Здавалка
Главная | Обратная связь

Приклади задач та їх розв’язкиЗадача №1

Тіло, що має масу m = 60 кг, протягом t = 6 год поглинуло енергію W = 1 Дж. Знайти поглинену дозу і потужність поглиненої дози в одиницях СІ і у позасистемних одиницях.

Дано: W =1 Дж m = 60 кг t = 6 год DП ? РП ? Розв’язок DП = = 1 Дж / 60 кг = 0.0167 Гр = = 1.67 рад. РП = = 0.77×10–6 Вт/кг = = 0.77×10–4 рад/с.

Задача №2

В 10 г маси тканини поглинається 109 a-частинок з енергією W1 = 5 МеВ. Знайти поглинену і еквівалентну дози. Коефіцієнт якості (відносну біологічну ефектив­ність) для a-частинок прийняти рівним к = 20.

Дано: m = 10 г п = 109 W1 = 5 МеВ к = 20 Dп – ? Dекв – ? Розв’язок D П = = = 8×102 Гр = 8 рад. Dекв = 20×8 = 160 бер.

Задача №3

Повітря, що знаходиться при нормальних умовах в іонізаційній камері об’ємом 6 см3, опромінюється рентге­нівськими променями. Потужність дози рентгенівських променів дорівнює 0.48 мр/год. Густина повітря
r = 1.3 кг/м3. Знайти іонізаційний струм.

Дано: v = 6×10–6 м 3 P0 = 0.48 мр/ч r = 1.3 кг/м3 І - ? Розв’язок Р0 = ; I = P0vr; P0 = 0.48 мр/год = 0.48 =

= 1.3×107 Р/с = 1.3×107×2.58×104 Кл/кг× с = 3.44×10-7Кл/кг×с.

I = 3.44×1011 Кл/кг×с × 6×10–6 м3 ×1.3 кг/м3= 2.7×10–16А.

Задача №4

Рентгенівська трубка створює на деякій відстані потуж­ність експозиційної дози 2.58×10–5А/кг. Яке число пар іонів за одну секунду створює ця трубка за рахунок іонізації в одному грамі повітря на даній відстані?

Дано: Р0 = 2.53×105 А/кг t = 1 c m = 10–3 кг е = 1.6×10–19 Кл N – ? Розв’язок Р0 = ; N = = 1.6×1011 пар іонів.

Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи

1. При якому виді радіоактивного розпаду випромінюються позитрони?

а) при a-розпаді;

б) при b-розпаді;

в) при g-розпаді;

г) при діленні ядер.

2. Вказати схему ділення ядра урану:

а) + ® лантаноїди + 3 + W;

б) ;

в) ;

г) .

3. Які частинки, що супроводжують радіоактивний розпад, спричи­няють найбільш сильний вплив на біологічні тканини?

а) a-частинки;

б) b-частинки;

в) g-частинки;

г) нейтрони.

4. Який енергетичний спектр має a-випромінювання?

а) суцільний;

б) лінійчатий.

5. Якому випромінюванню притаманна найбільша проникна здат­ність?

а) a-випромінюванню;

б) b-випромінюванню;

в) нейтронам.

6. Який енергетичний спектр має g-випромінювання?

а) суцільний;

б) лінійчатий.

7. Бетонна плита товщиною 20 см зменшує інтенсивність пучка g- частинок кобальту в 16.5 разів. Визначити коефіцієнт лінійного послаблення і товщину шару половинного послаблення бетону.

10.9. Лабораторна робота “Визначення коефіцієнта лінійного послаблення гамма-випромінювання”


Мета роботи: вивчити метод реєстрації іонізуючого випромінювання за допомогою радіометра, який містить газорозрядний лічильник; визначити коефіцієнт лінійного послаблення g-випромінювання для свинцю, заліза та алюмінію.

Питання для підготовки до лабораторної роботи

1. Радіоактивність. Основні характеристики радіоактивного розпа­ду.

2. Активність, одиниці активності.

3. Взаємодія корпускулярного іонізуючого випромінювання (аль­фа-, бета-, протонного, нейтронного тощо) з речовиною.

4. Взаємодія рентгенівського та гамма-випромінювань з речови­ною.

5. Характеристики іонізуючого випромінювання (іонізуюча та про­никна здатності).

6. Закон послаблення іонізуючого випромінювання. Захист від іонізуючого випромінювання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.