Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Роль релігії в сучасному суспільствіРелігія була й залишається сьогодні важливим чинником у розвитку будь-якої цивілізації. Її роль в житті того чи іншого соціуму визначається різними обставинами : рівнем розвитку суспільства, суспільної свідомості, культури, традиціями, впливом суміжних соціально-політичних утворень (наприклад, Візантія і Київська Русь).

Слід підкреслити, що в сучасному світі роль релігії досить значна, хоча треба мати на увазі, що багато що залежить від вміння тієї, чі іншої релігії адаптуватись до сучасних реалій в швидкоплинному сучасному світі.

Можна сказати, що вплив релігії реалізується через її функції в суспільстві, які вже були розглянуті вище в рамках відповідної теми. Дійсно, виконання цих функцій (особливо регулятивно-нормативної) переконливо демонструє, що релігія небезпідставно претендує на регламентацію життя людини (починаючи з побутових вказівок й кінчаючи мораллю) й суспільства в цілому. Можна навести приклади впливу релігії на культуру (наприклад, заборона на всі види образотворчого мистецтва в ісламі), на науку ( наприклад, інквізиція в середньовічній Європі та її гоніння на вчених – Г.Галілей, Д.Бруно.), на політику (наприклад, політична діяльність римсько-католичної церкви в дусі концепцій Августина Блаженного й Фоми Аквінського, сучасна політика Ватикану, а також теократичні ісламські режими в сучасному Ірані, деяких інших країнах Сходу тощо).

Динаміка впливу релігії на суспільне життя описується двома основними поняттями - сакралізація й секулярізація.

Сакралізація (лат. “священний) – це процес включення до сфери релігійного санкціювання свідомості, діяльності, поведінки людей, суспільних відносин й інститутів. На ранніх стадіях розвитку цивілізації сакралізація відбувалась в рамках неопосередкованої діяльності людей і їх спілкування. Пізніше, з виникненням релігійних організацій сакралізація поглиблюється на основі клерикалізації суспільного життя. Клерикалізація (лат. “церковний”) означала не тільки регуляцію всього особистого й суспільного життя, але напрацювання (розробку) відповідних ідеологічних засад, основними етапами якої були : кодифікація, догматизація та канонізація віровчення, при чітко вираженому бажанні включити всі сфери інтелектуальної діяльності в систему богословсько-теологічного мислення. У кожному суспільстві процес сакралізації мав свої особливості. Наприклад, в ісламі не було створено могутньої релігійної організації типу церкви. Процес сакралізації в ісламі пішов шляхом формування теократичних держав. На відміну від інших релігій він прагнув не до того, щоб освячувати релігійним авторитетом існуючі суспільні й політичні відносини, а до того, щоб втілити в життя ідею релігійної громади, реалізувати симбіоз духовного й світського начал. В ісламі політичні лідери були одночасно й релігійними вождями (халіфи, еміри та ін. були носіями релігійного авторитету).

Сакралізація особистого й громадського життя на основі християнства в Європі досягла свого апогею в Середньовіччі. Кожен людський вчинок, кожне соціальне явище підкорялось соціальній сфері. Як відмічав П. Сорокін, головним принципом середньовічної культури Заходу, її головною цінністю був Бог. /Див.: Сорокин П. Социокультурная динамика и религия // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. - С.430./. Архітектура й скульптура середніх віків була “Біблією в камені”. Література, живопис, музика – все було проникнуте релігійними мотивами. Наука, зокрема, філософія, розглядалась як “прислужниця” релігії та теології. Політична система в її духовній та світській сферах була переважно теократичною й базувалась на релігії.

Протилежний сакралізації процес називається секуляризація (від лат. “мирський”, “світський”). Це процес звільнення зі сфери релігійного санкціонування свідомості й діяльності, поведінки людей, соціальних відносин та інститутів. Спочатку термін “секуляризація” означав акт відчуження церковного майна на користь держави або приватних осіб, вперше він був використаний французьким посланником Лонгвілем в 1646 р. напередодні Вестфальського миру. Політична сторона процесу секуляризації передбачає визволення з під контролю церкви сфери владних відносин. З розвитком світської освіти процес секуляризації охоплює широку сферу науки та культури. Відтепер не віра, а розум розглядаються в якості джерела й основного імпульсу будь-якої діяльності людини. Утверджується право на вільнодумство.

На думку західних соціологів процес секуляризації призводить не до ліквідації релігії, а лише до змін в її структурі й ролі в житті суспільства. Дійсно, процеси сакралізації та секуляризації діалектично взаємозв¢язані. Модернізація віровчень та культів у сучасних релігіях дає всі підстави вважати, що релігія в тих чи інших формах продовжує впливати на всі сфери суспільного життя, процес соціалізації індивіда, науку, культуру тощо. Історія цивілізації вчить, що в більшості релігій є значний адаптивний потенціал, тобто здатність пристосовуватись до мінливих умов нашого світу, реагувати на зміни в різних сферах суспільного життя – економіці, соціальній сфері, політиці, культурі.

Щодо значення секуляризації слід підкреслити, що цей процес не співпадає (не одне й те ж) з “атеїзацією”, тобто утвердженням атеїзму. Секуляризація – передумова вільнодумства, що є елементом як суспільної, так і індивідуальної свідомості і являє собою світоглядну позицію, яка відстоює незалежність людини від релігії та церкви у вирішенні особистих та громадських проблем. Релігієзнавці виділяють такі різновиди вільнодумства : богоборчество, скептицизм, антиклерикалізм, індиферентизм, нігілізм, атеїзм.

Найвища форма вільнодумства – атеїзм, який не обмежується запереченням релігійного світогляду, критикою різних сторін релігії та релігійних організацій, але й утверджує матеріалістичний світогляд, гуманістичні ідеали.

Оптимальним для розвитку суспільства й його стабільності видається утвердження в суспільній свідомості принципів віротерпимості, толерантності, права на свободу совісті, прагнення до діалогу між різними конфесіями, віруючими та атеїстами.

Вищезгадані принципі й права (зокрема, право на свободу совісті) закріплені в міжнародних правових документах та законодавствах різних країн. В Україні право на свободу совісті гарантовано Конституцією, діяльність різних релігійних організацій регламентована спеціальним законодавством.

Особливо треба підкреслити, що зважене й коректне відношення держави до різних конфесій й церков є умовою міжконфесійної злагоди та соціальної стабільності.

Теми рефератів.

1. Релігія і культура : історія і сучасність.

2. Релігія і наука : протиріччя чи співпраця ?

3. Релігія і політика.

4. Релігія й проблеми виховання.

 

Література.

1. Всеобщая Декларація прав человека / В сб. Права человека. Основные международные документы.- М.: Межданародные отношения, 1990.

2. Конституція України, -К.1996.

3. Антонова О.А. Католицизм и искусство 20 в.- М.: Мысль,1985.

4. Добреньков В.И., Радугин А.А. Христианская теология и революция- М.: Политиздат,1990.

5. Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство – К.: 1997.

6. История и теория атеизма.- М.: Мысль, 1987.

7. История политико правовых учений – М.: Прогресс, 1997.

8. Радугин А.А. Введение в религиоведение – М.: Центр,2000.

9. Релігія в духовному житті українського народу. - К.:Наукова думка, 1994.

10. Религия и общество Хрестоматия.- М.: 1996.

11. Сорокин П. Социокультурная динамика и религия //Человек. Цивилизация. Общество – М.: 1992.

 

 

 


Список літератури

1.Бессонов М.Н. Православие в наши дни. - М.,Политиздат, 1990.

2.Бондаренко В. Православ'я в Україні : розкол замість автокефалії./Людина і світ /1992.- № 9-10.

3.Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма. /В сб. М.Вебер Избранные произведения. - М: Прогресс,1990.

4.Власовський Ф. Нарис Історії Української православної церкви. В 4-х т.-Нью-Йорк-К.1990.

5.Гараджа В.И. Социология религии : Уч. пособие для студентов вузов – М., 1994.

6.Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: Освіта,1992.

7.Гече Г. Библейские истории. - М.: Политиздат, 1988.

8.Григоренко А.Ю. Разноликая магия. - М.: Сов. Россия,1987.

9.Григулевич. Папство. Век 20. - М.: Политиздат,1981.

10.Християнські вірування / Колодний А. та ін. – К.: Український центр духовної культури,1996.

11. Історія і теорія релі гії та вільнодумства.: Навч. посібник. - К.: ВІПОЛ, Під ред. Заковича М.М. 1996.

12. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник у 3-х книгах – К.: Либідь,1994.

13.Калінін Ю.А., Харьковщенко Е.А. Релігієзнавство – К.: Наукова думка, 1995.

14. Калінін Ю.А.,Лубський В.І. Релігієзнавство : Курс лекцій,-К.: ВІПОЛ,1996.

15. Кулаков А.Е. Религии мира. - М.: АСТ,1997.

16.Кочетов А.Н. Буддизм. – М., Наука,1983.

17.Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима – М.: Правда, 1990.

18.Лозинский С.Г. История папства. – М.: Политиздат, 1986.

19.Мень А., История религии. В 7-ми томах.- М., 1991-1994.

20.Основы религиоведения. /Под ред. Яблокова И.Н./-М.: Высшая школа,1998.

21.Панова В.Ф., Вахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда.- М.: Политиздат,1990.

22.Релігієзнавство./За ред. Бублика С.А.- К.: Юрінком інтер,1999.

23.Релігієзнавчий словник /Під ред. Колодного А. – К.: Четверта хвиля,1996.

24.Релігія в духовному життя українського народу.- К.: Наук. думка,1994.

25.Религия и общество. Хрестоматия. – М.: Политиздат,1991.

26.Ренан Э. Жизнь Иисуса. - М.: Политиздат,1991.

27.Русское православие : Вехи истории.- М.: Политиздат,1989.

28. Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории.- М.: Политиздат, 1989.

29. Степовик Д. Релігії світу. – К.: Бібліотека українця, 1993.

30. Фрезер Джеймс – Золотая ветвь. – М.: Политиздат,1980.


Зміст

Стор.

Вступ 3

Релігієзнавство як наука та навчальна дисципліна 4

Релігія як суспільне явище 6

Родо-племенні релігії 9

Національні релігії 11

Світові релігії 14

Роль релігії в сучасному суспільстві 26

Список літератури 30

Навчальне видання

Методичні рекомендації з вивчення курсу “Релігієзнавство”

(для студентів 1-3 курсів усіх спеціальностей)

 

 

Укладач Сергій Миколайович Толстенко

 

Редактор Аляб¢єв М.З.

 

План 2002, поз 267

 

 

Підп. до друку Формат 60´84 1/16

Папір офсетний. Друк на ризографі

2,0 умов. друк. арк., 1,8 обл.-вид. арк.,

Тираж 200 прим. Замов. № Ціна договірна

 

Сектор оперативної поліграфії при ІОЦ ХДАМГ

61002, Харків, вул.. Революції, 12

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.