Здавалка
Главная | Обратная связь

В) східнослов'янської групи.В) сучасна українська літературна мова.

2. Мовний стиль — це:

а) різновиди текстів певного стилю;

б) сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання;

в) різновид національної мови, який є засобом спіл­кування людей, об'єднаних спільністю території.

3. Державна мова — це:

а) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства;

б) єдина національна мова українського народу;

в) найважливіший універсальний засіб спілкування.

4. Літературна мова — це:

а) національна мова;

б) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

в) нижча форма загальнонародної мови.

5. Офіційно-діловий стиль — це:

а) мова ділових паперів;

б) єдність художніх образів і форм їх вираження;

в) письмове знаряддя, яке використовувалося в часи середньовіччя.

6. Основною ознакою офіційно-ділового стилю є:

а) вживання побутової лексики;

б) широке використання емоційно-забарвлений лек­сики;

В) наявність реквізитів, що мають певну черговість.

7. Тексти офіційно-ділового стилю вимагають:

а) багатозначності тлумачення змісту;

б) точності формулювань, документальності тверджень;

в) переважання розмовної лексики.

8. Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мов­ної системи, що закріплюються в процесі суспільної кому­нікації, — це:

а) орфоепічні норми;

б) стилі української літературної мови;

В) норми літературної мови.

9. Сукупність правил вимови — це:

а) орфоепічні норми;

б) орфографічні норми;

в) морфологічні норми.

10. Головна ознака літературної мови:

а) варіативність;

б) черговість;

В) унормованість.

11. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто ко­ристується українською мовою як засобом спілкування, по­лягає в тому, щоб:

а) досконало знати мовні норми й послідовно дотри­муватися їх;

б) користуватися мовою в повсякденному житті;

в) добирати варіанти форм, слів, словосполучень, конструкцій речень.

12. Українська мова належить до:

а) західнослов'янської групи;

б) південнослов'янської групи;

в) східнослов'янської групи.

13. Основоположником сучасної української літературної мови вважають:

а) І. П. Котляревського;

б) Т. Г. Шевченка;

в) Лесю Українку.

14. Мовний етикет — це:

а) використання різноманітних засобів вираження ду­мок;

б) типові формули вітання, побажання, прощання, за­прошення;

в) виділення найважливіших місць свого висловлю­вання.

15. Мета мовлення офіційно-ділового стилю – це:

а) вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх засобів;

б) регулювання офіційно-ділових стосунків;

в) виховний вплив на особистість.

16. Документ, в якому особа повідомляє основні факти біографії – це:

а) автобіографія;

б) відомість;

в) особовий листок з обліку кадрів.

17. Документ. Що містить письмове уповноваження когось на виконання певних юридичних дій, називається:

а) розпискою;

б) дорученням;

в) заявою.

18. Виберіть правильний варіант. В автобіографії слід писати:

а) Я, В.В. Дідик, …

б) Я, Василь Дідик, …

в) Я, Дідик Василь Васильович, …©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.