Здавалка
Главная | Обратная связь

Рентгенівська томографіяОтримання пошарового знімку в методі рентгенівської томографії ґрунтується на перемі­щенні двох із трьох компонентів (рентгенівська трубка, рент­генівська плівка, об’єкт дослідження). Поширення ді­ста­ла ме­тодика, при якій об’єкт нерухомий, а рентгенівська трубка і касета з плівкою узгоджено переміщуються в протилежних напрямках.

В рентгенівських томографах пацієнта “використову­ють” в ролі вісі, навколо якої обертають рентгенівську трубку і високочутливий детектор (приймач) рентгенівсь­кого випро­мінювання. Принцип одержання рентгенограм різних шарів показаний на мал. 10.20.

Мал. 10.20. Принцип рентгенотомографії.

Рентгенівську трубку 1 і плівку (детектор) 3 зміщують в протилежні сторони так, щоб тінь шару, де знаходиться точка А, весь час падала на одне і те ж саме місце плівки. За час, поки трубка пройде відстань а, плівка повинна пройти відстань b. За цієї умови на плівці одержується чітке зображення шару А. Тіні шарів, розміщених вище і нижче шару А, будуть руха­тися швидше або повільніше плівки і тому “змажуться”. Гли­бину х залягання шару А визначають із подібності заштрихо­ваних трикутників , звідки , де F – величина стала. Вимірюючи а і b, знаходимо х. Для отримання рентге­нограми другого шару треба змінити відстань між трубкою, шаром і плівкою.

Якщо розмістити рентгенівську трубку і детектор на протилежних кінцях діаметра “бублика”, а в центрі (на осі “бублика”) розмістити певну частину тіла пацієнта, то при зміщенні “бублика” вздовж тіла можна дістати зображення поперечного перерізу тіла пацієн­та. Використовуючи в ролі детектора рентгенотелебачення, “зрізи” тіла можна бачити на телевізійному екрані. Програ­му­вання роботи томографа за допомогою ЕОМ називають ком­п’ютерною томогра­фією.

Комбінація рухомих рентгенівських тру­бок і детекто­рів-приймачів випромінювання дозволила ре­єст­ру­вати за допомогою запису на магнітну плівку дуже велику інформацію, що характеризує поглинання (інакше кажучи, абсорбцію) рентгенівського випромінювання. Обробка цих результатів на ЕОМ дозволяє виявити таку різницю в густинах досліджуваного об’єкту (організму людини), яка недо­сяж­­на звичайному рентгенівському обстеженню.

Вперше технічну ідею методу комп’ютерної томографії запропонував нейрорентгенолог В. Олендорф (1961 p.). Він дав методику визначення рентгенологічної густини склад­них об’єктів з використанням рухомої рентгенівської труб­ки. Але перші експерименти пройшли без успіху. Честь розробки но­вого методу дослідження належить англійсь­кому інженеру Г. Хаунсфілду, який, очолюючи групу до­слідни­ків, створив в 1968 p. “прототип” комп’ютерного томографа, який одержав назву EМI-сканер. Клінічну апробацію його провів з 1968 p. по 1972 p. Дж. Амброз у шпиталі Аткінсон Морлі (США). Перше офіційне повідом­лен­ня про застосування нового методу рентгенологіч­ного дослідження було зроблено Хаунсфілдом і Амброзом 19 квітня 1972 p. на щорічному конгресі Британського інсти­туту радіології. Вони отримали перше в світі чітке зобра­ження пухлини, схованої глибоко всередині незайманого людського мозку.

Рентгенівський томограф зробив революцію в діагностиці і лікуванні різних захворювань. За допомогою томографії досліджують трахею, бронхи, судини, виявляють запалення в легенях, камені нірок, жовчного міхура, жовчних протоків, пухлини мозку, надниркових залоз і органів сечостатевої системи тощо.

Доза опромінення при рентгенівській комп’ютерній томографії тіла не більша, ніж при звичайному рентгенівсь­кому дослідженні. Одноразове обстеження за допомогою комп’ютерної томографії дає на тіло людини дозу близько 2 рад, тоді як рентгеноскопія шлунку – дає одномоментно
30–40 рад. При цьому у обстежених не відзначалося підвищення частоти ракових захворювань.

У 1978 році Хаунсфілд і Маккормік отримали Нобе­левську премію за впровадження рентгенівського томогра­фа в медицину.

Технічні основи роботи рентгенівського комп’ютер-ного томографа. Суть рентгенівської комп’ютерної томо­гра­фії полягає в такому: на спеціальній круговій рамі закріплені рентгенівсь­ка трубка і два чутливих сцинтиля­ційних детектора з кристалічного натрію, направлені в бік трубки. Поміж трубкою і детек­торами знаходиться об’єкт дослідження. Колімований (тобто паралельний) пучок рентгенівських променів типово перерізом мм проходить через нерухомий об’єкт дослідження. При лінійному переміщенні трубки вздовж скануємої (досліджу­ваної) площини 160 разів прово­дить­ся реєстрація фотонів рент­генівського випроміню­вання, які пройшли через об’єкт. Потім система трубка-детектори повертається на 1° і знову прово­диться сканування і так доти, доки не пройдуть всі 180°. При цьому з кожного детектора реєструється 28800 ( ) показів, які фіксуються або на магнітній стрічці, або на магнітному диску і обробляються комп’ютером. Ши­рина досліджуваного шару в даній системі складає 13 мм.

Реконструкція рентгенологічної картини здійснюється на підставі оцінки інтенсивності рентгенівського випромі­ню­­вання, яке реєструється кожним детектором. А величина реєструємої інтенсивності визначається поглинанням рент­ге­нів­ських променів тими матеріалами, через які вони проходять.

Зображення відображається у формі матриці, що має полів розміром мм. Кожне із 6400 полів харак­те­ри­зує величину випромінювання, поглинутого ділянкою тканини розміром мм (117 мм3). Назвемо його як елемент тка­нини. Кожний такий елемент має свій номер і свій коефіці­єнт поглинання. Останній обчислюється цифро­вим комп’юте­ром з точністю до 0.5% і відтворюється спе­ціальним друкуючим пристроєм.

Поряд з вивченням коефіцієнта поглинання в чисель­ному вигляді є і інші методи обробки одержаної інформації:

1) одержують безпосереднє зображення об’єкту на екрані електронно-променевої трубки. При цьому анало­говий комп’ютер видає на екран осцилоскопа величину поглинання рентгенівського випромінювання кожною точ­кою досліджу­ваного шару, перетворену у відповідну гра­да­цію яскравості. Найчастіше відтворюються 16–20 гра­дацій сірого зображення об’єкту, яке розрізняє око людини.

2) для фіксації досліджуваної ділянки об’єкту викори­стовується рентгенографія зображення апаратом типу “По­ля­­роїд”.

Комплекс рентгенівського комп’ютерного томографа, що призначений для досліджень як головного мозку, так і інших органів тіла людини, вклю­чає 7 основних блоків:

1 – стіл для хворого, пульт керування і кругова рамка з рентгенівською трубкою і детекторами;

2 – центральний пульт управління;

3 – генератор рентгенівського випромінювання;

4 – пристрій для обробки інформації;

5 – пристрій для відтворення зображення;

6 – система охолодження (кондиціонер);

7 – високовольтний трансформатор.

В апаратах ти­пу Delta для дослідження як черепа, так і інших органів тіла людини, що випускаються з 1975 року у США, використовується інший принцип сканування – пучок променів рентгенівської трубки розділяється коліма­то­ром на кілька пучків, які реєструються більшою кількістю (до 30) детекторів. Зміщення такої системи при кожному скануванні становить 10–18°, що скорочує час дослі­дження до 18 с, і таким чином робить можливою затримку ди­хання лише на даний період. Таке доступне більшості досліджу­ваних хворих. Такі апарати відносяться до другого поко­ління комп’ютерних томографів.

В комп’ютерних томографах третього покоління вико­ристано новий принцип. Широкий пучок рентгенівського ви­промінювання охоплює весь об’єкт і реєструється комп­лекс­­ною системою ксенонових детекторів (до 256) з вико­ристан­­ням лише обертового руху трубки. У деяких випад­ках вико­ристовують принцип паралельного обертання труб­ки і детек­торів, що скорочує час обстеження до 5–6 с (апарати General Electric СТ/Т, СТ/М, Varian).

Оскільки при дослідженні черепа необхідне високе кон­трастне і хороше просторове розділення, то для цього краще використати комп’ютерні томографи перших двох поколінь. При дослідженні всього тіла ще необхідно і малий час проце­дури, тому в такому випадку використо­вують комп’ютерні томографи третього покоління.

Для удосконалення наявних комп’ютерних томографів впроваджують матриці розміром мм, що дозволяє реєструвати дозу опромінення, яка поглинається значно мен­шим об’ємом тканини. Прагнуть одержати кольорове зображення, поліпшити його якість. Збільшують кількість показів, що знімають з детекторів – вона зросла з 28800 на перших моделях до 80000–324000 на сучасних апаратах. Розробляються і впроваджуються прин­ципово нові типи комп’ютерних томографів, зокрема надшвидкі моделі, та моделі, в яких застосовано принцип позитронно-емісійного сканування (див. нижче), а також апарати, де поєднуєть­ся принцип комп’ютерного томографа з вимірю­ванням кон­центрації радіоактивних ізотопів в організмі.

Можливості методу рентгенівської комп’ютерної діагностики. Метод рентгенівської комп’ютерної томогра­фії має високу роздільну здатність для м’яких тканин, що дозволяє виявити патологічні зміни м’яких тканин, які не реєструються іншими ме­тодами рентгенодіагностики.

Рентгенівське зображення при комп’ютерній томографії одержують завдяки тому, що різні тканини тіла людини ма­ють неоднаковий коефіцієнт поглинання рентгенівських про­менів. При дослідженні будь-якого органу або тканини їх пато­логічні зміни можуть проявитися або ділянками з великим коефіцієнтом поглинання (пухлини, кальцінати), або з малим коефіцієнтом поглинання (зони деструк­ції), або чергу­ванням зон більшої і меншої густини. Деякі захворю­вання можуть не супроводжуватись істотними змі­нами густи­ни по­рівняно зі здоровою тканиною, але виявляються шляхом збільшення органу, його деформацією, змі­щен­ням прилеглих структур тощо.

В нормальних умовах коефіцієнт поглинання різних тканин головного мозку коливається в межах до 4%. Оскіль­ки точність вимірювання апаратом становить 0.5%, то в сере­дині зони 4% утворюється 8 рівнів інтенсивності, які харак­теризують варіанти сірого зображення. Досліджен­ня коефіці­єнту поглинання головного мозку показали, що для кори голо­вного мозку він дорівнює 19–20 умовних одиниць, білої речовини – 13–17, церебральноспинальної рідини –
0–7, циркулюючої крові – 13–23, кальцію – 20–200. Завдяки цьо­му на різних рівнях зрізів добре видно різні ділянки головно­го мозку і ліквормістких просторів. Для аналізу цієї картини необхідно добре знати рентгено­ана­то­мію головно­го мозку.

Для збільшення контрастності – “підсилення” зо­бра­жен­ня при комп’ютерній томографії у вену вводять 20–40 мл sodium iothalamate і повторно сканують через 5, 10, 15, 20 хвилин. При цьому спостерігається значне збільшен­ня густи­ни багатьох патологічних утворень і, як наслідок, збільшення роздільних можливостей методу. Методику “підсилення” в даний час використовують більш ніж у 60% хворих. Кількість інших типів контрастної речовини, яку вводять людям при обстеженні, змінюється від 50–100 мл 60%-го реногра­фіну до 300–600 мл метилглюкатіну або гіпаку.

Чому поява в організмі контрастної речовини “підси­лює” зображення? Методами радіоізотопного дослі­дження було показано, що контрастна речовина зосереджується в зонах пошкоджень. Контраст­на речовина утворює із про­теїна­ми плазми великі комплекс­ні молекули. Теоретично можли­ві кілька механізмів вход­жен­ня їх у тканину мозку: пасивна дифузія, активний транспорт та інші.

Щодо променевих навантажень хворих при рентгенівсь­кій комп’ютерній томографії, то слід зазначити таке. Уже в 1973 p. рентгенівська комп’ютерна томографія проводилась при режимі рентгенівської трубки: Uа = 120–140 кB,
Ia = 28–33 мА. Поглинута доза при обстеженні головного мозку коли­ва­лася в межах 1–2.5 рад, тобто менша, ніж при звичай­ному знімку черепа. Так, Коллард показав, що ін­тегральна доза для двох комп’ютерних томо­грам у три рази менша, ніж для звичайної рентге­нограми черепа. При комп’ютерній томограмі всього тіла Сагел із спів­робіт­никами показали, що поверхнева поглинута доза була 3 рад, а глибока 1–3 рад. Маршалл із співробітни­ка­ми вияви­ли, що поверхнева доза на шкірі не перевищувала 3–8 рад.

ЯМР-томографія

В основі ядерно-магніто-резонансної томографії (ЯМР-томографії) лежить явище ядерного магнітного резонансу (ЯМР), яке було описане в розділі 9. Як виявляється, систе­ма протонів ядра, які знаходяться у зовнішному магнітному полі з індукцією В, може резонансно поглинати енергію високочастотного електромагнітного поля з частотою np, що лежить в радіодіапазоні (частіше за все в НВЧ-діапазоні).

За умовою резонансу (9.26) резонансна частота np прямопропорційна індукції В магнітного поля і може змінюватися в досить широких межах. Це явище дає дуже цінну інформацію відносно просторового розподілу ядер в певному об’ємі, що знаходиться у магнітному полі.

На мал. 10.21 наведена блок-схема магнітно-резо­нансного томографа.

Мал. 10.21. Блок-схема ЯМР-томографа: 1 – досліджуваний об’єкт, 2 – котушка (соленоїд), 3 – магніт, 4 – імпульсний генератор,
5 – радіочастотний передавач, 6 – приймач, 7 – комп’ютер.

Спрощений принцип роботи ЯМР-томографа можна пояснити так: на біооб’єкт (1), вміщений в котушку (2) і в магнітне поле (3), діють імпульсами від генератора (4). Ці імпульси через радіочастотний передавач(5) діють на біооб’єкт, в якому внаслідок явища магнітного резонансу протони відгукуються відповідним сигналом, поглинаючи енергію радіочастотного електромагнітного поля. Цей сигнал протонного магнітного резонансу (ПМР), який є частинним випадком ЯМР, вимірюється приймачем (6) і подається на комп’ютер (7), який обробляє сигнал і одно­часно визначає режим роботи генератора радіо­імпульсів (4).

Важливими задачами, пов’язаними з практичною реалізацією метода ЯМР-томографії є 1) створення необхід­ної конфігурації магнітного поля, 2) відновлення (візуалі­зація) зображення досліджуваного біооб’єкта.

Для розв’язку першої задачі досліджуваний об’єкт вміщується в магнітне поле, індукція якого лінійно змінюється в якомусь (одному, двох, а частіше за все – в трьох взаємо перпендикулярних напрямках. В такому випадку говорять про лінійний градієнт магнітного поля, для якого зміна індукції В з координатою х відбувається за законом

В(х) = В0 + ах, (10.43)

де а = – стала величина, яка й характеризує градієнт магнітного поля, В0 – певне значення індукції, що досягається всередині досліджуваного об’єму (мал. 10.22). Вертикальні лінії умовно зображують витки котушки, через яку пропускається струм, що створює магнітне поле.

Рис 10.22.Конфігурація магнітного поля в методі ЯМР-томографії.

Як відомо (див. розділ 4), добуток сили струму І на кількість витків n, що припадають на одиницю довжини котушки, визначає індукцію В на осі такого соленоїда
(В ~ І× n). Зрозуміло, що можна накрутити металевий дріт таким чином, щоб кількість витків n і, відповідно, індукція B змінювалися лінійно вздовж осі х, забезпечуючи тим самим виконання залежності (10.43). Оскільки магнітне поле змінюється в напрямку х, то на підставі умови резонансу (9.26) буде в цьому напрямку змінюватися і резонансна частота np. Далі, враховуючи той факт, що площа під кривою поглинання в спектрі ПМР визначає кількість протонів, що входять до складу ядер певних хімічних елементів, можна отримати просторовий розподіл густини протонів (тобто атомних ядер) вздовж осі х. В такий спосіб отримується одновимірна проекція біооб’єкта.

Розв’язання другої задачі – відновлення об’ємного зобра­ження – стало можливим завдяки роботам П. Лаутер­бурга та інших вчених, які використали для цього так званий метод відновлення за проекціями. Суть цього методу полягає в отриманні багатьох одновимірних проекцій досліджуваного об’єкта. Це досягається зміною напрямку градієнта індукції магнітного поля за рахунок зміни сили струму в трьох взаємо перпендикулярних котушках (соле­но­їдах). На відміну від рентгенівської томографії такий метод дозволяє виключити механічні переміщення дослід­жу­ваного біооб’єкта або апаратурних частин томографа.

Ще одна особливість метода комп’ютерної томографії полягає у можливості отримання інформації (зображень) від тонких шарів тривимірного біооб’єкта. В методі ЯМР-томо­графії це досягається двома способами:

1) за рахунок використання спеціальної математичної обробки зображень (зокрема, так званого перетворення Родона і тривимірних Фур’є-перетворень).

2) за рахунок вибіркового (селективного) збудження тонкого шару біооб’єкта.

Слід зазначити, що на сигнал (точніше кажучи, на співвідношення сигнал-шум) в ЯМР-томограмах впливає не тільки густина протонів, але й ціла низка внутрішніх та зовнішніх факторів (температура, склад тканин, діамагнітні, парамагнітні та феромагнітні домішки, параметри апарату­ри, специфічні особливості комп’ютерних програм тощо). Змінюючи ці фактори (наприклад, параметри послідовності радіочастотних імпульсів), можна досягти суттєвого покра­щення контрасту зображення в методі ЯМР-томографії. Цей метод знаходить все ширше застосування в медицині завдя­ки таким його перевагам, як відсутність дозових наванта­жень (порівняно з рентгенівськими томографами) та можли­вість отримання контрастних зображень з метою ефектив­ності діагностики різних патологій.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.