Здавалка
Главная | Обратная связь

Шахтні піднімальні установки 

Зробимо розрахунок споживання електроенергії електричними двигунами шахтних піднімальних установок.

Основні зведення про установки приводимо в додатку

МК 5• 4 – 13

На рисунку 6.2 приводимо розрахункову схему ШПУ, а на рисунку 6.3 [Р.Н.9] [Р.Н.10] – розрахункову діаграму роботи даної шахтної піднімальної установки.

Рисунок 6.2 - Розрахункова схема ШПУ типу МК 5 • 4 – 13


 

Рисунок 6.3 - Діаграми швидкості і прискорень ШПУ типу МК 5•4 - 13

 


Розрахунок піднімальної установки МК 5•4 - 13

Визначаємо максимальну-можливу швидкість підйому по формулі:

Vmax = м/с. (6.49)

де Д = 5,0 м – діаметр шківа тертя;

i = 11.5 – передаточне число редуктора.

Орієнтована потужність двигуна визначиться по формулі:

РОР/ = квт. (6.50)

де = 1,2 – коефіцієнт динамічного режиму;

К = 1,15 – коефіцієнт, що враховує опір руху

піднімальної судини;

mГ = 25500 кг – маса вантажу;

= 0,95 – ККД редуктора.

В даний час головний підйом працює зі швидкістю Vmax = 7 м/с, тому потужність двигуна для даної швидкості визначиться:

 

РОР// = квт. (6.51)

Працюють два двигуни по 1400 квт типу П18 – 40 –9 К. Отже, двигуни не завантажені, що волоче додаткові втрати.

Визначимо годинну продуктивність головної піднімальної установки по формулі:

АЧАС = т. (6.52)

де С = 1,5 – коефіцієнт резерву;

N = 300 дн. - кількість робочих днів;

n = 3 зм. – число видобувних змін;

t = 6 година – тривалість робочої зміни;

1 – година на ПТР.

Оптимальна вантажопідйомність складе:

mОПТ = кг. (6.53)

де Н = 626 м – висота підйому;

= 35 с – час завантаження бункера (перерив);

Визначаємо число циклів по формулі:

z = шт. (6.54)

Час циклу складе:

ТЦ = с. (6.55)

Час руху:

ТС(П) = с. (6.56)

Визначимо середню швидкість:

Vср = м/с. (6.57)

Максимальна орієнтована швидкість складе:

VOP m = C * Vср = 1,25 • 5,43 = 6,79 м/с. (6.58)

Необхідна швидкість обертання піднімального двигуна визначиться:

nтр = об./ хв. (6.59)

Розрахуємо діаграми, приведені на рисунку 6.3[Р.Н.11] [Р.Н.12]

1. Режим спуска

Визначаємо приведену масу до радіуса навивки по формулі:

, (6.60)

Визначаємо величину прискорення а1:

а1 = , м/с2 (6.61)

де = 2,0 – перевантажувальна здатність двигуна;

0,35 – коефіцієнт;

Fн – номінальне рушійне зусилля, Н•м;

Fн = Н;

Fст – статичне зусилля, кг• с;

Fст = g* ; (6.62)

Fст = g • Н. (6.63)

Знайдені числові значення підставляемо у формулу (6.61), одержимо:

а1 = м/с2. (6.64)

Перевіримо знайдену величину прискорення на можливість прослизання канатів на ведучому шківі по формулі:

а/ 1 = , м/с2 (6.65)

де FСТ. ОП, FСТ.П – статичні зусилля, відповідно що опускаються і галузях каната, що піднімаються, кгс (дивися додаток А);

FСТ. ОП = g , (6.66)

FСТ. ОП = g = 492444,34 Н;

FСТ.П = g , (6.67)

FСТ.П = g = 638476,79 Н,[Р.Н.13]

= 0,25 – коефіцієнт тертя каната про футеровку;

- кут обхвату канатоведучого шківа, рад;

Gдин – нормований ПБ коефіцієнт безпеки проти ковзання;

Gдин = 1,25;

- сумарна приведена маса подаваних і галузей каната, що опускаються, кг;

кг. (6.68)

, (6.69)

кг. (6.70)

Знайдені числові значення підставимо у формулу (6.65), одержимо:

а / 1 = 2,122 м/с2, (6.71)

Т.к. а / 1 > а1, отже прослизання канатів не буде.

Задаємося V1 = 0.7 • Vmax = 0,7 • 7 = 4,9 м/с, V0 = 1,2 м/с, тоді:

hР = = , відкіля визначимо а0:

а0 = м/с2; t0 = c. (6.72)

t/ 1 = c. (6.73)

Отже,

h/1 = м. (6.74)

, відкіля а = а1 – а1 , (6.75)

; V = (6.76)

при t = 0, V=V1, c = V,

при t = t// 1, V = Vmax, c = V.

V = V1 + a1t – a1 , Vmax = V1 + a1t – a1 , Vmax – V1 = a1 , відкіля

t// 1 = 2 • с. (6.77)

, відкіля (6.78)

при t = 0, х =0, c = 0,

при t = t// 1, h//1= V1t//1 + a1 , м

Отже,

h//1 = м. (6.79)

Визначимо а3.

При вільному вибеге:

0 = F8 = g , (6.80)

а3 = , (6.81)

a3 > 0.75 м/с2,

де 0,75 м/с2 – максимальне дозволене прискорення уповільнення ПБ.

Режим “вільний вибіг” не застосуємо, тому в точці 6 двигун повинний перейти на штучну характеристику, нижележачу. Визначимо, чому дорівнює F8, за умови, що а3 = 0,75. F8 = -3,478 •104 кгс.

, відкіля а = – а3 ,

; V =

при t = 0, V=Vmax, c = Vmax,

при t = t3, .

VMAX – V3 = a3 , тоді t3 = 2• с. (6.82)

, відкіля

при t = 0, c = 0,

при t = t3, h3= Vmaxt3 - a3* , м

Отже,

h 3= м. (6.83)

t/ 3 = c., (6.84)

h/ 3 = м. (6.85)

h 2 = Н – hP – h/1 – h// 1 – h3 – h/3 = 626 - 2,4 - 16,043 - 30,65 - 35,28 – 16 = 525,627 м (6.86)

t2 = = c. (6.87)

Тс = t0 + t/1 + t//1 + t2 + t/3 + t3 = 4 + 5.26 + 5.97 + 75.09 + 6.53 + 5.6 = 102.45 с, (6.88)

Тс = 102,45 < ТС(П) = 115 c.

 

2. Режим підйому

Визначаємо приведену масу до радіуса навивки по формулі:

(6.89)

Визначаємо величину прискорення а4:

а4 = , м/с2 (6.90)

де = 2,0 – перевантажувальна здатність двигуна;

0,35 – коефіцієнт;

Fн = Н;

Fст – статичне зусилля, Н;

Fст = g* ;

Fст = g* Н.

Знайдені числові значення пдставляемо у формулу (6.90), одержимо:

а4 = м/с2. (6.91)

Перевіримо знайдену величину прискорення на можливість прослизання канатів на ведучому шківі по формулі:

а/ 4 = , м/с2 (6.92)

де FСТ. ОП, FСТ.П – статичні зусилля, відповідно що опускаються і в галузях

каната, що піднімаються, Н (дивися додаток А);

FСТ. ОП = g ,

FСТ. ОП = g = 622200 Н;

FСТ.П = g ,

FСТ.П = g = 888600 Н,[Р.Н.14]

= 0,25 – коефіцієнт тертя каната про футеровку;

- кут обхвату канатоведущего шківа, рад;

Gдин – нормований ПБ коефіцієнт безпеки проти ковзання;

Gдин = 1,25;

- сумарна приведена маса подаваних і

галузей каната, що опускаються, кг;

кг.

,

кг.

Знайдені числові значення підставимо у формулу (6.92), одержимо:

а / 4 = 2,047 м/с2,

Т.к. а / 4 > а1, отже прослизання канатів не буде.

Задаємося V4 = 0.7 • Vmax = 0,7 • 7 = 4,9 м/с,

t/ 4 = c. (6.93)

Отже,

h/4 = м. (6.94)

, відкіля а = а4 – а4 ,

; V =

при t = 0, V=V4, c = V4,

при t = t// 4, V = Vmax, c = V.

V = V4 + a4t – a4 , Vmax = V4 + a4t – a4 , Vmax – V4 = a4 , відкіля

t// 4 = 2 • с. (6.95)

, відкіля

при t = 0, х =0, c = 0,

при t = t// 4, h//4= V4t//4 + a4 , м

Отже,

h//4 = м. (6.96)

Визначимо а6.

При вільному вибеге:

0 = F14 = g ,

а6 = , (6.97)

a6 > 0.75 м/с2,

де 0,75 м/с2 – максимальне дозволене прискорення уповільнення ПБ.

Режим “вільний вибіг” не застосуємо, тому в точці 14 двигун повинний перейти на штучну характеристику, нижележачу. Визначимо, чому дорівнює F14, за умови, що а6 = 0,75. F14 = -1,578 •105 Н. Величину уповільнення а/ 7 приймаємо рівної 0,4 м/с2. Скорость дотяжки – VДОТ = 0,5 м/с.

, відкіля а = – а6 ,

; V =

 

при t = 0, V=Vmax, c = Vmax, тоді

V =

при t = t/ 6, .

VMAX – V5 = a6 , тоді

t/ 6 = 2• с. (6.98)

, відкіля

при t = 0, c = 0,

при t = t/ 6, h6= Vmaxt/ 6 - a6* , м

Отже,

h /6= м. (6.99)

t// 6 = , (6.100)

h// 6 = м. (6.101)

t8 = c. (6.102)

h// р = м. (6.103)

h/ р = h Р - h// = 2,4 – 0,3125 = 2,0875 м. (6.104)

t7 = c. (6.105)

h5 = H – h/4 - h//4 – h/6 – h//6 – hP, м (6.106)

h5 = 626 – 20,16 – 44,48 – 35,28 – 15,85 –2,4 = 507,83 м. (6.107)

t5 = с. (6.108)

Тп = t/ 4 + t// 4 + t5 + t/ 6 + t// 6 + t7 + t8, с (6.109)

Тп = 8,23 + 7,06 + 72,55 + 5,6 + 5,87 + 4,175 + 1,25 = 104,73 с. (6.110)

Тп = 102,8 < ТС(П) = 115 c. (6.111)

Піднімальну установку перевіримо на забезпечення заданої по проекту продуктивності шахти, коли Vр.max £ Vmax. Для цього приводимо пятипериодну діаграму швидкості до трьохперіодной.

В [[РН15] с.61] приведено формулу модуля прискорення:

аМ = , (6.112)

аМ = м/с2. (6.113)

де - коефіцієнти враховуючі характер закономірності

зміни швидкості відповідно при уповільненні і розгоні.

 

Формула розрахункової максимальної швидкості має вид:

VP.MAX = T0 · a - , (6.114)

VP.MAX = 96,74* 0,394 - = 6,68 м/с, (6.115)

VP.MAX = 6,68 м/с, що < Vmax =7,0.

де Т0 і Н0 - відповідно умовний час руху й умовний шлях

діаграми швидкості;

Т0 = Тс - с. (6.116)

Н0 = Н - h + м. (6.117)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.