Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку.КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

РЕКТОР ___________Б.І. ХОЛОД

«____»___________ 2011 р

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

“Інфраструктура товарного ринку”

для напряму 0305 – «Економіка та підприємництво»,

спеціальності – 6.030507 “Маркетинг”

 

Дніпропетровськ

Методичні вказівки з навчальної дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” / М.М. Фесун – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2010. – 9 с.

 

Укладач: Фесун М.М., канд.тех. наук, доцент

 

Затверджено на засіданні кафедри маркетингу, протокол № 1 від 31 вересня 2011 р.

 

Відповідальний за випуск: І.В. Тараненко, канд. екон. наук, доц., зав. кафедрою маркетингу.

 

Мета та завдання дисципліни

 

Мета викладання дисципліни – оволодіння студентами маркетинговими характеристиками інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки.

Після завершення вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- теоретичні основи поняття інфраструктури товарного ринку;

- особливості розвитку інфраструктури товарного ринку;

- основні підходи до класифікації інфраструктури товарного ринку;

- основні підходи до класифікації та методологічні основи розрахунку забезпеченості економіки інфраструктурою;

- теоретичні основи сучасних аспектів ринку споживачів, лізингу, організаторів оптового обігу товарів та послуг, а саме, оптових продовольчих ринків, аукціонів, торгівельно-промислової палати, митної інфраструктури.

вміти:

- аналізувати структуру сучасного ринку з точки зору комерційних посередників;

- використовувати сучасні методи інформаційного забезпечення комерційної діяльності;

- сформувати практичні вміння управляти діяльністю суб’єктів ринкової інфраструктури щодо забезпечення потреб споживачів;

- аналізувати дійсну інфраструктуру та визначати місцерозташування необхідної в заданому районі.

Для вирішення вказаних завдань студенту треба володіти знаннями дисциплін: «Основи економічної теорії», «Основи менеджменту», «Маркетинг» та ін.

 

Зміст дисципліни

Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни.

 

Історичний аспект виникнення терміну «інфраструктура». Загальна структура дисципліни. Підхід до визначення інфраструктури товарного ринку та поелементному складу інфраструктури на основі узагальнення вітчизняних та зарубіжних досліджень.

 

Тема 2. Сутнісна характеристика товарного ринку.

 

Поняття, економічний зміст і класифікація ринків. Особливості товарного ринку: товарний ринок, товар, суб’єкти товарного ринку, зв’язки на ринку товарів і послуг, суттєві переваги товарного ринку, модель товарного ринку, характерні ознаки ринку споживчих товарів та ринку товарів виробничо-технічного призначення. Поняття «асортимент». Форми і методи регулювання товарного ринку: типи ринкової структури с точці зору конкуренції, економічні, інформаційно-орієнтувальні, законодавчі та адміністративні методи.

 

Тема 3. Інфраструктура товарного ринку: сутність, склад і проблеми розвитку.

 

Суть інфраструктури ринку. Склад інфраструктури комплексу економіки: виробнича, соціально-побутова, інституційна, екологічна і персональна. Характеристика основних елементів інфраструктури товарного ринку: класифікація за укрупненими блоками, основні елементи. Проблема розвитку інфраструктури товарного ринку.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.