Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Порівняльно-історичне та загальне мовознавствоТеоретичні питання:

  1. Мовознавство у Давній Індії. Граматика Паніні. Старогрецьке мовознавство. Александрійська граматика. Мовознавство в стародавньому Римі. Арабське мовознавство.
  2. Мовознавство Середньовіччя. Мовознавство епохи Відродження. Загальні передумови. Вивчення живих мов. Поява універсальних граматик. Граматика Пор-Рояля. Спроби та проекти створення міжнародних мов.
  3. Розвиток мовознавства у слов’янських країнах.
  4. Культурно-історичні передумови виникнення порівняльно-історичного методу. Лінгвістичні концепції Ф.Боппа, Р.Раска, Я.Грімма та О.Востокова.

5. Проблеми загального мовознавства ХVІІІ – поч. ХІХ ст. Концепція мови В. фон Гумбольдта.

· Філософські основи лінгвістичної концепції В.Гумбольдта;

· Погляди В.фон Гумбольдта на сутність мови;

· Учення В.фон Гумбольдта про форму мови;

· Проблема співвідношення мови і мислення;

· Учення про походження і розвиток мови. Морфологічна класифікація мов.

· Принцип антиномічності як метод опису мови.

Основні лінгвістичні поняття:

Давньоіндійське мовознавство, санскрит, пракрити, давньогрецьке мовознавство, давнє арабське мовознавство, європейське мовознавство епохи середньовіччя, мовознавство епохи Відродження, граматика Пор-Рояля, порівняльно-історичний метод, порівняльно-історичне мовознавство, лінгвістична концепція В. фон Гумбольдта.

Завдання для самопідготовки

1. Опрацювати теоретичний матеріал, доповнити конспекти лекцій.

2. Самостійно опрацювати теоретичний матеріал про зародження мовознавчої науки в античний період, середні віки та епоху Відродження. Підготуватися до самостійної роботи.

3. Напишіть лінгвістичне міркування на тему: ”Роль філософських поглядів Ф.Бекона, Р.Декарта і Г.Лейбніца у розвитку мовознавчої думки ХУІІ – ХУІІІ ст..”.

4. Підготуйте письмову доповідь на тему: „Розвиток українського мовознавства ХІ-ХУІІІ ст..”

5. Скласти узагальнюючі таблиці: „Давньоіндійське мовознавство”, „Давньогрецьке мовознавство”, „Мовознавство Стародавнього Риму”. „Арабське мовознавство”.

6. Підготувати лінгвістичні повідомлення на 2 і 3 питання .

7. Підготувати реферат (за вибором) на 4 питання відповідно до пунктів плану.

8. Скласти картки–персоналії (Ф.Боппа, Р.Раска, Я.Грімма та О.Востокова, В. фон Гумбольдта) та узагальнюючу таблицю „Порівняльно-історичне мовознавство”.

9. Підготувати усні відповіді на такі питання:

· Сформулюйте основні передумови виникнення порівняльно-історичного мовознавства.

· Визначте основну мету і завдання порівняльно-історичного методу.

· Розкрийте внесок у розвиток порівняльно-історичного мовознавства Ф.Боппа.

· Назвіть основні положення лінгвістичного вчення Р.Рвска.

· З’ясуйте роль учення Я.Грімма для вивчення історії індоєвропейьких мов.

· Розкрийте значення праць О.Востокова для розвитку порівняльно-історичного мовознавства.

· Що таке індоєвропеїстика?

Рекомендована література

Основна:

  1. Березин Ф.М. История лингвистических учений. – М, 1975.
  2. Кондрашов Н.А. История лингвистических учений. – М., 1978.
  3. Зеленько А.С. Загальне мовознавство. – Луганськ, 3002.
  4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2003.

Додаткова:

  1. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию.- М., 1984.
  2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.1990.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.