Здавалка
Главная | Обратная связь

Мета та завдання навчальної дисципліниФорма № Н-3.04

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

(повне найменування вищого навчального закладу)

 

 

Кафедра алгебри та інформатики

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_____________________________

“______”_______________20___ року

(для загальноуніверситетських дисциплін)

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_______________________ математика_____________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки_________6.0101 - педагогічна освіта___________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність _____________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультет (інститут) _____педагогіки, психології та соціальної роботи__

(назва факультету (інституту))

 

 

Чернівці 2015 рік


Робоча програма _з математики_______(нормативної чи варіативної складової)

(назва навчальної дисципліни)

для студентів напряму підготовки (спеціальності) _6.0101 педагогічна освіта, складена на основі навчальної програми, затвердженої на засіданні кафедри від «____» ___________ 20___ року.

 

 

Розробники:_Мироник В.І.,_к.ф.-м.н., доцент кафедри алгебри та інформатики ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри алгебри та інформатики

Протокол № ___ від “____”________________2015 року

 

Завідувач кафедри ____________ (_Городецький В.В.__)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Схвалено

 

Методичною радою факультету _прикладної математики____________

 

Протокол № ___ від “____”_______2015 року

 

Голова методичної ради факультету ______ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Схвалено

 

Навчально-методичною радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

Протокол № 1 від “29”серпня 2015 року Голова _______________ (Іванчук М.Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Ó__________, 20__ рік

Ó __________, 20__ рік

**Робоча програма перезатверджується (при потребі - оновлюється) щорічно.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – Галузь знань ___0101 педагогічна освіта___ (шифр і назва) Нормативна  
Напрям підготовки __6.0101 (шифр і назва)
Модулів –4 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки:
Змістових модулів –4 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин -
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1+1 самостійної роботи студента - Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  
Практичні, семінарські
 
Лабораторні
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання:–
Вид контролю: 1 сем.–залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1сем.–0,6;

для заочної форми навчання -

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

. Мета викладання дисципліни: дати студентам теоретичні знання та практичні навики даного курсу за такими основними темами: елементи теорії множин, математичної логіки, теорії чисел, рівняння і нерівності, функції, елементи геометрії та величини.Для досягнення мети передбачається вивчення таких основних розділів:

Елементи теорії множин. Комбінаторика. Елементи математичної логіки. Теорія чисел. Рівняння та нерівності. Текстові задачі. Функції. Геометричні побудови циркулем та лінійкою. Трикутники. Чотирикутники. Многогранники та тіла обертання.

Завдання вивчення дисципліни: навчити студентів вільно оперувати основними поняттями та твердженнями з курсу математики, розв'язувати практичні завдання з використанням отриманих знань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;

вміти: використовувати вивчений матеріал при розв’язуванні конкретних задач, застосовувати теоретичні знання на практиці.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.