Здавалка
Главная | Обратная связь

Тыпы мнагазначнасці словаЛексіка

Лексiка – гэта слоўнiкавы склад мовы,сукупнасць значымых слоў.

Лексiкалогiя – раздзел мовазнаўства, якi вывучае слоўнiкавы склад мовы. Аб’ектам вывучэння лексiкалогii з’яўляюцца не ўсе словы, а толькi значымыя, якiя суадносяцца з пэўнямi паняццямi. Паняцце – гэта абагульненае адлюстраванне ў свядомасцi чалавека прадметаў, з’яў рэчаiснасцi. Не выражаюць паняццяў займеннiкi, службовыя часціны мовы, выклiчнiкi, большасць уласных iмёнаў.

 

Тыпы мнагазначнасці слова

Слова можа мець адно значэнне (напрыклад, большасць тэрмiнаў адназначныя) i некалькi. Выдзяляюць два асноўныя тыпы мнагазначнасцi слова – метафару i метанiмiю.

Метафарычны перанос заснаваны на падабенстве формы, функцыi, колеру, унутраных уласцiвасцей i iнш. (iголка (для вышывання) i iголка (хвойнага дрэва), злы (чалавек)і злы (вецер)).

Метанiмiчны перанос адбываецца на аснове асацыятыўнай сувязi ў прасторы, часе i iнш. Асноўныя тыпы метанiмii:

- матэрыял – выраб з яго (золата ’рэчыва’ i золата ’ювелiрныя вырабы’);

- установа, населены пункт – людзi (На плошчы сабраўся ўвесь iнстытут);

- iмя аўтара – яго творы (Учора чытаў Купалу);

- частка – цэлае (рот 'частка цела чалавека' - рот ’чалавек, ядок’).

Сiстэмныя сувязi ў лексiцы

 

Амонiмы – словы, аднолькавыя па вымаўленнi i напiсаннi, але зусiм розныя па значэннi. (такса ‘ўстаноўленая расцэнка тавараў’ і такса ‘парода сабакі’, ячмень ‘расліна’ і ячмень ‘гнойнае запаленне павек’). Неабходна адрозніваць амонімы і значэнні мнагазначнага слова. Амонімы не маюць нічога агульнага ў сваіх значэннях, а значэнні мнагазначнага слова звязаны па сэнсе (параўн. ліра ‘старажытнагрэчаскі струнны інструмент’ і ліра ‘грашовая адзінка ў Італіі і Турцыі’ - амонiмы; морж ‘марская жывёла’ і морж ‘чалавек, які займаецца плаваннем зімой у адкрытых вадаёмах’ – значэннi мнагазначнага слова).

Сiнонiмы – гэта розныя словы для абазначэння аднаго i таго ж паняцця. Сiнонiмы могуць адрознiвацца адценнямi значэння (звычай – традыцыя – прывычка), стылiстычнай афарбоўкай (гаварыць – балбатаць – малоць языком). У сiнанiмiчныя адносiны звычайна не ўступаюць уласныя iмёны, назвы прадметаў быту, ежы (Iван, малако, хлеб).

Паронiмы – словы адной часцiны мовы, блiзкiя па гучаннi, але розныя па значэннi (сыты – сытны, эканомiка – эканомiя).

Антонiмы – пары слоў з супрацьлеглымi значэннямi. Антанiмiчнымi могуць быць словы з рознымi каранямi (святло – цемра) i аднакаранёвыя (прыгожы – непрыгожы, лагічны – алагічны, вірус - антывірус).

< Запомніце выдзеленыя значэнні запазычаных слоў.

Прыдумайце з імі невялікія сказы

Валанцёр (франц. volontaire) – асоба, якая добраахвотна паступіла на вайсковую службу; добраахвотнік (у Англіі, Францыі, Італіі і некаторых іншых краінах)
Коміваяжор (франц. соmmis voyageur) – прадстаўнік фірмы, які раз’язджае з узорамі тавараў (або іх каталогамі) і збірае заказы, заключае гандлёвыя пагадненні)
Мецэнат (ад лац. Maecenas, -atis ‘імя старажытнарымскага палітыка’) – багаты апякун навук або мастацтваў
Нумізмат (ад грэч. nomisma, -atos ‘манета’) – збіральнік манет і медалёў
Рэнегат (лац. renegatus, ад renegare ‘адракацца’) – 1) чалавек, які здрадзіў сваім перекананням і перайшоў у лагер праціўніка;2)чалавек, які адрокся ад сваёй веры
Сатрап (грэч. satrapes, ад перс. sitrab) – 1) правіцель правінцыі ў Стражытным Іране; 2) перан. жорсткі начальнік, самадур, дэспат
Семіты (ад грэч. Sem, ад стараяўрэйск. Šem ‘імя аднаго з сыноў біблейскага Ноя’) – тэрмін, які прымяняецца ў адносінах да народаў, што размаўляюць на семіцкіх мовах (арабаў, сірыйцаў, яўрэяў і інш.)
Сібарыт (грэч. sybarites ‘жыхар старажытнагрэчаскай калоніі Сібарыс’) – распешчаны, раздураны раскошаю чалавек, багаты спешчаны гультай
Фаталіст (ад фаталізм) – чалавек, які верыць у непазбежнасць лёсу
Філантроп (грэч. philanthropos, ад phileo ‘люблю’ + anthropos ‘человек’) – той, хто дапамагае бедным, дабрачынец
Эмісар (лац. emissarius ‘пасланец’) – асоба, якую пасылаюць неафіцыйна ў іншую краіну з сакрэтным палітычным даручэннем

 

1. Растлумачце, на якой аснове (метафарычнай ці метанімічнай) адбыўся перанос значэнняў

Гiпс ‘мiнерал’ – гiпс ‘хiрургiчная павязка’ - гiпс ‘скульптурны злепак’, страха ‘верхняя частка будынка’ – страха ‘дом, прытулак’, сохнуць ‘рабіцца сухім, трацячы вільгаць’ – сохнуць ‘худзець ад хваробы, перажыванняў’, крыло ‘орган лятання ў птушак’ – крыло ‘лопасць ветранога млына або параходнага вінта’, вёска ‘населены пункт’ – вёска ‘вясковыя жыхары’, фарфор ‘маса з высакаякаснай белай гліны’ – фарфор ‘посуд, дэкаратыўныя вырабы’, мяккі ‘няцвёрды, эластычны’ – мяккі ‘лагодны, ціхі, спагадлівы’, дакапацца ‘капаючы, дасягнуць чаго-небудзь’ – дакапацца ‘даведацца, дашукацца’, матор ‘рухавік’ – матор ‘таксi, машына’.

 

2. У якiх выпадках значэннi наступных iншамоўных слоў маюць метафарычную суаднесенасць, у якiх – метанiмiчную

Iн’екцыя – 1) увядзенне лякарства ў тканкi i поласцi арганiзма шляхам упырсквання;

2) дадатковыя сродкi, якiя ўлiваюцца ў якую-небудзь сферу эканамiчнага жыцця (iнвестыцыi, экспарт)

 

Cанацыя – 1) аздараўленне (напрыклад, санацыя поласцi рота);

2) сiстэма мерапрыемстваў, якiя праводзяцца з мэтай папярэдзiць банкруцтва банкаў, трэстаў i iнш.

 

Канцэсiя – 1) дагавор аб перадачы замежнай фiрме ў эксплуатацыю на пэўны тэрмiн прыродных багаццяў, прадпрыемстваў i iншых гаспадарчых аб’ектаў, якiя належаць дзяржаве;

2) прадпрыемства, якое арганiзавана на аснове такога дагавору

 

Ксеракс – 1) аператыўны размнажальны аппарат з выкарыстаннем магнiтнага сухога друку;

2) сухi электрастатычны метад атрымання копiй дакументаў, матэрыялаў i г. д.;

3) копiя, атрыманая ў вынiку выкарыстання гэтага метаду

 

Сандвiч – 1) дзве складзеныя разам скiбачкi хлеба з маслам, каўбасой або сырам памiж iмi;

2) жывая рэклама, чалавек, якi на грудзях i спiне носiць рэкламныя плакаты

 

Секанд-хэнд –1) ужываны, стары, паношаны (прадмет, кнiга, рэч);

2) з другiх рук (iнфармацыя, звесткi i г. д.)

 

Багiнг - 1) падслухоўванне з дапамогай электронных сродкаў;

2) устройства мiнiяцюрных памераў для падслухоўвання, якое тайна манцiруецца ў жыллi або адзеннi; «жучок»

 

Аўдытар - 1) вучань у некаторых навучальных установах, якога настаўнiк прызначае для выслухоўвання ўрокаў iншых вучняў;

2) асоба або фiрма, якая правярае стан гаспадарчай дзейнасцi акцыянернай кампанii на аснове кантракта, заключанага з кiраўнiцтвам гэтай кампанii

 

Iмпарт - 1) увоз у краiну замежных тавараў для рэалiзацыi iх на ўнутраным рынку;

2) агульная колькасць або агульны кошт тавараў, якiя дастаўляюцца ў якую-небудзь краiну з-за мяжы, а таксама сам гэты тавар

 

3. З наступнымi словамi складзіце сказы, ужываючы iх у прамым i пераносным значэннях

Бура, вага, дакаціцца, калыска, блукаць, касмiчны.

 

4. Знайдзіце ў сказах моўныя хiбы, выпраўце памылкі

1. У Васiля былi няроўныя ногi. 2. Мядзведзь быў ужо пажылы. 3. Насоўвалася свята. 4. У гады вайны змагалiся ўсе савецкiя людзi: старыя, юная моладзь i дзецi. 5. У трылогii «На ростанях» Якуб Колас паказаў вобраз Лабановiча, якi пасля заканчэння настаўнiцкай семiнарыi прыехаў працаваць у вёску. 6. Агратэхнiка iграе вялiкае значэнне ў сельскай гаспадарцы. 7. На з’ездзе настаўнiкi зрабiлi вынiкi сваёй дзейнасцi. 8. Я. Колас верыў у перамогу лепшага грамадскага ладу i гэтую веру ўсведамiў свайму герою – селянiну-мужыку. 9. I большасць сялянства падтрымлiвалася такой думкi. 10. Прыехаў новы пан, якi пачаў рабiць новыя парадкi. 11. Праца – складанае слова, i як шмат яно нясе. 12. Патоцкi канчае жыццё Бандароўны самагубствам.

 

5. Знайдзіце ў слоўнiку (Булыка А. М. Слоўнiк iншамоўных слоў: У 2 т. – Мн., 1999) значэннi наступных слоў. Запомнице их

Брокер, маклер, пацыфiзм, парытэт, лiзiнг, альтруiзм, ратыфiкацыя, дылер, дысiдэнт, дылетант, маркетынг, аўдытар, акцыз.

 

6. h Вызначце амонімы і мнагазначныя словы

Цік1) міжвольныя скарачэнні мышцаў твару, шыі і рук як вынік захворванняў нервовай сістэмы;

2) шчыльная льняная або баваўняная тканіна, звычайна паласатая, якая ўжываецца для абіўкі мэблі, для пашыўкі чахлоў і інш.;

3) дзікарослае дрэва сямейства вярбенавых з моцнай драўнінай, якое расце ў лясной паласе Індыі, Індакітая.

Парэнхіма1) асноўная тканка якога-небудзь органа;

2) раслінная тканка, якая складаецца з клетак аднолькавага памеру

Капсула1) аддзяляльная частка касмічнага лятальнага апарата, якая дасягае паверхні нябеснага цела;

2) абалонка для вадкіх або парашкападобных лякарстваў, якая прыгатаўляецца з крухмалу, жэлаціну і лёгка раствараецца ў арганізме;

3) тонкая абалонка або сумка, якая абвалаквае розныя органы, а таксама і паталагічныя ўтварэнні ў арганізме

Флюс1) нарыў пад надкосніцай, выкліканы хворым зубам, у сувязі з чым падпухае шчака;

2) рэчыва, якое дабаўляецца да руды пры плаўцы для аддзялення шлаку ад металу

Фокус1) пункт, дзе сыходзяцца адбітыя ад выпуклага або ўвагнутага люстра ці пераломленыя лінзай праменні;

2) ачаг хваробнага працэсу ў арганізме

3) лоўкі прыём, заснаваны на малавядомых гледачам фізічных ці хімічных з’явах або проста на спрытнасці рук

 

Ёд1) хімічны элемент з групы галагенаў, рэчыва ў выглядзе цёмна-шэрых крышталёў, якое здабываецца галоўным чынам з марскіх водарасцяў; выкарыстоўваецца ў медыцыне, фатаграфіі, тэхніцы;

2) спіртавы раствор гэтага рэчыва, прызначаны для медыцынскіх мэт

 

Інспірацыя1) падгаворванне, падбухторванне;

2) удых, удыханне

 

 

7. Параўнайце значэннi сугучных беларускiх i рускiх слоў

Бескарысны – бескорыстный, ведаць – ведать, дыван – диван, узорны – узорный, устаць – устать, буйны – буйный, бяспечны – беспечный, артыкул – артикул, багата – богато, лістапад – листопад, мір – мир, адказ – отказ, прозвішча – прозвище, сварка – сварка, студзень – студень.

 

8. Перапiшыце, размяшчаючы сiнонiмы ў парадку ўзрастання ступенi iх значэння

Радасць, захапленне, задавальненне. Гоман, размова, гутарка. Развiццё, рост, росквiт, працвiтанне. Натхненне, энтузiязм, зачараванне. Думка, меркаванне, перакананне. Няшчасце, катастрофа, ліха, бяда гора. Здольны, геніяльны, таленавіты, разумны, кемлівы. Абяссмерцiць, уславiць, увекавечыць. Iсцi, крочыць, шыбаваць, валачыся, плесцiся, ступаць.

9.h Растлумачце адрозненне піміж значэннямі наступных слоў

Клініка – шпіталь – дыспансер – стацыянар – лазарэт – хоспіс - люпазорый – лепразорый – бальніца – паліклініка - санаторый – прафілакторый – курорт – лячэбніца – здраўніца.

 

10.Да прыведзеных iншамоўных слоў падбярыце адпаведныя беларускiя сiнонiмы

Індыферэнтны, сінхронны, фіяска, анархiя, кампактна, дыспут, iнцыдэнт, iмiтацыя, аналогiя, нівеліраваць, дырэктыва, кампетэнцыя, аўтаномны, рэзюме, дамiнаваць, кансенсус, сiмуляцыя, карэктны, канфідэнцыяльны, утрыраваць.

11. Узнавiце фразеалагiзмы-сiнонiмы па iх пачатку

Востры на язык - не лезе…

Вадзiць за нос - абводзiць…

З аднаго цеста - абое ...

Пералiваць з пустога ў парожняе - тачыць…

Благiм матам – на ўсю ...

Садом і гамора - вавiлонскае …

Залiваць за каўнер - прамачыць…

Зямлю грызць - вылузвацца …

Першай маркі - без сучка…

 

12. Растлумачце значэнні паронімаў

Амплуа – ампула, атавізм – атэізм, дэбют – дэбет, лейкемія – лейкома, міякард – міякардыт, прагнатычны – прагнастычны – прагматычны, рэцыдывіст – рэцыдыў, санацыя – санкцыя, сепсіс – скепсіс, сталагміт – сталактыт – стаматыт, хандра – хандрома, асобны – асабісты – асаблівы – асабовы, дыскрымінацыя – дыскрэдытацыя, кантынент – кантынгент, канцэнтраваны – канцэнтрацыйны – канцэнтрычны – эксцэнтрычны, містыфікацыя – містыцызм, парламентарый – парламенцёр, прэтэндэнт – прэцэдэнт, рэліквія – рэлікт, селектар – селекцыянер, таталітарны – татальны, факультатыўны – факультэцкі, фундаментальны – фундаментны, экспансіўнасць – экспансія, эфектны – эфектыўны.

13. Устаўце ў сказах замест кропак патрэбныя словы (асобы, асабовы, асабісты, асаблівы, асобны)

1. Гарманічнае спалучэнне ... з грамадскім – тыповая рыса нашага сучасніка. 2. На душы было так радасна, што хацелася зрабіць нешта ... добрае, каб усе адчулі гэтую радасць. 3. У гэты час маёр быў ад’ютантам для ... даручэнняў. 4. З-за сцяны можна было пачуць толькі ... словы, смех ды гукі гармоніка. 5. Папкі з ... справамі стаяць у шафе, што справа ад уваходу.

 

14. Утварыце антонiмы ад прыведзеных слоў пры дапамозе прыставак©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.