Здавалка
Главная | Обратная связь

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.Міністерство внутрішніх справ україни

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

 

 

Навчально-методичний комплекс

З дисципліни «Адміністративне судочинство»

 

для напряму «Право» спеціальності “Правознавство”

Автор:

Галай Вікторія Олександрівна - доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІ ПП НАВС, кандидат юридичних наук

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри ___._______2013 р.

Протокол № ___

 

Київ — 2013 р

ЗМІСТ

 

1. Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики та витяг з освітньо-професійної програми ……………………............................................................3

2. Витяг з освітньо-професійної програми ……………………………………....5

3. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)…………………………………………............6

4. Пояснювальна записка до навчальної дисципліни………………………........8

5. Навчальна програма навчальної дисципліни «Адміністративне судочинство»……………………………………………………………..…….….10

6. Робоча навчальна програма навчальної дисципліни та тематичний план н поточний навчальний рік …………………..……………………………….....…17

7. Плани-конспекти лекційних занять…………………………………….…......28

8. Плани семінарських занять……………………………….………….….….…45

9. Плани практичних занять………………………………………………...…....84

10. Завдання для самостійної підготовки …………………………………..….110

11 Індивідуальні навчально-дослідні завдання………………………….…….112

12. Навчально-методичні матеріали для лекцій, семінарів та практичних занять………………………………..…………………….…………….……..…113

13. Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і студентів…..…....…126

14. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного та перелік питань підсумкового контролю, відведений на вивчення дисципліни………………………………………………………………..…..….137

15. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни………………………………………………………………..……...150

16. Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів……………………………………………...………..….……153

17. Рекомендована література для вивчення навчальної дисциплін….....…..154

 

Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство”

№ з/п Зміст виробничої функції Зміст уміння
1. Інформаційна Вміння створювати і підтримувати позитивний власний імідж.
2. Виховна   2.1. Протистояти явищам професійної деформації і негативним явищам. 2.2. Знати засади загального та службового етикету, професійної етики.

 

Здатності випускника вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, що вимагаються та система умінь, що їх відображає, яка формується засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Адміністративне судочинство”

№ з/п Зміст здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності Зміст уміння
1. Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації 1.1. Оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, екологічні, культурні та інші події та явища. 1.2. Розвивати кругозір у галузі міжнародного життя та політичних процесів.
2. Здатність займати активну життєву та громадську позицію 2.1. Орієнтуватися у зовнішній та внутрішній політиці держави, її історії. 2.2. Захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. 2.3. Виконувати конституційні обов’язки. 2.4. Дотримуватися норм законодавства та вимагати цього від інших осіб. 2.5. Захищати права та свободи людини і громадянина. 2.6. Розвивати комунікабельність та можливість адаптації в колективі.
3. Здатність до ефективної, комунікаційної взаємодії, у тому числі засобами сучасних інформаційних технологій. 3.1. Чітко, послідовно та логічно висловлювати свої думки. 3.2. Створювати і підтримувати гармонійну соціальну мережу ділових та особистих контактів.
4. Здатність до засвоєння нових знань, самовдосконалення. 4.1. Адаптуватися до зростаючих потоків інформації, до наслідків науково-технічного прогресу. 4.2. Встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 4.3. Тренувати пам’ять. 4.4. Обирати оптимальні форми постійного підвищення власної кваліфікації.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.