Здавалка
Главная | Обратная связь

Дніпропетровський національний університет імені О. ГончараРеферативна робота з дисципліни «Психологія»

(денна форма навчання)

Для груп СП-10, СП-11

 

Робота виконуються у формі реферативної роботи, метою якої є поглиблення теоретичних знань, набуття вмінь і навичок самостійної науково-дослідницької роботи на основі вивчення відповідних джерелзкурсу «Психологія».

 

Реферативна робота складається з розкриття теоретичного питання (13-15 сторінок).

 

Вимоги до оформлення. Робота виконується українською мовою на комп’ютері в науковому стилі та не повинна містити граматичних помилок. Текст набирається Times New Roman 12-14 розміром і 1,5 інтервалом. Параметри документа: формат листка - А4 (орієнтація книжкова), поля: верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1,5 см, ліве – 3 см, абзац – 1 см, вирівнювання абзаців - за шириною. Нумерація з другої сторінки в правому верхньому кутку, починається з номеру 2.

Структура:

- титул (додаток А)

- зміст (додаток Б)

- Вступ

- розкриття ТЕМИ теоретичного питання (3-5 пунктів)

- Висновки

- Список використаної літератури

- Тестові завдання для самоперевірки (додаток В)

В роботі повинні бути посилання на першоджерела (на кожній сторінці не менше шести).

Студент виконує варіант реферативної роботи, який відповідає номеру його за списком.

Вимоги до змісту:

Теоретичне питання - слід не лише переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає критичний аналіз різних точок зору з даної теми. У тексті обов’язково надати посилання на літературу, на яку ви спирались при розкритті питання (не менше 3 джерел) у вигляді зносок.Максимальний бал «20» (10 – змістовність, 5 –оформлення та дотримання всіх вимог, 5 – тестові завдання для самоперевірки).

Термін здачі – до 29.05.2013 (в електронному варіанті надсилаєте на адресу wordworth@mail.ru).

Перелік тем

1. Предмет загальної психології як найскладніша сфера життєдіяльності людини.

2. Активність - вирішальна властивість психіки.

3. Механізми психіки людини. Їх основні форми та функції.

4. Виникнення і розвиток людської свідомості. Передумови виникнення. Історичний розвиток. Особливості історичного розвитку свідомості.

5. Концепції особистості в загальній психології.

6. Соціальний статус і соціальні ролі.

7. Поняття про спрямованість. Вплив мотиваційної сфери на прийняття рішення в діяльності політолога.

8. Поняття про емоції. Модифікації емоцій. Основні закономірності. Теорії емоцій

9. Вплив емоцій на прийняття рішення в діяльності політолога.

10. Значення вольових аспектів в діяльності людини.

11. Поняття про темперамент. Теорії темпераменту.

12. Типи темпераментів. Основні властивості темпераменту. Компоненти темпераменту. Вплив темпераменту в діяльності політолога.

13. Поняття про характер. Структура характеру. Основні риси характеру. Природа характеру та його формування. Значення характеру в структурі діяльності політолога.

14. Поняття про здібності. Здібності в діяльності політолога.

15. Поняття про діяльність. Ціль та мотиви діяльності. Структура діяльності. Способи діяльності і процес їх освоєння.

16. Значення творчості в діяльності політолога.

17. Соціально-психологічний клімат в групі. Фактори, що впливають на клімат групи.

18. Керівництво та лідерство.

19. Основні типи міжособистісних конфліктів і їхній розвиток. Конфлікти, що виникають через порушення норм і правил взаємодії.

20. Інтимні міжособистісні відносини: дружба, любов, ворожнеча, самотність. Основні шляхи розв’язання конфліктів в діяльності політолога.

21. Поняття про життєвий шлях як самоздійснення людини.

22. Психологічна культура людини.

23. Психологічні особливості «картини світу» майбутнього політолога.

24. Самоактуалізація та життєвий шлях людини.

25. Психологічні особливості самосвідомості майбутнього політолога

26. Психологічні умови ефективної діяльності політолога

27. Закономірності та способи розвитку пам’яті.

28. Співвідношення механізмів психологічного захисту та професійних орієнтацій людини.

29. Увага як умова організації психічної діяльності людини

30. Своєрідність уяви як психічного пізнавального процесу.


 

Додаток А

Титульна сторінка контрольної роботи

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни:

«Психологія»

на тему: «………………………………………………..»

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

______________________________

(прізвище та ініціали)

 

Керівник - викл. Блавацька І.Є.

Кількість балів____________

 

 

м. Дніпропетровськ – 2013 р.

 


Додаток Б

ЗМІСТ

 

  ВСТУП …………………………………………………………………………………..
1. Ґендерні особливості соціальної поведінки …………………………………………..
2. Підходи до вивчення ґендерно-рольової поведінки ………………………………….
3. Особливості чоловічої та жіночої психології ………………………………………..
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………………….
  Список використаної літератури ……………………………………………………..
  Тестові завдання для самоперевірки  

 


 

Додаток В

Тестові завдання для самоперевірки©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.