Здавалка
Главная | Обратная связь

Які із нижче перелічених доходів не входять до складу доходів від позареалізаційних операцій?1. доходи від цінних паперів;

2. орендний доход;

3. доходи від реалізації основних засобів;

4. доходи від застосування штрафних санкцій.

123. Під поняттям “прибуток від реалізації продукції” розуміють:

1. виручку, одержану від реалізації продукції;

2. грошове вираження вартості товарів;

3. різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному вираженні (без ПДВ та акцизу) та її собівартістю;

4. чистий прибуток підприємства;

5. витрати на виробництво реалізованої продукції.

124. Взаємозалік заборгованостей по бартерних операціях в бухгалтерському обліку відображається:

1. Д 36 К 63;

2. Д 20 К 63;

3. Д 63 К 36;

4. Д 36 К 70.

125. Зарахування оплати від іноземного покупця за відвантажену на експорт продукцію в бухгалтерському обліку відображається:

1. Д 311 К 362;

2. Д 362 К 312;

3. Д 312 К 362;

4. Д 312 К 632.

В якому випадку виникає податкове зобов’язання з ПДВ?

1. при реалізації продукції;

2. при купівлі товарів;

3. як при реалізації, так і при купівлі;

4. при виготовленні продукції.

127. Витрати щодо транспортування придбаних виробничих запасів включаються до:

1. первісної вартості запасів;

2. витрат виробництва;

3. адміністративних витрат;

4. витрат на збут.

128. В залежності від обсягів виробництва розрізняють витрати:

1. змінні та постійні;

2. прямі та непрямі;

3. власний варіант відповіді.

129. Підприємство придбало програмне забезпечення на потреби бухгалтерії, у тому числі ПДВ. Яким бухгалтерським записом відобразити:

1. Д 981 К 641, Д 644 К 643;

2. Д 311 К 681, Д 643 К 641;

3. Д 154 К 63, Д 644 К 63;

4. Д 631 К 371, Д 643 К 641.

У яких документах не допускається виправлення помилок?

1. в документах по обліку основних засобів;

2. у прибуткових та видаткових касових ордерах;

3. у документах по обліку матеріальних ресурсів;

4. картка складського обліку.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Задача 1. Відобразити рух грошових коштів по касі підприємства в серпні звітного року по приведених операціях, скласти бухгалтерські проводки по них і вивести залишок готівки в касі на кінець дня, тобто на 17 серпня 200_ року.

Господарські операції:

1. 6 серпня в касу надійшла готівка в рахунок внеску в статутний капітал учасників у розмірі 10 тис. грн., що у той же день була передана в банк для зарахування на розрахунковий рахунок підприємства

2. 7 серпня з розрахункового рахунка в касу отримано готівку на загальну суму 350грн. на господарські витрати.

3. 7 серпня з каси видано 300 грн. Бойко А. М. та придбання канцтоварів.

4. 8 серпня Бойко А. М. повернув у касу залишок невикористаного авансу в розмірі 4 грн.

5. 13 серпня в касу надійшли кошти від реалізації товарів у розмірі 5 тис. грн.

6. 13 серпня отриманий виторг від реалізації внесено з каси на розрахунковий рахунок.

7. 16 серпня отримані з розрахункового рахунка кошти для виплати авансу по розрахунках із працівниками і допомога з тимчасової непрацездатності на загальну суму 7,5 тис. грн.

8. 17 серпня виплачено заробітну плату працівникам згідно відповідних документів 7404 грн.

Рішення:

Відобразимо рух грошових коштів по касі підприємства в серпні звітного року по приведених операціях складемо касову книгу і виведемо залишок готівки в касі на кінець дня, тобто на 17 серпня 200_ року.

Касова книга З 6 по 17 серпня 2008р.

Залишок на 6.08.08---

№ документа Від кого отримано чи кому видано Кореспон. рах Прибуток Видаток
готівка в рахунок внеску в статутний капітал учасників  
готівка в рахунок внеску в статутний капітал учасників здана в банк  
Отримана з банку готівка на госп.витрати  
Бойко А.М  
Бойко А.М  
Виторг від реалізації товару  
Виторг від реалізації товару здан в банк  
Отримана з банку готівка на виплату з\ти  
виплачено з\ту працівникам  
  разом  

Залишок на 17.08.08 – 150-00

Складемо бухгалтерські проводки по операціям.

ЖУРНАЛ

господарських операцій за серпень 2008р.

Зміст госп. операцій Сума, грн.   Кореспон. рах.
дебет кредит
Отримана готівка в раху-нок внеску в статутний капітал учасників Отримана готівка в рахунок внеску в статутний капітал учасників здана в банк      
Отримана з банку готівка на госп.витрати
Видано Бойко А.М
Повернення Бойко А.М авансу
Отриман виторг від реалізації товару
Виторг від реалізації товару здан в банк
Отримана з банку готівка на виплату з\ти
Виплачено з\ту працівникам

Задача 2. Типові операції, пов'язані з рухом коштів на поточному рахунку за звітний період, грн. представлені в таблиці:

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Сплачені рахунки постачальників за придбані матеріали    
Сплачено фінансові санкції за результатами здійснених перевірок податковими органами    
Зараховано позику, отриману від банку терміном на три місяці    
Сплачено податки і збори    
Отримано засоби в погашення заборгованості дебіторів за відвантажену продукцію    
Перераховано дивіденди учасникам – юридичним особам    
Перераховано відсотки за банківську позику    
Оплачено путівки в санаторно-курортні установи    
Отримано кошти в погашення іншої дебіторської заборгованості (винагорода за договором фінансової оренди)    

Необхідно скласти кореспонденцію рахунків по наведеним операціям та навести первину документацію по кожній операції.

Рішення:

Складемо кореспонденцію рахунків по наведеним операціям та наведемо первину документацію по кожній операції.

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків Первинні документи
Дебет Кредит    
Сплачені рахунки постачальників за придбані матеріали Платіжне доручення, рахунок  
Сплачено фінансові санкції за результатами здійснених перевірок податковими органами Платіжне доручення  
Зараховано позику, отриману від банку терміном на три місяці Платіжне доручення  
Сплачено податки і збори Платіжне доручення  
Отримано засоби в погашення заборгованості дебіторів за відвантажену продукцію Платіжне доручення, рахунок  
Перераховано дивіденди учасникам -юридичним особам Платіжне доручення  
Перераховано відсотки за банківську позику Платіжне доручення  
Оплачено путівки в санаторно-курортні установи Платіжне доручення  
Отримано кошти в погашення іншої дебіторської заборгованості (винагорода за договором фінансової оренди) Платіжне доручення  

Задача 3. Залишок цегли на складі оптового торговельного підприємства на 1 число місяця - 50000 шт. за ціною 200 грн. за тисячу. Протягом місяця підприємство одержало цеглу:

10 числа - 20.000 шт. на суму 4500 грн.;

15 числа - 30.000 шт. на суму 6900 грн.;

20 числа - 50.000 шт. на суму 12000 грн.

Протягом місяця було реалізовано:

25 числа - 75.000 шт. цегли на суму 22500 із ПДВ. Оплату за товар отримано після відвантаження продукції.

Необхідно скласти бухгалтерські проводки по реалізації товару (цегли), визначити фінансовий результат і собівартість реалізованого товару, якщо оцінка вибуття запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості.

Рішення:

Оцінка за середньозваженою собівартістю. Цей метод застосовується окремо для кожної сукупності взятих на облік запасів, однакових за призначенням і споживчими характеристиками (цього уточнення немає в П(С)БО 9, але ми його тут вносимо для ширшого розкриття суті методу). Середньозважена собівартість одиниці, що вибуває, визначається за формулою:

Отже, в чисельнику формули проставляються значення в грошовому (вартісному) вимірі, у знаменнику ці ж значення - у кількісному (тобто в фізичних одиницях).

(10000+23400) : (50.000+150.000)=167 грн. За тисячу

 

Складемо бухгалтерські проводки по реалізації товару (цегли), визначити фінансовий результат і собівартість реалізованого товару, якщо оцінка вибуття запасів проводиться по методу середньозваженої собівартості.

 

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Відвантажено товар
Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ
Списана собівартість (167грн.*75.000)
Списана в порядку закриття сума визнаного доходу
Списано на фін. результат собівартість
Отримані грошові кошти в оплату відвантаженого товару

 

Задача 4. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по приведених господарських операціях, використовуючи для обліку витрат тільки рахунки класу 9. Визначити фінансовий результат (прибуток чи збиток) від списання безнадійної дебіторської заборгованості.

№   Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Нараховано резерв сумнівних боргів    
Списано безнадійну дебіторську заборгованість вітчизняного покупця, у т.ч.:    
- за рахунок попередньо створеного резерву сумнівних боргів    
- у частині перевищення попередньо створеного резерву сумнівних боргів    
Надійшли на поточний рахунок підприємства кошти від вітчизняного покупця в рахунок погашення дебіторської заборгованості, раніше визнаною безнадійною    
Відображена в складі доходу сплачена дебіторська заборгованість, яка раніше визнана безнадійною    
Списані на фінансовий результат витрати, пов'язані зі створенням резерву сумнівних боргів і списанням безнадійної дебіторської заборгованості     ?
Списано на фінансовий результат дохід, отриманий в наслідок сплати дебіторської заборгованості, раніше визнаною безнадійною     ?

Рішення:

Вкажемо кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по приведених господарських операціях, використовуючи для обліку витрат тільки рахунки класу 9. Визначимо фінансовий результат (прибуток чи збиток) від списання безнадійної дебіторської заборгованості.

 

 

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Нараховано резерв сумнівних боргів
Списано безнадійну дебіторську заборгованість вітчизняного покупця, у т.ч.:    
- за рахунок попередньо створеного резерву сумнівних боргів
- у частині перевищення попередньо створеного резерву сумнівних боргів
Надійшли на поточний рахунок підприємства кошти від вітчизняного покупця в рахунок погашення дебіторської заборгованості, раніше визнаною безнадійною
Відображена в складі доходу сплачена дебіторська заборгованість, яка раніше визнана безнадійною
Списані на фінансовий результат витрати, пов'язані зі створенням резерву сумнівних боргів і списанням безнадійної дебіторської заборгованості
Списано на фінансовий результат дохід, отриманий в наслідок сплати дебіторської заборгованості, раніше визнаною безнадійною

Задача 5. Завгосп Мірошниченко С.І. є матеріально відповідальною особою, якому наказом директора підприємства дозволено одержувати підзвітну суму грошей для придбання матеріальних цінностей на господарські потреби.

12.09.200_ р. по видатковому касовому ордеру №147 йому був виданий під звіт аванс – 250 грн. для придбання господарських товарів, необхідних для ремонту офісу.

13.09.200_ р. завгосп Мірошниченко С.І. представив у бухгалтерію авансовий звіт, до якого були прикладені чеки на суму 219 грн. (сума кожного чека не перевищує 20 грн., у кожнім чеку виділена сума ПДВ) і копія накладної на оприбуткування матеріальних цінностей по наступному переліку:

№   Назва товарно – матеріальних цінностей Одиниця виміру Кіл-ть Ціна в грн. без ПДВ Сума без ПДВ, грн.
Фарба біла кг 100,00
Гіпс кг 6,25 25,00
Емульсія л 4,50 22,5
Розчинник л 2,50 5,00
Щітки малярні шт. 3,75 15,00
Щітки шт. 7,50 15,00
  РАЗОМ Х Х 182,50

 

Накладна підписана завгоспом Мірошниченко С.І., що здав перераховані вище матеріальні цінності, і складом, що прийняв їх завідуючий Тараненко У.К. Авансовий звіт затверджений директором підприємства. Сума перевитрат видана завгоспові Мірошниченко С.І. у день звіту по видатковому касовому ордеру №153.

Необхідно:

1) визначити суму податкового кредиту;

2) скласти бухгалтерські записи на господарські операції.

Рішення:

1) визначимо суму податкового кредиту 182,50 * 20%=36,50грн.

2) складемо бухгалтерські записи на господарські операції.

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
12.09.200_ р. по ВКО №147 йому був виданий під звіт аванс - 250 грн. для придбання господарських товарів, необхідних для ремонту офісу.  
13.09.200_ р. завгосп Мірошниченко СІ. представив у бухгалтерію авансовий звіт, до якого були прикладені чеки на суму 219 грн. (сума кожного чека не перевищує 20 грн., у кожнім чеку виділена сума ПДВ) 182,50 36,50
Сума перевитрат видана завгоспові Мірошниченко СІ. у день звіту по ВКО №153.

Задача 6. Згідно з наказом директора ПП «Зеніт» (платник ПДВ) №174 від 13.09.200_ р. менеджер Ткаченко С.П. відряджений у м. Київ (ЗАТ «Кабель») для висновку угоди на постачання комплектуючих терміном на 5 днів – з 17.09.200_ р. по 21.09.200_ р. Для цього йому видано з каси підприємства під звіт аванс у сумі 500 грн. по видатковому касовому ордері №256 від 17.09.200_ р.

Прибувши з відрядження, Ткаченко С.П. відзвітувався про виконану роботу і витрачених ним підзвітних коштах авансовим звітом від 22.09.200_ р. до якого додаються наступні документи:

1. Квитки на проїзд: Київ – Харків – 48 грн., Харків – Київ – 51 грн.;

2. Квитанції на проживання в готелі «Дніпро» з 18.09. по 19.09. – 135 грн. (з одноразовим харчуванням), з 19.09 по 20.09 – 120 грн. (без харчування);

3. Рахунок за телефонні розмови з підприємством – 72 грн.;

Авансовий звіт затверджений директором підприємства «Зеніт»

Різниця у виді доплати видана Ткаченко С.П. у день звіту по видатковому касовому ордері №271.

Необхідно:

1) визначити суму добових та суму витрат по відрядженню;

2) визначити різницю між сумою виданого авансу і сумою витрат;

3) визначити суму податкового кредиту по ПДВ (у всіх документах сума ПДВ виділена окремим рядком);

4) відобразити операції бухгалтерськими записами.

Рішення:

1) визначимо суму добових 5дн*17грн.=85грн. та суму витрат по відрядженню: 1. Квитки на проїзд: Київ - Харків - 48 грн., Харків - Київ - 51 грн.; 2. Квитанції на проживання в готелі «Дніпро» з 18.09. по 19.09. -135 грн. (з одноразовим харчуванням), з 19.09 по 20.09 - 120 грн. (без харчування) ; 3. Рахунок за телефонні розмови з підприємством - 72 грн. загальна сума витрат по відрядженню 426 грн.

2) визначимо різницю між сумою виданого авансу і сумою витрат

500-(85+426) = Сума перевитрат 11грн.

3) визначимо суму податкового кредиту по ПДВ (у всіх документах сума ПДВ виділена окремим рядком) 426 : 6= 71 грн.

4) відобразимо операції бухгалтерськими записами.

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
видано з каси підприємства під звіт аванс у сумі 500 грн. по ВКО №256 від 17.09.200_ р. менеджеру
авансовим звітом від 22.09.200_ р. до якого додаються наступні документи: 1. Квитки на проїзд: Київ - Харків - 48 грн., Харків - Київ - 51 грн.; 2. Квитанції на проживання в готелі «Дніпро» з 18.09. по 19.09. -135 грн. (з одноразовим харчуванням), з 19.09 по 20.09 - 120 грн. (без харчування); 3. Рахунок за телефонні розмови з підприємством - 72 грн. 4. сума добових (17грн.*5дн) Загальна сума звіту без ПДВ Сума ПДВ            
Сума перевитрат видана менеджеру . у день звіту по ВКО №271.

Задача 7. 18.09.200_р. фірма «Слов'янка» (платник ПДВ) придбала для виробничих потреб матеріальні цінності в торгівельної компанії «Сімекс». У товарно-транспортній накладній, що є супроводжувальним документом, їхній перелік наступний:

№   Назва товару Одиниця виміру К-сть Ціна (без ПДВ) Сума (грн.)
Халати чорні (48-50 розм.) шт. 18,00 270,00
Комбінезони (48-50 розм.) шт. 25,00 200,00
Черевики робітничі (41-43 розм.) пари 60,00 800,00
Каски – шоломи шт. 30,00 600,00
  РАЗОМ х Х 1870,00
Послуги автотранспорту х Х Х 216,90
  Усього Х Х Х 2086,90
  ПДВ Х Х Х 417,38
  До оплати Х Х Х 2504,28

Матеріальні цінності оприбутковані на склад, про що складений прибутковий ордер, і зараховані до числа активів фірми по первісній вартості.

19.09.200_ р. за вимогою передані у виробничий цех:

Чорні халати – 5 шт.;

Комбінезони – 3 шт.;

Черевики – 6 пар;

Каски – шоломи – 4 шт.

Облік вибуття запасів здійснюється по методу FIFO.

Необхідно:

1) Визначити первісну вартість придбаних активів;

2) Відобразити записами на рахунках бухгалтерського обліку надходження активів на підприємство і податковий кредит по ПДВ;

3) Відобразити операцію по передачі в експлуатацію матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку.

Рішення:

1) Визначимо первісну вартість придбаних активів

Для цього визначимо % ТЗР 2086,90*100% : 1870,00=11,57%

Назва товару Од. Вим. К-сть Ціна (без ПДВ) Сума (грн.) Первісна Вартість (гр.6*1,1157)
Халати чорні (48-50 розм.) шт. 18,00 270,00 301,00
Комбінезони (48-50 розм.) шт. 25,00 200,00 223,00
Черевики робітничі (41-43 розм.) пари 60,00 800,00 893,50
Каски - шоломи шт. 30,00 600,00 669,40
  усього         2086,90

2) Відобразити записами на рахунках бухгалтерського обліку надходження активів на підприємство і податковий кредит по ПДВ

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Матеріальні цінності оприбутковані на склад Відображено податковий кредит 2086,90 417,38

 

3) Відобразити операцію по передачі в експлуатацію матеріальних цінностей на рахунках бухгалтерського обліку.

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Матеріальні цінності 19.09.200_ р. за вимогою передані у виробничий цех     675,25

Вихідні дані про рух товару Халати чорні (48-50 розм.) за місяць:

Дата Показник Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн.
01.09.2008 Залишок на початок місяця --- ---

Розрахунок:

Залишок на початок місяця ---

Усього за місяць було придбано 15 одиниці товару Халати чорні

Вартість придбання дорівнює 301 грн.

Визначимо собівартість реалізованих запасів за методом ФІФО.

Вибуття запасів =19.09.2009  
 
5 од. х 20,07 грн. = 100,35 грн.  
Всього100,35 грн.  
   
Залишок запасів на кінець місяця =    
10 од. х 20,07 грн. = 200,65грн.  
.  
Всього200,65 грн.  

 

Вихідні дані про рух товару Комбінезони (48-50 розм.)за місяць:

Дата Показник Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн.
01.09.2008 Залишок на початок місяця -- ---

Розрахунок:

Залишок на початок місяця ---

Усього за місяць було придбано 8 одиниці товару Комбінезони

Вартість придбання дорівнює 223 грн.

Визначимо собівартість реалізованих запасів за методом ФІФО.

Вибуття запасів =19.09.2009  
 
3 од. х 27,87 грн. = 83,62 грн.  
Всього83,62 грн.  
   
Залишок запасів на кінець місяця =    
5 од. х 27,87 грн. = 139,38грн.  
.  
Всього139,38 грн.  

 

 

Вихідні дані про рух товару Черевики робітничі (41-43 розм.)за місяць:

Дата Показник Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн.
01.09.2008 Залишок на початок місяця -- ---

Розрахунок:

Залишок на початок місяця ---

Усього за місяць було придбано 15 одиниці товару Черевики робітничі (41-43 розм.)

Вартість придбання дорівнює 893,50 грн.

Визначимо собівартість реалізованих запасів за методом ФІФО.

Вибуття запасів =19.09.2009  
 
6 од. х 59,57 грн. = 357,4 грн.  
Всього357,4 грн.  
   
Залишок запасів на кінець місяця =    
9 од. х 59,57 грн. = 536,10грн.  
.  
Всього536,10 грн.  

Вихідні дані про рух товару Каски - шоломи за місяць:

Дата Показник Кількість одиниць Ціна за одиницю, грн.
01.09.2008 Залишок на початок місяця -- ---

Розрахунок:

Залишок на початок місяця ---

Усього за місяць було придбано 20 одиниці товару Каски - шоломи

Вартість придбання дорівнює 669,40 грн.

Визначимо собівартість реалізованих запасів за методом ФІФО.

Вибуття запасів =19.09.2009  
 
4 од. х 33,47 грн. = 133,88 грн.  
Всього133,88 грн.  
   
Залишок запасів на кінець місяця =    
16 од. х 33,47 грн. = 535,52грн.  
.  
Всього535,52 грн.  

Метод собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО) (first-in, first-out method) – метод, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовують у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускають у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюють за собівартістю перших за часом надходження запасів. Вартість одиниць залишку запасів на кінець звітного періоду визначається за собівартістю останніх за часом надходжень (придбання або виготовлення) запасів.

Задача 8. У відповідності з договором купівлі-продажу підприємство А оплатило постачальникові вартість матеріалів у сумі 6720 грн. (у тому числі ПДВ - 1120 грн.). При одержанні матеріалів виявлена недостача на суму 120 грн. із ПДВ. Підприємством А виставлена претензія постачальникові. Постачальник претензію задовольнив: у тому же звітному періоді здійснив до поставку матеріалів. Відобразити господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства А.

Рішення:

Відобразимо господарські операції в бухгалтерському обліку підприємства А.

 

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Здійснена попередня оплата за товар
Відображена сума податкового кредиту ПДВ
Оприбутковані фактично отримані товари
Відображена сума ПДВ виходячи із вартості отриманих товарів
виставлена претензія постачальникові
Оприбутковані товари, отримані в погашення виставленої претензії
Відображена сума податкового кредиту ПДВ

 

Задача 9. Фірма А придбала у фірми Б товар на суму 84000 грн. у т.ч. ПДВ. У забезпечення заборгованості виданий простий вексель номінальною вартістю 84000 грн. терміном на 1 рік, який був своєчасно погашений боржником.

Крім того, фірма А отримала від фірми С короткостроковий вексель в погашення заборгованості за реалізовані товари на суму 24000 грн. з ПДВ, який був переданий фірмі Д в погашення заборгованості фірми А за отримані матеріали на номінальну суму векселя.

Необхідно:

Відобразити дані операції на рахунках бухгалтерського обліку фірми А.

Рішення:

Відобразимо дані операції на рахунках бухгалтерського обліку фірми А.

 

 

 

Зміст операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Оприбутковані на склад товари, отримані від фірми Б
Відображена сума податкового кредиту ПДВ
Видано вексель в оплату за товар
Пред’явлено вексель к оплате. Фірма А погасила його
отримала від фірми С короткостроковий вексель в погашення заборгованості за реалізовані товари на суму
короткостроковий вексель переданий фірмі Д в погашення заборгованості фірми А

Задача 10. Підприємство вирішило реалізувати зайві запасні частини, придбані раніше для основної діяльності підприємства. Первісна вартість запчастин становила 2 800 грн. Продажна вартість запасних частин - 3 600 грн. включаючи ПДВ.

Необхідно: відобразити операції в обліку та визначити фінансовий результат.

Рішення:

Відобразимо операції в обліку та визначимо фінансовий результат

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
    Дебет Кредит
Реалізовано запасні частини
Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ
Списана первісна вартість запасів
Списана на фінансовий результат собівартість реалізованих запчастин
Списано доход на фін. результат
Отримані грошові кошти в оплату

 

Задача 11. ВАТ «Орбіта» на зборах засновників прийняло рішення взяти кредит для поточних потреб. Підприємство звернулося у відділення банку «Надра» із заявою про надання кредиту в сумі 100 тис. грн. терміном на 10 місяців. У заставу передано будинок, оцінений в 220 тис. грн. Кредитний комітет відділення банку «Надра» розглянув заяву і представлені документи і прийняв позитивне рішення. 29.09.2005р. був оформлений кредитний договір, по якому ставка відсотка склала 16% річних за умови щомісячної оплати.

Необхідно:

1)Скласти кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

2)Зробити розрахунок відсотків за одержання кредиту за місяць.

Рішення:

1)Складемо кореспонденцію рахунків по господарським операціям.

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит  
Надано кредит терміном 10місяців  
Нараховані % за користування кредитом за місяць  
У заставу передано будинок  

2) Зробимо розрахунок відсотків за одержання кредиту за місяць

100 тис.грн.*(16%\12)=1330грн.

 

Задача 12. ТОВ «Космос» придбало у ТОВ «Едельвейс» на умовах передоплати комп'ютерну програму «1С:Бухгалтерія» вартістю 3000 грн., крім того, ПДВ – 600 грн., а також сплатило 550 грн. і ПДВ – 110 грн. за навчання бухгалтера. Термін корисного використання програмного забезпечення – 5 років.

Крім того, ТОВ «Космос» придбало в березні місяці звітного року устаткування (печі), що потребує монтажу, вартістю 10 200 грн. (без ПДВ). Для монтажу печі було витрачено матеріалів на суму 600 грн. Нарахована заробітна плата працівникам, які виконали монтаж на суму 850 грн., а також відрахування на соціальні заходи відповідно до діючого законодавства (відрахування в Фонд обов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України – 1,2%). Після монтажу, у квітні місяці звітного року печі зараховані до складу основних засобів.

Необхідно:

1) Скласти кореспонденцію рахунків по приведеним операціям;

2)Нарахувати амортизацію програмного забезпечення прямолінійним методом і відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.

1) Визначити вартість, по якій оприбутковано устаткування.

Рішення:

1) Складемо кореспонденцію рахунків по приведеним операціям;

2)Нарахуємо амортизацію програмного забезпечення прямо- лінійним методом і відобразимо її на рахунках бухгалтерського обліку.

3)Визначимо вартість, по якій оприбутковано устаткування 11966грн.

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
      Дебет Кредит
Придбання комп'ютерної програми «1С:Бухгалтерія» Відображена сума податкового кредиту
Сплата за навчання бухгалтера Відображена сума податкового кредиту
Придбання устаткування (печі) Відображені витрати: - матеріалів - нарахована заробітна плата працівникам, які виконали монтаж - відрахування на соціальні заходи відповідно до діючого законодавства : - відрахування в Пенсійний Фонд -33,2% - відрахування в Фонд державного соціального страхування тимчасової втрати працездатності -1,5% - відрахування в Фонд безробіття – 1,3% - відрахування в Фонд обов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України - 1,2%.                              
печі зараховані до складу основних засобів
Нарахована амортизація програмного забезпечення
           
Прямолінійний метод амортизації основних засобів. При використанні прямолінійного методу вартість об’єкту основних засобів списується однаковими частинами протягом усього періоду його експлуатації. Річна сума амортизації визначається діленням амортизуємої вартості на очікуємий строк використання об’єкту основних засобів: А = АВ / Т де А – сума амортизаційних відрахувань, грн.; АВ – амортизуєма вартість об’єкту, грн.; Т - очікуємий строк використання об’єкту. За рік це складає (3000) / 5 = 600 грн.

 

Задача 13. Відповідно до накладної ТОВ «Експрес» продало електрокару, первісна вартість якої склала 8 000 грн., нарахована сума зносу 400 грн., ціна продажу 10 200 грн., у т.ч. ПДВ.

Крім того, підприємство ліквідує старий будинок гаража. Первісна вартість будинку складає 1 500 грн., сума зносу 1 350 грн. Витрати на розбирання будинку: нарахована заробітна плата – 250 грн., зроблені відрахування на соціальні заходи в сумі 97,5 грн. Оприбутковано дошки на суму 70 грн.

Необхідно:

1) Відобразити кореспонденцію рахунків із продажу електрокара та ліквідації будинку гаража.

2) Визначити фінансовий результат від продажу електрокара та від ліквідації будинку.

Рішення:

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
  Дебет Кредит
Списано суму зносу ліквідує мого ОЗ (будинок гаража)
  Списано на витрати залишкова вартість (будинок гаража)
  Витрати на розбирання будинку: нарахована заробітна плата - 250 грн., зроблені відрахування на соціальні заходи оприбутковано дошки на суму 70 грн.   97,5    
Відображена вартість продажу електрокара
  Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ
  Списано суму зносу електрокара
  Списано залишкова вартість електрокара
  Визначено фін. Результат від реалізації ОЗ

 

Задача 14. За вихідним даними визначити середній відсоток торговельної націнки, суму торговельної націнки, яка відноситься до реалізованих товарів і собівартість реалізованих товарів, а також залишок товарів на складах на кінець місяця. Вихідні дані наведені у таблиці:

Показники Вартість товарів за продажними цінами Вартість товарів за собівартістю Сума торговельної націнки
Залишок товарів на складах на початок місяця 20 246 18 429 1 817
Надійшло товарів на склад протягом місяця 340 290 270 935 69 355
Реалізовано товарів у звітному місяці 305 070 ? ?
Залишок товарів на складах на кінець місяця ? ? ?

Рішення:

Визначимо середній відсоток торговельної націнки, суму торговельної націнки, яка відноситься до реалізованих товарів і собівартість реалізованих товарів, а також залишок товарів на складах на кінець місяця.

Показники Вартість товарів за продажними цінами Вартість товарів за собівартістю Сума торговельної націнки
Залишок товарів на складах на початок місяця 20 246 18 429 1 817
Надійшло товарів на склад протягом місяця 340 290 270 935 69 355
Реалізовано товарів у звітному місяці 305 070 230 023 75 047
Залишок товарів на складах на кінець місяця

Визначимо середній відсоток торговельної націнки: (20246+340290) (18429+270935)*100%=24,6%

 

Задача 15. Підприємство при випуску продукції у звітному місяці мало наступні витрати:

Найменування Сума (грн.)
1. Сировина й матеріали
2. Основна заробітна плата робітників
3. Додаткова заробітна плата
4. Загальновиробничі витрати
5. Витрати на брак
6.Відрахування на соцстрах
РАЗОМ  

Незавершене виробництво: на початок місяця складає 10680 грн.; на кінець місяця - 12056 грн.

Необхідно:

1)визначити фактичну виробничу собівартість готової продукції;

2)господарські операції відобразити на рахунках обліку.

Рішення:

1)визначимо фактичну виробничу собівартість готової продукції (10680+161385-12056)=160009грн.

2)господарські операції відобразити на рахунках обліку.

Зміст операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
      Дебет Кредит
Списано на виробництво ГП: 1. Сировина й матеріали 2. Основна заробітна плата робітників 3. Додаткова заробітна плата 4. Загально-виробничі витрати 5. Витрати на брак 6. Відрахування на соцстрах      
Оприбуткування на склад ГП по собівартості
           

 

Задача 16. Необхідно:

1) Розподілити загальновиробничі витрати між видами продукції;

2) Скласти бухгалтерські проводки на підставі приведених даних. База розподілу – сума прямих витрат підприємства.

Дані для виконання:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.