Здавалка
Главная | Обратная связь

Сейсмобарлау (КМПВ)Нұсқа Профил ұзындығы, км Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Сейсмостанция түрі Топтардың ортасы арасындағы арақашықтық, м Жарылыс пунктерінің саны Сумарлы зарядтың массасы, кг Зарядтың орналасқан тереңдігі, м Жұмыс мерзімі , орта-күндік температура t°C, жұмысауысымды-лығы Ауысым ара-қашықтығы км   Жұмыс мерзімі , орта-күндік температура t°C, жұмысауысымды-лығы Сенйсмоқабылдағыш пен жарылыс ппунктінің арасы, км Топтағы топтастыру кезіндегі сейсмоқабылдағыш прборларының саны Жұмыс аудандарындағы кедергі көздері
I 48-канальная лето +36°С 2 смены 4,6 +

5.Сейсмобарлау ұңғымаларын бұрғылау.

Нұсқа Жұмыс істеу шарты
Жыныс бұзушы құралдар (ПРИ) Ұңғыма саны Ұңғыманың орташа тереңдігі, (м) Жыныс категориялары Бұрғылау диаметрі, (мм) Бекіту көлемі ( % -пен бұрғылау көлемінен) Құбырларды шыға-ру көлемі ( % -бен бекіту көлемінен МДП көлемі 1км арқашықтыққа дейін Жұмыс уақытының жыл-дық қоры (қондыр-ғы-ауы-сым) Жұмыс мерзімі Жұмыс істеу ай саны
шнеки I – 25% III – 20% V – 15% VI – 40% жаз

6.Ұңғымалардағы геофизикалық зерттеулер.

Нұсқа Масштаб Ұңғыма саны Орташа тереңдік (м) Ұңғыманың еңістелу бұрышы Ұңғымаға бару саны Абсолюттік биіктік (м) Өнімділік жүктеме коэффициенті Қатысты нормадан ауытқу коэффициеенті (Кн) Бару арақашықтығы (км) Жол жабындысының түрі Каротаж қондырғысының түрі Жұмыс істеу әдісі Далалық жұмыс мерзім ұзақтығы (ай)
Негізгі кешен Қосымша әдістер
Инклинометриямен Инклинометриясыз Электрлі каротаж Резистивеметрия ГГК, НГК и т,б. АК Инклинометрия
1 : 200 17° 0,7 Қатты жабынмен бөлек. - + + - + - + 4,2

7. Сейсмобарлау кезіндегі топогеодезиялық жұмыстар.

Нұсқа Жұмыс көлемі, топонүктелер Жұмыс аумағы қиындығы категориясы Бақылау қадамдары, м Отрядтағы приборлар саны Жұмыс мерзімі Мерзім ұзақтығы, ай Ауысым ұзақтығы, сағ
II жаз 4,5

№9 Нұсқа.

Семей қаласы геологиялық барлау колледжі 0704000 «Пайдалы қазба кен орындарын іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері» мамандығы бойынша «Экономика және геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру негіздері» пәнінен «Геологиялық барлау жұмыстарының түрлері бойынша техникалық-экономикалық көрсеткіштерді есептеу» тақырыбына

Фк-11а тобының студенті Кумарсагитова Д.Қ. курстық жоба тапсырмасы

 

Гравибарлау.

Нұсқа Жұмыс аумағы ауданы (км2) Профил-дер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Бір операторлы гравиметр-лардың саны мен типі Жұмыс өту мерзімі және орташа күндік температура t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м) Қозғалу амалы Қосымша шарттар
II 2 н/т жаз +33°С автомобилді Барометрлі нивелирлі комплекспен

Магнитобарлау.

Нұсқа Магнитометр типі Жұмыс аумағы (км2) Профилдер арасы арақашық-тығы (м) Бақылау пунктары арасы арақашықты-ғы (м) Жұмыс аумағы қиындығы категория-сы Жұмыс мерзімі Орташа күндік температура, t°C Жұмыс аумағы-ның биіктігі (м Жұмысқа кететін ай саны
М-33 III зима - 12 2,0

3. Электрлібарлау (Табиғи электрлі өріс әдісі).

Нұсқа Аспап түрі Жұмыс ауданының көлемі АВ сызығының ұзындығы Профильдер арасындағы қашықтық км Бақылау нүктесі арасындағы қашықтық Жұмыс аумағы қиындығы категориясы ∆U-ді өлшеу шарттары және электродтарды жерлендіру   Ауаның орташа температурасыt°C Абсолютті биіктік м Далалық жұмыс мерзімінің ұзақтығы, ай
АНЧ II Электродты жерлендірудің күрделі жағдайларында ∆U өлшемінің қалыпты жағдайы 1,5


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.