Здавалка
Главная | Обратная связь

Вимірники, що застосовуються в обліку.Загальні поняття про облік і його роль у системі управління.

Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна хар-ка госп діяльності з метою управління нею. Отже, система БО – взаємоузгоджені між собою з метою створення ефективної системи управління підприємствами бухгалтерський облік (спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовнішнім і вн користувачам для прийняття рішень), оперативний (спосіб спостереження, відображення і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інформації користувачам(відділ кадрів) , статистичний облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер).Спільним для них є мета здійснення і надання необх точної інформації для користувачів системи БО: вн (прац,керів,профспіл) і зовн (податкова, міністерства, відомства, держкомстат, аудитори, постачальники, позабюдж фонди, покупці, конкурентні інвестори, кредитори).

 

Види господарського обліку.

Госп облік- це облік госп діяльності підп-ва, сусп-ва, що вкл. ВРОС мат благ, необх для задов потреб нас у продуктах харч, одязі, житлі; кількісне відображення і якісна характеристика госп діяльності з метою управління нею. Три види:1. оперативний- спосіб спост, відобр і контролю окремих госп операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою надання необх інф-ї користувачам(відділ кадрів), 2.статист облік (спосіб спостереження, відображення і контролю масових та окремих типових господарських операцій та процесів(бухгалтер), 3.бух облік -спосіб безперервного і повного відображення госп діяльності підп.-ва в єдиному грош вимірнику; процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання, та передачі інф-ії про діяльність під-ва зовн і вн користувачам для прийняття рішень. Також виділяють податковий облік – групування інф-ції на рахунках БО за об’єктами оподаткування: ПДВ, податок на прибуток, відрахування до позабюдж фондів, місцеві податки.

Вимірники, що застосовуються в обліку.

Натуральні (вимірники об’єму, площі, маси, довжини – м3, л, м2 ,кг, км) – використ для одержання даних за кількістю однорідних об’єктів обліку у відповідних од виміру для обліку кількості мат цінностей. Трудові (вимірники часу праці – дні, год, хв., людино-дні, люд-год) – використ з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці, затраченої на виготовлення продукції у процесі нарах-ня зар плати, під час визначення середньооблікового складу працівників, рівня продуктивності праці тощо. Грошові (вартісні)(універсальні вимірники, що узагальнюють усі госп операції та явища, що раніше виражалися натур і трудвимірниках, грн.) – використ поряд з натур і трудовими для обліку зар плати, матеріалів, готов продукції, її реалізації, доходів, збитків, у розпахунково-кредитних операціях для узагальнення й визначення результатів виробничо-госп та фін діяльності підп.-ва за звітний період, під час складання поточних і річних фін звітів, планів.

 

4. Функції та завдання бухгалтерського обліку. Вимоги, що ставляться до обліку.

Функції БО: 1. Інформаційна - безперервне збирання, опрацювання, узагальнення, зберігання, передавання для потреб управління фактичних даних про основні показники діяльності підприємств 2. Аналітична полягає в оцінці досягнутих результатів діяльності, тобто в її аналізі, що проводиться спільно з іншими ек службами. 3. Контрольна полягає в перевірці законності та доцільності госп операцій, забезп збереження коштів, їх ефективного використання. Основні завдання БО: 1. дотримання положень ЗУ «Про БО і фін звітність в Україні» 2. облік, аналіз і контроль за заощадженнями і використанням коштів 3.контроль за зберіганням власності підп.-ва 4. облік і перевірка інф-ції про госп діяльність 5. контроль за виконанням завдань вир-ва щодо кількості, якості та асортименту продукції 6. виявлення невикористаних резервів 7. контроль за оплатою праці 8. контроль за рівнем рентабельності вир-ва продукції 9. виявлення резервів подальшого збільшення вир-ва 10.забезпечення наявності первинної документації 11. побудова обліку на під-ві. Вимоги: 1.точність 2. своєчасність 3. єдність показників 4. достовірність і дієвість 5. порівняння показників БО з показниками плану 6.об’єктивність 7.зрозумілість 8.простота і чіткість 9.повнота 10.зрозумілість.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.