Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальні висновки і рекомендаціїПідбиваю підсумки проведеного оцінювання, треба відповісти на такі питання:

1. У яку зону руйнувань може потрапити цех?

2. Які очікуються руйнування елементів цеху?

3. Яка пожежна обстановка може скластися в районі розташування цеху?

4. Який характер можливого ураження виробничого персоналу?

Відповіді на ці питання доцільно звести в підсумкову таблицю (табл. 4):

 

Таблиця 4 - Підсумки проведеного оцінювання можливих наслідків аварії на вибухонебезпечному об'єкті

Характеристика руйнувань Пожежна Обстанов-ка Ступінь ураження людей
Параметри зони руйнувань Елементи виробничого об’єкта Ступінь Руйнува-ння
1.Будівля середні Окремі пожежі з переходом у суцільні Легкі ураження, пошкодже-ння уламками скла та еле-ментами зруйнованих конструкцій (обладнання)
2.Верстати слабкі
3.Трубопроводи слабкі
4.Кабельні мережі слабкі
5.Контрольно- вимірювальні прилади сильні

Рекомендації,спрямовані на зменшення наслідків можливого вибуху на наш виробничий об'єкт, можуть бути такими:

1) порушити питання перед відповідними зберігається;

2) передбачити укладання необхідних договорів страхування ризиків та можливих втрат на випадок вибуху;

3) укріпити конструкцію будівель установленням додаткових колон, ферм, підкосів тощо;

4) змінити спосіб прокладання комунікацій. Трубопроводи та кабельні лінії прокласти під землею;

5) створити резерв контрольно-вимірювальної апаратури;

6) установити на вікнах захисні металеві сітки, щоб розбите скло не потрапляло в приміщення цеху.

 

 

4 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть причини винекнення на виробництвах технологічних надзвичайних ситуацій.

2. Які об’єкти належать до пожежонебезпечних (взагалі та у вашій місцевості зокрема)?

3. Дайте визначення аварії та пожежі.

4. Які об’єкти можна віднести до вибухонебезпечних?

5. Що є наслідком вибухів?

6. Від чого залежить ступінь руйнування під час вибуху?

7. Назвіть види пожеж, які можуть виникати внаслідок вибухів на промислових об’єктах.

8. Від яких чинників залежить характер та розповсюдження пожежі?

9. Назвати ступені ураженя людей залежно від надлишкового тиску.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Бердій Я.І. Безпека життєдіяльності/Я.І. Бердій, В.С. Джигирей, А.І.Кдисюк та ін.- Львів: Афіша, 1999.-275с.

2. Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини/В.А. Гайченко, Г.М. Коваль. Київ: МАІП, 2002.-230с.

3. Голінько В.І. Безпека життєдіяльності/ В.І. Голінько, В.М. Шибка, Г.О.Мірошник, О.В. Безчастний - Дніпропетровськ: НГА України, 1988.-172с.

4. Джигирей В.С. Безпека життєдіяльності/В.С. Джигирей, В.Н. Жидецький. Львів: Афіша, 2001.-255с.

5. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності/ Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. Львів: Новий світ, 2002.-330с.

6. Желібо Є.П. Безпека життєдіяльності/Є.П. Желібо, В.В. Зацарний. Київ. «Каравела». 2009-279с.

7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини/ В.М. Лапін. – Львів: Львівський банківський коледж, 1998 – 192с.

8. Назарук М.М. основи екології та соціології. Львів: Афіша, 2000-255с.

9. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності/І.П. Пістун, Ю.П. Кіт. Львов: Афіша, 2000-240с.

10. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності/З.М. Яремко, Київ: Центр навчальної літератури. 2005-320с.

 

 

Додаток А

Ступінь руйнування об'єкта залежно від надлишкового тиску ударної хвилі вибуху ∆Р, кПа

Елементи об’єкта Ступінь руйнувань
пор.   слабкі середні сильні повні
1 Виробничі, адміністративні будівлі та споруди
Бетонні та залізобетонні будинки та споруди, антисейсмічні конструкції 25...35 80...120 150...200
Споруди з легким металевим каркасом і безкаркасні конструкції 10...20 20...30 30...50 50...70
Промислові будівлі з металевим каркасом 10...20 20...30 30...40 40..50
Споруди зі збірного залізобетону 10...20 20...30 - 30...60
Складські цегляні будівлі 10...20 20...30 30...40 40...50
Адміністративні багатоповерхові будівлі з металевим або залізобетонним каркасом 20...30 30...40 40...50 50...60
Цегляні малоповерхові будівлі (один-два поверхи) 8...15 15...25 25...35 35...45
Цегляні малоповерхові будівлі (три поверхи) 8...12 12...20 20...30 30...40
2 Деякі види обладнання
Верстати важкі 25...40 40...60 60...70 -
Верстати середні 15...25 25...35 35...45 -
Верстати легкі 6...15 - 15...25 -
Підйомні крани та кранове обладнання 20...30 50...70 - 80...90
Електродвигуни 30...50 50...70 - 80...90
Трансформатори 20...30 30...50 50...60
Контрольно-вимірювальні прилади 5...10 10...20 20...30
3 Комунально-енергетичне обладнання
Газгольдери та наземні резервуари хімічних речовин 15...20 20...30 30...40
Наземні металеві резервуари та ємності 30...40 40..70 70...90
Кабельні наземні мережі 10...30 30...50 50...60
Трубопроводи наземні -
Трубопроводи на естакадах 20...30 30...40 40...50 -

 

Додаток Б

Характеристика руйнувань будівель і обладнання

№ пор. Ступінь руйнувань Виробничі та адміністративні будівлі Промислове обладнання (верстати, двигуни, прилади та ін.)
Слабкі Руйнування заповнень дверних та віконних прорізів, зривання покрівлі даху. Пошкодження окремих елементів обладнання, важелів керування, вимірювальних приладів
Середні Руйнування даху, легких внутрішніх перегородок, у капітальних стінах з’являються тріщини Пошкодження та деформація основних деталей, електропроводки, приладів автоматики, тріщини в трубопроводах
Сильні Значна деформація несучих конструкцій, руйнування більшої частини перекриттів та стін Зміщення фундаменту і деформація основних деталей, розриви в кабельних мережах і трубопроводах

 

 

Додаток В

Категорії пожежної небезпеки виробництв

Категорії Приклади виробництв
А Цехи обробки металевого натрію і калію, водневі станції, склади балонів з горючими газами, склади бензину, приміщення стаціонарних кислотних і лужних акумуляторів
Б Цехи з виготовлення вугільного пилу, цехи обробки синтетичного каучуку, мазутні господарства електростанцій та ін.
В Деревообробні цехи, цехи текстильної та паперової промисловості, склади паливно-мастильних матеріалів, закриті склади вугілля, гаражі та ін.
Г Ливарні цехи, кузні, зварювальні цехи, цехи гарячої прокатки металів, термічної обробки металів, головні корпуси електростанцій та ін.
Д Механічні цехи холодної обробки металів, інструментальні цехи, цехи холодної переробки м’ясо-молочної продукції, насосні та водоприймальні пристрої електростанцій та ін.

 

Додаток Г

Ступені вогнестійкості будівель

Ступінь Елементи будівель
  Несучі стіни Перекриття Перегородки (несучі)
I Неспалимі, 3 год Неспалимі, 1,5 год Неспалимі, 1 год
II Неспалимі, 2,5 год Неспалимі, 1 год Неспалимі, 0,25год
III Неспалимі, 2 год Важкозаймисті, 0,75год Важко займисті,0,25 год
IV Важкозаймисті, 0,5год Важкозаймисті, 0,25год Важко займисті, 0,25 год
V Спалимі Спалимі Спалимі

 

Примітка

Цифрами позначено межу вогнетривкості, що визначається часом від початку впливу вогню на конструкцію до моменту виникнення у ній наскрізних тріщин або досягнення температури +200 С на її протилежному боці.


Додаток Д

Варіанти вихідних даних для виконання завдання

Відстань до місця вибуху,L,м Маса вибухової речовини (пропану),Q,т Будівля цеху (1..2- по-верхова) Вогнетрив- кість несучих стін, год Верс-тати Трубо- проводи Ін. облад- нання   Категорія пожежної небезпеки Щільність забудови об’єкта, Щ, %
цегляна 2.5 Важкі Наземні Назем- ні ка- бельні ел.ме- режі Д
Б
2.5 Серед-ні В
Збірний залізобетон На естака дах Г
2.5 легкі Д
0.5 Газ- голь- дери Б
Стіни з металевим каркасом Серед-ні Наземні   В
0.5 Г
Легкі Д
На естака дах Б
0.5 Важкі Назем- ні ме- талеві ємнос- ті В
Безкаркасна Г
Серед-ні Наземні   Д
0.5 Б
Цегляна 2.5 Легкі В
На естакад дах Назем- ні ка- бельні- ел.ме- режі Г
Збірний залізобетон Важкі Д
2.5 Б
Серед-ні Наземні    
Легкий каркас 2.5 В
Легкі Газ- голь- дери Г
2.5 На естака дах Д
Безкаркасна 0.5 Серед-ні Б
В
0.5 Легкі Наземні   Г
Цегляна Назем- ні ме- талеві ємнос- ті Д
Важкі Б
0.5 В
Збірний залізобетон Серед-ні На естака дах Г
Д
0.5 Легкі Назем- ні ка- бельні- ел.ме- режі Б
Легкий металевий каркас В
Наземні   Г
Серед-ні Д
Б

 

 

Додаток Е

Зміст звіту

Тема: Забезпечення стійкого функціонування промислового об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій.

Зміст

1. Вихідні дані (за заданим варіантом).

2. Послідовність розрахунків і обґрунтувань під час проведення оцінювання.

3. Підсумкова таблиця за такою формою (табл.Е.1).

4. Графічна робота.

Таблиця Е.1

Характеристика руйнувань Пожежна обстановка Ступінь ураження людей
Параметри зони руйнувань Елементи виробничого об’єкта Ступінь руйнування
       
       
       

5. Висновки і рекомендаці.

 

Додаток Ж©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.