Здавалка
Главная | Обратная связь

Уніфікація, стандартизація, типізація та модульна координація розмірів у будівництві 

Уніфікацією називають встановлення доцільної однотипності об'ємно-планувальних та конструктивних рішень будівель і їх конструкцій з метою скорочення кількості типів розмірів та забезпечення взаємозаміни будівельних виробів. Уніфікують: об'ємно-планувальні параметри (прогони, кроки, висоти поверхів), розміри конструкцій та їх деталей, нормативні навантаження і несучу здатність конструктивних елементів, їх основні властивості, наприклад, тепло- та звукоізоляційні.

Стандартизація - це виконання вимог до елементів та конструкцій будівель і споруд, що регламентуються нормативними документами. В Україні роботу зі стандартизації в будівництві організовує і затверджує Держбуд. На початок 1992 року в будівництві діяло майже 1200 нормативних документів колишнього Радянського Союзу, які були переглянуті, доопрацьовані, перекладені українською мовою та введені в дію. Станом на кінець 2002 року було розроблено, затверджено та введено в дію для будівельної галузі майже 300 нормативних документів (ДБН і ДСТУ). Інформацію про чинні нормативні документи містить "Перелік нормативних документів в галузі будівництва", який діє на території України.

Типізацією називають технічне направлення, яке дозволяє багаторазово здійснювати будівництво як окремих конструкцій, так і цілих будівель на основі відбору кращих проектних рішень з технічної та економічної точок зору.

Відповідні проекти таких рішень називають типовими. Типовими бувають проекти житлових і нежитлових будівель різного призначення.

Типова серія - це набір будівель різних параметрів, складених із взаємосумі-сних конструкцій.

Основою для уніфікації, стандартизації та типізації в архітектурно-будівельному проектуванні, виробництві будівельних виробів і конструкцій є модульна координація розмірів у будівництві (МКРБ).

Модульна координація розмірів у будівництві являє собою сукупність правил взаємного узгодження розмірів об'ємно-планувальних і конструктивних елементів будівель та споруд, будівельних виробів і обладнання на базі модуля. Основні положення МКРБ встановлені у СТ СЭВ 1001-78. Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения.

Модулем називають умовну одиницю виміру, яку використовують для координації об'ємно-планувальних розмірів будівель та споруд, їх елементів, деталей і будівельних виробів.

Основний модуль - це модуль, прийнятий за основу для призначення похідних від нього модулів. Величина основного модуля прийнята 100 мм і позначається лїтероюМ.

Укрупнений модуль (мультимодуль) - це похідний модуль розміром більше основного в ціле число раз: ЗМ, 6М, 12М, 15М, ЗОМ і 60М.

Подрібнений модуль (субмодуль) - це похідний модуль розміром менше основного: 1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 3/50М і 1/100М.

Модульний розмір - це розмір, який дорівняє або кратний основному або похідному модулю в межах, встановлених для нього зоною застосування (табл.1.2).

Відстані між координатними (розбивочними) осями будівлі або відповідні їм модульні довжини ферм, балок, плит приймають кратними найбільшим укрупненим модулям 60М, 30М, а в окремих випадках, переважно для житлових будівель, - кратними 12М, 6М і 3М. Для визначення висоти поверхів усіх будівель, ширини і висоти отворів, простінків у зовнішніх стінах, модульних розмірів панелей і блоків застосовують укрупнені модулі 12М, 6М, і 3М. Основний М І подрібнений 1/2М модулі застосовують для призначення розмірів перерізу конструктивних елементів - колон, балок, товщин стін і балок перекриття, а також для розмірів віконних і дверних прорізів. Модуль 1/5М використовують для призначення малих розмірів елементів - товщин плит перекриттів і тонкостінних конструкцій, розмірів балок і перемичок тощо. Подрібнені модулі 1/10М, 1/20М, 1/50М і 1/100М застосовують для призначення товщин плитних і листових матеріалів, ширини зазорів та швів між елементами, розмірів допусків при виготовленні виробів тощо.

 

Таблиця 1.2 Межі застосування модулів, СТ СЭВ1001-78

 

Позначення модуля Зона застосування Граничні розміри застосування, мм
Основний
М За всіма вимірами 100... 1200
Укрупнені
ЗМ У плані та по вертикалі 300... 3600
У плані по вертикалі 600... 7200 600... без обмеження
У плані по вертикалі 600... 7200 600... без обмеження
12М У плані по вертикалі 1200... 7200 1200... без обмеження
15М У плані 1500. ..12000
30М У плані 3000... 18000
60М У плані 6000... без обмеження
Подрібнені
1/2М За всіма вимірами 50... 600
1/5 М     20... 300
1/10М     10...150
1/20М     5...100
1/50М     2...50
1/100     1...20

 

* Допускається застосування координатної висоти поверху Но=2800 мм, кратною модулю М поза встановленою зоною застосування.

Модульною просторовою координатною системою називають умовну трьохвимірну систему площин і ліній їх перерізу з відстанями між ними, які дорівняють основному і похідним модулям. МКРБ віддає перевагу прямокутній координатній системі, але допускає застосування косокутної, центричної та інших систем.

Координатною віссюназивають будь-яку лінію перетину координатних площин, яка визначає розчленування будівлі на модульні кроки, прогони і висоти. Ці осі в прямокутних координатних системах розміщують у взаємно перпендикулярних напрямах. До них прив'язують розташування основних несучих, самонесучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд.

Об'ємно-планувальний елемент - це частина будівлі, яка має основні координатні розміри: прогін, планувальний крок, висоту поверху.

Планувальний елемент - це горизонтальна проекція об'ємно-планувального елемента.

МКРБ встановлює такі три типи розмірів для конструктивних елементів будівель і споруд:

координатний розмір - це проектна відстань між координатними осями будівлі;

конструктивніш розмір - це проектний розмір елемента, який відрізняється від координатного розміру на величину двох конструктивних зазорів або конструктивного шва d=20 mm;

натурний розмір - це фактичний розмір елемента, який відрізняється від конструктивного на величину, визначену допуском ДСТУ, що залежить від встановленого класу точності для кожного типу виробів. Натурний розмір будівлі може відрізнятись від проектного розміру в межах нормативно-конструктивних допусків.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.