Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 1 страницаза темами програмового матеріалу[2]

Підготовчий клас

№ пор. Зміст навчального матеріалу Кількість годин
1. Адаптаційний період
2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.   Добукварний період Мовленнєвий розвиток Слухання-розуміння усного мовлення Говоріння Знання про мову. Мовні вміння Звуки і букви Слово Речення Текст Підготовка до письма Повторення і закріплення вивченого за рік  
3. Усього

 

Клас

№ пор. Зміст навчального матеріалу Кількість годин
    1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Розвиток мовлення Добукварний період (продовження) Букварний період Мовленнєвий розвиток Слухання-розуміння усного мовлення Говоріння Читання Письмо Повторення і закріплення вивченого за рік
  3. 3.1. 3.1.1.   3.1.2. 3.1.3 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. Навчання грамоти Букварний період Знання про мову. Мовні вміння Звуки і букви. Склад. Наголос. – Звуки і букви І етапу (а, о, у, м, с, х); – звуки і букви П етапу (и, ш, р, п, н, л, к); – звуки і букви Ш етапу (е, т, б, д, і, г, г, в, ж, з, й, ь); – звуки і букви ІУ етапу (я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф). Слово Речення Текст Спеціальна підготовка до письма. Правопис Повторення і закріплення вивченого за рік 14 20 36 26
4. Усього

 

Клас

№ пор. Зміст навчального матеріалу Кількість годин
1. Післябукварний періодчитання і розвиток усного мовленняписьмо і розвиток писемного мовлення 12 16
2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. Літературне читання Українська мова Повторення Мовленнєвий розвиток Знання про мову. Мовні вміння Мова і мовлення Звуки і букви Слово Речення, словосполучення Текст Повторення та узагальнення вивченого за рік
4. Усього

Клас

№ пор. Зміст навчального матеріалу Кількість годин
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6 Літературне читання Українська мова Повторення Мовленнєвий розвиток Знання про мову. Мовні вміння Мова і мовлення Звуки і букви Слово Речення, словосполучення Текст Повторення та узагальнення вивченого за рік
3. Усього

 

 

Клас

№ пор. Зміст навчального матеріалу Кількість годин
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. Літературне читання Українська мова Повторення Мовленнєвий розвиток Знання про мову. Мовні вміння Мова. Культура мовлення Звуки і букви.Алфавіт Слово Речення, словосполучення Текст Повторення та узагальнення вивченого за рік
3. Усього

Підготовчий клас

(245 год. на рік, 7 год. на тиждень)

 

№ п/п К-сть год.   Зміст навчального матеріалу     Навчальні досягнення учнів   Спрямованістькорекційно-розвивальної роботи
    1.     2.     3.   4.     5.     6.     7.     8.   Адаптаційний період Формування уявлення про себе і найближче оточення. Ім’я та прізвище, стать і вік учня.   Імена тих, хто оточує (членів сім’ї, педагогів, учнів класу). Вербальні та невербальні засоби комунікації: слова, спрямовані на налагодження контактів, ввічливі слова, слова-вибачення тощо; відповідні міміка та жести. Школа, клас, шкільні приміщення. Територія школи.     Правила поведінки учня. Режим дня.   Розвиток дрібної та загальної моторики. Орієнтування на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки.     Порівняння предметів за формою, величиною та розташуванням у просторі.   Робота з пластиліном, сипучими матеріалами, мозаїкою, кон-структором.   Зображення від руки предметів різної форми (округлої, прямокутної, трикутної, квадратної).   Пальчикова гімнастика (на стискання, розтягування та розслаблення). Жести, рухи, міміка як засоби спілкування.     Розвиток слухового сприймання, фонематичного слуху. Немовні звуки. Розпізнавання звуків довкілля. Основні параметри звучання: голосно-тихо; швидко-повільно; високо-низько.     Сила голосу; темп мовлення.     Розрізнення інтонацій, їх наслі-дування.     Розрізнення звуків і звукосполучень, простих за структурою слів. Голосні та приголосні звуки (без визначення поняття). Тверді та м’які приголосні (без визначення поняття). Виділення окремих звуків зі слова (на початку слова).   Поділ на склади простих дво-складових слів. Вправи на розвиток мовленнєвого дихання. Розрізнення подібних за звучанням слів. Самостійне виконання дій, завдань і доручень. Розвиток зорового сприймання. Розрізнення кольорів.     Порівняння предметів за кольором, формою, розміром.   Співвіднесення натуральних об’єктів із їх графічними зображеннями. Розглядання та називання пред-метних малюнків. Розглядання сюжетних малюнків, визначення в них сюжетних ліній.     Відтворення нескладних комбінацій з прямих ліній та фігур зліва направо в горизонтальному положенні. Добукварний період Мовленнєвий розвиток (протягом року) Слухання-розуміння усного мовлення. Ознайомлення з основними органами мовлення.   Сприймання на слух зверненого мовлення, простого (доступного учням) мовного матеріалу.     Сприймання на слух, розуміння змісту дитячих народних закличок, забавлянок, казок. Відповіді на запитання вчителя; відповіді на запитання за змістом прослуханого. Слухання простої казки (типу «Курочка-ряба»), розглядання ілюстрацій до неї, відповіді на прості запитання до змісту казки.   Практичне ознайомлення (без засвоєння термінології) зі словами, що означають назви предметів, їх дії, ознаки, приналежність.     Співвідношення предметів з малюнками, реальних об’єктів зі словами, які позначають їх.     Відповіді на запитання педагога щодо змісту предметних та сюжетних малюнків.   Говоріння. Діалогічне мовлення. Розуміння реплік співрозмовника. Відповіді на запитання. Інсценування діалогічного звертання до співрозмовника.     Монологічне мовлення. Відтворення чужого мовлення.     Самостійне висловлювання: опис предмета, пояснення (коментування) власних дій, розповідь про прослухане (побачене).     Знання про мову. Мовні вміння (протягом року) Звуки і букви. Практичне ознайомлення з голосними і приголосними, твердими і м’якими звуками. Місце звука в слові (на початку).     Слово. Практичне ознайомлення зі словом. Поділ на склади двоскладових слів. Ритмічна модель слова. Практичне розрізнення складу, слова.     Проговорювання, розуміння лексич-ного значення слів та їх застосування.   Практичне розрізнення слів, що позначають один або кілька предметів. Узгодження слів.   Слова, що належать до певних тематичних груп.     Слова, що означають приналежність.     Пестливі слова. Речення. Практичне ознайомлення з ре-ченням. Виділення речення з мовленнєвого потоку, визначення меж речення в усному мовленні.     Поділ речення на слова.     Складання речень із двох-трьох слів за предметними і сюжетними малюнками. Інтонування речень.   Текст. Переказування невеликого прослу-ханого тексту з опорою на подані слова, запитання, ілюстрації.     Підготовка до письма (протягом року) Навчальне приладдя. Організація робочого місця.     Орієнтування на площині аркуша паперу, зошита, альбому, поверхні стола, класної дошки.   Постава учня під час письма. Правила тримання у руці ручки (олівця, фломастера).   Виконання вправ для кисті та пальців рук.   Обведення трафаретів за вкладкою чи контуром.   Штрихування трафаретів пара-лельними лініями у заданому напрямі. Штрихування хвилястими, кру-говими, фігурними лініями, півовалами, петлями.   Повторення і закріплення вивченого за рік     Учень: –*знає та називає своє ім’я та прізвище; відгукується на нього, відповідно реагує (емоційно, словесно, рухами); –*ідентифікує себе за віком, належністю до певної статі та соціальної ролі (хлопчик, дівчинка, син, донька); –*знає та називає імена рідних, учнів класу; ім'я та по-батькові педагогів класу; – знає та застосовує на практиці найпростіші слова-привітання, прощання, подяки, прохання: вітається при зустрічі, прощається, дякує за послуги, висловлює прохання (за наслідуванням, за нагадуванням дорослого); – при спілкуванні користується простими невербальними засобами комунікації (за підказкою та наслідуванням); – знає своє місце в класі, назви і призначення шкільних приміщень; орієнтується у класі, школі, на шкільній території; (* знає своє місце в класі); – дотримується правил поведінки у школі та режиму дня під керівництвом дорослих; (*старається правильно поводити себе на уроці та перерві). Учень: – орієнтується на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки (при необхідності – з допомогою вчителя); – за інструкцією вчителя розташовує предмети (малюнки) на поверхні аркуша, стола, дошки (зверху, знизу, посередині, в лівому верхньому, лівому нижньому, правому верхньому та правому нижньому кутах); (*намагається розкладати з допомогою вчителя); – на дотик визначає предмет, його форму, величину, складові частини; знаходить заданий предмет серед групи інших предметів; – ліпить із пластиліну, складає за зразком з мозаїки, деталей конструктора, сипучих матеріалів, дотримується інструкції вчителя при виконанні завдання; (*разом із учителем); –*бере до рук різні предмети, утримує їх у руці; з допомогою вчителя робить спроби збирати дрібні предмети до коробочки, сортувати їх за розміром); – разом із учителем відшукує і виправляє помилки, дотримується вимог пояснювального мовлення: Поясни, як це зробив? Що ти змінив? – за зразком малює від руки предмети різної форми (округлої, прямокутної, трикутної, квадратної); – повторює за вчителем вправи пальчикової гімнастики; (*робить вправи з безпосередньою допомогою вчителя); –у процесі гри повторює за вчителем жести, рухи, наслідує міміку. Учень: – сприймає та розпізнає звуки довкілля (голоси тварин і птахів, шум транспорту, звучання музичних інструментів, стук, дзвін та ін.); (*робить спроби сприймати і розрізняти); –*наслідуючи вчителя, імітує немовленнєві звуки; – з допомогою вчителя визначає основні властивості звучання (голосно-тихо; швидко-повільно; високо-низько); – розрізняє звучання голосу різної сили та промовляння у різному темпі; – наслідуючи вчителя, промовляє слова, словосполучення і прості речення з різною силою голосу (голосно-тихо-пошепки-з нормальною силою голосу); – наслідуючи вчителя, промовляє слова, словосполучення, прості речення у різному темпі (швидко-повільно-у нормальному темпі); (*повторює за вчителем слова, словоспо-лучення, прості речення); – розрізняє інтонації у мовленні оточуючих; – повторюючи за вчителем, намагається відтворювати різні інтонації у власному мовленні; – демонструє емоційну, мімічну реакцію на ласкаве звернення знайомого дорослого; – адекватно реагує на сувору інтонацію дорослого; –*уважно слухає та повторює за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова; – називає предмети довкілля, а також предмети, зображені на малюнках; (*повторює за вчи-телем); – з допомогою вчителя знаходить предмет (малюнок) за названим словом; (*разом із учителем); – розрізняє на слух голосні та приголосні звуки, *повторює за вчителем їх артикулювання; – повторює за вчителем тверді та м’які приголосні; –*намагається уважно слухати вчителя; – з допомогою вчителя виділяє на слух голосні звуки (на початку слова), повторює слово, виділяючи голосом вказаний звук; – проговорює за вчителем склади (прямі та обернені) і слова; –*разом з учителем, плескаючи в долоні, поділяє слова на склади;   –*повторює за вчителем вправи на розвиток мовленнєвого дихання (виспівування голосних, надування повітряної кульки, дмухання на папір з різною силою тощо); –з допомогою вчителя розрізняє за значенням подібні за звучанням слова, що різняться одним звуком (коса-коза, мак-рак), повторює їх; –з допомогою вчителя співвідносить звучання слова з предметом (малюнком); –розумієі виконує прості дії за інструкцією вчителя (дай, принеси, поклади, встань, сядь та ін.); (*намагається виконувати); –співвідносить власні дії зі змістом гри (ситуації). Учень: – розпізнає та називає основні кольори; упізнає їх у предметах довкілля; (*робить спроби розпізнавати та правильно називати); –*з допомогою вчителя порівнює предмети за кольором, формою, розміром; – з допомогою вчителя знаходить предмет вказаного кольору (форми, розміру) серед інших предметів, називає його; –*співвідносить натуральні об’єкти з їх графічними зображеннями; – розпізнає та називає знайомі предмети на малюнках; (*з допомогою вчителя); –*разом з учителем розглядає прості сюжетні малюнки; відповідаючи на питання, визначає, що на них зображено; (*повторює за вчителем); –*з допомогою вчителя відтворює (за показом, за зразком, за інструкцією) нескладні комбінації з прямих ліній та фігур з паличок, паперових смужок різного кольору у певній послідовності, зліва направо, в горизонтальному положенні; – відповідаючи на питання вчителя, коментує власні дії. Учень: – знає, наслідуючи вчителя, показує основні органи мовлення; – виконує артикуляційні вправи за показом та інструкцією вчителя; (*залежно від можливостей учня); –*уважно слухає та розуміє зміст про-слуханого; (*намагається уважно слухати); – розуміє і виконує інструкції та завдання вчителя, продуктивно використовує допомогу; (*намагається виконувати інструкції та використовувати допомогу); – разом із учителем контролює правильність виконання завдання, виправляє помилки; – повторює за вчителем короткі забавлянки, віршики; (*залежно від можливостей учня); –*розуміє запитання вчителя; повторює запитання та відповідає на нього (повторює зразок відповіді); – уважно слухає та розуміє зміст невеликого віршика (казки), відповідає одним словом на запитання за змістом прослуханого; (*повторює відповідь); –*разом із учителем уважно розглядає ілюстрації до казки, співвідносить їх зі змістом казки; – з допомогою вчителя висловлює враження від побаченого (почутого) (сподобалася – не сподобалася); – наслідуючи вчителя, називає знайомі предмети; (* повторює за вчителем); –* повторює за вчителем запитання та відповіді на запитання: „хто це?”, „що це?”; –* повторює за вчителем слова-ознаки предмета; –* повторює за вчителем запитання та відповіді на запитання: „який?”,”яка?”, „яке?”; –* з допомогою вчителя визначає та називає дії, повязані з рухом предмета у просторі та на малюнках, повторює за вчителем запитання та відповіді на запитання: „що робить?” ; – знаходить предмети за словесним описом, вказівками вчителя (з допомогою табличок); – застосовує нові слова в повсякденному житті; – співвідносить знайомі слова і реальні предмети (об’єкти); – співвідносить зміст знайомих слів з ілюстрацією, малюнком (предметним, сюжетним); – називає знайомі та вивчені об’єкти; (*повторює за вчителем); – за допомогою вчителя відповідає на за-питання „що це?”, „хто це?”, "що робить?” щодо змісту предметних і сюжетних малюнків; (* повторює відповідь за вчителем).     Учень: – відповідає на поставлені запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу; (* повторює за вчителем); –* називає імена, вміє звертатися по імені та по-батькові; – включається в діалог з учителем, учнями (звертається із запитанням, проханням, повідомляє про свої бажання, про виконану роботу у побутових та навчальних ситуаціях) за умови стимулювання з боку вчителя, відпо-відаючи на поставлені запитання (використовуючи природні жести); –*починає виявляти зацікавленість у спілкуванні за допомогою вчителя; – з допомогою та за нагадування вчителя дотримується правил культури спілкування; (* під контролем учителя); – бере участь в інсценуванні діалогів (1-2 короткі репліки) на близькі теми, під час гри, в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (під керівництвом учителя, з використанням опорних слів); – під контролем учителя дотримується відповідних інтонацій під час діалогу (запитальна, оклична, розповідна); –*слухає і повторює за вчителем прості висловлювання (запитання, відповіді, забавлянки тощо), наслідуючи інтонацію; – за питаннями будує короткі зв’язні висловлювання (за допомогою вчителя, з опорою на слова, словосполучення, предметні та сюжетні малюнки тощо); – з допомогою та за питаннями вчителя пояснює власні дії (з опорою на слова чи словосполучення, малюнки); – словесно описує знайомі предмети, явища тощо (за допомогою та запитаннями вчителя, з опорою на слова чи словосполучення, малюнки); – з допомогою вчителя переказує просту казку (віршик та ін.) за ілюстраціями та запитаннями; (*робить спробу); –*з допомогою вчителя висловлює враження від побаченого (почутого) (сподобалася казка (малюнок) чи ні тощо). Учень: – з допомогою вчителя розрізняє на слух голосні та приголосні звуки, тверді та м’які приголосні і повторює за вчителем їх артикулювання; (*слухає і повторює за вчителем); – з допомогою вчителя виділяє на слух голосні звуки (на початку слова), повто-рює слово, виділяючи голосом вказаний звук; (* повторює слово за вчителем); – з допомогою вчителя розпізнає слова, які починаються на заданий звук.   Учень: – вимовляє слова у прийнятному темпі; (*повторює за вчителем); – виділяє слово з мовленнєвого потоку, називає його, повторюючи за вчителем; –*проговорює за вчителем склади (прямі та обернені) і слова; –*разом з учителем, плескаючи в долоні, поділяє слова на склади; –*разом з учителем будує моделі одно-, двоскладових слів за допомогою фішок; – практично розрізняє та називає склад, слово (з допомогою вчителя); – співвідносить знайомі слова з предметами, діями, ознаками предметів, які ці слова позначають; – за питаннями педагога називає предмети, явища, дії, людей (у межах знайомого мовленнєвого матеріалу); (*називає, повторю-ючи за вчителем); – розуміє значення слів «один-багато»; – за допомогою вчителя пояснює зна-чення слів (з опорою на малюнок тощо). – знаходить і називає один або багато предметів, узгоджує слова (один м’яч – багато м’ячів); (*повторює за вчителем); – розуміє лексичне значення слів, що належать до певних тематичних груп (тварини, рослини, одяг, посуд, меблі, овочі, фрукти, професії тощо); – добирає слова до певної тематичної групи (з опорою на малюнки); (* разом із учителем); – добирає малюнки до певної групи слів; (*разом із учителем); –*розуміє значення слів, що означають приналежність, відповідає на запитання чий? чия?; узгоджує слова; – розуміє значення пестливих слів, емоційно реагує на них, повторює, застосовує у власному мовленні; (* розуміє та реагує на них). Учень: – виокремлює речення з мовленнєвого потоку, з допомогою вчителя визначає його межі, повторює його; (* повторює за вчителем прості речення); –* вимовляє словосполучення і речення в нормальному темпі; – добирає малюнки до речення; (* разом із учителем); – разом із учителем поділяє прості речення на слова, визначає їх кількість і послідовність (з опорою на малюнки, з використанням фішок); – разом із учителем складає речення з одного, двох, трьох слів за предметними та сюжетними малюнками, за наочністю; – наслідуючи вчителя, вимовляє речення з заданою інтонацією; (* повторює за вчителем).   Учень: –*слухає і розуміє зміст нескладних текстів (казки, віршика); – відповідає на запитання за змістом про-слуханого; (* повторює відповіді за вчителем); – з допомогою вчителя переказує простий текст з опорою на подані слова, запитання, ілюстрації; (* робить спроби переказувати).   Учень: – знає назви і призначення навчального приладдя, знаходить його серед інших предметів, уміє користуватися; (*робить спроби користуватися олівцем); – знає своє робоче місце, з допомогою вчителя розташовує на парті навчальне приладдя; (*намагається правильно розташовувати з допомогою вчителя); – орієнтується на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки (при необхідності – з допомогою вчителя): розрізняє верх, низ, ліву і праву сторони; розуміє призначення ліній сітки і полів у зошиті; – під контролем учителя дотримується правильної постави під час письма; (*намагається правильно сидіти під час письма); – вміє правильно тримати ручку (олівець, фломастер); (* робить спроби); – повторює за вчителем вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук; (* разом із учителем); –обводить трафарети за вкладкою та контуром; (* з допомогою вчителя); –розуміє завдання, виконує роботу за зразком, використовує допомогу; звітується про виконану роботу, відповідаючи на запитання вчителя; (*розуміє завдання, відповідає на запитання, повторюючи відповідь); –розрізняє напрямки штрихування, до-тримується їх під контролем учителя; –під контролем учителя дотримується правил штрихування, звітується про виконану роботу; –*під керівництвомучителямалюєолівцем на папері прямі лініїу різних напрямах (вертикально, горизонтально, похило) та нескладні предмети з них (драбинка, паркан, прапорець та ін.).       Розвиток уявлень про себе, про власну зовнішність;   формування адекватної самооцінки;   збагачення словникового запасу;   стимулювання словесних вис-ловлювань, активізація потреби у спілкуванні;   формування елементарних навичок спілкування та групової взаємодії (у грі та спільній діяльності);   розвиток орієнтування в класі, приміщенні та на території школи;   виховання ввічливості, добро-зичливості, стриманості;   виховання самостійності, дис-циплінованості, довільності по-ведінки.   Розвиток та корекція дрібних рухів пальців, рухів кисті руки;   розвиток предметно-практичної діяльності;   формування узгодженості дій;   формування співвіднесеності дій очей і рук;   формування вміння обстежувати предмети за допомогою дотику та (або) зору, визначати їх просторове розташування;   розвиток уявлень про напрямки виконуваних дій (прямо, похило, по колу, вертикально, згори донизу, зліва направо та ін.);   формування вміння працювати за зразком;   формування навички уважно слухати та сприймати інструкцію вчителя;   розвиток узгодженості та коор-динованості рухів;   формування невербальних засобів спілкування (міміка, природні жести);   виховання охайності, старанності, дисциплінованості.   Розвиток слухового сприймання;   розвиток уміння слухати, сприймати і розпізнавати звуки довкілля;   формування уміння імітувати звуки довкілля;   формування правильної артикуляції, корекція звуковимови;   розвиток мовного (фонематичного слуху);   поширення словникового запасу;   формування чіткості та виразності усного мовлення;   регулювання сили голосу;   дотримання нормального темпу мовлення;   вправляння у розрізненні та відтворенні різних інтонацій;   розвиток виразності міміки та пантоміміки;   збагачення активного словника;   конкретизація в слові назв ото-чуючих предметів (частин класної кімнати, шкільних меблів, навчального приладдя, шкільного одягу, приміщень школи тощо);   розвиток артикуляційного апарату;   розвиток аналітико-синтетичної діяльності;   розвиток цілеспрямованої уваги;   розвиток мовленнєвого дихання;   розвиток розуміння значення слів-назв предметів та слів-назв найпоширеніших дій, найчастіше виконуваних учнями;   формування уміння взаємодіяти з іншим (учителем, однокласником);   формування упевненості у своїх можливостях;   виховання самостійності, до-вільності поведінки;   виховання дисциплінованості.   Розвиток зорового сприймання, зорової пам’яті;   розвиток кольоросприймання та кольоророзрізнення;   корекція процесів сприймання, упізнавання, порівняння предметів за суттєвою ознакою;   розвиток просторових уявлень;   формування навичок зорового контролю та самоконтролю;   розвиток відчуття форми, розміру, просторового розташування предметів та їх елементів;   розвиток дрібної моторики рук та координації рухів;   формування навичок коментування практичних дій;   формування оцінного ставлення до продуктів власної діяльності.   Розвиток слухового та зорового сприймання;   виховання цілеспрямованої та довільної уваги;   формування вміння слухати та виконувати інструкції вчителя;   формування усвідомленого ро-зуміння фактичного змісту про-слуханого;   розвиток уміння співвідносити слово з реальним предметом;   збагачення словникового запасу учнів;   розвиток оперативної та довго-тривалої пам’яті;   розвиток емоційно-вольової сфери через усвідомлення власних емоцій та довільність їх виявлення;   розвиток уміння довільно спря-мовувати свою увагу на власні емоційні відчуття;   формування навичок контролю та самоконтролю;   формування навичок користування інструкціями та допомогою вчителя при виконанні завдань;   активізація засвоєння семантичної (смислової) сторони слова;   розвиток усного мовлення;   формування уміння знаходити предмети за словесним описом;   збагачення і конкретизація уявлень про предметний світ;   попередження вербалізму слів і уявлень; збагачення активного словника (назви предметів, їх якостей, властивостей, дій тощо); формування просторових та часових уявлень.     Формування чіткості та виразності усного мовлення;   регулювання сили голосу, до-тримання нормального темпу мовлення;   розвиток зв’язного мовлення;   формування вміння узгоджувати слова в реченні;   формування навичок діалогічного й монологічного усного мовлення;   стимулювання мовленнєвої ак-тивності;   формування уміння починати і підтримувати діалог зі своїми ровесниками та близькими дорослими;   вправляння у розрізненні та відтворенні різних інтонацій;   формування невербальних засобів спілкування (міміка, природні жести);   розвиток емоційного ставлення до побаченого, почутого;   розвиток цілеспрямованої уваги, аналізуючого спостере-ження;   формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;   виховання уважного, добро-зичливого ставлення до спів-розмовника.   Розвиток довільної уваги; розвиток процесів аналізу та синтезу звуків мовлення; формування правильної артикуляції звуків;   розвиток фонематичного слуху; розвиток мовленнєвої мотори-ки;   розвиток уміння розрізняти звуки, схожі за звучанням.     Розвиток слухового сприймання;   формування уявлень про слово як самостійну смислову одиницю;   корекція та удосконалення звуковимови;   розвиток довільної уваги;   розвиток оперативної пам’яті;   збагачення і конкретизація уявлень про предмети і явища довкілля;   активізація засвоєння семантичної (смислової) сторони слова;   формування розумових операцій порівняння, узагальнення та систематизації;   формування процесів абстрагування та класифікації в процесі вивчення тематичних груп слів-назв предметів довкілля;   формування уміння групувати предмети за різними ознаками;   розвиток оперативної пам’яті;   збагачення активного словника;   розвиток зв’язного мовлення.   Розвиток слухової уваги;   корекція розумового розвитку;   формування вміння здійснювати операції порівняння, аналізу та синтезу;   формування інтонаційної виразності мовлення;   формування навичок самоконтролю при виконанні завдання;   виховання самостійності.   Розвиток зв’язного мовлення;   формування уміння дотримуватися нормального темпу мовлення та регулювання сили голосу;   розвиток мовленнєвого слуху (уваж-но слухати, чути, ідентифікувати, розрізняти й повторювати слова, речення);   стимулювання мовленнєвої актив-ності.     Розвиток довільного сприймання, запам’ятовування та відтворювання навчального матеріалу;   формування практичних навичок з організації власного робочого місця;   розвиток уміння орієнтуватися у просторі;   корекція постави;   розвиток координованості рухів пальців і руки;   розвиток дрібної моторики пальців рук (м’язового тонусу, сили утримування предмета, точності рухів) і тактильних відчуттів;   формування вміння координувати й диференціювати зорові, слухові й рухові дії;   розвиток аналітико-синтетичної діяльності під час попереднього аналізу зразків, завдань, предметів тощо;   розвиток довільної уваги та контролюючих дій;   формування та корекція уявлень про напрямки (розташування предметів, проведення ліній тощо).    

Орієнтовні вимоги до навчальних досягнень учнів на кінець року:©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.