Здавалка
Главная | Обратная связь

Семінарське заняття № 2.Семінарське заняття №1.

Тема: Теорія мовознавства

Теоретичні питання:

1. Об’єкт і основні проблеми мовознавства. Мовознавство в системі наук. Прикладна лінгвістика.

2. Знакова природа мови. Поняття про знак і знакову систему мови. Типологія знаків. Структура знака. Специфіка мовного знака. Своєрідність мови як знакової системи. Знаковість і одиниці мови. Мова і несловесні форми спілкування.

3. Мова і свідомість. Мова і мислення.

4. Мова і мовлення.

5. Мова і суспільство.

6. Структура і система мови. Системний характер мови. Парадигматичні, синтагматичні та ієрархічні відношення між мовними одиницями. Структура мови. Своєрідність системності мови. Співвідношення системних і несистемних явищ у мові. Система і норма.

7. Фонологічна система мови. Фонологія. Поняття фонеми. Фонема в парадигматиці і синтагматиці. Фонологічні школи.

8. Граматична система мови. Граматичне значення. Граматична категорія.

9. Морфологічний рівень. Поняття морфеми. Частини мови.

10. Синтаксичний рівень. Сучасні теорії речення.

11. Лексико-семантична система мови.

12.8. Проміжні рівні мови.

Завдання для самопідготовки

1. Опрацювати теоретичний матеріал, доповнити конспекти лекції.

2. Вивчити значення термінів: мовознавство, загальне мовознавство, конкретне мовознавство, прикладна лінгвістика, знак, семіотика, значення і значеннєвість знака, сигматика, семантика, синтактика, прагматика, слово, речення, фонема, морфема, паралінгвістика, паракінесика, мовлення, мовна норма, мовна ситуація, мовна політика, інтерлінгвістика, система, структура, парадигматичні, синтагматичні, ієрархічні відношення, рівні мови, фонологія, фонема, диференційні та інтегральні ознаки фонеми, сильна і слабка позиція фонеми, інваріань фонеми, алофони, опозиція фонеми, диз’юнкція, кореляція, одномірні та багатомірні опозиції, привативні (пропорційні й ізольовані), градуальні й еквіполентні опозиції, граматика, граматичне значення, граматична категорія, морфологічні, синтаксичні і приховані граматичні категорії, морфема, частини мови, синтаксис, словосполучення, синтагма, речення, синтагматичний синтаксис, структурний синтаксис, прагматичний синтаксис, глибинна структура речення, актуальний синтаксис, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група, синоніми, антоніми, конверсиви, гіпоніми, гіпероніми, полісемія, морфонологія, дериватологія, словотвірна мотивація, словотвірне правило, словотвірна похідність, словотвірне гніздо, словотвірне значення.

 

3. Підготувати лінгвістичні повідомлення про зв’язок мовознавства з іншими науками.

1. Знати відмінність між мовою та мисленням, мовою та мовленням, функції мови, типи мовних ситуацій.

2. Проаналізуйте мовну ситуацію та національно-мовну політику в Україні в часи тоталітарного режиму і на сучасному етапі.

Рекомендована література

Основна:

1. Білецький А.О. Про мову і мовознавство. – К., 1996.

2. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 1999.

3. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1996.

4. Кодухов В.И Общее языкознание. – М., 1974.

5. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – М., 1979.

6. Общее языкознание / Под. ред. А.Е.Супруна. – Минск, 1983.

Додаткова:

1. Бондалетов В.Д. Социальная лингвистика. – М., 1987.

2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

3. Ветров А.А. Семиотика и ее основные проблемы. – М., 1968.

4. Выготский Л.С. Мышление и речь.- М.-Л., 1934.

5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. – М., 1975.

6. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

7. Масенко Л.Т. Мова і політика. – К., 1999.

8. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1977.

9. Мороховський О.М. Про співвідношення понять мовлення- норма- система // Мовознавство. 1973. - № 1.

10. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

Семінарське заняття № 2.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.