Здавалка
Главная | Обратная связь

Лабораторна робота №50-А.ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА МЕТОДОМ ТОМСОНА.

 

Мета роботи: визначити відношення заряду електрона до його маси на основі взаємної компенсації дій на електронний пучок електричного і магнітного полів, напруженості яких взаємоперпендикулярні і перпендикулярні до напрямку руху електронів.

Обладнання: осцилограф типу ЛО-70, котушки індуктивності, універсальний блок живлення УИП-2, змінний резистор.

 

Ідея методу визначення питомого заряду електрона належить відомому англійському фізику Дж. Томсону. Він використав цей метод в 1897 р., щоб вивчити природу катодних і анодних променів в трубках з розрідженими газами.

На рис. 1 показано схему приладу для визначення питомого заряду електрона методом Томсона.

Джерелом електронів служить катод К, що підігрівається. Електрони, що вириваються з катода, прискорюються і фокусуються анодом А, що має форму циліндра.

Сфокусований пучок електронів попадає в простір між пластинами П плоского конденсатора, а потім на флюоресціюючий екран Е, викликаючи його свічення. Всі елементи приладу поміщенні в скляну трубку, в якій створено розрідження. Якщо на пластини конденсатора подати напругу, то пучок електронів буде рухатись практично в однорідному електричному полі, яке буде відхиляти електрони в вертикальному напрямку. Внаслідок цього пучок електронів попадає не в центр екрану, а зміститься на де-яку віддаль (рис. 2).

 

Рис.1

 

Рис. 2

 

Вирахуємо величину цього зміщення. Розглянемо вузький пучок електронів, який при відсутності електричного поля попадає на екран в точку О. Знайдемо відхилення сліду пучка на екрані, викликане однорідним електричним полем, перпендикулярним напрямку руху і діючому на шляху довжиною . Позначимо початкову швидкість електронів через . На електрон в однорідному полі пластин діє сила , яка надає йому сталого прискорення . Під дією електричного поля електрони знаходяться на протязі часу . За цей час вони змістяться на відстань і набудуть перпендикулярну до складову швидкість рівну .

За межами поля (зовні конденсатора) електрони будуть рухатись по інерції прямолінійно під деяким кутом до напрямку швидкості . Цей кут визначається з формули:

. (1)

Внаслідок такого руху електрон, що вилетів із конденсатора і досяг екрана, додатково зміститься на екрані на віддаль по вертикалі. Якщо позначити через віддаль від екрана до ближнього краю конденсатора, то зміщення можна вирахувати за формулою:

.  

Таким чином, повне зміщення електронів в електричному полі дорівнює:

. (2)

З формули (2) витікає, що електрони покидаючи поле, рухаються так, ніби вони вилітали з центра конденсатора О’ під кутом (рис. 2), який визначається з співвідношення (1). Оскільки , де – віддаль між обкладинками конденсатора, то для обчислення необхідно знати параметри приладу , , , а також , , . Величини і легко вимірюються з досліду, а для визначення Томсон запропонував метод, суть якого в тому, що в зоні дії електричного поля створюється одночасно і магнітне поле (пунктирна область рис.1). Індукція цього поля перпендикулярна напруженості електростатичного поля і початковій швидкості електронів . Цим забезпечується відхилення електронів у магнітному полі в тій же площині, що в електричному полі, тобто у вертикальній площині.

Напрямок індукції магнітного поля вибирається таким, щоб пучок у ньому відхилився в сторону, протилежну його відхиленню в електричному полі. При чому індукція магнітного поля повинна бути такою, щоб вертикальна складова сили Лоренца, що діє на електрони в магнітному полі, дорівнювала електричній силі

.  

При такій умові пучок електронів в приладі не буде відхилятися, тобто потрапить у точку О на екрані.

Із умови рівності електричної і магнітної сил можна знайти , вирахувавши її через експериментально виміряні величини.

.  

Оскільки магнітне поле створюється за допомогою соленоїда, то , а з урахуванням, що , одержуємо:

, (3)

де – сила струму в соленоїді, – число витків соленоїда на одиницю довжини, . У правій частині одержаного виразу містяться величини, які можна виміряти на досліді, і потім обчислити .

Підставивши одержаний вираз для в формулу (2), знайдемо питомий заряд електрона:

, (4)

де

(5)

– величина, що залежить лише від параметрів приладу і є для даної установки сталою. Вимірюючи в ході досліду , , і знаючи постійну приладу , можна по формулі (4) обчислити питомий заряд електрона.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.