний опори, розраховувати параметри еквівалентних схем заміщення чотириполюсника Т- і П-типів;

ü аналізувати розгалужені кола періодичних струмів: визначати ємнісні та індуктивні опори ділянок кола для вищих гармонік періодичних струмів; миттєві значення напруг та струмів; покази вольтметрів, амперметрів та ватметрів;

ü проаналізувати перехідний процес у лінійному колі першого чи другого порядків класичним і операторним методами при живленні кола від постійного чи синусоїдного джерела;

ü розрахувати нелінійне електричне коло з послідовним і паралельним з’єднанням нелінійних резистивних елементів за постійних струмів і напруг графічними методами еквівалентних перетворень чи перетину характеристик.

Комплексна контрольна робота (ККР) – це перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу курсу фізики. Мета ККР – перевірка рівня залишкових знань студентів з дисципліни „Загальна електротехніка”.

Вказівки до виконання ККР з предмету “Загальна електротехніка”

Організаційна частина:

ü Час на видачу завдань – 5 хв.

ü Відповіді на запитання студентів – 5 хв.

ü Виконання завдань комплексної контрольної роботи.

ü Час на роботу студентів з виконання контрольної роботи – 70 хв.

Комплексна контрольна робота виконується чорнилом синього кольору на аркуші паперу з учнівського зошита, в яких наведене поле із штампом навчального закладу.

Контрольна робота виконується за схемою: питання-відповідь.

Пояснюючі малюнки та схеми виконуються за допомогою простого олівця і лінійки.

Зміст завдань (як теоретичної, так і практичної частин) не виходить за межі обов’язкового мінімуму знань, вмінь та навичок, якими студенти повинні були оволодіти по закінченню курсу.

Написання ККР здійснюється після складання студентами заліку з дисципліни „Загальна електротехніка” одразу в наступному семестрі.

Критерії оцінювання

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Під час перевірки викладач має враховувати повноту і правильність виконання завдань. Слід також враховувати здатність студента:

Диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання.

Застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях.

Інтерпретувати схеми, графіки, діаграми.

Аналізувати і оцінювати факти.

Викладати матеріал на папері логічно, послідовно.

Під час написання роботи студент повинен продемонструвати творчу розумову діяльність.

Контрольна робота включає одну задачу та чотири тестових завдань і оцінюється за 10 бальною системою:

Завдання №1 4 бали

Завдання №2 1 бал

Завдання №3 1 бал

Завдання №4 2бали

Завдання №5 2 бали

Таблиця переведення балів на оцінки

Кількість набраних балів Оцінка
9-8 7-5 4 і менше 5 (відмінно) 4 (добре) 3 (задовільно) 2 (незадовільно)

 


Шкала балів

№ завдання Кількість балів Вимоги до виконання завдання
Дані повні і обґрунтовані відповіді на всі тестові завдання. Правильне та обґрунтоване розв’язування задачі з чітким використанням розрахункових схем, вірно підібрані розрахункові матеріали, зроблені висновки.
4-3 1-2 2-1 Відповідь в основному задовольняє вимоги, що вказані вище, але допущені деякі помилки, неточності, які істотно не впливають на відповіді.
3-1 Не має аргументованої відповіді на тестові питання і розв’язку задачі не має всіх позначень на електричних схемах, допущені помилки в розрахунках, не правильно визначені одиниці вимірювання.
1-0 1-0 0-1 Не вірно розв’язана задача, відсутня розрахункова схема, не вірні висновки, не вірно записані формули, не має аргументованої відповіді на тестові питання
Відсутні відповіді на тестові питання. Задача не розв’язана.

Беручи до уваги вимоги до оцінювання знань студентів, критерії оцінювання ККР наступні:

Оцінка “відмінно”: виставляється, якщо студент виявив: всебiчнi, систематизованi, глибокi знання; уміння вiльно виконувати поставлені завдання; знання основної та додаткової лiтератури, що передбачена програмою, на рiвнi творчого використання, - та якщо вiдповiдь студента повна i точна, вiдповiдає еталонному розв'язковi, не мiстить помилок.

Оцінки:

добре”: виставляється, якщо: студент виявив повне знання програмного матерiалу, продемонстрував успiшне виконання завдань i засвоєння основної лiтератури, що передбачена програмою, на рiвнi аналогiчного вiдтворення; вiдповiдь студента не мiстить грубих помилок, якi впливають на правильнiсть основних результатiв.

задовільно”: виставляється, якщо: студент виявив повнi знання основного програмного матерiалу у обсязi, що необхiдний для його подальшого навчання та роботи, здатнiсть упоратися з виконанням завдань, передбаченних програмою, на рiвнi репродуктивного вiдтворення; вiдповiдь не повна або мiстить низку помилок, що не дозволяють казати про повне розв'язання задачi.

незадовільно”: виставляється, якщо студент виявив серйознi пробiли в знаннях основного матерiалу, припустився принципових помилок у процесi виконання завдання на рiвнi нижче репродуктивного вiдтворення.


Перелік довідкової літератури,

використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи*

 

Посібники
1. Справочник по электротехническим материалам. В 3-х т. / Под ред. Ю.В. Корицкого и др. / -М.: Энергоатомиздат, 1986.
2. Электротехнические материалы. Справочник. / Сост. В.В. Березник, Н.С. Прохоров и др. М.: Энергоатомиздат, 1963. -804 с.
3. ДСТУ 2843-94. Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення.
4. ГОСТ 19880-80 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.
5. ДСТУ 2815-94 Електричні та магнітні кола та пристрої.
6. ДСТУ 3120-95 Електротехніка. Літерні позначення основних величин.

 

*До переліку довідкової літератури включені довідники, які не містять методик проведення розрахунків чи короткого викладу явищ та процесів


І. Задачі.

Задача 1

 
 

Виконати розрахунок кола постійного струму, схема якого приведена на малюнку. Скласти рівняння балансу потужностей. Розрахунок привести методом вузлових і контурних рівнянь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.