Здавалка
Главная | Обратная связь

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

 


 

МЕТОДИЧНі вказівки

Щодо ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ВСІХ НАПРЯМІВ

 

КРЕМЕНЧУК 2012

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни “безпека життєдіяльності” для студентів денної форми навчання всіх напрямів

 

Укладач старш. викл. В. І. Малишко

Рецензент д.т.н., проф В. М. Чебенко

 

Кафедра безпеки життєдіяльності

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №___від _________

Голова методичної ради_______проф. В. В. Костін

 

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………….4

1 Рекомендації щодо написання та оформлення розрахунково-графічної роботи………………………………………………………………………………...5

2 Завдання для розрахунково-графічної роботи…………………………........…..6

3 Методика виконання роботи……...……………………………………………....6

4 Контрольні питання………………………………………………………..….....17

Список літератури…………………………………………………………………18

Додаток А Ступінь руйнування об’єкта залежно від надлишкового тиску ударної хвилі вибуху………………………………………………………………19

Додаток Б Характеристика руйнувань будівель і обладнання…………………....20

Додаток В Категорії пожежної небезпеки виробництв…………………….….….21

Додаток Г Ступені вогнестійкості будівель………………………………………....21

Додаток Д Варіанти вихідних даних для виконання завдання…………………….23

Додаток Е Зміст звіту……………………………………………...………………..24

Додаток Ж………………………………………...…………………………………..25

ВСТУП

Завдання та методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів усіх спеціальностей з виконання розрахунково-графічної роботи розроблено згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, затвердженою 31.03.2011. Ця програма є єдиною для всіх спеціальностей.

Підготовка студентів у межах цієї навчальної дисципліни містить теоретичні питання, спрямовані передусім на формування світогляду, вироблення ідеології поведінки, й забезпечує майбутніх спеціалістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навколишнім світом, а й готує до майстерного виконання різної складності технологічних процесів.

Дисципліна “Безпека життєдіяльності” узагальнює дані відповідної науково-практичної діяльності, формує поняття і методологію, необхідні для вивчення у подальшому охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільної оборони та інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.

Метою запропонованих методичних вказівок є поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і вмінь, самостійних кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дисципліни.

 

 

1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

 

Мета виконання РГР (розрахунково-графічної роботи): поглиблення вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” та набуття навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, прогнозування обстановки, яка може скластися під час аварій на вибухонебезпечному об’єкті, аналізу та висновків щодо забезпечення захисту інженерно-технічного комплексу та виробничого персоналу, об’єктів господарювання і підвищення стійкості функціонування його в умовах надзвичайних ситуацій.

Роботу студенти виконують за вихідними даними вказаного викладачем варіанта.

Робота повинна містити:

- вихідні дані;

- розрахунки;

- висновки (часткові та загальні);

-підсумкову таблицю результатів розрахунку;

- графічну частину (на аркуші формату А4 у вибраному масштабі).

Текст титульної сторінки повинен бути набраний шрифтом гарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів (великими літерами) через півтора інтервала. Обсяг контрольної роботи повинен складати 10 – 12 сторінок. Перелік варіантів зазначений у додатку Д. Контрольна робота виконується за варіантом, номер якого збігається з останньою цифрою навчального шифру студента (номера залікової книжки).

Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку Ж.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Умова:

У промисловій зоні на відстані L від нашого виробничого приміщення (цеху) розташований об'єкт, на якому знаходиться Q тонн вибухонебезпечної речовини (газу пропану). Під час можливої аварії з вибухом цех може опинитись в осередку ураження.

Завдання:

Оцінити можливі наслідки впливу на виробниче приміщення аварії на вибухонебезпечному об'єкті відповідно до вихідних даних заданого варіанта (додаток Д).

Визначити:

1. У яку зону руйнувань може потрапити цех?

2. Які очікуються руйнування елементів цеху?

3. Яка очікується пожежна обстановка в районі розташування цеху?

4. Який ступінь можливого ураження виробничого персоналу?

5. Рекомендації, спрямовані на недопущення або зменшення ураження людей та руйнувань?

Зразок звіту подано у додатку Е.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.