Здавалка
Главная | Обратная связь

IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ АУКЦІОНІВ (ТОРГІВ)Основні проблеми починаються зі спроби КМУ впровадити порядок проведення земельних торгів поза законом, шляхом прийняття Постанови КМУ. Такою Постановою була Постанова КМУ від 17.04.2008 р. № 394 «Про затвердження Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів».

Проте, рішенням Конституційного Суду України (далі – КСУ) від 11.11.2008 р. № 25рп/2008 у справі № 146/2008 (справа про земельні аукціони) ця Постанова визнана неконституційною в ключовій частині, а саме пункт 1: «затвердити Порядок проведення у 2008 році земельних аукціонів, що додається».

При цьому КСУ зазначив:

– необхідність врегулювання права власності, в тому числі і на землю, на рівні законів підтверджується правовими позиціями КСУ, згідно з якими «правовий режим власності, порядок і умови набуття та припинення права власності, а також права володіння, користування та розпорядження майном визначаються законами» (абзац 2 п. 3 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2000 р. № 14рп/2000); «виключно законами України встановлюється правовий режим власності, в основі якого – конституційні поло ження, конкретизовані в законах, які можуть містити й певні особливості правового режиму тих чи інших форм власності» (абзац 2 пп. 3.4 п. 3 мотивувальної частини Рішення від 20.06.2007 р. № 5рп/2007); «правовий режим власності означає врегулювання нормами закону земельних відносин, порядку та умов поділу земель на категорії, правове визначення форм власності на землю, порядку набуття і здійснення права власності, а також права постійного чи тимчасового землекористування щодо управління землями тощо, реалізацію та позбавлення цього права, функції, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування» (абзац 2 п. 6 мотивувальної частини Рішення від 22.09.2005 р. № 5рп/2005);

– зміст пункту 1 «Порядку проведення у 2008 році земельних аукціонів», затвердженого Постановою КМУ від 17.04.2008 р. № 394, свідчить про те, що ним визначається процедура підготовки, організації та проведення у 2008 році земельних аукціонів для продажу земельних ділянок або надання права на їх оренду. Наголошено, що його дія не по ширюється на продаж та оренду земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, ділянок приватної власності, а також на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це свідчить про врегулювання цим актом питань щодо порядку відчуження, набуття і здійснення права власності, права тимчасового користування (оренди), функцій, компетенції органів державної влади і місцевого самоврядування. Проте такі питання мають врегульовуватися тільки законом. Цей висновок ґрунтується на поло женнях ст. 137 Земельного Кодексу України та зазначених вище правових позиціях КСУ.

Однак спроба врегулювати порядок проведення земельних торгів поза законом повторно здійснена в 2010 році шляхом затвердження Постановою КМУ від 02.09.2010 р. № 805 «Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах». Правда, в 2010 році ця Постанова прийнята на підставі прямого делегування цього повноваження Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної норми закону. Так, статтею 80 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154VІ (з подальшими змінами) встановлено, що до прийняття закону, який врегульовує порядок продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах), продаж зазначених земельних ділянок не сільськогосподарського призначення здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України. Однак, на думку автора [8], зазначене делегування не спростовує неконституційність такого регулювання, а відтак прийняття Постанови від 02.09.2010 р. № 805 не вирішує питання легітимації порядку проведення земельних торгів. Отже, механізм реалізації процедури придбання зазначених земельних ділянок у власність або оренду на конкурентних засадах, як це передбачено Земельним кодексом України, залишається відсутнім і на сьогоднішній день [8].

Разом з тим, наявність (відсутність відповідного закону безпосередньо пов’язується з можливістю) неможливістю ліцензування діяльності з організації земельних торгів. Згідно з п. 58 ст. 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», ліцензуванню підлягає, зокрема, проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів. Отже, якщо керуватися нормами закону, законослухняні біржі та інші організатори торгівлі повинні отримати ліцензію.

Однак, для установлення вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, орган ліцензування разом із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування затверджують ліцензійні умови. Згідно з п. 11 Переліку органів ліцензування, затвердженого Постановою КМУ від 14.11.2000 р. № 1698, з урахуванням, зокрема, змін, внесених Постановою КМУ від 22.02.2008 р. № 90, органом ліцензування по п. 58 ст. 9 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначений Державний комітет із земельних ресурсів (Держкомзем), який і повинен був розробити ліцензійні умови. Але до цих пір ліцензійні умови щодо здійснення земельних торгів не затверджені.

Коротка історія цього питання викладена, зокрема, в Постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 17.12.2009 р. у справі № 22а42867/08. Як зазначається в Постанові [7], Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держкомпідприємництва) спільно з Державним комітетом України із земельних ресурсів підготовлено наказ від 14.05.2008 р. № 56/35 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів». Наказом Міністерства юстиції України від 09.06.2008 р. № 960/5 у державній реєстрації наказу Держкомпідприємництва та Держкомзему від 14.05.2008 № 56/35 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів» відмовлено, у зв’язку з чим та відповідно до ч. 8 ст. 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» він не міг набути чинності і застосовуватися. При цьому відмову у державній реєстрації наказу Міністерство юстиції України мотивувало тим, що згідно із ст. 1 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, квалі фікаційних та інших спеціальних вимог, обо в’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. При цьому на сьогодні на рівні законодавчого акта не врегульовано процедуру проведення земельних торгів та відносин, що виникають при цьому, не визначено організаційні та кваліфікаційні вимоги до суб’єктів господарювання, які будуть проводити земельні торги. До прийняття відповідного закону України про земельні торги розроблення та затвердження цих Ліцензійних умов є передчасним [9].

Отже, на даний момент ліцензування діяльності з організації земельних торгів не здійснюється. Це, звичайно, породжує відсутність системного контролю за здійсненням цього виду діяльності та її напівлегітимний характер. За таких умов виникає проблема легітимності земельних торгів, що фактично відбуваються.

Так, згідно зі ст. 10 ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», відсутність ліцензійних умов на провадження певного виду господарської діяльності, щодо якого запроваджується ліцензування, не є підставою для відмови у видачі ліцензії. Зокрема, А. Мартин [10] зазначав, що «ліцензії формально вже можна видавати. З 2008 року визначено, що ліцензії на проведення земельних торгів має видавати Держкомзем, постановою Кабміну окреслено перелік документів, які мають додаватися до заяви для видачі ліцензії. Єдине, чого немає – ліцензійних умов, норма правового акту, який би затверджувався Держкомземом і містив уже конкретні вимоги до тих, хто хоче займатися земельними торгами. Однак, згідно зі статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», відсутність ліцензійних умов не може бути підставою для відмови у видачі ліцензії. Тому кожен бажаючий може подати заяву до Держкомзему із проханням видати ліцензію на проведення земельних торгів, а останній не матиме підстав для відмови. Можливо, треба буде із органом ліцензування і в суді посперечатися при потребі, але якщо є велике бажання отримати таку ліцензію, то треба за неї боротися. Звичайно, більшість учасників ринку вже звикли до думки, що торги проводити не зовсім законно, а тому й особливих зусиль докладати не треба»…

Однак на даний момент поточна судова практика йде іншим шляхом. Так, в згаданій вище Постанові Київського апеляційного адміністративного суду від 17.12.2009 р. у справі № 22а42867/08, розглянутій за позовом То варної Біржі до Держкомзему, зазначається, що оскільки на момент розгляду заяви позивача про надання ліцензії були відсутні зареєстровані Міністерством юстиції Ліцензійні умови, за якими суб’єкт господарювання, а саме позивач, може здійснювати такий вид діяльності, як проведення земельних торгів, тому відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог в частині визнання протиправними дій, рішення Держкомзему щодо відмови Товарній біржі у видачі ліцензії на проведення земельних торгів та зобов’язання Держкомзему прийняти рішення та повідомити Товарну біржу про прийняття рішення про видачу ліцензії на проведення земельних торгів.

Таким чином, поточна судова практика свідчить про неможливість отримати ліцензію за відсутності Ліцензійних умов. Про перегляд даної Постанови невідомо.

За таких умов поширення набула безліцензійна організація земельних торгів, коли, як зазначав А. Мартин [10] «особливих зусиль докладати не треба». При цьому певною «індульгенцією» проти притягнення до відповідальності за безліцензійну діяльність розглядається Лист Держкомпідприємництва від 04.04.2003 р. № 2006 (див. [11]), в якому роз’яснено, що у зв’язку з відсутністю ліцензійних умов… суб’ єкти господарювання можуть здійснювати цю діяльність без ліцензії до прийняття відповідних ліцензійних умов. Крім того, згідно з п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності», здійснення без ліцензії певного виду діяльності, що потребує ліцензування, не може вважатися злочином, відповідальність за який передбачається ст. 202 Кримінального кодексу України, якщо особа, котра займалася такою діяльністю, не могла одержати ліцензію в установленому порядку (не було створено орган ліцензування, не були визначені ліцензійні умови тощо).

Отже, за наявності зацікавлених осіб, угоди на біржі або іншому організаторові торгівлі, оскільки ці угоди здійснені без ліцензії, можуть бути оскаржені.

Однак, незважаючи на це, земельні аукціонні торги практично здійснюються. Інформація про це поширюється абсолютно офіційно. Поперше, листом від 16.01.2007 № 240 Держком підприємництва висловив думку про те, що до прийняття Закону «Про ринок земель» та затвердження загальнообов’язкового порядку проведення земельних торгів органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які здійснюють розпорядження землями державної та комунальної власності, самостійно визначають умови та порядок проведення земельних торгів (з урахуванням відповідних положень Земельного та Цивільного кодексів) [12]. Навіть попри рішення КСУ про неможливість іншого регулювання проведення земельних торгів, ніж нормами законів, даний лист досі не відкликаний. Наприклад, представництвом Держпідприємництва України в Луганській області прийнято рішення погодити проект розпорядження голови Сватівської райдержадміністрації Луганської області «Про затвердження Тимчасового порядку земельних аукціонів у Сватівському районі» [13].

Незважаючи на відсутність законодавчого регулювання і всупереч позиції КСУ, органи місцевого самоврядування фактично продають земельні ділянки [14–16]. Так, на офіційному вебпорталі Київської міської влади [14] розміщено оголошення Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про продаж земельних ділянок на земельних торгах (аукціоні), які проводяться в приміщенні Української універсальної товарної біржі. При цьому про наявність ліцензії у організатора торгів не повідомляється.

Незважаючи на практичну важливість впровадження процесу перерозподілу земельних ділянок державної чи комунальної власності через земельні торги (аукціони), зазначене питання в Україні досі не врегульоване. Позиція Конституційного Суду України полягає в тому, що відповідний порядок може встановлюватися виключно законами. Регулювання цього порядку Постановами КМУ і, тим більше, органами місцевої влади або органами місцевого самоврядування, є незаконним. Отже, Постанова КМУ від 02.09.2010 р. № 805 «Про затвердження Порядку продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах» не надає відповідних гарантій інвесторам.

Відсутність закону щодо регулювання порядку проведення земельних торгів гальмує ліцензування діяльності з організації таких торгів. Безліцензійна організація таких торгів ставить під загрозу легітимність укладених на таких торгах угод. Це є дуже небезпечним для інвесторів, оскільки створює реальні правові небезпеки щодо перегляду укладених угод, якщо державні мужі раптом передумають або з’являться зацікавлені особи, які побажають оскарження даних угод.

Отже, вкрай необхідно, відповідно до вимог Конституції України і Земельного кодексу України, прийняття закону, який врегулював би порядок проведення земельних торгів та реалізацію ліцензування організації таких торгів.

 

 

Висновок

Також важливо виділити фактори деградації ринку землі в Україні, серед яких основними є: відсутність дієвого інструментарію реалізації на практиці положень Земельного кодексу щодо стимулювання раціоналізації землекористування, нецільовий характер використання коштів, що акумульовані в місцеві бюджети за рахунок продажу земельних ділянок, внесення плати за землю, відсутність методичної бази у конкурентного продажу земельних ділянок, недосконалість методики грошової оцінки земель і як наслідок занижені ставки земельного оподаткування, суперечність бюджетного та земельного законодавства щодо концентрації частини земельних платежів на рахунках Держкомзему, ,низький рівень використання ґрунтозахисних систем землеробства, втрати ґрунту при вивезенні сільськогосподарських культур, несистематичне проведення рекультивації деградованих земель.

Проте, вже сьогодні прийняті заходи щодо усунення факторів деградації землі і передбачаються такі перспективні напрями перебудови системи регулювання ринку землі: розбудова інфраструктури регіонального земельного ринку, вдосконалення проведення механізмів земельних конкурсів та аукціонів, вдосконалення методики грошової оцінки землі та визначення бази земельного оподаткування, перебудова системи формування фінансових фондів відновлення, відтворення та охорони сільськогосподарських земель, правове оформлення комунальної форми власності на землю водного та лісового фонду, створення потужних систем агрохімічного та агротехнічного забезпечення землекористуванням.

Найбільша проблема полягає в тому, що не обробляється значна частина ріллі. В окремих районах області поля, що не обробляються, займають до 50% всіх сільськогосподарських угідь. Крім того, дія мораторію перешкоджає надходженню вкрай потрібних аграрному сектору інвестицій. Внаслідок того, що земля не може бути об'єктом застави, сільськогосподарські товаровиробники позбавлені доступу до довготермінових кредитних ресурсів. Одним із важливих напрямів вирішення поставлених завдань щодо раціонального використання земель у ринкових умовах є зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, встановлення повноправного функціонування ринку землі. Побоювання щодо можливого масового скуповування земельних ділянок із метою дальшого спекулятивного продажу не мають достатніх підстав, адже земля – не ліквідний товар. Встановлення в Україні режиму купівлі – продажу земельних ділянок і земельних паїв на відкритих аукціонах сприятиме формуванню прозорого ринку землі.

Отже, сучасний ринок землі має багато проблем, проте вже створюються основні перспективні напрямки щодо регулювання і встановлення повноправного функціонування ринку землі.

 

 

Література

1. Горлачук В.В., Белінська С.М. Передумови запровадження ринку землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні//Економіка АПК – 2007 - №7. - С.20.

2. Косік.А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: 2-ге видання, перероблене та доповнене. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури. - 2008.- 438 с.

3. Мрачковська Н.К. Формування та ефективність використання земельних ресурсів /Н.К. Мрачковська //Економіка АПК – 2010 - №9 - С. 21-25.

4. Оганян. Г.А. Політична економія: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2003c.323 5. Ринок землі – на підготовлений грунт //Земельний вісник України - 2010 -№1 - с.13

6. Хвесик М.А. Інституціональні трансформації та фінансово- економічне регулювання землекористування [монографія] /М.А.Хвесик, В.А.Голян, А.І.Крисак - С.43.

7. Центр Комерційного права - http://www.commerciallaw.com.ua/uk/low-projects/103-2009-10-14-11-01-37.

8. Папенкова, В. Проведення земельних аукціонів із продажу земельних ділянок є неможливим у зв’язку з відсутністю відповідного закону / В. Па пенкова // Юридична газета. – 2010, 22 липня. – № 25 (246). – С. 20.

9. Офіційний сайт Державного комітету України із земельних ресурсів [Електронний ресурс]. – Ре жим доступу: http://agrobirja.com/upload/dkzr licenz.htm.

10. Мартин, А. Земельні відносини нині регулюють ся у «ручному» режимі [Електронний ресурс] / Інтерв’ю М.Олійник. // Земельний вісник. – 2009. – № 15–16. – Режим доступу: http:// www.myland.org.ua/index.php?id=1217&lang=uk.

11. Галицьки контракти. 2003, № 22: Огляд «Події тижня» [Електронний ресурс]. – Режим досту пу: http://www.kontrakty.com.ua/ukr/gc/nomer/ 2003/22/6.html.

12. Лист Державний комітет України з питань регу ляторної політики та підприємництва «Щодо порядку проведення конкурсу або аукціону та на буття права на оренду земельної ділянки на кон курентних засадах» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1158.166.0.

13. Проект розпорядження голови Сватівської рай держадміністрації «Про затвердження Тимчасо вого порядку земельних аукціонів у Сватівсько му районі» [Електронний ресурс]. – Режим дос тупу: http://svt.loga.gov.ua/activity/regpolicy/ reginform/reginform_2895.html?template=33.

14. . Офіційний вебпортал Київської міської влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=21562.

15. Влада Львова планує провести у серпні земель ний аукціон [Електронний ресурс]. – Режим дос тупу: http://www.zaxid.net/newsua/2010/7/12/ 103242.

16. У Криму на земельні торги планують виставити 38 ділянок [Електронний ресурс]. – Режим дос тупу: http://ua.korrespondent.net/business/ 1099076.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.