Здавалка
Главная | Обратная связь

Розподіл балів, які отримують студентиНавчальна дисципліна «Організація судових і правоохоронних органів України» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою в ІІІ семестрі ІІ курсу.

Результат вивчення кожного модуля складається із підсумку всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Проміжний контроль знань: модульна контрольна робота

Підсумковий контрользнань: залік

Умови допуску студента до заліку:

- відсутність заборгованостей з практичних занять;

- стартовий рейтинг з двох модулів не менше 60 балів.

Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою в кожному семестрі,яка розраховується як сума оцінок з двох модулів за наступною шкалою оцінювання:

 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 З Всього
Т-1.1 Т-1.2 Т-1.3 Т-1.4 Т-1.5 Т-1.6 Т-1.7 Т-1.8 Т-1.9   Т-2.1 Т-2.2 Т-2.3 Т-2.4 Т-2.5 Т-2.6 Т-2.7 Т-2.8
  СР  
УВ, УВ/Т ПЗ СР/Т Д УВ УВ МКР УВ/Т ПЗ УВ УВ УВ УВ МКР ПКР  

Розрахунок підсумкової оцінки (ПО):

ПО-2 = ЗМ1 + ЗМ2

 

Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.

 

Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

№ п/п Назви виду роботи, способи набуття знань Бали за 1 заняття Бали за всі заняття (максимальні)
1. Усна відповідь на семінарському занятті (УВ) до 5 6х 5 = 30
2. Письмова відповідь на завдання самост.роботи (СР) до 5 2 х 5 = 10
3. Доповіді на задану тему (Д) до 5 1 х 5 = 5
4. Вирішення тестових завдань (Т) до 5 2х 5 = 15
5. Вирішення практичних завдань (ПЗ) до 5 2х5=10
6. Модульна контрольна робота (МКР) до 10 2 х 10 = 20
7. Підсумкова контрольна робота до 10 1х10=10
  Всього   100 балів

Трансформація рейтингової оцінки

Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.

 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка за шкалою ECTS Підсумкова оцінка за національною шкалою
90 <= RD =100 A – Відмінно Відмінно
82 <= RD <= 89 B – Дуже добре Добре
75 <= RD <= 81 C – Добре
68 <= RD <= 74 D – Задовільно Задовільно
60 <= RD <= 67 E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)
35 <= RD < 59 FХ – Незадовільно Незадовільно
RD < 35 F – Незадовільно (з обов’язковим повторним курсом) Не допущено

Рекомендована література

Базова

1. Конституція України від 28.06.1996 року [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua

2. Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт Верховної Ради України. - Режим доступу: http://www.portal.rada.gov.ua.

Допоміжка

3. Горевий Володимир Іванович, Куліш Анатолій Миколайович, Чернадчук Віктор Дмитрович.Господарський процес. Практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Суми : Університетська книга, 2013. — 283с.

4. Грек Борис Миколайович.Господарський процес України (у схемах): Навч. посібник / Академія адвокатури України. — К. : Прецедент, 2012. — 182с. : схеми — (Юридична бібліотека). — Бібліогр.: с. 178-179. — ISBN 966-520-087-9.

5. Роїна Олександр Миколайович.Господарський процес. Збірник процесуальних документів: Збірник процесуальних документів. З можливістю копіювання / О.А. Кривенко (ред.). — К. : С.В.Д. Трейдінг, 2011. — 92с. — На тит. арк. та обкл. авт. не зазн.. — ISBN 966-95882-8-6.

6. Гаврилішин Анатолій Петрович, Козирєва Валентина Петрівна.Господарсько-процесуальне право / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2012. — 170с. — ISBN 966-337-022-Х.

7. Гаврилішин Анатолій Петрович, Козирєва Валентина Петрівна.Господарсько-процесуальне право: Практикум / Національний авіаційний ун-т. — К. : НАУ, 2012. — 147с. — Бібліогр.: в кінці тем.

8. Лебеденко Вадим Іванович, Коніжай Роман Омелянович.Судочинство в господарських судах: навч. посібник для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". — К. : Університет "Україна", 2010. — 176с. — (Мережа дистанційного навчання). — Бібліогр.: с. 170-175. — ISBN 966-388-057-0.

9. Господарське судочинство в Україні: Правові засади та судова практика / Вищий господарський суд України / Дмитро Микитович Притика (ред.), Віктор Семенович... Москаленко (уклад.). — К. : Видавничий дім "ІнЮре", 2012. — 769с. — ISBN 966-313-113-6.

Інформаційні ресурси:

Офіційний сайт Верховної Ради України: www.http://www.rada.gov.ua

Офіційний сайт Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua

Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ: http://www.sc.gov.ua

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.