Здавалка
Главная | Обратная связь

Центр щорічно привласнював з України 100 млрд крб. За останні 24 роки з республіки викачали 2 400 млрд дол.Сільське господарство України давало 23 % валового виробництва сільгосппродукції СРСР. З 42 млн угідь орні землі займали 32 млн га. Головним напрямом розвитку галузі було рослинництво, під зерновими було – 16,4; млн га, під буряками – 1,7; соняшником – 1,6; картоплею – 1,6; кормовими культурами – 10,6 млн га. З 1975 по 1990 рік урожайність з одного гектара не зміню­валася і утримувалася на рівні 25–35 центнерів. Використання тракторів у цей період збільшилося з 317 тис. до 408 тис. шт., зер­нових комбайнів – із 81 до 111 тис. шт. Зростали ціни на запасні частини, техніка часто виходила з ладу, значно підвищувалися ці­ни на добрива. Ірраціональне використання продуктивних земель призвело до того, що 10 млн га були з підвищеною кислотністю, 12 млн га вражені водною, а 19,2 млн га – вітряною ерозією. Що­річно з полів змивалося 600 млн т ґрунту, 45 млн т гумусу. Крім того, за останні десятиліття вміст гумусу в ґрунтах знизився з 6–9 до 2–3 %. 20 млн га землі вражено радіацією. Рівень рентабель­ності виробництва зменшився: 70 % колгоспів та радгоспів були збитковими.

 

Економічна думка першої половини ХХ ст.
(О.В. Чаянов, М.Д. Кондратьєв) та складання
радянської політичної економії

 

У 20-х роках ХХ століття світового рівня набули економічні погляди талановитих учених: Олександра Васильовича Чаянова (1888–1937) та Миколи Дмитровича Кондратьєва (1892–1938). Ряд проблем економічної теорії, зокрема теорії сімейно-трудового гос­подарства, порушив Олександр Чаянов у таких працях: “Сутність і межі науки”, “Порівняння статистичних методів з методами при­родничих наук”, “Чи існує принципова різниця між дослідами і методами статистичного дослідження”, “Нариси з теорії трудового господарства”. Світову славу та визнання принесли Кондратьє­ву такі праці, як – “Великі цикли кон’юнктури”, “Великі цикли економічної кон’юнктури”, “План і передбачення”, “До питання про поняття економічної статистики, динаміки і кон’юнктури”, “Світове господарство і його кон’юнктура під час і після війни”.

Олександр Чаянов у своїх працях запропонував оригінальний варіант організаційного плану селянського господарства. Організаційний план, або суб’єктивне відображення селянином системи цілей та засобів господарської діяльності, включає: вибір спрямування господарства, поєднання його галузей, узгодження трудових ресурсів та обсягів робіт, розподіл продукції для споживання і продажу на ринку, баланс грошових надходжень і витрат. Концепція трудоспоживчого балансу ґрунтувалася на тому, що селянин прагне не до максимуму чистого прибутку, а до зрос­тання загального доходу, відповідно до виробництва і споживан­ня, рівноваги виробничих і природних факторів, рівномірного роз­поділу праці та прибутку впродовж усього року. На відміну від радянської системи поділу селян (куркуль – середняк – бідняк), Чаянов запропонував власну класифікацію, що містила шість ти­пів господарств: капіталістичне, напівтрудове, заможне сімейно-трудове, бідняцьке сімейно-трудове, напівпролетарське, пролетарське. Соціальні протиріччя на селі, підвищення ефективності аграрного секторe передбачалося вирішувати через кооперативну колективізацію різних типів господарств та кооперативний кредит, але не через державну кооперацію. Вигоди кооперації вчений вбачав у відносно низьких цінах на продукцію та додаткових прибутках її членів. До кооперативів повинні відходити ті види діяльності, технічний потенціал яких перевершував можливості окремого селянського господарства.

У праці “До питання про теорію некапіталістичних систем господарства” О.В. Чаянов спробував побудувати “метатеорію” економічних систем, де робить висновок про можливість співіснування та взаємодію визначених ним п’яти економічних систем, через ринок і ціни. Він переконливо доводить, що сімейно-трудове господарство має більшу стійкість, виживаність, ніж господарство, засноване на найманій праці, оскільки здатне миритися із тимчасовим зниженням ринкових цін, а також схильне виплачувати більш високу орендну плату, ніж капіталістичні підприємці.

Микола Кондратьєв розробив концепцію змішаних форм впливу на економіку з боку держави, торговельно-підприємниць­ких структур, місцевих органів влади, окремих селянських господарств. Він висунув вимоги ринкової перевірки методів державної політики. Кондратьєв виходив із потреби у поєднанні на основі непу планових і ринкових принципів, висунув ідею тісного зв’яз­ку та рівноваги аграрного та індустріального секторів економіки. Ефективний аграрний сектор, вважав він, здатний забезпечити підйом усієї економіки, стати гарантією стійкості всього народного господарства. Кондратьєв вважав необхідним надати першочергову допомогу господарствам, наближеним до фермерського типу, здатним забезпечити швидке нарощення виробництва товарного хліба. Його програма була зорієнтована на підтримку міцних сімейних трудових господарств, спроможних стати основою економічного підйому в країні. М.Д. Кондратьєв був прихиль­никомактивного державного втручання в економічні процеси через систему державного планування, у якому важливу роль відіг­рає економічне прогнозування. У ринковій економіці побудова прогнозу економічного розвитку необхідна для реалізації заходів державного регулювання.

У праці “До питання про поняття економічної статистики, динаміки і кон’юктури” (1924 р.) М. Кондратьєв формулює свій план дослідження, який ґрунтувався на виділенні двох якісно різ­норядних груп кон’юктурних процесів: з одного боку, зворотних, хвилеподібних, з іншого – незворотних, еволюційних, у яких виявлявся поступальний розвиток продуктивних сил. Щодо розуміння економічного ряду, йдеться про циклічну і тривалу складову економічного зростання.

Вивчаючи зворотні процеси, М.Д. Кондратьєв виділяв такі пе­ріоди коливань економічної активності: менше року (сезонні), три з половиною роки, торговельно-промисловіцикли тривалістю 7–11 років,а такожвеликі цикли кон’юктури–50–60 років. Така класифікація на сьогодні є загальноприйнятою у світовій економічній літературі, а тоді тільки здобувала визнання. У західній літературі звичайно розрізняють малі цикли (тривалістю близько трьох років), великі цикли (вісім-десять років) і так звані довгі хвилі, які отримали назву “хвилі Кондратьєва”. Подібні хвилі охоплюють довгі періоди економічних коливань – близько півстоліття, здійснюючи тривалий вплив на економічне життя. Найчастіше зустрічаються в економіці розвинених капіталістичних країн цикли тривалістю 8–10 років, але на ділову активність впливають, звичайно, всі інші цикли. Датуючи перехід від висхідної до спадної фази великого циклу на межі 20-х років, учений у 1922 р. передбачав Велику депресію, що охопила Захід у 30-х роках.

Кондратьєв розпочав також вивчення механізму, який відтворює явища довгочасної періодичності в економіці, припустив­ши, що його основними елементами є оборот основного капіталу з тривалим терміном служби (близько 50 років), нагромадження вільного грошового капіталу та науково-технічний прогрес. Йдеть­ся про виробничі інфраструктурні споруди: промислові будівлі, мости, шляхи, для спорудження яких потрібні великі кошти і тривалий час. Їх оновлення відбувається не плавно, а своєрідними поштовхами, імпульсами для яких є науково-технічні відкриття та нововведення. Зміна “основних капітальних благ” потребує значних накопичень, великих інвестицій. Отже, М. Кондратьєв обґрунтував інвестиційну теорію довгих хвиль в економіці.

Крім цього, М.Д. Кондратьєв 10 років своєї праці віддав розробці основ планового управління народним господарством. У своїй концепції плану він проводив чітку межу між плануванням в умовах економіки перехідного періоду в СРСР та регулюванням господарства у капіталістичних країнах. Вважаючи ринок носієм стихійних засад в економіці, а план – раціональним началом, учений підкреслював елементи їх нерозривної єдності і не розглядав їх як альтернативу один одному. Ринок з його стихійни­ми процесами не є синонімом руйнівних, некерованих сил. У про-цесі реалізації плану він розцінював реакцію ринку як об’єктивний критерій правильності того або іншого рішення. Цим пояснювалася і та увага, яку він приділяв удосконаленню статистичного апарату кон’юктури досліджень, прагнувши до відображення на­віть слабких сигналів ринку. Побудова перспективних планів охоплювала взаємопов’язані етапи або елементи: по-перше, включала визначення перспектив розвитку окремих галузей та економіки в цілому, виходячи із аналізу об’єктивної господарсь­кої діяльності і тенденцій її стихійного розвитку; другий етап (еле­мент) – планування, являє собою активну, перетворюючу функцію плану, що охоплював побудову системи заходів і засобів впливу держави на хід цього стихійного розвитку з метою спрямування його в максимально бажане русло. Третій етап полягав в остаточному визначенні перспектив економічного зростання, включаючи ймовірний ефект впливу органів планового керування господарс­твом на хід соціально-економічних процесів. Контрольні цифри перспективного плану мали цілеспрямований, проте рекоменда­ційний характер і не були нав’язуванням “зверху” обов’язкових рішень щодо обсягів виробництва. План був ніби скерованим зав­данням керуючих органів, що здійснювали економічну політику і ”брали на себе” його директиви.

Одним із перших творців радянської політичної економії був М. Бухарін. У праці “Економіка перехідного періоду“ він стверджував, що кінець капіталістичного товарного суспільства буде і кінцем політичної економії, відкидав поняття товару та вартості при соціалізмі. Проблему виміру витрат і результатів пропонував розв’язати за допомогою натуральних показників. Зокрема, вираження величини продукту в енергетичних одиницях.

Представник нового покоління радянських теоретиків М. Воз­несенський у праці “До питання про економіку соціалізму” (1931) одним із перших вжив поняття “політична економія соціалізму”. Він стверджував, що відбувається революційний перехід від епохи стихійних економічних законів до епохи економічних законів, свідомо встановлених пануючимпролетаріатом.

У 1932 р. відомий економіст С. Струмилін зазначив, що планове господарство за своєю ідеєю, крім техніко-економічних норм, фізико-хімічних законів і тому подібних детермінант, ніяких інших “об’єктивних”, тобто незалежних від волі суспільства, “со­ціальних” законів не знає. Як одиницю виміру, пропонував “трудову одиницю (тред)” – трудовий день робітника першого розряду, який виконує норму виробітку на 100 %.

На думку Є. Преображенського, в умовах непу існують два сектори економіки – соціалістичний і несоціалістичний, у першому діє закон “первісного нагромадження“, у другому – закон вартості. У законі вартості концентрується вся сума тенденцій товарного і товарно-капіталістичного елементів нашого господарства, а також вся сума впливу на нашу економіку світового ка­піталістичного ринку.

У повоєнний період багатьма вченими піднімалися теоретичні проблеми економіки соціалізму. Зокрема, у праці “Воєнна економіка СРСР у період Вітчизняної війни” М. Вознесенський наблизився до визнання того, що вартісні відносини характерні для самої соціалістичної економіки без посилань на вплив інших форм власності. Радянське суспільство у СРСР має свою форму обліку товарів, основна і переважна частина яких вироблена на соціалістичних підприємствах. Засоби виробництва та робоча сила, на його думку, є товаром і в соціалістичній економіці. Закон вартості, зазначав учений, діє не лише при розподілі продуктів, але також і при розподілі самої праці між галузями народного господарства.Радянська торгівля виключає зі сфери при-ватних купівлі-продажу основні засоби виробництва та робочу силу. Звідси фактично був один крок до визнання товарами у соціалістичній економіці засобів виробництва та робочої сили, але якщо стосовно засобів виробництва це визнання згодом було зроблене, то робочу силу радянська економічна наука товаром не визнавала ніколи, оскільки наступним логічним кроком було б визнання “експлуатації трудящих” при соціалізмі. Логіка наукового аналізу всту­пала у протиріччя з офіційною ідеологією. Спочатку ця книга була відзначена Сталінською премією, а потім вилучена з обігу, а сам М. Вознесенський у 1950 р. був розстріляний.

У 60–80-х роках у радянській науці відбувалася полеміка навколо моделей системи виробничих відносин соціалізму. У ній брали активну участь – Н. Цагалов, Я. Кронрод, А. Покритан, Л. Абалкін та інші.У підручниках широко висвітлювалася двоелементна модель, у якій виділялося два види виробничих відносин – організаційно-економічні відносини, які безпосередньо ґрун­туються на розвитку виробничих сил і характеризують організацію сукупної суспільної праці (розподіл, спеціалізацію, рівень усуспіль­нення), і соціально-економічні відносини (форми власності, соціаль­на структура власності, система інтересів), що надають соціалістичну якість усім іншим суспільним відносинам. Вихідними категоріями системи висувалися – соціалістична (загальнонародна) власність; власність на засоби виробництва; поєднання виробників із засобами виробництва; планомірність; колективність; усуспільнення виробництва; усуспільнення праці тощо. Разом з тим усі схеми побудови системи виробничих відносин соціалізму були надто абстрактними, майже не справляли впливу на господарсь­ку практику. Крім того, утвердилася думка, що власність – основа виробничих відносин, з неї виростають усі елементи системи. У подальшому розвитку це теоретичне положення явно відривалося від практичних завдань планування та розвитку економіки. Загаль­нонародний характер власності був перетворений у якийсь примарний витвір, невловимий на практиці. Насправді ж державна власність все більше перетворювалася у власність правлячої еліти.

У ході господарських реформ на початку 60-х років розгорнулася полеміка щодо проблем товарно-грошових відносин та ціноутворення, удосконалення системи управління, планування, стимулювання виробництва тощо. Широковідомою стала позиція

Г. Лисичкіна щодо перетворення класичного ринкового механізму у повноцінно діючий регулятор господарства (“План і ринок” (1966). Лисичкін вважав, що для ефективності суспільного виробництва і ліквідації диспропорцій у господарстві потрібно забезпечити вільний перелив капіталу із однієї галузі в іншу, формування цін на основі співвідношення попиту і пропозиції. Соціалізм розглядався як один із видів, різновидність або форма товарного виробництва. Подібну точку зору розділяв Н. Петраков у книзі “Деякі аспекти дискусії про економічні методи господарювання” (1966).

Причини існування товарного виробництва при соціалізмі висувалися вченими різні: розподіл праці (Г. Худокормов), різний технічний рівень окремих підприємств і відносна самостійність підприємств у межах єдиної державної власності (І. Кузьмінов), специфічний характер праці при соціалізмі (М. Макарова). Такий різнобій у питанні товарно-грошових відносин при соціалізмі є свідченням неможливості для економістів-теоретиків відобразити реальний характер економічної системи, яка наприкінці 80-х років отримала назву “державного соціалізму”.

Українські вчені-економісти на чолі із О. Ліберманом (“План, прибуток і премія” (1962) виступали за розширення самостійності та ініціативи підприємств на принципах госпрозрахунку. Необхідна така система планування і оцінка роботи підприємств, яка б стимулювала зацікавленість у найбільш високих планових зав­даннях, у втіленні нової техніки, поліпшенні якості продукції, у найбільшій ефективності виробництва. Цього можна досягти, як­що доводити підприємствам лише плани обсягів і номенклатури продукції та терміни поставок. При цьому господарська система повинна бути значною мірою переорієнтована на прямі зв’язки між підприємствами, між постачальниками і споживачами, тобто частково децентралізована. Решту планових показників пропонувалося доводити лише до галузевих або регіональних органів управ­ління, що виступали у вигляді раднаргоспів. Щоб зацікавити підприємства у виконанні планів, пропонувалося затверджувати по кожній галузі тривалі норми рентабельності. Кожне підприємство, залежно від ступеня досягнення нормативного рівня рентабельності (відношення прибутку до виробничих фондів у відсотках), мало б право на матеріальне стимулювання та заохочення колективу. Пропонований порядок мав звільнити центра­лізоване планування від опіки над підприємствами та перейти до методів економічного, а не адміністративного впливу на підп­риємства. Ідеї про “економічні” методи господарювання підго­тували ґрунт для проведення господарської реформи 1965 р. Два пленуми ЦК КПРС 1965 р (березневий і вересневий) поклали початок цій реформі. Але консерватизм, інертність мислення супроти бюрократичного апарату став причиною негативних наслідків реформи вже в 1966–1967 рр. Інтереси суспільства та підприє­мств мають все більше розбіжностей. Поступово це призвело до збою у роботі всього народногосподарського механізму країни і до глибокої економічної кризи.

Як підсумок двадцятирічної дискусії, у радянській економічній літературі сформувалися такі концепції планового ціноутворення: вартісна, ціни виробництва, ціни оптимального плану, ціни рівноваги. За розробку концепції цін оптимального плану та оптимального розподілу ресурсів Л. Конторовичу у 1975 р. було присуджено Нобелівську премію. Сутність цієї концепції полягала у тому, що якщо відомі обмеження на всі види виробничих ресурсів у певний період та відомі умови технології, що склалися у цей період, виражені коефіцієнтами витрат, якщо мета даної системи може бути виражена формально у вигляді цільової функції (критерію оптимальності), то, по-перше, може бути визначений оптимальний план, при реалізації якого буде досягнуто найкраще значення цільової функції; по-друге, всім видам ресурсів у цьому плані можуть бути поставлені відповідні економічні оцінки, що дорівнюють прирощенню значення цільової функції при збільшенні ресурсів даного виду на одиницю. Склавши таким чином оптимальний план, держава одночасно визначила б і систему цін, стимулюючи його виконання. Це була аксіома, яка, на жаль, у реаль­ній економічній практиці того часу не реалізувалася.

У цілому ж, незважаючи на всі економічні дискусії, що велися радянськими вченими, не вирішеною залишалася основна проблема – чи сумісний державний соціалізм з вимогами, що випливали із сучасного етапу НТП.

Тема 10.2. Формування засад ринкового
господарства в Україні у 90-х роках ХХ ст.

План

1. Проголошення політичної та економічної незалежності України. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

2. Проблеми податкової реформи.

 

План семінарського заняття по темі

 

1. Декларація про державний суверенітет України.

2. Економічні засади, закріплені в Конституції України.

3. Ринкові зв’язки України з європейськими державами.

4. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

5. Роль і місце господарства України в світовому економічному розвитку.

6. Проблеми податкової реформи.

 

Завдання до індивідуальної роботи
студентів під керівництвом викладача
(у вигляді розширеного конспекту)

 

1. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності та переходу до ринкової економіки.

 

Перелік запитань до самостійної роботи студентів

(самостійна робота у вигляді конспекту)

1. Економічні засади, закріплені в Конституції України.

Проголошення політичної та економічної
незалежності України. Проблеми і труднощі економічного розвитку України в умовах незалежності
та переходу до ринкової економіки

 

В умовах розпаду Радянського Союзу першим кроком до завоювання Україною економічної та політичної незалежності стало прийняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет України, у серпні 1990 р. – Закону України ”Про економічну самостійність України” та у листопаді 1990 р. – Постано­ви Верховної Ради України ”Про проекти концепції та програми переходу до ринкової економіки”.

24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради України прийняла Акт проголошення незалежності України. Вона проголосила створення самостійної незалежної української держави. З моменту проголошення незалежності на території України діяли тільки її закони. Цим документом Верховної Ради було визначено новий політико-правовий статус країни. Територія України оголошувалася недоторканною й неподільною. Проголошення незалежності України поклало початок перехідному періоду, сутність якого полягала у переході до якісно нового рівня суспільного розвитку. У політичній сфері – від тоталітаризму до демократії, в економічній – від директивно-планової до ринкової економіки.

На початку 90-х років Україна мала достатній первинний потенціал для стабільного економічного та соціального розвитку, особливо щодо природоресурсів.

За розмірами території Україна займає друге місце в Європі після Росії та 40 місце у світі (603,7 тис. кв. км). На її частку припадає 5,5 % площі Європи, 0,44 % світової поверхні суші. Практично вся територія держави придатна для промислового, транспортного та сільськогосподарського використання та розвитку. Частка сільськогосподарських угідь у загальній структурі земель становить – 70 %, орних земель понад 56 %, що є найвищим показ­ником у Європі та світі. Порівняно високою є і забезпеченість ріл­лею у розрахунку на одного жителя. В Україні цей показник становить 0,78 га, у середньому по Європі – 0,26, у світі – 0,29 га. За підрахунками вчених, при раціональному використанні земельних ресурсів Україна могла б прокормити до 100 млн осіб. Разом з тим розораність у лісостеповій та степовій зонах суттєво перевищує оптимальні розміри, фактично сягаючи 70 %. Зворотним боком такого стану справ є ерозійні процеси.

Налічуючи на своїй території понад 7 тис. родовищ корисних копалин, Україна належить до держав із середнім рівнем мінерально-сировинного потенціалу. Це пояснюється його незбалансованістю, тому що на Україні зосереджено 20 % світових ресурсів марганцевих руд та понад 5 % запасів залізних руд; запаси графіту, ртуті, брому, самородної сірки, які в декілька разів перевищують реальні потреби, але абсолютно недостатня забезпеченість паливно-енергетичними ресурсами, в першу чергу нафтою та природним газом, рудами кольорових металів, фосфоритами, калійними солями. Рівень забезпеченості прісною водою на одного жителя становить лише 1 тис. м куб. За цим показником країна посідає одне із останніх місць у Європі. Лісистість території досягає лише 14,3 %, що не тільки менше оптимального показника (19 %), але й значно поступається аналогічним показникам у ряді країн: США – 32,7 %, Німеччині – 29 %, Франції – 27 % тощо. У результа­ті потреби у деревині за рахунок власних ресурсів Україна задовольняє лише на 20 – 25 відсотків.

Верховна Рада України у жовтні 1991 р. розглянула “Основ­ні напрями економічної політики в умовах незалежності”, де передбачалися такі заходи:

– структурна перебудова господарства країни;

– конверсія оборонної промисловості;

– закриття нерентабельних підприємств;

– переорієнтація машинобудування на задоволення потреб агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості;

– здійснення контролю щодо реконструкції та переоснащення діючих підприємств усіх галузей промисловості.

У березні 1992 року Верховна Рада України розглянула “Ос­нови національної економічної політики України“. У документі зазначалося, що Україна повністю виходить із рубльового простору, хоча залишається в СНД. Таким чином, було покладено початок виходу із господарського механізму колишнього СРСР та розбудови власної економічної системи.

Наступним кроком на шляху формування інституційних засад ринкової економіки стало прийняття Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств”. Це дало можливість створити 300 асоціацій, 75 концернів, корпорацій та консорціумів, 18 акціонерних товариств. Було зареєстровано понад 30 тис. малих підприємств, 28 тис. кооперативів із загальною кількістю працюючих 670 тис. осіб.

Основними напрямами економічної політики України стають:

1) реформування валютно-фінансової та кредитної системи, що передбачало впровадження конвертованої валюти; антиінфляційні заходи; подолання дефіциту бюджету; контроль емісії грошей; забезпечення ринку конкурентоспроможними товарами; створення резервного валютного фонду; забезпечення рівноваги попиту і пропозиції на внутрішньому ринку;

2) формування податкової системи, яка б, забезпечуючи фіс­кальні інтереси держави, сприяла створенню ринкового середовища для розвитку українського підприємництва;

3) докорінні зміни економічної та галузевої структур господарства з орієнтацією на потреби ринку: роздержавлення та приватизація економіки, створення ринкової конкуренції; створення умов для лібералізації ринкових відносин і цін; вихід із продоволь­чої кризи.

На даному етапі розвитку у промисловому комплексі України відбуваються якісні зміни, що формують основу на довгострокову перспективу. Промисловість поступово нарощує обсяги виробництва. Уряд намагається підтримувати ринкові механізми стимулювання таких галузей, як судно-, літако-, автомобіле-, сіль­госпмашинобудування, ракето-космічна промисловість. Пріори­тетною в науково-технічному прогресі країни вважається машинобудівна промисловість, де намітилося підвищення обсягу виробництва в 2,5 раза. Посилюється соціальна направленість промислового виробництва, 95 відсотків продовольчого ринку забез­печується продукцією вітчизняного виробника.

Разом з тим позитивні тенденції не набули ще стійкого характеру, не забезпечили загальноекономічного оздоровлення. У реальному секторі економіки залишається висока питома вага зас­тарілих виробництв, що уповільнюють її швидку модернізацію, низька інтенсивність оновлення основного капіталу, значна частина збиткових господарств, сировинна спеціалізація на зовнішньому ринку, що супроводжується нееквівалентним зовнішньоекономічним обміном. В Україні відсутнє системне законодавство в галузі господарських відносин. Не стабілізувалося податкове та митне законодавство, що гальмує приплив іноземних інвестицій. Соціально-економічний розвиток в Україні характеризується, з одного боку, наявністю значного людського потенціалу, з іншого – існуванням у цій сфері проблем і негативних тенденцій: прогресуюче зниження природного приросту та старіння населення, деформована система зайнятості робочої сили, проблеми соціального захисту населення й соціальної справедливості. Надмірна диспропорція між соціальними групами населення, яка виникла в умовах переходу до ринку внаслідок реформування відносин власності, свідчить про необхідність державного регулювання соціально-економічних процесів. Реформи, що стосуються відносин власності, впливають насамперед на ринок праці й зайнятість різних соціальних груп населення. До позитивних наслідків цих перетворень у сфері праці й зайнятості потрібно віднести – початок розвитку бізнесових структур та формування середнього суспільного класу, функціонування державної служби зайнятості. До негативних наслідків соціально-економічних перет­ворень потрібно віднести – зменшення попиту на робочу силу та падіння її ціни як фактора виробництва, особливо в державному секторі економіки, різке скорочення реальних доходів населення. В Україні зросла частка населення, яка поєднує основну діяльність з роботою на умовах вторинної зайнятості.

Становлення ринкової економіки в Україні передбачає подальший розвиток господарської самостійності її суб’єктів. На сьогодні все більшу роль починають відігравати регіони, що обумовлює правомірність постановки питання про природу регіональних економічних інтересів та особливість їх державного регулювання. Державна регіональна політика повинна виходити з нових наукових уявлень про регіон як динамічну еколого-економіч­ну та соціальну систему господарства країни.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.