Здавалка
Главная | Обратная связь

Формули та рівнянняФормули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули чи рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння у практичній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу.

Номер формули чи рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули чи рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) — третя формула першого розділу.

Номер формули чи рівняння зазначають на рівні формули чи рівняння в дужках у крайній правій частині.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Пояснення значення кожного символу чи числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад

Відомо, що

(3.1)

де М- грошова маса;

V— швидкість обігу грошей;

Р - рівень цін;

Q - фізичний обсяг виробництва.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак « ».

Якщо у звіті тільки одна формула чи рівняння, їх нумерують за загальними правилами.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Приклад

(1.1)

(1.2)

де - капітальні вкладення за варіантами;
- поточні річні витрати за варіантами;
- термін окупності інвестицій;

- встановлена для порівняння нормативна величина коефіцієнта ефективності.

 

Посилання

Посилання в тексті звіту на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад «... у роботах [1 - 7]».

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному описові за переліком посилань із зазначенням номера.

Приклад

Цитата в тексті: «... щорічний приріст обсягів міжнародної торгівлі валютами становить 5 -7 % [8]’V

Відповідний опис у переліку посилань:

8. Примастка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - С. 230 - 231.

Відповідне подання виноски:

_____________________

1) [8] Примітка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. -С. 230-231.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: «... у розділі 4 ...», «...див. підрозділ 2.1 ...»,«... відповідно до пункту 2.3.4 ...», «... на рис. 1.3 ...», «... у табл. 3.2 ...», «... (див. табл. 3.2) ...», «... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) - (1.25) ...»,«... у Додатку Б...».

Більш детально посилання на використання бібліографічних джерел наведено в Додатку.

Джерела розміщувати в списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків, у хронологічному порядку, першими подаючи законодавчі та нормативні акти.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно подавати згідно з вимогами Державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

Додатки

Додатки оформляють як продовження практичної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті практичної роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках практичної роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами, з першої великої, друкується слово «Додаток __» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, И, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо. Один додаток позначається як «Додаток А».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А. 2 — другий розділ Додатка А; В. 3.1 —підрозділ 3.1 Додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу Додатка Д; формула (А. 1) - перша формула Додатка А.

Додатки повинні мати спільну із вступною, основною та підсумковою частинами практичної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.