Здавалка
Главная | Обратная связь

Екологічна експертиза. Суб’єкти та об’єкти експертизи.Екологiчна експертиза — це комплексний аналiз технологiй, матерiалiв, устаткування, технiки, проектiв, планiв, прогнозiв та iншої документацiї, аналiз та оцiнка результатiв запланованої або iснуючої господарської дiяльностi, що чинить чи може чинити негативний вплив на навколишнє природне середовище, який проводять висококвалiфiкованi спецiалiсти-експерти для визначення вiдповiдностi поданих матерiалiв чинному законодавству i розробки конструктивних пропозицій щодо охорони навколишнього середовища.

Екологiчна експертиза спрямована на запобiгання новим, обмеження або лiквiдацiю iснуючим негативним джерелам впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я населения. Як вид дiяльностi спецiально уповноважених

органiв влади, рiзних громадських формувань екологiчна експертиза спроможна забсэпечити дотримання норм i вимог екологiчної безпеки при прийняттi законiв, обґрунтуванні програм i рiшень, проектiв соціально - економічного розвитку, розмiщення продуктивних сил, будiвництвi нових пiдприсмств тощо, сформувати пакет необхiдних вимог, дати спецiалiстам i громадськостi можливсть оцiнити ступiнь екологічної обґрунтованості рiзних проектiв, сформулювативисновки пропозицiї i рекомендацiї щодо їх доцiльностi, визначигн можливiсть реалiзацiї.

Структурно екологiчна експертиза проектiв включас так компоненти: суб’скти, об’скти, предмет, процес проведения експертизи та сукупнiсть правових норм, якi регламентують дiяльнiсть суб’єктiв i процеси проведения експертизи. Екологiчна експертиза проектiв — це така дiяльнiсть, сенс якої становить складний та динамiчний процес практичного пiзнания екологiчного змiсту проектних матерiалiв спецiально уповноваженими органами державної влади i державного управлiння, а також створеними еколого-експертними радами, комiсiями, групами вiдповiдно до цiлей, задач, форм, методiв дiяльностi та компетенцi, ухвалених дiючим законодавством.

Суб’єктами екологiчної експертизи проектiв с юридичнi та фiзичнi особи, якi проводять експертизу. Юридичнi особи здiйснюють екологiчну експертизу проектiв в силу своєї спецiальної право- та дiєздатностi, яка виникас з моменту органiзацiї та визначення правового статусу державного органу за умови надiлення його еколого-експертними повноваженнями. державнi органи, якi реалiзують функцiю екологiчної експертизи, виступають колективними суб’єктами, що несуть всю повноту вдповiдальностi перед державою та суспiльством за додержання установленого порядку проведения експертизи.

Фiзичнi особи надiляються всiєю сукупнiстю експертних прав та обов’язкiв як суб’єкти екологiчної експертизи проектiв в порядку разових доручень компетентних органiв i органiзацiй, при органiзацiї еколого-експертних комiсiй або при виконаннi еколого-експертних функцiй в силу громадського обов’язку; особистою iнiцiативою, перейнятою турботою про екологiчне благополуччя регiону, екосистеми або держави в цiлому.

Об’сктами екологiчної експертизи с проекти законоданчих та iнших нормативно-правових актiв, передпроектнi, проектнi матерiали, документацiя з упровадження нової технiки, технологiй, матерiалiв, речовин, продукцiї, реалiзацiя яких може призвести до порушення екологiчних нормативiв, негативного впливу на стан навколишнього середовища, загрози здоров’ю людей.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.