Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсуМетодичні вказівки

для індивідуальної роботи і виконання контрольних робіт

із дисципліни «Місцеві фінанси»

для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання

 

Полтава 2012

Методичні вказівки для індивідуальної роботи і виконання контрольних робіт із дисципліни «Місцеві фінанси». - Полтава: ПолтНТУ, 2012 р. – 53 с.

 

Укладач: О.М. Філонич, к.е.н., доцент, В.В. Тополь, асистент.

 

Рецензент: М.М. Ставнича, к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

 

Відповідальний за випуск – В.О. Онищенко, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, доктор економічних наук, професор.

 

Затверджено науково-методичною

радою університету

Протокол № 3 від 4 грудня 2012 р.

 

 

Авторська редакція

 

52.


ЗМІСТ

 

Загальні відомості……………………………………………………………4

 

Розділ 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу..........................................................................................................................7

1.1. Тематичний план курсу…………………………………………………………7

1.2. Зміст курсу за темами дисциплін………………………………………………7

 

Розділ 2. Завдання і порядок оцінювання знань …...………….. 21

2.1. Приклад тестових завдань…………………………………………………….21

2.2. Оцінювання знань……………………………………………………………...25

 

Розділ 3. Індивідуальна і самостійна робота……………………..27

3.1. Завдання для самостійної роботи студентів………………………………....27

3.2. Перелік питань на іспит (залік)……………………………………………….29

 

Розділ 4. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи……………………………………………………………………………..33

4.1. Вимоги до змісту контрольної роботи та її оформлення…………………....34

4.2. Вибір варіанта контрольної роботи………………………………………….. 34

4.3. Підбір літератури для виконання теоретичного завдання……….………… 34

4.4. Оформлення контрольної роботи……………………………………………. 34

 

Розділ 5. Методичні вказівки до виконання практичної частини контрольної роботи…………………………………………...35

5.1. Визначення фінансової автономії місцевого бюджету…………………......35

5.2. Визначення обсягу витрат по утриманню житлово-комунального господарства ………………………………………………………………………36

 

Розділ 6. Варіанти завдань контрольної роботи…………………37

 

Рекомендований список основної та додаткової літератури……………………52

 


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Місцеві фінанси – це самостійне вчення, відокремлене від науки про державні фінанси, яке визначає систему формування, розподілу та використання грошових та інших фінансових ресурсів місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій. Розробка такого вчення в Україні є об’єктивною потребою, пов’язаною з відновленням і розвитком на початку 90-х років місцевих фінансів як самостійної складової національної системи. Відродження місцевих фінансів – об’єктивна реальність, властива фінансовим системам усіх цивілізованих держав.

Фінансова система України тільки тоді стане ефективною, коли в її складі, поряд з державними фінансами, важливе місце буде належати місцевим фінансам як самостійному інституту.

В сучасних умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування у наданні суспільно необхідних благ і послуг ведеться активний пошук адекватних джерел для їх фінансування. Склалася ситуація, за якої органи місцевого самоврядування опинилися віч-на-віч з багатьма проблемами, пов’язаними із забезпеченням збалансованого соціально-економічного розвитку територій, суттєвого підвищення добробуту значної частини населення, вирішення гострих соціальних проблем, покращення умов життя громадян. Вирішити ці проблеми можливо лише на основі залучення різноманітних джерел доходів, використання потенціалу муніципальних підприємств, а також малого та середнього бізнесу.

В таких умовах значно зросла потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, які глибоко розуміють функціонування місцевих фінансів, здатні на практиці творчо застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування.

Роль дисципліни визначається спроможністю її формувати у студентів творчу активність, ініціативність, високі морально-етичні якості, наполегливість, вміння самостійно орієнтуватися в умовах, що склалися, сумлінно ставитися до своїх обов’язків. Вивчення дисципліни повинно сприяти формуванню у студентів економічного мислення, навичок самостійної роботи з законодавчим матеріалом, додатковою літературою, вміння свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань.

Навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» є нормативною у навчальному процесі підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит». ЇЇ вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних і профілюючих дисциплін базової фінансової освіти: “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Бюджетна система”, “Податкова система”, “Соціальне страхування”, «Інвестування».

Предметом вивчення дисципліни є фінансові відносини, що виникають на різних рівнях адміністративно-територіальних утворень у процесі формування та використання фінансових ресурсів.

Метою вивчення дисципліни є надання і поглиблення знань про сутність і роль місцевих фінансів у економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень і механізм їх функціонування.

Завдання дисципліни:

- визначення місця місцевих фінансів у фінансові системі держави;

- формування місцевих бюджетів як визначальної ланки місцевих фінансів;

- обґрунтування сутності фінансових ресурсів місцевого самоврядування;

- визначення сутності міжбюджетних відносин та особливостей їх організації;

- формування основних елементів системи управління місцевими фінансами.

У теоретичному аспекті студенти повинні знати:

- суть і значення місцевих фінансів, засади їх функціонування;

- нормативно-правову базу місцевих фінансів;

- принципи організації, структуру, основні етапи формування і виконання місцевих бюджетів;

- теоретичні основи побудови, функціонування, розвитку місцевого самоврядування;

- особливості діяльності місцевих органів влади в управлінні фінансовими ресурсами місцевого самоврядування;

- цілі та завдання міжбюджетних відносин;

- планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів;

- управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні;

- фінансове забезпечення підприємств комунальної власності;

- регулювання відносин між державним та місцевими бюджетами.

У результаті вивчення дисципліни студентам необхідно уміти:

- аналізувати склад доходів і видатків місцевих бюджетів;

- оцінювати фінансовий стан місцевого бюджету та рівень платоспроможності місцевих органів влади;

- аналізувати власні та закріплені доходи місцевих бюджетів;

- визначати суму місцевих податків і зборів;

- аналізувати обсяги міжбюджетних трансфертів;

- оцінювати ефективність використання бюджетних коштів;

- використовувати законодавчий та інструктивний матеріал з питань створення та використання місцевих бюджетів.

Основними формами навчання є лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, розвити практичні навички, зміцнити й контролювати знання. Семінарські заняття проводяться за окремими темами. Поряд з вивченням теоретичного матеріалу для набуття необхідних професійних навичок, заплановано проведення практичних занять.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу є самостійна робота студентів, тематика якої і методи контролю обираються викладачем, виходячи зі змісту матеріалу. Самостійна робота направлена на вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів з питань формування та розвитку місцевих фінансів, роботу з навчальними посібниками, з економічною літературою, з матеріалами періодичних видань. В кожній темі є питання, що вивчаються самостійно і які входять до переліку екзаменаційних питань.

Індивідуальні заняття передбачають роботу із студентами з окремих питань, вирішення індивідуальних завдань різного ступеня складності та різної спрямованості.

Знання студентів перевіряються поточним і підсумковим модульним контролем. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних і семінарських занять, виконання модульних контрольних робіт і має на меті перевірку рівня підготовленості студентів.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену (заліку).

Знання та навички, отримані в процесі вивчення курсу «Місцеві фінанси», можуть бути корисними при написанні дипломної (магістерської) роботи і в подальшій професійній діяльності.


Розділ 1. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу

1.1. Тематичний план курсу

Модуль 1 «Теоретичні основи та засади організації місцевої фінансової системи»

Тема 1 Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль у розвитку економічної і соціальної інфраструктури

Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів

Тема 3 Фінансові ресурси місцевого самоврядування

Тема 4 Регіональні цільові фонди місцевого самоврядування

Тема 5 Планування і порядок фінансування видатків місцевих бюджетів

Модуль 2 «Система управління місцевими фінансами на регіональному урівні»

Тема 6 Міжбюджетні відносини та їх складові

Тема 7 Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні

Тема 8 Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності

Тема 9 Фінанси житлово-комунального господарства

Тема 10 Особливості організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.