Здавалка
Главная | Обратная связь

Юридична відповідальність за порушення правового режиму земель лісогосподарського призначення.3 метою належної охорони та захисту земель лісового фон-ду ст. 98 Лісового кодексу України передбачає дисциплінарну, адміністративну, цивільно - правову та кримінальну відпові-дальність за порушення правил використання земель лісового фонду, зокрема за: ♦розкорчовування земельних ділянок лісового фонду і використання їх для спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів тощо, без належного доз-волу; ♦порушення строків повернення земельних ділянок лісо-вого фонду, що перебувають у тимчасовому користуванні або невиконання обов’язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; ♦пошкодження сіножатей, пасовищ і ріллі на земельних ділянках лісового фонду; ♦знищення або пошкодження лісоосушувальних каналів, дренажних систем і доріг на земельних ділянках лісового фонду, а також полезахисних лісових смуг, захисних лісо-вих насаджень на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць, каналів. Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші порушення лісового законодавства. Лісове законодавство передбачає спеціальні вимоги, що сто-суються лісокористувачів, щодо розроблення і затвердження за згодою лікористувачів планів протипожежних заходів та їх ре-алізації. Громадяни та юридичні особи в місцях проведення на території лісового фонду робіт, культурно-масових та інших Розділ XX. Правовий режим земель лісового фонду заходів зобов’язані мати засоби пожежогасіння і утримувати ці засоби в пожежнонебезпечний період в готовності, яка забез-печує їх негайне використання. Для забезпечення захисту лісів від шкідників і хвороб лісо-користувачі зобов’язані проводити роботи способами і з дотри-манням технологій, які забезпечують покращання санітарного стану лісів. За порушення лісового законодавства України ст. 105 JIK України передбачає настання кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності і містить перелік найбільш вірогідних правопорушень, за які може наставати юридична відповідальність. Усі правопорушення зазвичай поділяють на певні групи. Першу групу формують правопорушення, які завдають шкоду лісу як природному об'єкту: знищення або пошкодження лісу, порушення інших вимог пожежної безпеки в лісах. Вони можуть відбуватися внаслідок забруднення лісу хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу, засмічення лісів побутовими і промисловими відходами тощо. До другої групи належать правопорушення, що посягають на право власності чи право користування лісами. До цієї групи належать: розкорчовування лісових ділянок і використання їх не за призначенням; самовільна заготівля сіна та випасання худоби на лісових ділянках; невнесення плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки; порушення строків повернення лісових ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконання обов'язків щодо приведення до придатного для використання за призначенням стану тощо. Третю групу становлять правопорушення у сфері різних видів лісокористування: порушення правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, грибів, ягід, горіхів; заготівля лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтворення лісів; незаконне вирубування та пошкодження дерев, чагарників тощо. Значна кількість порушень посягає на порядок ведення лісового господарства). Справи про ці та інші адміністративні правопорушення розглядаються органами лісового господарства або органами виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України. КК України встановлює кримінальну відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів (ст. 245), незаконну порубку лісу (ст. 246), порушення законодавства про захист рослин (ст. 247). Дисциплінарна відповідальність за порушення лісового законодавства застосовується до працівників у випадку невиконання ними трудових обов'язків, пов'язаних з охороною та захистом лісів і раціональним лісокористуванням, у порядку, встановленому законодавством України про працю. Цивільно-правова відповідальність полягає в обов'язку юридичних осіб і громадян відшкодовувати шкоду, завдану ними внаслі док порушення лісового законодавства. Особливістю її є визначення розміру збитків, що підлягають відшкодуванню на підставі спеціальних такс.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.