Здавалка
Главная | Обратная связь

Які види виробничих запасів підприємства у процесі свого кругообороту з самого початку використання переходять у фазу незавершеного виробництва ?а) покупні напівфабрикати;

б) сировина, основні та допоміжні матеріали;

в) малоцінний інструмент;

г) тара, пальне і паливо.

Видатки майбутніх періодів -це...

а) майбутні грошові витрати;

б) грошові витрати, що матимуть місце у наступному періоді ча­су, але виплачуються сьогодні;

в) грошові витрати, що мають місце у даному періоді часу, але відшкодовуються за рахунок собівартості продукції у наступному періоді;

г) грошові витрати, які мають бути погашені покупцями продукції.

35. Співвідношення оборотних фондів у розрізі окремих елемен­тів і стадій функціонування характеризує їхню...

а) відтворювальну структуру;

б) видову структуру;

в) вікову структуру;

г) елементно-технологічну структуру;

д) виробничо-технологічну структуру.

36. Норми витрат матеріальних ресурсів розробляються...
а) самим підприємством;

б) галузевими міністерствами;

в) статистичними установами;

г) Міністерством економіки України.

37. Метод нормування витрат матеріальних ресурсів, що базу­ється на глибокому аналізі та техніко-економічному обґрунтуванні всіх елементів норми з використанням найновіших досягнень техні­ки і технології виробництва, називається...

а) аналітико-розрахунковим методом;

б) дослідно-лабораторним методом;

в) звітно-статистичним методом.

Джерела економії матеріальних ресурсів показують...

а) за допомогою яких заходів можна заощаджувати ті чи інші ви­ди матеріальних ресурсів;

б)за рахунок чого може бути досягнута економія ресурсів;

в) яким чином можна заощаджувати ті чи інші види матеріальних ресурсів.

Які з нижченаведених заходів економії матеріальних ресурсів належать до виробничо-технічних?

а) удосконалення матеріальних нормативів;

б) поліпшення організації матеріального забезпечення;

в) запровадження маловідходної та безвідходної технології;

г) упорядкування системи ціноутворення.

Завдання для розв’язання

5.1.Підприємство використовує дві швейні машини, придбані три роки тому за ціною кожна 1300 гри. Нормативний термін служби об­ладнання такого класу — 8 років. Теперішня ціна швейної машини — 1050 грн. Розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.

5.2.На підприємстві 210 металорізальних верстатів: 130 з них працю­ють в одну зміну, 60 — у дві зміни і 20 — у три. Визначити коефіцієнт змінності роботи устаткування по підприємству загалом.

5.3.Підприємство придбало два автокари вартістю 7,2 тис.грн. кожний з терміном служби 10 років. Яка сума амортизаційних відра­хувань нагромадиться в амортизаційному фонді підприємства за чо­тири роки їх експлуатації?

5.4.Розрахувати коефіцієнт загального зношення верстата після п'яти років експлуатації, якщо його нормативний термін служби — 12 років, коефіцієнт морального зношення — 0,4.30. Початкова вартість придбаного устаткування — 132 тис.грн., термін служби — 9 років. При визначенні щорічної суми амортиза­ційних відрахувань був застосований метод прискореного зменшен­ня залишкової вартості. Якою буде залишкова вартість устаткуван­ня після двох років його експлуатації?

5.5. Фондовіддача основних фондів підприємства така, що на 1 грн. їх вартості припадає 1,48 грн. виробленої продукції. Розрахувати їх фондомісткість.

5.6.На дільниці механічного цеху працюють 28 токарних верстатів. Трудомісткість обробки однієї деталі — 0,33 нормо-год. Дільниця пра­цює у двозмінному режимі, тривалість зміни — 8 год. У розрахунково­му році неробочих днів 115. Регламентовані простої устаткування ста­новлять 3,5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт викори­стання верстатів — 0,88. Обчислити виробничу потужність дільниці й річну кількість оброблених на верстатах деталей.

5.7. На початок року підприємство мало в розпорядженні основні фонди загальною річною потужністю 520 тис.грн. У березні введено додаткові потужності на суму 58 тис.грн., а у жовтні виведено потуж­ностей на суму 100 тис. гри. Знайти вихідну потужність підприємства.

5.8.На підприємстві вартість основних фондів на початок звітно­го періоду становила 7500 тис.грн. З 01.06 введено основних фондів на суму 1550 тис.грн., аз 15.10 виведено основних фондів на суму 900 тис.грн. Обсяг виробленої продукції — 9800 тис.грн. Загальна чисельність працівників — 300 осіб. Розрахувати фондовіддачу, фон­домісткість і фондоозброєність праці на підприємстві.

5.9. Вартість придбаної промислової в'язальної машини — 28 тис.грн. Транспортні витрати — 2 тис.грн. Річна норма амортизації — 12 %. Визначити суму амортизації, що нараховується за місяць.

5.10.Вартість придбання верстата — 30 тис.грн. Вартість доставки і монтажу — 600 грн. Визначити щорічну суму амортизаційних відра­хувань і залишкову вартість верстата після двох років експлуатації при річній нормі амортизаційних відрахувань 15 %.

5.11.Первісна вартість устаткування — 280 тис.грн. Нормативний термін служби — 8 років. Визначити залишкову вартість устаткуван­ня після трьох років його експлуатації, якщо для амортизації було за­стосовано лінійний метод. (Слікв = 0).

5.12. Початкова вартість основних виробничих фондів підприєм­ства — 320 тис.грн. Нормативний термін служби — 7 років. Визначити суму амортизаційних відрахувань, що накопичиться в амортизаційному фонді підприємства за два роки експлуатації основних виробничих фон­дів, якщо було застосовано кумулятивний метод (цілих значень років).

5.13.Первісна вартість поточної лінії на підприємстві — 420 тис.грн. Термін служби — 10 років. Визначити суму, що залишиться недоамортизованою після завершення терміну експлуатації, якщо для визначення річних сум амортизаційних відрахувань було застосова­но метод прискореного зменшення залишкової вартості.

5.14. Первісна вартість устаткування на підприємстві — 350 тис.грн. Термін служби — 6 років. Визначити суму амортизацій­них відрахувань третього року експлуатації, якщо для розрахунку було застосовано кумулятивний метод (цілих значень років).

5.15. На дільниці механічного цеху працюють 24 токарних верстата. Трудомісткість обробки однієї деталі — 1,2 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі, тривалість зміни — 8,1 год. У розра­хунковому році неробочих днів 113. Регламентовані простої устатку­вання становлять 5 % режимного фонду часу. Очікуваний коефіцієнт використання верстатів — 0,85. Обчислити виробничу потужність дільниці й річну кількість оброблених на верстатах деталей.

5.16. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Ре­жим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8 годин. Річний обсяг випуску продукції — 280 тис. виробів, річна виробнича потужність цеху — 310 тис. виробів. Визначити коефіцієнт змінності роботи вер­статів, коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного навантаження, якщо відомо, що в першу зміну працюють усі верстати, у другу — 50 % загальної кількості, кількість робочих днів у звітному році — 260, фактичний фонд часу роботи одного верстата за рік — 4000 го­дин.

5.17.На дільниці механічного цеху працюють 20 токарних верста­тів. Трудомісткість обробки однієї деталі на токарному верстаті — 0,25 нормо-год. Дільниця працює у двозмінному режимі роботи, три­валість зміни — 8 год. Робочих днів у році 258. Очікувані простої вер­статів капітальному на ремонті — 180 год. Тривалість поточних ре­монтів становить 2 % номінального річного фонду часу роботи вер­статів. Коефіцієнт використання верстатів планується на рівні 0,85. Обчислити виробничу потужність механічного цеху і його річну ви­робничу програму з випуску деталей.

5.18.Підприємство у 2000 р. придбало нові верстати з ЧПУ варті­стю 45 тис.грн. кожний. Визначити суми щорічної амортизації, які підприємство відраховує з одиниці устаткування, якщо використовує для цього прискорений метод.

5.19.Підприємство придбало новий верстат вартістю 70 тис.грн. з нормативним терміном експлуатації 6 років. Визначити, яким мето­дом краще нараховувати амортизацію: лінійним, прискореного змен­шення залишкової вартості або кумулятивним (кращим вважається метод, який дає змогу за першу половину терміну експлуатації пога­сити більшу частину вартості). Результати розрахунків записати в таблицю.

Метод нарахування амортизації Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн., за роками
1. Рівномірний 2. Прискореного зменшення залишкової вартості 3. Кумулятивний

5.20.Балансова вартість виробничих основних фондів акціонерного товариства «Полімермаш» на початок 2004 р. станови­ла 70 млн. грн. Протягом травня й вересня 2004 р. будуть уведені в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 та 1650 тис. грн. Окрім того, за раніше укладеною угодою із зарубіжною фірмою бу­де придбана у жовтні того самого року нова автоматична лінія вар­тістю 2200 тис. дол. США. Витрати на її транспортування та монтаж становитимуть 10% вартості імпортної техніки. У жовтні цього са­мого року мають бути виведені з експлуатації через повне фізичне спрацювання машини та устаткування на загальну суму 2,5 млн грн. Економічне спрацювання (амортизація) виробничих основних фондів на початок 2005 р. досягне 40 %. Для розрахунків 1 долар США до­рівнює 5,25 гривні.

Обчислити: 1) середньорічну вартість виробничих основних фондів підпри­ємства в 2004 році; 2) первісну (балансову) і залишкову вартість основних фондів підприємства на початок 2005 року.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.