Здавалка
Главная | Обратная связь

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин 2 страница 

– орієнтуватись у малому просторі, приміщенні класу та школи;

– користуватися навчальним приладдям;

– слухати, сприймати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, інструкції тощо);

– слухати і розуміти зміст простих і коротких казок (пісень, віршів, лічилок тощо);

– відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу;

– сприймати та розпізнавати звуки довкілля;

– сприймати та розпізнавати мовленнєві звуки;

– повторювати за вчителем вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання;

– уміти правильно вимовляти звуки (залежно від стану мовленнєвого розвитку);

– слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова;

– під контролем учителя дотримуватися правильної постави під час письма;

– правильно тримати ручку (олівець, фломастер);

– розрізняти предмети за формою, кольором, величиною;

– диференціювати один-кілька предметів;

– повторювати за вчителем вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук;

– дотримуватися правил штрихування;

– розуміти завдання, повторювати інструкцію, виконувати роботу за зразком, використовувати допомогу;

– коментувати власні дії, відповідаючи на запитання вчителя;

– звітуватися про виконану роботу, відповідаючи на запитання вчителя.

– дотримуватися основних правил поведінки в класі.

*Орієнтовні вимоги до стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:

– орієнтуватись у малому просторі, у приміщенні класу (з допомогою вчителя);

– знати про навчальне приладдя, упізнавати його і називати, повторюючи за вчителем;

– намагатися уважно слухати і розуміти звернене мовлення (питання, завдання, інструкції тощо);

– намагатися уважно слухати і розуміти зміст простих і коротких казок (пісень, віршів, лічилок тощо);

– відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу, повторюючи відповідь за вчителем;

– сприймати звуки довкілля;

– сприймати мовленнєві звуки;

– повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання;

– уміти вимовляти звуки (залежно від стану мовленнєвого розвитку);

– слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова;

– під контролем учителя дотримуватися правильної постави під час письма;

– правильно тримати ручку (олівець) під контролем учителя;

– повторювати за вчителем (або разом із ним) доступні вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук;

– малювати (штрихувати) олівцем з допомогою вчителя;

– намагатися зрозуміти завдання, повторювати інструкцію, виконувати роботу разом із учителем;

– дотримуватися основних правил поведінки в класі під контролем та з допомогою вчителя.


1 клас

Розвиток мовлення

(70 год. на рік, 2 год. на тиждень)

 

№ п/п К-ть год. Зміст навчального матеріалу Навчальні досягнення учнів Спрямованістькорекційно-розвивальної роботи
  1.     2.   3.       Добукварний період (продовження) Повторення, закріплення і розширення вивченого в підготовчому класі Формування навичок навчальної діяльності. Ім’я та прізвище, стать і вік учня.   Імена тих, хто оточує (членів сім’ї, педагогів, учнів класу).   Орієнтування у шкільному просторі (школа, клас, шкільні приміщення; територія школи). Організація робочого місця.     Адаптація до соціальної ролі учня (обов’язки учня, правила поведінки у школі; режим дня). Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.         Розвиток дрібної та загальної моторики. Орієнтування на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки.   Порівняння предметів за формою, величиною та розташуванням у просторі.     Робота з пластиліном, папером, сипучими матеріалами, мозаїкою, конструктором тощо.   Пальчикова гімнастика (на стискання, розтягування та розслаблення). Малювання крейдою на дошці.     Поза учня під час письма.   Положення ручки (олівця) в руці під час письма.   Розташування зошита на парті під час письма.     Рух кисті і передпліччя уздовж рядка у процесі виконання графічних вправ і письма. Обведення олівцем на папері трафаретів геометричних фігур, заштриховування їх. Малювання нескладних предметів прямими лініями (вікно, прапорець, фігури за формою букв). Розвиток слухового сприймання, фонематичного слуху. Розрізнення немовних звуків і звуків мовлення. Розрізнення та повторення звуків і звукосполучень, простих за структурою слів і фраз. Практичне ознайомлення зі словами - назвами предметів, ознак, дій, граматичними питаннями до них. Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це? Розрізнення голосних та приго-лосних звуків, твердих та м’яких приголосних. Виділення окремих звуків зі слова (на початку слова).   Проговорювання коротких лічилок (віршиків).     Поділ на склади простих дво-складових слів. Складова модель слова. Вправи на розвиток мовленнєвого дихання. Розрізнення подібних за звучанням слів. Сприймання на слух інструкцій, що стосуються навчальних дій чи ігрових завдань. Розвиток зорового сприймання. Порівняння предметів за кольором, формою, розміром.   Викладання та називання предметів (їх зображень) у певній послідовності (зліва направо у горизонтальному по-ложенні, зверху вниз тощо).   Складання за зразком простих комбінацій і фігур із паперових смужок, паличок, деталей конструктора (вікно, драбинка, ялинка, будиночок).   Букварний період Мовленнєвий розвиток (протягом року) Слухання-розуміння усного мовлення. Сприймання на слух зверненого мовлення, простого мовного матеріалу, що складається з кількох звуків, складів, слів, словосполучень. Сприймання на слух запитань, прохань, пояснень, вказівок, завдань та інструкцій вчителя, що стосуються виконання навчальних дій чи ігрових завдань.     Сприймання на слух, розуміння змісту невеликих нескладних текстів, що належать до художнього й розмовного стилів (казка, розповідь, вірш, загадка, скоромовка). Відповіді на запитання вчителя; відповіді на запитання за змістом прослуханого.   Відповіді на запитання педагога щодо змісту предметних та сюжетних малюнків. Добір малюнків до предметів, ініційованих дій.   Говоріння. Регулювання дихання, сили голосу, темпу мовлення в процесі усного мовлення. Діалогічне мовлення. Розуміння реплік співрозмовника. Відповіді на запитання. Найпростіші українські формули мовленнєвого етикету (вітання, про-щання, прохання). Українські форми звертання до дітей і дорослих (Марійко, Іванку, Катерино Петрів-но, Петре Григоровичу).   Інсценування діалогічного звертання до співрозмовника.   Спілкування в сім’ї.   Монологічне мовлення (самостійне висловлювання). Повторення зразка простого зв’язного висловлювання, пропонованого вчителем. Побудова зв’язного висловлювання (з опорою на питання, слова та словосполучення, ілюстрації) на основі прослуханого тексту, випадку з життя.   Читання. Орієнтування на сторінці букваря. Читання по складах слів, простих речень. Розпізнавання складів у слові, слів у реченні та речень у тексті за певними візуальними характерис-тиками. Читання повільно та в нормальному темпі.     Читання тихо, голосно, з нор-мальною силою голосу.     Запам’ятовування прочитаного.   Початкові вміння розглядати дитячу книжку, правильно на-зивати її. Основні правила поводження з книжкою. Письмо. Позначення звуків буквами. Букви голосні та приголосні. Їх написання та розрізнення. Складова структура слова.     Слово. Місце звука (букви) у слові. Списування. Написання під диктування букв.   Повторення та узагальнення вивченого протягом року   Учень: –*знає та називає своє ім’я та прізвище; відгукується на нього, відповідно реагує (емоційно, словесно, рухами); –*ідентифікує себе за віком, належністю до певної статі та соціальної ролі (хлопчик, дівчинка, син, донька); –*знає та називає імена рідних, учнів класу; ім'я та по-батькові педагогів класу;   – знає своє місце в класі, назви і призначення шкільних приміщень; орієнтується у приміщеннях класу, школи, на шкільній території; (*орієнтується в приміщенні школи, в класі, на шкільному подвір’ї); –*з допомогою вчителя добирає необхідне обладнання до уроку, розташовує його на парті у правильному порядку; –*має уявлення про обов’язки учня, про необхідність шанобливого ставлення до вчителя, культурного звернення (до вчителя класу, до інших вчителів, до дорослих, до інших учнів); – знає та застосовує на практиці найпростіші слова-привітання, прощання, подяки, прохання: вітається при зустрічі, прощається, дякує за послуги, висловлює прохання (за наслідуванням, за нагадуванням дорослого); –*знає своє місце в класі; вміє правильно сидіти за партою, вставати з-за парти (на уроці, під час перерви); уважно слухати вчителя, виконувати його вказівки, відповідати на питання; –*під керівництвом дорослих дотримується режиму дня та правил поведінки у класі, школі (під час уроку та на перерві). Учень: – орієнтується на площині аркуша паперу, поверхні стола, класної дошки (при необхідності – * з допомогою вчителя); – за інструкцією вчителя розташовує предмети (малюнки) на поверхні аркуша, стола, дошки (зверху, знизу, посередині, в лівому верхньому, лівому нижньому, правому верхньому та правому нижньому кутах); (*разом із учителем); – з допомогою вчителя сортує дрібні предмети за кольором, розміром, формою, збираючи їх до відповідних коробочок; (* робить спроби); – розуміє інструкцію, разом із учителем аналізує завдання; – уміє складати папір по прямих лініях, розірвати його, розрізати ножицями; – під керівництвом учителя складає за зразком різні комбінації (фігури: паркан, вікно, драбинку, ялинку) із тонких паличок, смужок паперу, кольорових ґудзиків тощо; (*робить спроби); – ліпить із пластиліну, складає за зразком з мозаїки, деталей конструктора, сипучих матеріалів, дотримується інструкції вчителя при виконанні завдання; (* робить спроби); –*з допомогою вчителя нанизує на дротинку ґудзики, бусинки; –* з допомогою вчителя розкладає зліва направо предмети, іграшки, кружечки тощо; – з допомогою вчителя розкладає під диктовку предмети у необхідному порядку; (*разом з учителем); – разом із учителем відшукує і виправляє помилки, дотримується вимог пояснювального мовлення: Розкажи, що ти зробив?Поясни, як ти це зробив? Що ти змінив? –*наслідуючи вчителя, виконує вправи пальчикової гімнастики, повторючи вголос короткі знайомі віршики; –знає призначеннякрейди, вміє тримати її у руці; самостійно (або з допомогою вчителя) малює прямі лінії в різних напрямах; з переходом із одного напрямку на інший; (*намагається тримати і разом з учителем малювати); –*приймає правильну позу перед початком письма (під контролем учителя); – показує правильне положення ручки в руці, тримає її великим, середнім і вказівним пальцями; (* з допомогою вчителя); – кладе правильно зошит (альбом) на парту під час письма і зберігає таке його положення у процесі письма (під контролем учителя); (*намагається); – вміє правильно переміщувати руку в процесі виконання графічних вправ і письма; (*під контролем учителя); –*під час штрихування намагається дотримуватися меж зображеної фігури (під контролем учителя); –*під контролем учителя малює нескладні предмети прямими лініями (за зразком): драбинка, паркан, вікно, прапорець та ін.   Учень: –*сприймає на слух і розрізняє звуки мовлення та немовні звуки, упізнає їх, називає з допомогою вчителя; –*уважно слухає та повторює за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова і фрази; – називає предмети довкілля, а також предмети, зображені на малюнках; (*з допомогою вчи-теля); – практично розрізняєназви істот і неживих предметів, відповідаючи на питання хто це? що це? –*з допомогою вчителя знаходить предмет (малюнок) за названим словом і фразою; – розрізняє на слух голосні та приголосні звуки, тверді та м’які приголосні і повторює за вчителем їх артикулювання; (*повторює за вчителем); – з допомогою вчителя виділяє на слух голосні звуки (на початку слова), повторює слово, виділяючи голосом вказаний звук; (* повторює за вчителем); – з допомогою вчителя розпізнає слова, які починаються на заданий звук; – повторює за вчителем прості лічилки (віршики) зі звуками, вимову яких необхідно засвоїти (у темпі, доступному учневі); –* проговорює за вчителем склади (прямі та обернені) і слова; –*разом з учителем, плескаючи в долоні, поділяє слова на склади; – разом з учителем складає модель слова із фішок; (*робить спроби); –*повторює за вчителем вправи на розвиток мовленнєвого дихання (виспівування голосних, надування повітряної кульки, дмухання на папір з різною силою тощо); –з допомогою вчителя розрізняє за значенням подібні за звучанням слова, що різняться одним звуком (коса-коза, мак-рак, мишка-миска), повторює їх; (*повторює за вчителем, залежно від мовленнєвих можливостей учня); –*з допомогою вчителя співвідносить звучання слова з предметом (малюнком); –розуміє інструкцію вчителя і виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції; (*намагається вико-нувати); –співвідносить власні дії зі змістом гри (ситуації). Учень: –знає та визначає колір, форму, розмір предмета; –* з допомогою вчителя порівнює предмети за кольором, формою, розміром; – з допомогою вчителя знаходить предмет вказаного кольору (форми, розміру) серед інших предметів, називає його; – з допомогою вчителя викладає предмети (їх зображення) у заданій послідовності; називає їх; (* викладає разом із учителем); – з допомогою вчителя відтворює (за показом, за зразком, за інструкцією) нескладні комбінації з прямих ліній та фігур з паличок, паперових смужок різного кольору у певній послідовності, зліва направо, в горизонтальному положенні; (*разом з учителем); – разом із учителем знаходить і виправляє помилки; – відповідаючи на питання вчителя, коментує власні дії, звітується про виконану роботу. Учень: – уважно слухає та розуміє зміст сприйнятого; (* намагається); – розрізняє сприйняті на слух мовні одиниці: звуки, склади, слова, словосполучення; – слухає, розуміє і виконує навчальні та ігрові дії відповідно до прослуханої інструкції, продуктивно використовує допомогу; (*намагається); – разом із учителем контролює правильність виконання завдання, виправляє помилки; – уважно слухає, розуміє запитання, прохання, завдання, пояснення вчителя; відповідно реагує; (*намагається); – уважно слухає і розуміє зміст прослуханого; (* намагається уважно слухати); –*повторює за вчителем короткі забавлянки, віршики; –*розуміє запитання вчителя, відповідає на нього (повторює зразок відповіді); – уважно слухає та розуміє зміст невеликого сюжетного тексту, відповідає на запитання за змістом прослуханого (про кого? про що йшлося?); – з допомогою вчителя переказує просту казку за ілюстраціями та запитаннями; –*з допомогою вчителя висловлює враження від побаченого (почутого) (мені сподобалася казка тощо); – з допомогою вчителя відповідає на за-питання „що це?”, „хто це?”, "що робить?” щодо змісту предметних і сюжетних малюнків; (* повторює за вчителем); – співвідносить знайомі слова і реальні предмети (об’єкти); – знаходить предмети за словесним описом, вказівками вчителя; (*разом з учителем); – з допомогою вчителя підбирає малюнки до названих предметів, ініційованих дій; (*разом з учителем).   Учень: – з допомогою та за нагадуванням учителя регулює дихання, силу голосу, темп мовлення під час промовляння звуків, складів, слів; – відповідає на поставлені запитання в межах знайомого мовленнєвого матеріалу; (* повторює за вчителем); –* називає імена, вміє звертатися по імені та по-батькові; – знає і вживає (під контролем учителя) найпростіші українські форми мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання; українські форми звертання до дітей і дорослих; (* повторює за вчителем); – включається в діалог з учителем, учнями (звертається із запитанням, проханням, повідомляє про свої бажання, про виконану роботу у побутових та навчальних ситуаціях) за умови стимулювання з боку вчителя, відпо-відаючи на поставлені запитання; – з допомогою та нагадуванням учителя дотримується правил культури спілкування; – бере участь в інсценуванні діалогів (1-2 короткі репліки) на близькі теми, в межах знайомого мовленнєвого матеріалу (під керівництвом учителя, з використанням опорних слів, словосполучень і реплік); – знає про необхідність ввічливого спілкування з членами сім’ї та шанобливого ставлення до них; – повторює за вчителем зразок зв’язного висловлювання зі збереженням інтонаційних особливостей висловлювання (залежно від можливостей учня); – за питаннями будує короткі зв’язні висловлювання (за допомогою вчителя, з опорою на слова чи словосполучення, малюнки тощо); – з допомогою та запитаннями вчителя пояснює власні дії (з опорою на слова чи слово-сполучення, малюнки); (*разом з учителем); – словесно описує знайомі предмети, явища тощо (за допомогою та запитаннями вчителя, з опорою на слова чи словосполучення, малюнки).   Учень: –*з допомогою вчителя орієнтується на сторінці букваря; – читає по складах прості (з двох засвоєних складових структур) слова, та короткі (два-три слова) речення; (*робить спроби читати слова з допомогою вчителя, після відповідної підготовки (звукобуквеного аналізу, роботи з розрізною азбукою тощо); –*добирає малюнки до прочитаних слів (з допомогою вчителя); – розпізнає склади в прочитаних словах (з допомогою вчителя); –*з допомогою вчителя розпізнає в реченні знайомі найуживаніші слова з двох-трьох букв; – розпізнає в тексті, не перечитуючи його, речення за певними характеристиками (велика буква на початку – крапка в кінці, інтервал) (за необхідності – з допомогою вчителя); (*з до-помогою вчителя); – читає слова повільно та в нормальному темпі (під контролем учителя); (*робить спроби читати повільно слова після відповідної підготовки); – читає слова тихо, голосно, та з нормальною силою голосу (під контролем учителя); – бере участь в інсценуванні дій, які по-значаються прочитаними словами (під керівництвом учителя, з використанням наочних опор); (* намагається); – запам’ятовує низки до трьох прочитаних слів (залежно від можливостей дитини). – розглядає дитячу книжку (обкладинку, ілюстрації), з допомогою вчителя називає її, висловлює припущення, про що може розповідати ця книжка; (*разом з учителем розглядає книжку, повторює за вчителем назву, про що вона). – дотримується (під керівництвом учителя) правил охайного поводження з книжкою.     Учень: – позначає звуки буквами; (*робить спроби писати вивчені рядкові букви та їх елементи за наведенням); –* знає вивчені звуки, розрізняє їх із допомогою вчителя; –*аналізує слова за звуковим складом (з допомогою вчителя); – знає вивчені букви, розрізняє їх при читанні; (* з допомогою вчителя співвідносить вивчені звуки з відповідними друкованими буквами); – з допомогою вчителя розрізняє голосні та приголосні букви; – пише вивчені букви; (*робить спроби писати за наведенням); – з допомогою вчителя визначає місце звука (букви) в слові (на початку, в кінці); – списує прочитані та проаналізовані засвоєні прості складові структури; (*робить спроби списувати з допомогою вчителя після звукобуквеного аналізу, з проговорюванням); – списує по складах з проговорюванням прочи-тані та проаналізовані двоскладові слова з вивченими буквами; – пише під диктування вивчені букви.     Розвиток уявлень про себе, про власну зовнішність;   формування адекватної самооцінки;   формування та розвиток усіх видів сприймання (слухового, зорового, тактильного);   розвиток орієнтування у малому і великому просторі;   збагачення словникового запасу;   формування навичок мовленнєвого етикету;   корекція постави та моторики;   формування вміння використо-вувати допомогу вчителя;   стимулювання словесних вис-ловлювань, активізація потреби у спілкуванні;   формування елементарних навичок спілкування та групової взаємодії;   формування вміння використо-вувати допомогу вчителя;   оптимізація процесу адаптації до соціальної ролі учня;   створення умов для формування оптимістичного погляду на себе, свої можливості, результати діяльності; задоволення потреби в добро-зичливій увазі, турботі, спілкуванні.   виховання самостійності, дис-циплінованості, довільності по-ведінки.   Розвиток та корекція дрібних рухів пальців, рухів кисті руки;   формування узгодженості дій;   корекція постави;   розвиток аналітико-синтетичної діяльності (аналізу, порівняння, співставлення, синтезу) в процесі сортування дрібних предметів за різними ознаками;   розвиток тактильного сприймання і тактильних відчуттів;   формування вміння обстежувати предмети за допомогою дотику та (або) зору, визначати їх просторове розташування;   розвиток предметно-практичної та контролюючої діяльності;   розвиток уявлень про напрямки виконуваних дій (прямо, похило, по колу, вертикально, згори донизу, зліва направо та ін.);   формування вміння працювати за зразком;   формування навички уважно слухати та сприймати інструкцію вчителя;   розвиток узгодженості та коор-динованості рухів;   формування невербальних засобів спілкування (міміка, природні жести);   формування навичок позначення словом предметів, уточнення їх назв, назв дій із ними;   збагачення і конкретизація слов-никового запасу;   формування вміння орієнтуватися на зразок у процесі виконання завдання;   розвиток усного мовлення у процесі пояснення власних дій та звітування про виконану роботу;   формування навичок самоконтролю;   виховання уважності, дисцип-лінованості, старанності, охайності, інтересу до роботи.   Розвиток уміння слухати, сприймати і розпізнавати звуки довкілля;   розвиток фонематичного слуху;   активізація засвоєння семантики слів;   формування уміння дотримуватися правил звуковимови;   формування правильної артикуляції, корекція звуковимови;   формування чіткості та виразності усного мовлення;   регулювання інтонаційної ви-разності, темпу і сили голосу;   збагачення активного словника;   розвиток аналітико-синтетичної діяльності в процесі роботи зі звуками, звукосполученнями та словом;   розвиток цілеспрямованої уваги;   розвиток мовленнєвого дихання;   формування уміння взаємодіяти з іншим (учителем, однокласником);   формування упевненості у своїх можливостях;   виховання дисциплінованості, самостійності, довільності по-ведінки.     Розвиток зорового сприймання, зорової пам’яті;   корекція процесів сприймання, упізнавання, порівняння предметів за суттєвою ознакою;   розвиток просторових уявлень;   формування навичок зорового контролю та самоконтролю;   розвиток відчуття форми, розміру, просторового розташування предме-тів та їх елементів;   розвиток дрібної моторики рук та координації рухів;   формування навичок коментування практичних дій;   формування оцінного ставлення до результатів власної діяльності.     Розвиток цілеспрямованої та до-вільної уваги;   формування усвідомленого ро-зуміння фактичного змісту про-слуханого;   розвиток емоційного ставлення до почутого та побаченого (до вчинків людей, фактичних подій);   збагачення словникового запасу учнів;   формування навичок користування інструкціями вчителя при виконанні завдань;   активізація засвоєння семантичної (смислової) сторони слова;   формування уміння знаходити предмети за словесним описом;   збагачення і конкретизація уявлень про предметний світ;   попередження вербалізму слів і уявлень;   збагачення активного словника;   формування вмінь керуватися інструкціями, вказівками, порадами вчителя, використовувати його допомогу;   виховання самостійності.   Розвиток мовленнєвого дихання;   формування вміння довільно володіти та доцільно користуватися артикуляційним та дихальним апаратом;   формування чіткості та виразності усного мовлення;   формування навички регулювання сили голосу та дотримання нормального темпу мовлення;   формування вміння запам’ятовувати та усно відтворювати словесні еталони;   розвиток усного зв’язного мовлення;   формування вміння узгоджувати слова в реченні;   формування діалогічного й моноло-гічного усного мовлення;   стимулювання мовленнєвої актив-ності;   розвиток культури спілкування;   формування невербальних засобів спілкування (міміка, природні жести);   розвиток емоційного ставлення до побаченого, почутого;   розвиток цілеспрямованої уваги, аналізуючого спостереження;   виховання ввічливості, добро-зичливості, стриманості.   Розвиток навичок правильного читання по складах;   розвиток мовленнєвого дихання; подолання артикуляційних трудно-щів при читанні слів;   формування та розвиток навичок упізнавання найуживаніших слів;   розвиток орієнтування в прочи-таному реченні;   формування та розвиток навичок сприймання-розуміння і читання-розуміння слів і речень;   розвиток процесів запам’ятовування;   формування навичок виразного читання та усного мовлення;   збагачення словникового запасу;   виховання культури усного мовлен-ня;   виховання культури поводження з книжкою.   Формування навичок звуко-буквеного аналізу;   корекція звуковимови;   розвиток полісенсорного сприйман-ня;   розвиток дрібної моторики рук;   розвиток аналітико-синтетичної діяльності;   конкретизація уявлень про предмет, слово і його значення;   розвиток слухового сприймання;   формування охайності при письмі.    

Орієнтовні вимоги до навчальних досягнень учнів на кінець року:

– орієнтуватись у приміщенні класу, школи, на шкільному подвір’ї;

– орієнтуватись у малому просторі та в часі;

– користуватися навчальним приладдям;

– сприймати-розуміти звернене мовлення (завдання, інструкції тощо, побудовані на знайомому мовленнєвому матеріалі);

– промовляти склади, слова, словосполучення, короткі речення з дотриманням правильної звуковимови, темпу мовлення, голосом нормальної сили та висоти (залежно від можливостей дитини);

– відповідати на поставлені запитання;

– формулювати запитання разом з учителем;

– поділяти двоскладові слова на склади;

– виділяти слово і речення з мовленнєвого потоку;

– складати речення за опорними словами, малюнками (з допомогою вчителя);

– читати і розуміти зміст простих словосполучень, речень та коротких (до трьох речень) текстів, побудованих із знайомого мовленнєвого матеріалу;

– писати вивчені букви;

–списувати по складах з проговорюванням прочитані та проаналізовані двоскладові слова з вивченими буквами;

– використовувати засвоєний словник у власному мовленні;

– користуватися допомогою вчителя та наочністю при виконанні завдань;

– дотримуватися основних правил поведінки в класі;

– виявляти старанність, охайність, уважність.

 

*Орієнтовні вимоги до стану сформованості життєвої компетентності учнів на кінець року:

 

– орієнтуватись у приміщенні класу, школи, на шкільному подвір’ї (з допомогою вчителя);

– орієнтуватись у малому просторі (з допомогою вчителя);

– користуватися навчальним приладдям (з допомогою вчителя);

– намагатися уважно слухати і розуміти звернене мовлення;

– намагатися уважно слухати і розуміти зміст простих і коротких казок (пісень, віршів, лічилок тощо);

– відповідати на поставлені запитання у межах знайомого мовленнєвого матеріалу, повторюючи відповідь за вчителем;

– сприймати на слух і розрізняти звуки мовлення та немовні звуки, упізнавати їх, називати з допомогою вчителя;

– повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток мовленнєвого дихання;

– слухати та повторювати за вчителем окремі звуки, звукосполучення, прості за структурою слова;

– під керівництвом учителя робити спроби читати елементарні букварні тексти (слова) з вивченими буквами після відповідної підготовки (звукобуквеного аналізу, роботи з розрізною азбукою тощо);

– під контролем учителя дотримуватися правильної постави під час письма;

– правильно тримати ручку (олівець) з допомогою вчителя;

– повторювати за вчителем доступні вправи, спрямовані на розвиток координації рухів кисті і пальців рук;

– малювати (штрихувати) олівцем з допомогою вчителя;

– робити спроби правильно писати вивчені рядкові букви та їх елементи за наведенням;

– намагатися зрозуміти завдання, повторювати інструкцію, виконувати роботу разом із учителем;

– дотримуватися основних правил поведінки в класі під контролем та з допомогою вчителя.

Орієнтовна тематика мовленнєвого матеріалу:

Сім’я(члени родини, їхні імена, професії батьків).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.