Здавалка
Главная | Обратная связь

Сейсмобаолау (МОГТ).Нұсқа Толқындардың пайда болу әдісі Профиль ұзындығы км Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Сейсмостанция түрі мен саны Профилдау түрі және қысқартылымы Топтардың ортасы арасындағы арақашықтық, м Топтағы топтастыру кезіндегі сейсмоқабылдағыш прборларының саны Жұмыс мерзімі , орта-күндік температура t°C, жұмысауысымды-лығы Жұмыс істеу аудандарындағы көшу арақашықтығы , км Жұмыс аудандарындағы кедергі көздері ЛДШ ұзындығы, м Топтардағы ГДУ сандары 1 физикалық бақылаудағы әсер ету саны Жұмыс ауданы биіктігі, м Далалық мерзім ұзақтығы, ай
жарылысты I 1с/с 48-х каналды Бойлық 24-ти кратное күз+18°С 1 ауысым + - - 1,5

5.Сейсмобарлау ұңғымаларын бұрғылау.

Нұсқа Жұмыс істеу шарты
Жыныс бұзушы құралдар (ПРИ) Ұңғыма саны Ұңғыманың орташа тереңдігі, (м) Жыныс категориялары Бұрғылау диаметрі, (мм) Бекіту көлемі ( % -пен бұрғылау көлемінен) Құбырларды шыға-ру көлемі ( % -бен бекіту көлемінен МДП көлемі 1км арқашықтыққа дейін Жұмыс уақытының жыл-дық қоры (қондыр-ғы-ауы-сым) Жұмыс мерзімі Жұмыс істеу ай саны
долота II – 10% V – 20% VI – 35% IX – 15% X – 20% жаз 1,5

6.Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер.

Нұсқа Масштаб Ұңғыма саны Орташа тереңдік (м) Ұңғыманың еңістелу бұрышы Ұңғымаға бару саны Абсолюттік биіктік (м) Өнімділік жүктеме коэффициенті Қатысты нормадан ауытқу коэффициеенті (Кн) Бару арақашықтығы (км) Жол жабындысының түрі Каротаж қондырғысының түрі Жұмыс істеу әдісі Далалық жұмыс мерзім ұзақтығы (ай)
Негізгі кешен Қосымша әдістер
Инклинометриямен Инклинометриясыз Электрлі каротаж Резистивеметрия ГГК, НГК и т,б. АК Инклинометрия
1 : 500 15° 0,7 грунтты біріктірілген + - - + + + + 4,0

7. Сейсмобарлау кезіндегі топогеодезиялық жұмыстар.

Нұсқа Жұмыс көлемі, топонүктелер Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Бақылау қадамдары, м Отрядтағы приборлар саны Жұмыс мерзімі Мерзім ұзақтығы, ай Ауысым ұзақтығы, сағ
II қыс 1,5

№6 Нұсқа.

Семей қаласы геологиялық барлау колледжі 0704000 «Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» мамандығы бойынша «Экономика және геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру негіздері» пәнінен «Геологиялық барлау жұмыстарының түрлері бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу» тақырыбына

Фк-11а тобының студенті Замашев Ә. А. курстық жоба тапсырмасы

Гравибарлау.

Нұсқа Жұмыс аумағы ауданы (км2) Профил-дер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Бір операторлы гравиметр-лардың саны мен типі Жұмыс өту мерзімі және орташа күндік температура t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м) Қозғалу амалы Қосымша шарттар
II 1 терм. жаз +36°С автомобилді Барометрлі нивелирлі комплеспен

Магнитобарлау.

Нұсқа Магнитометр типі Жұмыс аумағы (км2) Профилдер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Жұмыс мерзімі Орташа күндік температура, t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м Жұмысқа кететін ай саны
М-33 II жаз 4,0

3. Электрлібарлау (Табиғи электрлі өріс әдісі).

Нұсқа Жұмыс аумағы ауданы (км2) Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Ауаның орташа күндік температурасы, t°C Абсолюттік биіктік, м Жұмысты орындау әдісі Профилдер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау нүктелері арасы арақашықты-ғы (м) Далалық жұмыс мерзімінің ұзақтығы, ай ∆U-ді өлшеу шарттары және электродтарды жерлендіру    
АЭ-72 II Трудные условия измерения ∆U при нормальных условиях заземления 6,0


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.