Здавалка
Главная | Обратная связь

Змістовий модуль 3. Рівняння і нерівності. Функції 

Тема 1. Рівняння та нерівності.

1. Поняття рівності та нерівності.

2. Поняття рівняння та нерівності.

3. Корені рівняння.

4. Еквівалентні рівняння та нерівності.

 

Тема 2. Поняття відсотку. Текстові задачі.

1. Величини та їх вимірювання.

2. Поняття відсотку.

3. Основні задачі на відсотки.

4. Основні задачі на роботу.

5. Задачі на знаходження відстані, часу та швидкості.

 

Тема 3. Функції та їх властивості.

1. Поняття функції.

2. Властивості функцій.

3. Елементарні функції.

4. Лінійна залежність.

5. Пряма та обернена пропорційності.

6. Квадратична функція.

 

Змістовий модуль 4. Елементи геометрії

Тема 1. Основні геометричні побудови циркулем та лінійкою.

1. Побудова серединного перпендикуляра.

2. Побудова кута, рівного даному та бісектриси кута.

3. Побудова трикутників за відомими величинами.

 

Тема 2. Коло та круг.

1. Поняття кола та круга.

2. Довжина кола.

3. Площа круга.

4. Кути, вписані в коло.

5. основні задачі на коло та круг.

 

Тема 3. Трикутники.

1. Поняття трикутника.

2. Властивості трикутників.

3. Основні теореми про трикутники.

4. Площа трикутника.

 

Тема 4. Чотирикутники.

1. Поняття чотирикутника.

2. Властивості чотирикутників.

3. Основні теореми про чотирикутники.

4. Площа чотирикутника.

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 семестр
Змістовий модуль 1. Елементи теорії множин та комбінаторики
Тема 1. Поняття множини. Опе- рації над мно- жинами.   - -         - -  
Тема 2. Поту- жність множин. Відношення на множині.   - -         - -  
Тема 3. Метод математичної індукції. Елементи комбінаторики.   - -         - -  
Разом за змістовим модулем 1   - -         - -  
Змістовий модуль 2. Елементи теорії чисел
Тема 1. Елементи математичної логіки.   - -         - -  
Тема 2. Поняття числа. Системи числення.   - -         - -  
Тема 3.Поділь- ність цілих невід’ ємних чисел.   - -              
Тема 4.Поняття раціонального числа.   - -              
Тема 5.Розширення поняття числа. Комплексні числа.   - -              
Разом за змістовим модулем 2   - -         - -  
Змістовий модуль 3. Рівняння і нерівності. Функції
Тема 1. Рівняння та нерівності   - -         - -  
Тема 2. Поняття відсотку. Текстові задачі.   - -         - -  
Тема 3.Функції та їх властивості.   - -              
Разом за змістовим модулем 3   - -         - -  
Змістовий модуль 4. Елементи геометрії
Тема 1. Основні геометричні побудови циркулем та лінійкою.   - -         - -  
Тема 2. Коло і круг   - -         - -  
Тема 3. Трикут- ники   - -         - -  
Тема 4. Чотири- кутники.   - -         - -  
Разом за змістовим модулем 4   - -         - -  
Усього годин   - -         - -  

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням кафедри (викладача).

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.